Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ Sataŋ kpaca nakʋyʋ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ Sataŋ kpaca nakʋyʋ yɔ

CAANAƲ taa Izrayɛɛlɩ mba caɣaɣ tɛzʋʋ Yɔɔrdaŋ pɔɔ se pasʋʋ tɛtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa se ɛhaɣ-wɛ yɔ tɩ-taa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ wolo pɔ-cɔlɔ. Ɛyaa mba pɛkɛ halaa agɔma nɛ pɔkɔm se payaa Izrayɛɛlɩ samaɣ taa abalaa se powolo nɛ pa nɛ wɛ pɔtɔɔ kazandʋ. Pɩɩwɛ ɛzɩ pɩkɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ pɩtɩpɔzɩ se peyele nɛ ɖɩɖɛɛ pɔ-yɔɔ yɔ. Pamaɣzaɣ se papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ pehiɣ taabalaa kɩfama, papaa, nɛ pɔtɔɔ tɔɔnasɩ kɩbanzɩ. Paa halaa mba pe-wezuu caɣʋ nɛ pɔ-sɔnzɩ ɩtaalakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaɖʋ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ, ka-taa abalaa nabɛyɛ maɣzaɣ se: ‘Ðɩsɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm. Ðɩɩkaɣ wɛnʋʋ pɛ-wɛtʋ.’

 Ɛbɛ labɩ pʋwayɩ? Bibl yɔɔdaa se: “Ɛyaa samaɣ paɣzɩ hayitu labʋ nɛ Mowaabʋ pɛlaa.” Toovenim taa lɛ, halaa mba pañɩnaɣ se Izrayɛɛlɩ abalaa mba pɛsɛɛ cɛtɩm ɛsɔnaa. Nɛ mbʋ pɩtɛmnɩ paba ɖɔɖɔ! Pa-lakasɩ nzɩ siyeba nɛ “pɩwɩzɩ [Yehowa.]”​—Kɩg. 25:1-3.

Izrayɛɛlɩ piya nzɩ, sɩmanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ hɔɔlɩŋ naalɛ taa: Kajalaɣ lɛ, poluŋ sɩɩnaa tɛɛ, nɛ nabʋlɛ lɛ pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu. Ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ sɩbɩ pa-maɣmaɣ pa-kaañamtʋ yɔɔ. (Ejl. 20:4, 5, 14; Wp. 13:7-10) Ɛbɛ yɔɔ mbʋ pɩtalɩ-wɛ yɔ, pɩɩkɛ pʋtɔdɩyɛ tɔm kpem? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩɩsaɣ pazɩ se pasʋʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa. Ye Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩtaamaanɩ Ɛsɔ Paɣtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, sɩɩtɛzɩ Yɔɔrdaŋ Pɔɔ nɛ sɩsʋʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa.​—Kɩg. 25:5, 9.

Pɔɔlɩ yɔɔdɩ mbʋ pɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ yɔ pɩ-tɔm se: “Pɩtalɩ-wɛ mbʋ se pɩkɛnɩ kɩɖaŋ, nɛ pama pɩ-tɔm se papaɣ-ɖʋ, ɖa mba ɛjaɖɛ yɔɔ ɖʋtʋ tɛm talɩ-ɖʋ yɔ.” (1 Kɔr. 10:7-11) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Sataŋ taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ se Izrayɛɛlɩ piya nzɩ, sɩmanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛlɛ tɩha-sɩ nʋmɔʋ se sɩsʋʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa. Pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ pa-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩnawa se Sataŋ taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ, ye ɛpɩzaa nɛ ɛɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩtaasʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ.

KPACA SƆSƆƲ SIŊŊ

Sataŋ ñɩkɩ Krɩstʋ ñɩma kpacanaa mba ɛɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ caanaʋ taa nɛ ehiɣ ɛyaa sakɩyɛ yɔ. Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ. Ða-alɩwaatʋ taa ɖɔɖɔ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kɛnɩ kpaca sɔsɔʋ siŋŋ. Mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩtɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ taa kɛlɛʋ yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ.

Sɔnɔ, nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ ɛlɛ lalaa ɩɩnaɣ se ɛcɔnɩ-ɩ. Ðooo lɛ, ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlaa se ɛcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, ewoki lona wena a-taa pɔcɔŋnɩ filimwaa yɔ nɛ ɛcɔnɩ filimwaa yaa videowaa mba pɔyɔɔdʋʋ kʋzʋʋ tɔm yɔ, yaa ewoki kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ takayɩsɩ ɖɩbɛdɩyɛ naɖɩyɛ taa nɛ ɛya takayɩsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ kʋzʋʋ tɔm yɔ. Fɛyɛ yɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ taawoki lona ana a-taa. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, ɛyʋ weyi ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ intɛrnɛɛtɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ tʋmɩyɛ taa yaa halɩ lɔɔɖɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩŋaa yɔ. Nɛ ajɛɛ sakɩyɛ taa lɛ, halʋ yaa abalʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ ɛ-ɖɩɣa taa maɣmaɣ.

Pɩtasɩ lɛ, pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ pɔrtaabɩlɩ yɔɔ yaa taabɩlɛɛtɩ yɔɔ. Ɛyaa kaaɖɔŋ habɩyɛ yɔɔ, yaa alɩwaatʋ ndʋ pasʋʋ lɔɔɖa yaa suluku lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ pɔrtaabɩlɩwaa yɔɔ yaa taabɩlɛɛtɩwaa yɔɔ.

Ɛzɩma pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyaa ɩcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ sɔnɔ nɛ pɩwɛɛ kɛlɛʋ ɖɔɖɔ se pɛmɛsɩ pa-lakasɩ nzɩ lalaa yɔ, piyeba nɛ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kɔŋnɩ kaɖɛ ɛyaa yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɖooo lɛ. Ɛyaa sakɩyɛ mba pɔcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, pɩkɔnɩ kaɖɛ pe-nesi ɖɔkʋʋ, pɛfɛyɩ yuŋ lalaa ɛsɩndaa nɛ pɛ-ɛhʋyɛ cɛyɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ pa nɛ Ɛsɔ pa-taabalɩyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ kɔŋnɩ kaɖɛ mba pɔcɔŋnɩ-ɩ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩkɔŋnɩ-wɛ kaɖɛ pe-wezuu caɣʋ taa pɩnzɩ sakɩyɛ, nɛ nabʋyʋ taa lɛ pɩwɛ kaɖɛ se papɩzɩ nɛ palɩɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa cɩɖɩ cɩɖɩ.

Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se Yehowa pɩzɩɣ nɛ ehuuzi ɖɔ-yɔɔ se ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpaca ŋgʋ kɩ-taa. Ye ɖɩsɔɔlaa se Yehowa ehuuzi ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ abalaa taapɩzɩ nɛ pala yɔ: ‘Ðɩñamɩ-ɩ’ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. (Ejl. 19:5) Pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se Ɛsɔ paɖɩɣ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ siŋŋ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ?

PAÐƖ KƲZƲƲ KƖLƐMƖŊ CƆNƲƲ ƐZƖ YEHOWA YƆ

Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ kaaha Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔ, tɩɩwɛ ndɩ nɛ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa lalaa ɖɔŋaɣ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Paɣtʋ ndʋ, tɩɩwɛ ɛzɩ koloŋa ŋga kakandɩyɩɣ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔɔ se kataala lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ ɛyaa  mba paacɔ-kɛ nɛ pata yɔ, palakaɣ yɔ. (Wp. 4:6-8) Tiyeba nɛ kanɩɩ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se Yehowa paɖɩɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ.

Yehowa yɔɔdaɣ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ndɩ ndɩ nzɩ ajɛɛ lɛɛna taa ɛyaa lakaɣ yɔ sɩ-tɔm lɛ, eheyi Izrayɛɛlɩ piya se: “Ɩtaala ɛzɩ palakʋʋ . . . Kanaŋ ɛjaɖɛ taa ɖenɖe mowokini-mɩ yɔ. . . . Ɛjaɖɛ pɩsɩ azuluma, [mɔhɔŋ] ɖɩ-nɩŋgbaŋʋʋ.” Kanaŋ ñɩma wezuu caɣʋ kaawɛ kʋzɔɔtʋ kpem, nɛ halɩ pɛ-ɛjaɖɛ maɣmaɣ pɩsɩ azuluma pʋyʋ Izrayɛɛlɩ tɛ Ɛsɔ kiɖeɖeu ɛsɩndaa.​—Lev. 18:3, 25.

Paa Yehowa ɛɛhɔm Kanaŋ ñɩma nɩŋgbaŋʋʋ yɔ, ajɛɛ lɛɛna taa ɛyaa wobi pɩ-yɔɔ nɛ pacakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu. Pɩlabɩ pɩnzɩ 1500 mbʋ yɔ pʋwayɩ nɛ Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ ajɛɛ wena a-taa Krɩstʋ ñɩma kaacaɣ wezuu yɔ, a-taa ñɩma tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Fɛyɛ ɛɛtasɩɣ-wɛ kpaʋ.” Toovenim taa lɛ, “pɛcɛlɩ pa-tɩ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ se pɩsa nɛ pala azuluma lakasɩ ndɩ ndɩ, ɛlɛ paañɩɣzɩɣ.” (Efɛz. 4:17-19) Sɔnɔ ɖɔɖɔ, ɛyaa sakɩyɛ lakɩ lakasɩ nzɩ sɩwɛ fɛyɛ yɔ. Pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba toovenim ñɩma ɩla mbʋ payɩ papɩzɩɣ yɔ nɛ pataacɔnɩ kʋzʋʋ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ payɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ ñɩma lakɩ yɔ.

Kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kɛnɩ kaañamtʋ siŋŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ ɛ-lɛzʋʋ nɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. Ɛɖʋ paɣtʋ ndʋ tɩmʋnɩ camɩyɛ yɔ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa, nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛkɛ lɔŋsɩnɖʋ. Ɛɖʋ ɛyaa kʋzʋʋ pilinzi se mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ panɩɩ ɖama leleŋ. (Kiɖe 1:26-28; Adu. 5:18, 19) Mba pakpakɩɣ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yaa mba palakɩ pɩ-tɛ videowaa yaa mba peseɣtiɣ ɛyaa se pɔcɔnɩ-wɛ yɔ, pawɩlɩɣ se peniŋ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa yɔ. Ɛɛɛ, mba peseɣtiɣ ɛyaa se pɔcɔnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, paañaŋ Yehowa. Ɛsɔ kaɣ tɔm hʋnʋʋ mba payɩ pamaɣnɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ nɛ pakpakɩɣ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yaa palakɩ pɩ-tɛ videowaa yaa mba peseɣtiɣ ɛyaa se pɔcɔnɩ-wɛ yɔ.​—Roma 1:24-27.

Ɛlɛ, ɛyaa mba pakalɩɣ kʋzʋʋ yɔɔ tɔm yaa pɔcɔŋnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛɣnɩ pɔ-yɔɔ? Nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se pɩkɛnɩ aleɣya wena afɛyɩnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ nɩɩyɩ ɛyʋ yɔɔ yɔ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi mba paañaŋ Yehowa paɣtʋ yɔ. Pɩtɩla, alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yɔ, pataatɩlɩ se pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ nesi mba paañaŋ Yehowa paɣtʋ yɔ. Ɛlɛ, Bibl yɔɔdʋʋ kpayɩ se pɩwɛɛ se mba pɛsɛɣ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ, papaɖɩ  kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ siŋŋ. Kɩyɔɔdʋʋ se: “Mba mɩ ɩñaŋ [Yehowa] yɔ, ise kɩdɛkɛdɩm.”​—Keɣa 96:10.

Halɩ ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se peyele kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ-wɛ kaɖɛ. Ðɩtɩtalɩ pilim nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩlʋbɩnɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kɔɖɛyɩ. Pɩtasɩ lɛ, ɖa-laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩtalɩ pilim yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖipeɣzi-ɖʋ se ɖɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. (Yer. 17:9) Ɛlɛ ɛyaa sakɩyɛ mba papɩsɩ Krɩstʋ ñɩma yɔ, papɩzaa nɛ palʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ nɛ pawabɩ-ɖɩ. Ye ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩnɩ wɛtʋ ndʋ ɖɔɖɔ yɔ, tɔm ndʋ, tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwa. Na ɛzɩma Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaatɔlɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kpaca ŋgʋ Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ kɩ-taa yɔ.

TAAKAŊ ÑA-LƖMAƔZA KƆÐƐYƖ KƖDƐKƐDƲƲ YƆƆ

Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ yeba nɛ pazɩ pazɩ lɛ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ kɔɖɛyɩ tuzi-wɛ nɛ pala kɩwɛɛkɩm sɔsɔm. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ mbʋ sɔnɔ ɖɔɖɔ. Yesu neu Yakubu mawa se: “Paa weyi lɛ, . . . ɛ-maɣmaɣ ɛ-kɔɖɛyɩ hɔŋɩ-ɩ nɛ kipeɣziɣ-i . . . Nɛ alɩwaatʋ ndʋ kɔɖɛyɩ paɣlɩɣ yɔ, kɩlʋlʋʋ kɩwɛɛkɩm.” (Yak. 1:14, 15) Alɩwaatʋ ndʋ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ paɣzɩɣ paɣlʋʋ nɔɔyʋ laŋɩyɛ taa yɔ, alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, pɩpɩzɩɣ pituzi-i nɛ ɛla kɩwɛɛkɩm. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlɔ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lɩmaɣza nɛ ɖɩtaakaŋ ɖa-lɩmaɣza a-yɔɔ.

Ye ŋnawa se lɩmaɣza kɩdɛkɛda paɣzɩ kɔm ña-ñʋʋ taa yɔ, la nabʋyʋ kpɛdɛyɛ nɛ ŋlʋbɩnɩ-yɛ. Yesu yɔɔdaa se: “Ye mbʋ, ye ñe-nesi yaa ña-nɩŋgbaŋaɣ eyeki se pituuli-ŋ kɔyɔ, sɛtɩ-kɛ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ. . . . Pɩtasɩ lɛ, ye ñɛ-ɛsɩyɛ eyeki se pituuli-ŋ yɔ, hɔɔzɩ-ɖɩ nɛ ŋlɔ ɖooo poliŋ.” (Mat. 18:8, 9) Yesu tɔm tʋnɛ, tɩɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se ɖɩsɛtɩ ɖo-tomnaɣ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Kɩɖaʋ ɛkpaɣaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ nɛ ɖɩna mbʋ piyeki nɛ ɖɩwɛɣnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda yɔ nɛ ɖɩla nabʋyʋ kpɛdɛyɛ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-pʋ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ?

Ye ŋlɩ kʋzʋʋ kɩlɛmʋʋ nakʋyʋ yɔɔ tuda yɔ, taayɔɔdɩ se: ‘Pɩɩwɛɣnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ mɔ-yɔɔ.’ Kɛzɩ ñɛ-ɛsa nɛ hɔɔlʋʋ kpaagbaa. Ðezi teelee kpaagbaa. Ðezi ordinatɛɛrɩ yaa pɔrtaabɩlɩ kpaagbaa. Ðaɣnɩ ña-lɩmaɣza kam mbʋ pɩwɛ kele kele yɔ pɩ-yɔɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɩtaawabɩ-ŋ, ɛlɛ ñawakɩnɩ-yɛ.

 YE ÐƖTƐM CƆNƲƲ KƲZƲƲ KƖLƐMƖŊ NƐ PƖWƐƐ-ÐƲ KAÐƐ SE ÐƖSƆƆ Ɩ-YƆƆ, ƐBƐ ÐƖPƖZƖƔ NƐ ÐƖLA?

Ye ŋpɩzaa nɛ ŋyele kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ, ɛlɛ weyi ŋtɛm cɔnʋʋ yɔ, nabʋyʋ taa lɛ, ɩ-tɔm ɖaɣnɩɣ kɔm ña-lɩmaɣza taa, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ yaa kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lɩmaɣza pɩzɩɣ nɛ acaɣ ɛyʋ maɣzɩm taa alɩwaatʋ sakɩyɛ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔzʋʋ pɩ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩɖʋna yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɩmaɣza ana akɔŋ ña-maɣzɩm taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pituzi-ŋ se ŋla mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, ɛzɩ kʋzʋʋ pilinzi yɔɔ saɣyʋʋ mbʋ yɔ. Ye mbʋ, tɔzɩ se lɩmaɣza ana apɩzɩɣ nɛ akɔɔ ña-maɣzɩm taa alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩɖʋna yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ñɔɔzɩ ña-tɩ nɛ ye akɔma lɛ, ŋlʋbɩnɩ-yɛ kpaagbaa.

Tɛ ña-taa se ŋñakɩ pana nɛ ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Maɣzɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ weyi eetisi faaa se ‘ɛmakɩ e-tomnaɣ nɛ ɛpɩsɩ-kɛ yom’ yɔ. (1 Kɔr. 9:27) Taayele nɛ kɔɖɛyɩ kɩdɛkɛdʋʋ pɩsɩ-ŋ yom. ‘Pɩsɩ ña-maɣzɩm kɩfam nɛ ŋpɩzɩ ŋlɛɣzɩ ñɛ-wɛtʋ, se pɩsa nɛ ña-maɣmaɣ ŋpɩzɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɛdɩnɩ-ɩ nɛ pɩwɛɛ pilim yɔ.’ (Roma 12:2) Tɔzɩ se ye ŋlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, ŋŋkaɣ hiɣu taa leleŋ, ɛlɛ ye ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ŋhikiɣ taa leleŋ.

Ye ŋlakɩ mbʋ pɩtɩtʋʋzɩ yɔ, ŋŋkaɣ hiɣu taa leleŋ, ɛlɛ ye ña-maɣzɩm nɛ ña-lakasɩ ɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ŋhikiɣ taa leleŋ

Ñaɣ pana nɛ ŋɖɔkɩ Bibl masɩ nasɩyɩ ña-ñʋʋ taa. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛda kɔŋ ña-maɣzɩm taa yɔ, ñaɣ pana nɛ ŋmaɣzɩ masɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Masɩ ɛzɩ Keɣa 118:37; Izaayii 52:11; Maatiyee 5:28; Efɛɛzɩ mba 5:3; Koloosi mba 3:5; nɛ 1 Tesalooniiki mba 4:4-8 mbʋ yɔ pɩzɩɣ nɛ sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ŋtɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ ɛpɔzʋʋ-ŋ se ŋla yɔ.

Ye pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ yaa kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ yɔɔ maɣzʋʋ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? Maɣzɩnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ Yesu ha-ɖʋ yɔ ɖeyi ɖeyi. (1 Pɩy. 2:21) Pamɩyɩsɩ Yesu lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, Sataŋ paɣzɩ-ɩ takʋʋ. Ɛbɛ Yesu laba? Ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛkaɖɩnɩ Sataŋ. Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ masɩ ndɩ ndɩ nɛ ɛlʋbɩnɩ Sataŋ takɩm. Ɛyɔɔdaa se: “Ðɛɛ mɔ-yɔɔ, Sataŋ!” Nɛ Sataŋ ɖɛɛ nɛ eyebi-i. Yesu tiyele Eleeu lʋbɩnʋʋ kpa, nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ña ɖɔɖɔ ŋla. (Mat. 4:1-11) Sataŋ nɛ ɛ-ɛjaɖɛ pakaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ peseɣtiɣ-ŋ se ŋwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda, ɛlɛ taayele-wɛ lʋbɩnʋʋ kpa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwa kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ. Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwa ño-koyindu.

TƖMNƖ YEHOWA NƐ ŊÑAMƖ-Ɩ

Wolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋtɩmɩɣnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ŋ. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “Iyele nɛ Ɛsɔ tɩlɩ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ; nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ, ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ mɩ-laŋa nɛ mɩ-maɣzɩm pɔ-yɔɔ pɩtɩŋnɩ Krɩstʋ Yesu yɔɔ.” (Fil. 4:6, 7) Ɛsɔ kaɣ-ŋ haʋ maɣzɩm taa laŋhɛzɩyɛ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ kɩwɛɛkɩm labʋ. Ye ŋñɔtɩnɩ Yehowa yɔ, ‘ɛkaɣ-ŋ ñɔtɩnʋʋ.’​—Yak. 4:8.

Ye taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛ ɖa nɛ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpaca nakʋyʋ taa. Yesu yɔɔdaa se: “Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ [Sataŋ] ɖiɣni kɔm, nɛ ɛfɛyɩnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ.” (Yoh. 14:30) Ɛbɛ yɔɔ Yesu taa kaatɛmnɩ tɔm ndʋ? Ɛlɩzɩ pɩ-taa kɩyakʋ nakʋyʋ se: “Weyi etiyi-m yɔ, ɛwɛ mɔn-cɔlɔ; etiyebi-m men-ɖeke, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɛzɩmtaa lɛ, malakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ yɔ.” (Yoh. 8:29) Ye ŋlakɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa yɔ, ña ɖɔɖɔ ɛɛkaɣ-ŋ yebu ñe-ɖeke kpa. Kizi kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ, ɖɩnɛ ɛlɛ Sataŋ ɛɛkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ.