Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 23

“Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa”!

“Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa”!

“Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa pɩtɩŋnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɔbɔtʋ tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔ, ɛzɩ ɛyaa sɔnzɩ pɔzʋʋ yɔ.”​—KOL. 2:8.

HENDU 96 Ɛsɔtɔm takayaɣ kɛnɩ-ɖʋ ñɩm pʋyʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ɛzɩ Koloosi mba 2:4, 8 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Sataŋ ñakɩ pana se ɛpɩsɩ ɖa-maɣzɩm e-yom?

SATAŊ ñɩnɩɣ se ɖɩkaɖɩnɩ Yehowa. Pɩsa nɛ ɛtalɩ ɛ-kaɖʋwa lɛ, ɛñakɩ pana se ɛlɛɣzɩ ɖa-maɣzɩm, pʋ-tɔbʋʋ se ɛpɩsɩ-pʋ e-yom nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɛ-maɣmaɣ ɛsɔɔlʋʋ yɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ ɖo-tomnaɣ kɔɖɛyɩ yɔɔ se epeɣzi-ɖʋ nɛ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm.​—Kalɩ Koloosi mba 2:4, 8.

2-3. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtaasɔɔ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Koloosi mba 2:8 taa yɔ pɩ-yɔɔ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

2 Toovenim taa lɛ, Sataŋ pɩzɩɣ nɛ epeɣzi-ɖʋ sɔnɔ ɖɔɖɔ. Tɔzɩ se tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma Koloosi mba 2:8 taa yɔ, pɩtɩkɛ mba patɩkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ ɛyɔɔdaɣnaɣ. Ɛlɛ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa eheyaɣ-tʋ. (Kol. 1:2, 5) Pɩɩwɛɛ se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Krɩstʋ ñɩma ɩkpa pa-tɩ nɛ Sataŋ etaapeɣzi-wɛ, nɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ pɩkpaɖɩ. (1 Kɔr. 10:12) Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ potuzi Sataŋ nɛ pɛpɛɖɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se epeɣzi Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ ñɩma. (Natʋ 12:9, 12, 17) Pɩtasɩ lɛ, ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, kañatʋ laɖaa nɛ cɛtɩyaa pɛwɛɛ nɛ pakpaɣ “ɖoŋ tam kɩdɛkɛdɩm labʋ taa.”​—2 Tim. 3:1, 13.

3 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩma Sataŋ tɩŋɩɣnɩ “pɔbɔtʋ tɔm” yɔɔ nɛ ɛñakɩ pana se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ yɔ pɩ-tɔm. Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ “ajitu lakasɩ” nzɩ Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, sɩ-taa naadozo tɔm. (Efɛz. 6:11) Pʋwayɩ lɛ, tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩwa ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ weyi pɩtɩla, Sataŋ tɛm wɛnʋʋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ yɔ. Kajalaɣ lɛ, iyele nɛ ɖɩna lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ pɩlɩɩnɩ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋnaa nɛ epeɣzi  Izrayɛɛlɩ piya, alɩwaatʋ ndʋ sɩsʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa yɔ.

SATAŊ PEƔZI IZRAYƐƐLƖ PIYA NƐ SƖTƆLƖ SƖƖNAA LATƲ KPACA TAA

4-6. Ɛzɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 11:10-15 yɔɔdʋʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya sʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa yɔ, lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩɩwɛɛ se sɩla haɖaʋ nʋmɔʋ taa?

4 Sataŋ tɩŋnɩ ajitu yɔɔ nɛ ɛtakɩ Izrayɛɛlɩ piya se sɩlaa sɩɩnaa. Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛɛnawa se pɩpɔzʋʋ-sɩ tɔɔnaɣ, pʋyɔɔ ɛtɩŋnɩ sɩ-kɩcɛyɩm mbʋ pɩ-yɔɔ se eyele nɛ sɩla ɛ-sɔɔlɩm. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya sʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa yɔ, pɩɩwɛɛ se sɩkpɛlɩkɩ haɖaʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ. Sɩɩwɛ Ejipiti lɛ, sɩlakaɣnɩ tʋmɩyɛ Niili Pɔɔ taa lɩm nɛ sɩhayɩɣna. Lidaʋ Tɛtʋ taa lɛ, sɩtaalakɩnɩ tʋmɩyɛ pɔɔ nakɛyɛ taa lɩm pʋcɔ nɛ sɩhayɩɣ, ɛlɛ tɛʋ nɩɣaɣ kɩ-alɩwaatʋ yɔɔ nɛ ɖoluu lakɩ ɖɔɖɔ nɛ tɔɔnasɩ paɣlɩɣ. (Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 11:10-15; Iza. 18:4, 5) Pʋyɔɔ pɩɩwɛɛ se Izrayɛɛlɩ piya ɩkpɛlɩkɩ haɖaʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩwɛ-sɩ kaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mba paasɩm haɖaʋ lɛɣtʋ yɔ pa-taa sakɩyɛ sɩbɩ kañɩmbusuu taa.

Ɛzɩma Sataŋ kaalaba nɛ ɛlɛɣzɩ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɩkɛ haɖaa yɔ sɩ-maɣzɩm? (Cɔnɩ tayʋʋ 4-6) *

5 Yehowa heyi ɛ-samaɣ se lɛɛlɛɛyɔ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa kɛwɛɛ yɔ, tɩwɛ ndɩ. Pʋwayɩ lɛ, ɛtasɩ-kɛ lɔŋ nɩɩyɩ, nɛ kajalaɣ taa lɛ pɩwɛ ɛzɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ fɛyɩ ɩ nɛ haɖaʋ tɔm pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Eheyi-wɛ se: “Ɩɖaŋ mɩ-tɩ nɛ mɩ-laŋɩyɛ ɛtaacɛzɩ-mɩ, nɛ iposi mɩ-tɩ nɛ Kɩbaɣlʋ nɛ ɩlakɩ ɛsɔnaa nabɛyɛ tʋma nɛ iluŋuu pɛ-tɛɛ.” (Wp. 11:16, 17) Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa yɔɔdaɣ haɖaʋ lɛɣtʋ kɩfatʋ kpɛlɩkʋʋ tɔm yɔ, ɛbɛ yɔɔ eheyi Izrayɛɛlɩ piya se sɩkpa sɩ-tɩ nɛ cɛtɩm ɛsɔnaa sɛʋ?

6 Yehowa kaanawa se ye Izrayɛɛlɩ piya ɩtɩkpa sɩ-tɩ yɔ, sɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ sɩɩnaa layaa mba pɛ-hɛkʋ taa sɩɩwɛɛ yɔ pa-haɖaʋ lɛɣtʋ. Toovenim se sɩɩnaa layaa mba, paasɩm haɖaʋ camɩyɛ nɛ pɩkpaɖɩ Izrayɛɛlɩ piya nɛ sɩpɩzaɣ se sɩkpɛlɩkɩ lɛɣtʋ sakɩyɛ pɔ-cɔlɔ.  Ɛlɛ ye sɩtɩtɩlɩ labʋ yɔ, sɩtɔlʋʋ kpaca nakʋyʋ taa. Kanaŋ tɛtʋ taa haɖaa mba, pɛsɛɣaɣ Baalɩ; nɛ pɛ-Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ ɖoŋ siŋŋ pe-wezuu caɣʋ yɔɔ. Pamaɣzaɣ se Baalɩ tɩnɩ ɛsɔdaa nɛ ɛnʋ yekina nɛ tɛʋ nɩɣ. Yehowa taasɔɔlɩ se ɛ-samaɣ etisi cɛtɩm tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, Izrayɛɛlɩ piya kɔm nɛ sɩsɛɛ Baalɩ tam sakɩyɛ. (Kɩg. 25:3, 5; Th. 2:13; 1 Aw. 18:18) Lɛɛlɛɛyɔ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma Sataŋ laba nɛ ɛpɩsɩ Izrayɛɛlɩ piya e-yomaa yɔ.

NƲMƆŊ NAADOZO WEYI Ɩ-YƆƆ SATAŊ TƖŊNAA NƐ ƐPƖSƖ IZRAYƐƐLƖ PIYA E-YOMAA YƆ

7. Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya sʋ Lidaʋ Tɛtʋ taa yɔ, ɛzɩma pɩtakɩ si-tisuu?

7 Kajalaɣ lɛ, Sataŋ tɩŋnɩ ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya kaasɔɔlaa se tɛʋ ɛnɩɩ camɩyɛ sɩ-tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɛtakɩ-sɩ. Lidaʋ Tɛtʋ taa lɛ, paa pɩnaɣ ŋga tɛʋ taanɩɣ camɩyɛ kpaɣnɩ Ðomaɣ fenaɣ nɛ piwolo Salaŋ fenaɣ taa. Pɩsa nɛ Izrayɛɛlɩ piya hiɣ tɔɔnasɩ sakɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se sɩɖaŋ tɛʋ alɩwaatʋ; nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, tɛʋ paɣzaɣ nɩʋ Aloma fenaɣ taa. Sataŋ peɣzi Izrayɛɛlɩ piya nɛ sitisi se pʋcɔ nɛ sihiɣ tɔɔnasɩ sakɩyɛ lɛ, pɩwɛɛ se sɩlakɩ sɔnzɩ nasɩyɩ. Sɩɩnaa layaa mba pɛ-hɛkʋ taa sɩɩwɛɛ yɔ sɔnzɩ nzɩ palakaɣ. Sɩɩnaa layaa mba, pamaɣzaɣ se pɩcɛyaa se pala sɔnzɩ nasɩyɩ pʋcɔ nɛ pɛ-ɛsɔnaa sɩnɩ-wɛ nɛ paha-wɛ tɛʋ ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. Mba pataawɛɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ yɔ, petisaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pamaɣzɩɣ se pɩcɛyaa se pala sɔnzɩ nzɩ nɛ pɩsa nɛ wɩlɩŋ alɩwaatʋ ɛtaakɩlɩ ɖaɣlʋʋ. Pʋyɔɔ Izrayɛɛlɩ piya paɣzɩ-sɩ labʋ nɛ paɖʋʋnɩ hɩɖɛ cɛtɩm ɛsɔ Baalɩ.

8. Nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ ŋgʋ Sataŋ labɩnɩ tʋmɩyɛ? Lɩzɩ pɩ-taa.

8 Sataŋ labɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ nʋmɔʋ naalɛ ñɩŋgʋ nakʋyʋ. Eseɣti Izrayɛɛlɩ piya se sɩcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu. Ajɛɛ ndɩ ndɩ taa, sɩɩnaa layaa tɩŋaɣnɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ lakasɩ yɔɔ nɛ pɛsɛɣ pɛ-ɛsɔnaa. Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ palakaɣ Ɛsɔ sɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Halaa nɛ abalaa pasʋwaɣnɩ ɖama ɛsɔnaa mba pɛ-tɛ templonaa taa. Pɩtasɩna se pahaɣaɣ nʋmɔʋ mba pa-kʋzʋʋ pilinzi kɛ kʋɖʋmsɩ yɔ se pasʋʋnɩ ɖama lɛ, pamaɣzaɣ ɖɔɖɔ se pɩkɛnɩ wezuu caɣʋ ŋgʋ kɩwɛ ɖeu yɔ! (Wp. 23: 18, 19; 1 Aw. 14:24) Sɩɩna layaa mba, pamaɣzaɣ se sɔnzɩ nzɩ sɩ-labʋ yekina nɛ pɛ-ɛsɔnaa la nɛ pɛ-tɛtʋ wɛɛ mʋzʋŋ. Izrayɛɛlɩ piya sakɩyɛ kaasɔɔlɩ sɩɩnaa layaa kʋzʋʋ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ nɛ mbʋ yebina nɛ sɩpaɣzɩ ɖɔɖɔ sɛʋ cɛtɩm ɛsɔnaa mba. Toovenim lɛ, Sataŋ tɩŋnɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ-sɩ e-yomaa.

9. Ɛzɩ Ozee 2:18, 19 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma Sataŋ yeba se Izrayɛɛlɩ piya ɩtaatasɩ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ?

9 Nʋmɔʋ naadozo ñɩŋgʋ ŋgʋ Sataŋ labɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ ŋgʋ yɔ: Eyeba se Izrayɛɛlɩ piya ɩtaatasɩ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ. Nayʋ Yereemii alɩwaatʋ taa, Yehowa kaayɔɔdaa se “Baalɩ yɔɔ” lɛ, nayaa cɛtɩyaa yeba nɛ ɛyaa sɔɔ ɛnʋ hɩɖɛ yɔɔ. (Yer. 23:27) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ samaɣ kaayebi tʋmɩyɛ labɩnʋʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ kɛlɛɣzɩ ɖi-lone taa Baalɩ hɩɖɛ nɛ ɖɩɖɩ tɔbʋʋ lɛ se “Pʋyʋ Tʋ” yaa “Ñʋʋdʋ.” Piyeba nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ Izrayɛɛlɩ piya se sɩtɩlɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Yehowa nɛ Baalɩ pɛ-hɛkʋ taa yɔ; nɛ pʋyɔɔ lɛ, sɩpaɣzɩ kpaɣʋ Baalɩ sɛtʋ nɛ sisidiɣ Yehowa ñɩndʋ taa.​—Kalɩ Ozee 2:18, 19.

NƲMƆŊ WEYI YƆƆ SATAŊ TƖŊƖƔNƖ SƆNƆ?

10. Nʋmɔŋ weyi Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ sɔnɔ?

10 Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ nʋmɔŋ ɛnɩ sɔnɔ ɖɔɖɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ mbʋ ɛyaa sɔɔlaa yɔ, kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ nɛ ɛzɩma eyeki se ɛyaa ɩtaatasɩ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ɛpɩsɩɣ ɛyaa e-yomaa. Iyele nɛ ɖɩcalɩnɩ nʋmɔʋ kɛdɛzaɣ ñɩŋgʋ tɔm yɔɔdʋʋ.

11. Ɛzɩma tɩyɛ Sataŋ yeki se ɛyaa ɩtaatasɩ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ?

 11 Sataŋ yeki se ɛyaa ɩtaatasɩ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ. Yesu apostoloowaa sɩm wayɩ lɛ, mba payaɣaɣ pa-tɩ se Krɩstʋ ñɩma yɔ, papaɣzɩ cɛtɩm tɔm wɩlʋʋ. (Tʋma 20:29, 30; 2 Tes. 2:3) Tisuu yebiyaa panɛ, pa-wɩlɩtʋ ndʋ tiyeba nɛ ɛyaa tɩtasɩ tɩlʋʋ Ɛsɔ toovenim tʋ kpayɩ kpayɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Alɩwaatʋ ndʋ paɖaɣnaɣ maʋ Bibl se kɩtɔyɩ yɔ, peyebi labɩnʋʋ Ɛsɔ hɩɖɛ tʋmɩyɛ nɛ pɛlɛɣzɩ ɖi-lone taa hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ “Kɩbaɣlʋ” mbʋ yɔ. Palɩzɩ Ɛsɔ maɣmaɣ hɩɖɛ nɛ pɛlɛɣzɩ-ɖɩ nɛ “Kɩbaɣlʋ.” Piyeba nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ weyi ɛkalɩɣ Bibl yɔ se ɛtɩlɩ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ Yehowa nɛ “kɩbaɣlaa” mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Masɩ taa yɔ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. (1 Kɔr. 8:5) Paya Yehowa se “Kɩbaɣlʋ” nɛ payaa Yesu ɖɔɖɔ se “Kɩbaɣlʋ.” Piyeba nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ ɛyaa se patɩlɩ se Yehowa wɛ ndɩ nɛ Yesu. (Yoh. 17:3) Lakasɩ sɩnɛ siyeba ɖɔɖɔ nɛ ɛyaa paɣzɩ tisuu Trinita wɩlɩtʋ yɔɔ, ŋgʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩfɛyɩ Bibl taa. Pʋyɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ kpa. Cɛtɩm tɔm ndʋ kpem lɛ mbʋ yɔ!​—Tʋma 17:27.

Ɛzɩma Sataŋ labɩnɩ tʋmɩyɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ nɛ eseɣti ɛyaa se pacaɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ? (Cɔnɩ tayʋʋ 12) *

12. (a) Ɛbɛ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ seɣtiɣ ɛyaa se pɔsɔɔlɩ? (b) Nɛ ɛzɩ Roma mba 1:28-31 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

12 Sataŋ yeki se ɛyaa ɩsɔɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ. Izrayɛɛlɩ mba alɩwaatʋ taa, Sataŋ tɩŋnɩ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ yɔɔ nɛ eseɣti ɛyaa se pɔsɔɔlɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu caɣʋ. Mbʋ ɛlakɩ sɔnɔ ɖɔɖɔ. Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ haɣ ɛyaa nʋmɔʋ se pacaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu, nɛ halɩ peyeki se ɛyaa ɩmaɣzɩ se kɩwɛ ɖeu. Pʋyɔɔ lɛ, mba pamaɣzɩɣ se pɛkɛ Ɛsɔ sɛyaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ ɩɩtasɩɣ ɖɔm paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ wezuu kɩbaŋʋ caɣʋ nʋmɔʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ; ŋgʋ paɣtʋ ndʋ tɩ-taa tʋ kpayɩ kpayɩ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ mbʋ pɩlɩ pɩ-taa yɔ pɩ-tɔm takayaɣ ŋga ɛma Roma mba yɔ ka-taa. (Kalɩ Roma mba 1:28-31.) “Lakasɩ nzɩ sɩtɩmʋna yɔ,” sɩ-taa nasɩyɩ lɛ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ, pa-ɖama sʋnʋʋ nɛ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ lakasɩ lɛɛsɩ tɩŋa. (Roma 1:24-27, 32; Natʋ 2:20) Pɩcɛyɩ siŋŋ se ɖɩñɔɔnɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ yɔ.

13. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ?

13 Sataŋ tɩŋɩɣnɩ mbʋ ɛyaa sɔɔlaa yɔ pɩ-yɔɔ nɛ epeɣziɣ-wɛ. Ða-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkpɛlɩkɩ lɛɣtʋ kɩfatʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa nɛ ɖɔ-hɔŋ taa ñɩma kɩcɛyɩm  ɖeɖe yɔ. (1 Tim. 5:8) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ye ɖiwobi sukuli nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ camɩyɛ tɔm ndʋ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɛɣtʋ ndʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ labʋ. Ajɛɛ sakɩyɛ taa, tɔm ndʋ pawɩlɩɣ sukulinaa taa yɔ, tɩ-taa lɛɛtʋ sɩɣnɩ ɛyʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe ɛlɛ lɛɛtʋ lɛ, tɩkɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ. Peseɣtiɣ sukulibiya se sitaatisi se Ɛsɔ wɛɛ nɛ sɩtaawɛɛnɩ ñamtʋ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Peheyiɣ-sɩ se évolution wɩlɩtʋ ɖeke yɔɔdʋʋnɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ ɖenɖe wezuu lɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ. (Roma 1:21-23) Wɩlɩtʋ ndʋ, tɩkaɖɩɣnɩ “Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ.”—1 Kɔr. 1:19-21; 3:18-20.

14. Wɛtʋ ndʋ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ seɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛna?

14 Mba pɛwɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ yɔ pa-paa fɛyɩnɩ Yehowa paɣtʋ nɛ halɩ pakaɖɩɣnɩ-tʋ. Lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖiiseɣtiɣ ɛyaa se pɛwɛɛnɩ Ɛsɔ fezuu piye wɛtʋ, ɛlɛ ɖiseɣtiɣ-wɛ se pɛwɛɛnɩ “tomnaɣ lakasɩ.” (Gal. 5:19-23) Pɩkɔŋnɩ tɩ kpazʋʋ nɛ cajayɛ nɛ piyeba nɛ ɛyaa kɛ ‘pa-tɩ sɔɔlɩyaa.’ (2 Tim. 3:2-4) Wɛtʋ tʋnɛ tɩkaɖɩɣnɩ tɩ luzuu wɛtʋ ndʋ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛ-sɛyaa ɩwɛɛna yɔ. (2 Sam. 22:28) Krɩstʋ ñɩma mba palabɩ sukuli kɩtɛzʋʋ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɔm nɛ pɛwɛɛnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba maɣzɩm nɛ pɛfɛyɩnɩ Ɛsɔ ñɩmbʋ. Iyele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ tɔm.

Ɛzɩma ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 14-16) *

15-16. Mbʋ pɩtalɩ ɖo-koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ yɔ, lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ŋ?

15 Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛʋ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa yɔ, pɩcɛzɩ pɩnzɩ 15 yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðooo pamɩyɩsʋʋ-m lɩm nɛ manpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, manɩ tam sakɩyɛ se kpacanaa ndɩ ndɩ wɛ sukuli kɩtɛzʋʋ labʋ taa, nɛ mankalɩ-tʋ ɖɔɖɔ takayɩsɩ taa, ɛlɛ mantɩkpaɣ-tʋ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ. Mamaɣzaɣ se tɔm ndʋ tɩtɩkɛ toovenim  mɔ-hɔɔlʋʋ taa.” Kala wena ɛkataa? Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mon-sukuli taa tɔm kpɛlɩkʋʋ mʋwaɣ-m alɩwaatʋ nɛ pɩpɔzaɣ-m ɖɔɖɔ pana ñaɣʋ siŋŋ. Pʋyɔɔ lɛ, mantaawɛɛnɩ alɩwaatʋ se mantɩmnɩ Yehowa nɛ pileɖi ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ. Nɛ pɩnɩɣaɣ-m siŋŋ, pʋyɔɔ lɛ mantaapɩzɩɣ se ma nɛ lalaa ɖɩla faawɩyɛ pɩlɩɩnɩ Bibl tɔm yɔɔ; nɛ mantaapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se mɔñɔɔzɩ kediɣzisi camɩyɛ. Ñʋʋ leleŋ se alɩwaatʋ ndʋ manawa se sukuli kɩɖaɣlʋʋ wɛɛ nɛ kɩcamɩɣ ma nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ lɛ, menɖiɣzinaa se pɩwɛɛ se meyele kɩ-labʋ. Nɛ mbʋ malaba ɖɔɖɔ.”

16 Ðoŋ weyi sukuli kɩɖaɣlʋʋ labʋ kaawɛnɩ koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛ-maɣzɩm yɔɔ? Ecosaa se: “Pɩwɛ-m fɛyɛ se mɔyɔɔdɩ se sukuli kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ malaba yɔ, kiyeba nɛ mankaŋ ma-lɩmaɣza lalaa ɛjandʋ yɔɔ, kɔzɩ kɔzɩ mon-koobiya Krɩstʋ ñɩma ɛjandʋ yɔɔ. Kiyeba ɖɔɖɔ nɛ mañɩnɩɣ se lalaa ɩla mbʋ pɩkpaɖɩ po-ɖoŋ yɔ. Malɩzaɣ man-tɩ nɛ hɔɔlʋʋ ɖɔɖɔ. Pɩɩkpaɣ-m alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ manpɩzɩ malɩzɩ lɩmaɣza ana ma-ñʋʋ taa. Tɔm tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩ-m se ye ɛyʋ eewelisiɣ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛtasɩɣ-ɖʋ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɩ kaɖɛ. Yehowa kaasɩmɩ-m nɛ pɩkpaɖɩ ma-maɣmaɣ. Ye maanawa maawelisini-i!”

17. (a) Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖɩlakɩ? (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Tɛ ña-taa se ŋŋyeki kaaʋ nɛ Sataŋ tɩŋnɩ “ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖɛ nɛ pɔbɔtʋ tɔm ndʋ tɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ tɩ-yɔɔ” nɛ ɛpɩsɩ-ŋ e-yom. Cɔŋnɩ ña-tɩ yɔɔ camɩyɛ paa ɛzɩmtaa nɛ Sataŋ ɛtaapɩzɩ nɛ epeɣzi-ŋ. (1 Kɔr. 3:18; 2 Kɔr. 2:11) Kpa ña-tɩ nɛ Sataŋ etaayele nɛ ŋŋtasɩɣ tɩlʋʋ Yehowa kpayɩ kpayɩ. Yele nɛ Yehowa paɣtʋ ɖiyiɣ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa. Taayele nɛ Sataŋ peɣzi-ŋ nɛ ŋkizi lɔŋ weyi Yehowa tasɩɣ-ŋ yɔ. Ɛlɛ ye ŋyʋsaa se ɛjaɖɛ maɣzɩm tɛm wɛnʋʋ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ yɔɔdʋʋ ɛzɩma Ɛsɔtɔm pɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɔ lɩmaɣza nɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ nzɩ ‘sɩkam camɩyɛ’ ɖa-taa yɔ.​—2 Kɔr. 10:4, 5.

HENDU 49 Ðiyele nɛ Yehowa taa la leleŋ

^ tay. 5 Sataŋ kɛ ɛyaa peɣziyu weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ. Epeɣzi ɛyaa sakɩyɛ nɛ pamaɣzɩɣ se pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ ɛlɛ toovenim taa lɛ, ɛpɩsɩ-wɛ e-yomaa. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ epeɣziɣ ɛyaa yɔ ɩ-taa nɩɩyɩ taa.

^ tay. 48 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sɩɖʋ taabalɩyɛ nɛ Kanaŋ ñɩma yɔ, pɩwɛɛ nɛ pɩhɔŋ-sɩ se sɩsɛɛ Baalɩ nɛ sɩcaɣ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu.

^ tay. 51 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Pama tɔm natʋyʋ cooci nakʋyʋ taa nɛ tɩhaɣ nʋmɔʋ mba paka kʋzʋʋ pilinzi yɔ se pasʋʋnɩ ɖama.

^ tay. 53 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM: Pɛlɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ wɛ sukuli kɩtɛzʋʋ taa. Wɩlɩyʋ wɛɛ nɛ ɛwɩlɩɣ ɛ nɛ ɛ-taabalaa se lɛɣtʋ ñɩnɩyaa nɛ wondu ndʋ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa luki yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ ɛyaa kʋñɔmɩŋ sɩɩ tɩnaɣ. Pʋwayɩ, ewobi Kewiyaɣ Kpaaŋ taa lɛ, ɛ-lɩmaɣza tɩtasɩ wɛʋ tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza lalaa ɛjandʋ yɔɔ.