FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juin 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 5 août–1 septembre 2019 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa

“Ɩkpa mɩ-tɩ nɛ nɔɔyʋ ɛtaasʋzɩ-mɩ yomiye taa”!

Sataŋ kɛ ɛyaa peɣziyu weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ. Ɛzɩma ɛñakɩ pana se ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ nɛ eyele nɛ ɖikizi Yehowa?

Wa lɩmaɣza wena akaɖɩɣnɩ Ɛsɔ sɩmtʋ yɔ a-tɩŋa!

Hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩlɩnaa yɔ, ɖɔ-sɔnzɩ nɛ falɩsʋʋ mbʋ ɖɩmʋwa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ kɩbaŋ yaa kɩdɛkɛdɩŋ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛzɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ ‘tɩkam camɩyɛ’ ɖa-maɣzɩm taa yɔ?

Taa Yehowa liu nɩɣzɛ alɩwaatʋ taa

Ye ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yaa ɖɩwɛ nɩɣzɛ taa nɛ pileɖi yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ kaɖɛ ɖo-tomnaɣ taa alaafɩya nɛ ɖa-maɣzɩm yɔɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa sɩnɩ ɛ-sɛyaa caanaʋ taa nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ yɔ, pɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ.

Sɩnɩ lalaa nɛ palʋbɩnɩ nɩɣzɛ

Lɔɔtɩ, Yɔɔb nɛ Nawomii paaɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa; paa mbʋ yɔ, pa-tɩŋa paakatɩ kala pe-wezuu caɣʋ taa. Mbʋ pɩtalɩ wɛ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ Sataŋ kpaca nakʋyʋ yɔ

Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ tɔlɩ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ kpaca taa. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi kʋzɔɔtʋ lakasɩ nzɩ?

Papɩzaa nɛ pakalɩ caanaʋ taa takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ taa tɔm

Pɩnaɣ 1970 taa, tɛtɛɛ wondu ñɩnɩyaa lɩ takayaɣ kikpiyaɣ nakɛyɛ yɔɔ Ein Gedi, Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa, miŋ ñaɣ-kɛ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ 3-D lɛɣtʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ lɛ, papɩzaa nɛ patɩlɩ ka-taa tɔm. Tɔm ndʋ pama ka-taa?