Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Pɩɩmʋnaa se payaa tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ kpɩna Yeruzalɛm templo taa yɔ se mɩlaa na?

MAATIYEE kɛdaɣ mbʋ pɩlaba yɔ pɩ-tɔm lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Yesu sʋ Ɛsɔ kuduyuu tɛɛ nɛ ɛɖɔɔnʋʋ wondu pɛdɩyaa nɛ tadɩyɛ laɖaa, nɛ yaɖaa kpeekpe mba paawɛ peeɖe yɔ. Eseɣ liidiye lɛɣzɩyaa kpatanaa nɛ ɛlɔ, nɛ ɛkpɛndɩnɩ hoomataŋ tɩnaa ahɔ nɛ ɛlɔ. Nɛ eheyi-wɛ se: [‘Pamawa se “Pakaɣ yaʋ man-ɖɩɣa se adɩma ɖɩɣa” nɛ mɩpɩsɩ-kɛ mɩlaa cokiye na!’]”—Mat. 21:12, 13.

Yuuda mba caanaʋ taa tɔm takayɩsɩ kɛdaa se templo taa tadɩyɛ laɖaa suyaɣ liidiye kpem wondu yɔɔ nɛ pomuluu wondu yaɖaa. Takayɩsɩ nzɩ sɩ-taa lɛɛka yɔɔdaa se kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa pɩɩpɔzaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ sika liidiye pɔɔyaɣ ŋga payaɣ se dinaarɩ yɔ pʋcɔ nɛ ɛya ahowa naalɛ nɛ ɛlaanɩ kɩlaʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ pɩɩpɔzaa se tʋmɩyɛ laɖʋ weyi ɛfɛyɩ niye siŋŋ yɔ ɛla tʋmɩyɛ kɩyakɩŋ 25 pʋcɔ nɛ ehiɣ liidiye nɖɩ. Kʋñɔndɩnaa paaha waɖɛ se papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ ahowa yaa halikukunaa nɛ palaanɩ kɩlaʋ. Ɛlɛ sumasɩ nzɩ lɛɛlɛɛyɔ sɩ-liidiye ñakpa kadadayaɣ. (Lev. 1:14; 5:7; 12:6-8) Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, Yuuda ñɩma Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ Rabbi Simeon ben Gamaliel mʋ pana nɛ ɛpasɩ kɩlaŋ weyi pɩɩpɔzaa se Yuuda tʋ ɛlaa yɔ ɩ-yɔɔ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ahowa liidiye yɔɔ tii siŋŋ.

Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yesu kaawɛnɩ toovenim se ɛyaa tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ kpɩna Yeruzalɛm templo taa yɔ se “mɩlaa” mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pakɩlaɣ ɛyaa muluu.