Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ

Tɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ

“Pʋmʋnɩ-ŋ, hayɩ [Yehowa] ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa.” —NATƲ 4:11.

HENDU: 2, 49

1, 2. Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ eɖiɣzina? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

ƐZƖ ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa yɔ, Eleeu kaɖɩnɩ Yehowa se ɛɛtɔkɩ kewiyitu camɩyɛ nɛ ɛyɔɔdɩ se ye ɛyaa iɖiyiɣ pa-tɩ yɔ piɖeɣni-wɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛzɩ Sataŋ wɛnɩ toovenim na? Ðɩkpaɣ se ɛyaa mba pɩlɩzaa se peɖiyiɣ pa-tɩ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pacaɣ wezuu maatɛŋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ piɖeni-wɛ toovenim ye Yehowa nesi ɛfɛyɩ pɔ-yɔɔ yɔ? Toovenim taa lɛ, ye ŋwɛ ña-tɩ yɔɔ nɛ ŋŋɖɔŋ Yehowa paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ ŋcakɩ wezuu maatɛŋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩha-ŋ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yaa we?

2 Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ecosi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ ño-lone taa. Ða-taa paa anɩ pɩwɛɛ se ɛmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ye ɖɩmaɣzɩ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩkaɣ ɖiɣzinuu se Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ tʋʋzaa, ndʋ kɩlɩnɩ ɖeu nɛ tɩ-wayɩ lɛ natʋyʋ fɛyɩ. Ðɩkaɣ ɖiɣzinuu ɖɔɖɔ se pɩwɛɛ se ɖɩtɩnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Bibl maɣmaɣ ñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Masɩ yɔɔdʋʋ se Yehowa wɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ mbʋ pʋyɔɔ sɩyɔɔdʋʋ mbʋ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩna.

YEHOWA WƐNƖ WAÐƐ SE ƐTƆƆ KEWIYITU

3. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ɖeke wɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ?

3 Yehowa ɖeke wɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnʋ kɛnɩnɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ nɛ Lɩzɩyʋ.  (3 Aw. 29:11; Tʋma 4:24) Natʋ 4:11 kɛdaa se ɛyaa 144 000 waa mba pa nɛ Krɩstʋ pakaɣ kewiyitu tɔɔʋ yɔ pɛwɛɛ nɛ pasaŋ Ɛsɔ nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: “Pʋmʋnɩ-ŋ, hayɩ [Yehowa] ɖɛ-Ɛsɔ, se ŋmʋ samtʋ, hɩɖɛ ɖʋʋ nɛ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ñalɩzɩnɩ kedeŋa ñɔ-sɔɔlɩm taa, kataafɛyɩ nɛ ñɔ-sɔɔlɩm taa ŋlɩzɩ-kɛ.” Toovenim taa lɛ, Yehowa lɩzɩnɩ pɩtɩŋa; pʋyɔɔ ɛwɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu ɛyaa nɛ Ɛsɔ tiyiyaa pe-kpeekpe pɔ-yɔɔ.

4. Ye ɖɩkaɖɩɣnɩ Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩɩlakɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Ɛbɛ yɔɔ?

4 Sataŋ tɩlɩzɩ nabʋyʋ, pʋyɔɔ lɛ ɛfɛyɩnɩ waɖɛ naɖɩyɛ se ɛɖʋ ɛ-nɔɔ kewiyitu tɔm taa. Pɩkɛnɩ tɩ kpazʋʋ siŋŋ se Sataŋ, Aɖam nɛ Ɛva pakaɖɩnɩ Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ. (Yer. 10:23) Pɩkɛnɩ toovenim se paawɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɛ papɩzaɣ se palɩzɩ se peɖiyi pa-tɩ yaa pala mbʋ pɔsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ pɩɩmʋnaa se pakpaɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɛ pakaɖɩnɩ Ɛsɔ? Aayɩ. Tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ sɩɣnɩ ɛyaa se pakpaɣ lɩmaɣza paa ɖooye pe-wezuu caɣʋ taa. Ɛlɛ pɩɩhaɣ-wɛ waɖɛ se pakaɖɩnɩ pa-Lɩzɩyʋ weyi ɛha-wɛ wezuu yɔ. Ðɩnɩɣ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se ye ɖɩkaɖɩɣnɩ Yehowa yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩɩlakɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Pɩwɛɛ se ɛyaa tɩŋa iluzi pa-tɩ Yehowa kewiyitu tɛɛ.

5. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se lɩmaɣza wena Ɛsɔ kpakɩɣ yɔ a-tɩŋa awɛ siɣsiɣ?

5 Ɛbɛ yɔɔ ɖɔɖɔ Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ? Ɛtɔkɩ kewiyitu nɛ siɣsiɣ wɛtʋ ndʋ tɩtalɩ pilim yɔ. Ɛyɔɔdɩ kpayɩ se: “Mɛkɛnɩ [Yehowa], manaɣnɩ pʋtɔdɩyɛ, mahʋʋna nɛ menɖezi [siɣsiɣ] tɔm tɛtʋ yɔɔ; mbʋ pɩkɛdɩnɩ-m lɛ lɛ.” (Yer. 9:23) Yehowa ɛɛcɔŋnɩ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa paɣtʋ natʋyʋ se pɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛna mbʋ pɩtʋʋzaa yaa mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ. Ɛtalɩ pilim, nɛ ɛsɩm mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ, nɛ pʋyɔɔ ɛɖʋʋ ɛyaa paɣtʋ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu Yehowa paɣtʋ, ɛ-paɣtʋ kila nɛ lɩmaɣza wena ɛkpakɩɣ yɔ a-tɩŋa se awɛ siɣsiɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “tʋtʋyɛ nɛ siɣsiɣ tɔm ɖɔkʋʋnɩ [e]-kewiyaɣ kpelaɣ.” (Keɣa 88:15; 118:128) Paa Sataŋ ɛkaɖɩnɩ Yehowa se E-kewiyitu tɩtʋʋzɩ yɔ, Sataŋ maɣmaɣ tɩpɩzɩ nɛ ɛla nɛ siɣsiɣ wɛtʋ wɛɛ ɛjaɖɛ nɖɩ eɖiyiɣ yɔ ɖɩ-yɔɔ.

6. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kedeŋa yɔɔ?

6 Pɩtasɩ lɛ, Yehowa ɖeke wɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kedeŋa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ sɩmtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ pɩpɔzʋʋ se peɖiyini kedeŋa yɔ. Maɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna: Ɛsɔ ha ɖoŋ ɛ-Pɩyalʋ nɛ ɛlɛ waa kʋdɔmɩŋ weyi ɩkpaɖɩ fɛɖaa yɔ. (Mat. 4:23, 24; Mark. 5:25-29) Ɛzɩma Yesu wa kʋdɔmɩŋ yɔ, pɩtaakɛnɩ maamaaci Yehowa ɛsɩndaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛsɩm mbʋ Yesu lakaɣ yɔ camɩyɛ nɛ ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛñɔɔzɩ mbʋ payɩ kʋdɔmɩŋ wɛɛkɩ ɛyaa yɔɔ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ ɛwɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa nɛ eyele ɛjaɖɛ yɔɔ asɛyɩŋ sɩɩ tɩnaɣ.

7. Ɛzɩma Yehowa lɔŋsɩnɖɛ kpaɖɩ Sataŋ ɛjaɖɛ ñɩnɖɛ?

7 Sataŋ Ɛjaɖɛ ɛɛpɩzɩɣ ɖiyele nɛ yoŋ weyi ɩwɛ ɛyaa hɛkʋ taa yaa ajɛɛ hɛkʋ taa yɔ, ɩsɩɩ tɩnaɣ. Yehowa ɖeke wɛnɩnɩ lɔŋsɩnɖɛ se eyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. (Iza. 2:3, 4; 54:13) Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yehowa sɩmtʋ nɛ ɛ-lɔŋsɩnɖɛ tɔm yɔ, ɖitisiɣ tɔm ndʋ eyeba nɛ Apostoloo Pɔɔlɩ ma yɔ tɩ-yɔɔ se: “Hayɩ! Ɛsɔ lɔŋ nɛ ɛ-tɩlɩtʋ pɛwɛ cukaŋ mbʋ suwe! Ɛ-tamasɩ ɩɩnaɣ, paatɩlɩɣ ɛ-lɩmaɣza!”—Roma 11:33.

YEHOWA KEWIYITU WAYƖ LƐ, NATƲYƲ FƐYƖ

8. Ɛbɛ kɛdɩnɩ-ŋ ɛzɩma Yehowa tɔkɩ kewiyitu yɔ pɩ-taa?

8 Pɩtasɩna se Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ kpayɩ kpayɩ se Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu lɛ, kiheyiɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ Yehowa kewiyitu kpaɖɩ kewiyitu lɛɛtʋ tɩŋa payɩ yɔ. Kajalaɣ taa lɛ, kiheyiɣ-ɖʋ se ɛtɔkɩ kewiyitu  nɛ sɔɔlɩm. Ɛzɩma Yehowa tɔkɩ kewiyitu nɛ sɔɔlɩm yɔ pitukuuni ɖa-laŋa siŋŋ. Ɛkɛnɩ ‘pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ hɛndɩyʋ, suuɖu tʋ, ɛ-sɔɔlɩm wɛ tam nɛ ɛkɛ toovenim tʋ.’ (Ejl. 34:6) Ɛsɔ wɛnɩ ñamtʋ ɛ-sɛyaa yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ-wɛ hɩɖɛ. Ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩma ɖa-maɣmaɣ ɖɩcɔŋnɩ ɖa-tɩ yɔɔ yɔ. Eleeu tɔm kɛ cɛtɩm, mbʋ pʋyɔɔ Yehowa eekiziɣni ɛ-sɛyaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ piɖeni-wɛ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛha ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ ɖɔ-yɔɔ se ɖɩwɛɛnɩ wezuu maatɛŋ lidaʋ.—Kalɩ Keɣa 83:12; Roma 8:32.

9. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Ɛsɔ maɣzɩɣ ɖɔɖɔ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-yɔɔ?

9 Yehowa maɣzɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ nɛ ɛcɔŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm. Ɛlɛ pɩtasɩnɩ se ɛmaɣzɩɣ ɛ-samaɣ yɔɔ lɛ ɛmaɣzɩɣ ɖɔɖɔ paa ɛyʋ weyi lɛ ɛ-yɔɔ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ mbʋ pɩɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya pɩnzɩ nasidozo nzɩ sɩ-taa Yehowa kaalɩzɩ tɔm hʋyaa se peɖiyi ɛ-samaɣ yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩna. Yehowa kaaha-wɛ ɖoŋ se palɩzɩ ɛ-samaɣ ko-koyindinaa nesi tɛɛ. Kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, pɩtasɩnɩ ɛ-samaɣ yɔɔ cɔnʋʋ lɛ, ɛpɩzaa ɖɔɖɔ nɛ ɛna wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Ruti weyi ɛtaakɛ Izrayɛɛlɩ tʋ yɔ ɛɛwɛna yɔ. Ruti kaalabɩ kɩlaŋ sakɩyɛ se pɩsa nɛ ɛpɩsɩ toovenim Ɛsɔ sɛyʋ. Yehowa wazɩ-ɩ pɩ-yɔɔ nɛ ɛha-ɩ walʋ nɛ abalɩbɩɣa. Pɩtasɩ lɛ, ɛkaɣ wɛnaʋ waɖɛ se pefezi-i, nɛ ɛ-taa kaɣ labʋ leleŋ ɖɔɖɔ se eɖiɣzina se ɛ-pɩyalʋ liɖe taa Mesiya kɔma nɛ ɛlɩɩ. Maɣzɩ ɖɔɖɔ nɛ ŋna ɛzɩma ɛ-taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ naʋ se Yehowa yeba nɛ payaa Bibl taa takayaɣ nakɛyɛ nɛ ɛ-hɩɖɛ nɛ pama ɛ-tɔm ka-taa yɔ!—Ruti 4:13; Mat. 1:5, 16.

10. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Yehowa tɔm fɛyɩ kaɖɛ nɛ ɛɛtɔkɩ kewiyitu ɛyaa yɔɔ nɛ ɖoŋ?

10 Yehowa tɔm fɛyɩ kaɖɛ nɛ ɛɛtɔkɩ kewiyitu ɛyaa yɔɔ nɛ ɖoŋ. E-kewiyitu tɔɔʋ haɣ ɛyaa waɖɛ se pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ nɛ taa leleŋ taa. (2 Kɔr. 3:17) Pʋyɔɔ Daviid yɔɔdaa se ‘paɣlɩka nɛ keɖeɣa pɛwɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa, nɛ ɖoŋ nɛ amɛya pɩwɛ ɛ-ɖɩjaɣyɛ taa.’ (3 Aw. 16:7, 27) Mbʋ ɖɔɖɔ keɣa maɖʋ Etaanɩ mawa se: “Kanɩ leleŋ, ɛyaa samaɣ ŋga kasɩm ñɛ-ɖɛyʋʋ yɔ, kɔɖɔŋ ñɛ-ɛsɩndaa mintʋsʋʋ taa! Ñɛ-hɩɖɛ taa lɛ kɛmɛyɩɣ tam laŋhʋlʋmɩyɛ taa, Ña-tʋtʋyɛ kʋsʋʋ-kɛ tam.”—Keɣa 88:16, 17.

11. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖa-taa tɛzɩ tɛm se Yehowa kewiyitu tɔɔʋ kɩlɩnɩ ɖeu?

11 Ye ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa camɩyɛ lakasɩ yɔɔ yɔ, piyeki nɛ ɖa-taa tɛzɩ tɛm se e-kewiyitu tɔɔʋ kɩlɩnɩ ɖeu. Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ keɣa maɖʋ weyi ɛyɔɔdaa se “kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ ña-taɣ yɔɔ kɩlɩ-m ɖeu kɩyakɩŋ [kudoku agbaaɣdaa] yɔ” ɛ-lɩmaɣza. (Keɣa 83:11) Ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ? Ɛzɩma Yehowa kɛ ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ yɔ, ɛsɩm ɖa-kɩcɛyɩm nɛ mbʋ piyeki se ɖihiɣ taa leleŋ yɔ, nɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi ɛhaɣ-ɖʋ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ Yehowa pɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, ɖihikiɣ wazasɩ nɛ taa leleŋ siŋŋ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, paa nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩlaa kɩlaŋ nɩɩyɩ nɛ pɩsa nɛ ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ, ɖa pɩwazɩɣ ye ɖitisaa nɛ ɖɩlabɩ-ɩ yɔ.—Kalɩ Izaayii 48:17.

12. Lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ yɔɔ kpem pɩwɛɛ se ɖɩtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ?

12 Bibl wɩlaa se Krɩstʋ tɔkɩ kewiyitu pɩnzɩ kudoku nɛ pɩtɛ lɛ, ɛyaa nabɛyɛ kaɣ kaɖɩnʋʋ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ. (Natʋ 20:7, 8) Ɛbɛ kaɣ-wɛ tuzuu nɛ pala mbʋ? Palɩzɩɣ Eleeu nɛ salaka taa lɛ, ɛkaɣ ɛyaa peɣzuu se pɛwɛɛnɩ piɖeni men-ɖeke wɛtʋ. Ɛ-lakasɩ lɛ mbʋ. Ɛkaɣ pana ñaɣʋ se epeɣzi ɛyaa nɛ pamaɣzɩ se papɩzɩɣ nɛ pacaɣ wezuu maatɛŋ paa paañaŋ Yehowa yɔ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, cɛtɩm pɩkɛnaa. Ɛzɩ cɛtɩm tɔm ndʋ tɩkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ? Ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖɩsɛɣ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛ ɖeu nɛ e-ɖeke ɛwɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ Kewiyitu kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiposini Eleeu cɛtɩm tɔm ndʋ. Ðɩɩkaɣ caɣʋ wezuu nakʋyʋ nɛ kɩkɩlɩ  ɖeu ŋgʋ ɖɩcakɩ Yehowa, wiyaʋ siɣsiɣ tʋ nɛ sɔɔlɩm tʋ Kewiyaɣ tɛɛ yɔ.

TƖNƖ ƐSƆ KEWIYITU KƖKƖLƖTƲ YƆƆ TAM

13. Ɛzɩma ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩtɩnɩɣ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ?

13 Pɩcɛyaa kpem se ɖɩtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim. Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, ɛnʋ wɛnɩnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu nɛ e-kewiyitu wayɩ lɛ natʋyʋ fɛyɩ. Ye ɖɩwɛ siɣsiɣ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ taa, ɖɩɖɔkɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kpam nɛ ɖiyele nɛ ɖa-lakasɩ nɛ ɖɛ-wɛtʋ lakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa sɔɔlɩm yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtɩnɩɣ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ ɛzɩma ɛtɔkɩ kewiyitu yɔ nɛ ɖɩtɩnɩɣ ɛ-yɔɔ.—Kalɩ Efɛɛzɩ 5:1, 2.

14. Ɛzɩma hɔŋ ñʋndɩnaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Yehowa?

14 Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna se Yehowa lakɩnɩ e-ɖoŋ tʋmɩyɛ nɛ sɔɔlɩm. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se hɔŋ ñʋndɩnaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɔsɔɔlɩ Yehowa kewiyitu tɔɔʋ yɔ pamaɣzɩnɩ-ɩ. Pɩfɛyɩ se pɛkɛ mba paɖʋʋ pa-maɣmaɣ pa-paɣtʋ ɛyaa yaa mba pɔtɔkɩ kewiyitu lalaa yɔɔ yɔ. Pɔɔlɩ kaamaɣzɩnɩ Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ. (1 Kɔr. 11:1) Ɛtaaɖʋʋ fɛyɛ koobiya nɛ ɛtaañɩkɩɣ pɔ-yɔɔ se pala mbʋ ɛ-maɣmaɣ ɛsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ etendaɣ-wɛ kitenduu. (Roma 12:1; Efɛz. 4:1; Filem. 8-10) Mbʋ Yehowa sɔɔlaa. Nɛ mba payɩ pɔsɔɔlaa se patɩnɩ e-kewiyitu yɔɔ yɔ mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se pala.

15. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa Kewiyitu tɔɔʋ?

15 Ɛyaa mba Ɛsɔ ha waɖɛ yaa ɖoŋ nɩɩyɩ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩ-wɛ? Ye ɖɩñaŋ-wɛ nɛ ɖa nɛ wɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩtɩnɩɣ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ. Paa pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩtɩnɩɩ ɖɩ-taa camɩyɛ yaa ɖɩtɩkɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩɖʋ nesi teokrasɩ ɖʋtʋ. Paa pɩfɛyɩ mbʋ Sataŋ ɛjaɖɛ taa yɔ, mbʋ Yehowa sɔɔlaa se pɩɖɔŋ e-kewiyitu tɛɛ. (Efɛz. 5:22, 23; 6:1-3;  Ebr. 13:17) Ye ɖɩwɛɛnɩ ñamtʋ nɛ tɩ luzuu yɔ, ɖa pɩwazɩɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ ɛsɔɔlaa se piɖeni-ɖʋ.

16. Ɛzɩma Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ tɩnʋʋ tukuuni lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ?

16 Ðɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ɖɩtɩnɩ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ ɖa-lɩmaɣza kpaɣʋ taa. Yehowa ɛɛɖʋʋ paɣtʋ pɩtɩŋa pɩ-taa. Ɛlɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-lɩmaɣza. Ðɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Yehowa tɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ nɛ tɩwɩlɩɣ ɖeyi ɖeyi wondu ndʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ esuu yaa ɛtaasuu yɔ. Ɛlɛ ɛtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ se ɛsɔɔlaa se paa wondu ndʋ ɖisuu yɔ, pɩwɛɛ se ‘tɩmaɣna,’ nɛ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ yele nɛ ñamtʋ wɛɛ tɔm ndʋ ɖisusuu yɔ tɩ-yɔɔ. (1 Tim. 2:9, 10) Eyeba ɖɔɖɔ nɛ ɖɩna se pɩɩwɛɣ ɖeu se lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, ɖiyele nɛ atuuli lalaa yaa acɛyɩ-wɛ. (1 Kɔr. 10:31-33) Ye ɖiyeba nɛ Yehowa paɣtʋ nɛ ɛ-lɩmaɣza ɖiyiɣ-ɖʋ, halɩ pɩkpɛndɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ nɛ ɖɩtɩnɩɣ e-kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ.

Wɩlɩ se ŋtɩnɩɣ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ ña-lɩmaɣza kpaɣʋ taa nɛ hɔʋ taa tʋma ndɩ ndɩ labʋ taa (Cɔnɩ tayʋʋ 16-18)

17, 18. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, papɩzɩɣ patɩŋna nɛ pawɩlɩ se patɩnɩɣ Yehowa Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ?

17 Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa papɩzɩɣ patɩnɩ Yehowa Kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-lɩmaɣza? Ðɩkpaɣ se ŋkatɩ kala wena ŋtɩɖʋna yɔ ñe-nesi ɖɔkʋʋ taa, ɛzɩma ŋkaɣ labʋ? Maɣzɩ se pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ kpem nɛ pɩcaɣ pitibi-ŋ yɔɔɔ. Wɛtʋ ndʋ Yehowa kaawɛnɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ sɩɣnɩ-ŋ. Yehowa kaakpaɣ ɛ-tɩ ɛzɩ Izrayɛɛlɩ piya walʋ yɔ. (Iza. 54:5; 62:4) Ye mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se “nesi ɖɔkʋʋ” mbʋ, pɩtaawɛɛ Yehowa yɔɔɔ yɔɔɔ mbʋ pʋyɔɔ Izrayɛɛlɩ piya lakasɩ taatʋʋzɩ kpem. Ɛlɛ Yehowa tɩɖʋ ɛ-taa se ekiziɣ-wɛ kpaagbaa. Eewobi pɩ-yɔɔ kaahɛzaɣ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pɔ-yɔɔ nɛ ɛɖɔkɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɛ nɛ wɛ paaɖʋwa yɔ kpam. (Kalɩ Keɣa 105:43-45.) Ɛzɩma Yehowa ɖɔkɩ kpam sɔɔlɩm mbʋ ɛɛwɛnɩ pɔ-yɔɔ yɔ, piiseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

18 Mbʋ ɖɔɖɔ mba pɔɖɔkɩ nesi nɛ pɔsɔɔlɩ Yehowa yɔ, pamaɣzɩnɩ-ɩ. Ye kala naayɛ ɩkɔm pe-nesi ɖɔkʋʋ taa yɔ, paañɩnɩɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩtɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ yɔ se pekizi ɖama. Peɖiɣzinaa se Yehowa kpɛndɩ-wɛ nɛ papɩsɩ kʋɖʋm nɛ ɛsɔɔlaa se ‘pɔñɔɔnɩ’ ɖama kpam. Acɛyɛ labʋ ɖeke yɔɔ Masɩ ha nʋmɔʋ se halʋ yaa walʋ pɩzɩɣ nɛ ekizi ɛ-tɛŋga nɛ ɛ nɛ ɛyʋ kɩfalʋ paɖaɣnɩ nesi ɖɔkʋʋ faaa. (Mat. 19:5, 6, 9, ABT) Paa wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa halʋ nɛ ɛ-walʋ pɛwɛɛ kɔyɔ, pɩwɛɛ se paka pa-lɩmaɣza mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-wɛ tɩ-taa yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ pala po-ɖoŋ ɖeɖe nɛ pɔñɔɔzɩ mbʋ pɩmʋnaa yɔ nɛ pawɩlɩ se patɩnɩɣ Yehowa kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ.

19. Ye picoɖi-ɖʋ nabʋyʋ taa nɛ ɖɩtɩtɩnɩ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla?

19 Ðɩkɛ ɛyaa mba patɩtalɩ pilim yɔ, pʋyɔɔ lɛ nabʋyʋ taa ɖa-lakasɩ ɖʋʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ. Ɛsɩma mbʋ; pʋyɔɔ ɛ-sɔɔlɩm taa lɛ, ɛha Krɩstʋ se ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ. Pʋyɔɔ lɛ ye picoɖi-ɖʋ nabʋyʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ Yehowa se ekpeɣ-ɖʋ. (1 Yoh. 2:1, 2) Ðɩtaakɩlɩ ɖa-tɩ caɣnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛ ɖɔ-tɔm kʋʋ yɔɔ, ɛlɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ picoɖi-ɖʋ yɔ kɩ-taa. Ye ɖɩñɔnɩ Yehowa yɔ, ekpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɛwaa ɖa-kɩwɛɛkɩm heŋ nɛ ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena ɖɩkaɣ katʋʋ cee wayɩ yɔ nɛ ɖɩwabɩ-yɛ.—Keɣa 102:3.

20. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ?

20 Ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, ɛyaa tɩŋa kaɣ pa-tɩ luzuu Yehowa kewiyitu tɛɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩ ɛ-paɣtʋ ndʋ tɩwɛ siɣsiɣ paa ɛzɩmtaa yɔ. (Iza. 11:9) Ɛlɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa lɛ, ɖɩtɛm tɩlʋʋ ɛ-paɣtʋ ndʋ tɩ-taa sakɩyɛ sɔnɔ. Nɛ Kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔm ndʋ Sataŋ kɔnaa yɔ, peɖiɣni ti-ɖeɖe tɛzʋʋ cɔnʋʋ. Pʋyɔɔ lɛ, lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩŋnɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma yɔɔ nɛ ɖɩtɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ. Ɛɛɛ, ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yehowa mbʋ payɩ ɖɩlakɩ yɔ pɩ-taa.