Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye—Nɖɩ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ  |  Juin 2017

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

PAYAƔ Kanadaa koobu nɔɔyʋ se Don. Ɛɖʋ ɛ-taa se ɛñakɩ pana nɛ esusi tɔm mba pasʋʋ habɛɛ nɔsɩ yɔɔ yɔ. Don yɔɔdɩ Peter weyi ɛɛkɛ habɛɛ nɔsɩ sʋyaa taa lɛlʋ yɔ, ɛ-tɔm se: “Ɛɛwɛ kʋzɔɔtʋ siŋŋ. Ɛɛwɛ kiniŋ nɛ ɛ-lakasɩ yɔɔ lɛ ɛyaa seɣaɣ-ɩ. Ɛtaatisiɣ kaaʋ se nɔɔyʋ ɛsɩnɩ-ɩ.” Paa mbʋ yɔ Don kaaɖʋ suuɖu nɛ ɛkpaɣ pɩnzɩ nzɩ sɩcɛzɩ 14 mbʋ yɔ, nɛ ɛñaɣ pana se ɛsɩnɩ Peter.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Peter pɔzɩ Don se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋɖʋʋ ña-tɩ kʋñɔŋ mɔ-yɔɔ? Paa anɩ eseɣ-m. Ɛbɛ yɔɔ ŋkeŋni-m?” Don kpaɣ lɛɣtʋ nɛ ɛtɩŋnɩ Bibl masɩ naadozo yɔɔ se pɩsa nɛ etukuni Peter laŋɩyɛ. Kajalaɣ lɛ, ɛpɔzɩ Peter se ɛnawa se Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na nɛ eheyi-i se ɛkalɩ Keɣa 83:18 Bibl ŋgʋ ɛɛɖɔkaa yɔ kɩ-taa Ɛsɔ hɩɖɛ. Nabʋlɛ ɖeɖe lɛ, pɩsa nɛ Don wɩlɩ Peter mbʋ pʋyɔɔ ekeŋni-i yɔ lɛ, eheyi-i se ɛɖaɣnɩ kalʋʋ Roma 10:13, 14 taa tɔm. Pama peeɖe se: “Mba pakaɣ yaʋ [Yehowa] hɩɖɛ yɔ, pe-kpeekpe pakaɣ pa-ñʋʋ yabʋ.” Kɛdɛzaɣ lɛ, Don kuli Maatiyee 9:36 nɛ eheyi Peter se ɛ-maɣmaɣ ɛkalɩ. Pama peeɖe se: “[Yesu] na ɛyaa canɖaŋ lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔŋ nɛ pɔɖɔŋ tɔlʋʋ ɛzɩ wondu ndʋ tɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ.” Peter tɛm kalʋʋ mayaɣ ŋga lɛ, ɛpɔzɩ Don nɛ ɛsɩtɛɣlɩm se: “Ye mbʋ mɛnkɛ wondu ndʋ tɩ-taa nakʋyʋ na?”

Kpaɣnɩ mbʋ lɛ Peter paɣzɩ lɛɣzʋʋ. Ɛpaɣzɩ lɩm sɔʋ nɛ ɛpasɩ ɛ-tandaʋ. Nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔɖɔ wondu kɩbandʋ ndʋ Don kaaha-ɩ yɔ suu. Peter wolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ.

Peter kaamaɣaɣ takayaɣ nakɛyɛ taa e-avema naayɛ taa tɔm. Tɔm ndʋ ɛɛcalɩ maʋ yɔ, tɩɩkɛ laŋwɛɛkɩyɛ tɔm. Ɛlɛ tɔm ndʋ ɛma pʋwayɩ yɔ tɩwɛ ndɩ. Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: “Sɔnɔ mɛnkpɛlɩkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, maatɩmɩɣ lɛ, Yehowa mɔyɔɔdʋʋna. Pɩwɛ ɖeu kpem se mantɩlɩ ɛ-hɩɖɛ. Don heyi-m se Yehowa  pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ man-taabalʋ. Ɛkɛ taabalʋ weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ewelisini-m paa ɛzɩmtaa nɛ paa ndʋ meheyiɣ-i yɔ.”

Peter kɛdɛzaɣ tɔm taa lɛ, eheyi e-neu nɛ ɛ-kɔɔ se:

“Sɔnɔ mantɩkʋyɩ camɩyɛ. Mankpadɩyaa nɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛ ɛzɩ mɔn-tɔm caɣ tɛm yɔ. Ɛlɛ paa mansɩbɩ sɔnɔ yɔ, manawa se mankaɣ tasʋʋ naʋ man-taabalʋ [Don] Paradisuu taa. Ɩɩkalɩɣ tɔm tʋnɛ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se mɛntɛm sɩbʋ. Ɛlɛ ye ɩkatɩ abalʋ nɔɔyʋ men-ɖibinɖe nɛ ɛtɩkɛ hɔʋ taa tʋ yɔ, ɩyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ mentendi-mɩ ɩkalɩ takayaɣ cikpelaɣ kanɛ. * Takayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ se manpɩzɩɣ nɛ mantasɩ man-taabalʋ naʋ Paradisuu taa wiɖiyi. Mentisi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ man-laŋɩyɛ pilim. Mɩ-kʋsɔɔlʋ Peter.”

Peter sɩm wayɩ lɛ, ɛ-kɔɔ Ummi yɔɔdaa se: “Pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ, Peter yɔɔdɩnʋʋ-m kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ. Pɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, kajalaɣ ɖeɖe lɛ ɛyɔɔdɩnʋʋ-m nɛ taa leleŋ yɔ. Halɩ ɛmʋʋyaa.” Eheyi Don se: “Mankaɣ kalʋʋ takayaɣ ŋga mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye kapɩzaa nɛ kotukuni me-neu laŋɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se kɛkɛ takayaɣ kɩbaŋa siŋŋ.” Ummi tisi nɛ ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ papaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa takayaɣ ŋga kalɩ pʋwayɩ yɔ.

Paa ɛyʋ ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ sɔɔlɩm nɛ suuɖu. (1 Tim. 2:3, 4) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana ɖɔɖɔ ɛzɩ Peter yɔ ɛlɛ pɛ-wɛtʋ ɛɛhɔŋ ɛyaa se pɔñɔtɩnɩ-wɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ weyi ‘ɛcɔŋnɩ laŋɩyɛ taa’ yɔ, ɛkaɣ yebu nɛ toovenim tukuni laŋa kɩbana tɩnaa.—1 Sam. 16:7; Yoh. 6:44.

^ tay. 7 Takayaɣ cikpelaɣ ŋga lɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa takayaɣ ŋga payaɣ se La vérité qui conduit à la vie éternelle yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paatasɩɣ-kɛ labʋ.