Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

PAYAƔ Kanadaa koobu nɔɔyʋ se Don. Ɛɖʋ ɛ-taa se ɛñakɩ pana nɛ esusi tɔm mba pasʋʋ habɛɛ nɔsɩ yɔɔ yɔ. Don yɔɔdɩ Peter weyi ɛɛkɛ habɛɛ nɔsɩ sʋyaa taa lɛlʋ yɔ, ɛ-tɔm se: “Ɛɛwɛ kʋzɔɔtʋ siŋŋ. Ɛɛwɛ kiniŋ nɛ ɛ-lakasɩ yɔɔ lɛ ɛyaa seɣaɣ-ɩ. Ɛtaatisiɣ kaaʋ se nɔɔyʋ ɛsɩnɩ-ɩ.” Paa mbʋ yɔ Don kaaɖʋ suuɖu nɛ ɛkpaɣ pɩnzɩ nzɩ sɩcɛzɩ 14 mbʋ yɔ, nɛ ɛñaɣ pana se ɛsɩnɩ Peter.

Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Peter pɔzɩ Don se: “Ɛbɛ yɔɔ ŋɖʋʋ ña-tɩ kʋñɔŋ mɔ-yɔɔ? Paa anɩ eseɣ-m. Ɛbɛ yɔɔ ŋkeŋni-m?” Don kpaɣ lɛɣtʋ nɛ ɛtɩŋnɩ Bibl masɩ naadozo yɔɔ se pɩsa nɛ etukuni Peter laŋɩyɛ. Kajalaɣ lɛ, ɛpɔzɩ Peter se ɛnawa se Ɛsɔ wɛnɩ hɩɖɛ na nɛ eheyi-i se ɛkalɩ Keɣa 83:18 Bibl ŋgʋ ɛɛɖɔkaa yɔ kɩ-taa Ɛsɔ hɩɖɛ. Nabʋlɛ ɖeɖe lɛ, pɩsa nɛ Don wɩlɩ Peter mbʋ pʋyɔɔ ekeŋni-i yɔ lɛ, eheyi-i se ɛɖaɣnɩ kalʋʋ Roma 10:13, 14 taa tɔm. Pama peeɖe se: “Mba pakaɣ yaʋ [Yehowa] hɩɖɛ yɔ, pe-kpeekpe pakaɣ pa-ñʋʋ yabʋ.” Kɛdɛzaɣ lɛ, Don kuli Maatiyee 9:36 nɛ eheyi Peter se ɛ-maɣmaɣ ɛkalɩ. Pama peeɖe se: “[Yesu] na ɛyaa canɖaŋ lɛ, pɩlabɩ-ɩ pʋtɔdɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛɛ nɛ palakɩ kʋñɔŋ nɛ pɔɖɔŋ tɔlʋʋ ɛzɩ wondu ndʋ tɩfɛyɩnɩ ninɖiɣyu yɔ.” Peter tɛm kalʋʋ mayaɣ ŋga lɛ, ɛpɔzɩ Don nɛ ɛsɩtɛɣlɩm se: “Ye mbʋ mɛnkɛ wondu ndʋ tɩ-taa nakʋyʋ na?”

Kpaɣnɩ mbʋ lɛ Peter paɣzɩ lɛɣzʋʋ. Ɛpaɣzɩ lɩm sɔʋ nɛ ɛpasɩ ɛ-tandaʋ. Nɛ ɛpaɣzɩ ɖɔɖɔ wondu kɩbandʋ ndʋ Don kaaha-ɩ yɔ suu. Peter wolo pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ.

Peter kaamaɣaɣ takayaɣ nakɛyɛ taa e-avema naayɛ taa tɔm. Tɔm ndʋ ɛɛcalɩ maʋ yɔ, tɩɩkɛ laŋwɛɛkɩyɛ tɔm. Ɛlɛ tɔm ndʋ ɛma pʋwayɩ yɔ tɩwɛ ndɩ. Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: “Sɔnɔ mɛnkpɛlɩkɩ Ɛsɔ hɩɖɛ. Lɛɛlɛɛyɔ, maatɩmɩɣ lɛ, Yehowa mɔyɔɔdʋʋna. Pɩwɛ ɖeu kpem se mantɩlɩ ɛ-hɩɖɛ. Don heyi-m se Yehowa  pɩzɩɣ nɛ ɛkɛ man-taabalʋ. Ɛkɛ taabalʋ weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ewelisini-m paa ɛzɩmtaa nɛ paa ndʋ meheyiɣ-i yɔ.”

Peter kɛdɛzaɣ tɔm taa lɛ, eheyi e-neu nɛ ɛ-kɔɔ se:

“Sɔnɔ mantɩkʋyɩ camɩyɛ. Mankpadɩyaa nɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛ ɛzɩ mɔn-tɔm caɣ tɛm yɔ. Ɛlɛ paa mansɩbɩ sɔnɔ yɔ, manawa se mankaɣ tasʋʋ naʋ man-taabalʋ [Don] Paradisuu taa. Ɩɩkalɩɣ tɔm tʋnɛ lɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ se mɛntɛm sɩbʋ. Ɛlɛ ye ɩkatɩ abalʋ nɔɔyʋ men-ɖibinɖe nɛ ɛtɩkɛ hɔʋ taa tʋ yɔ, ɩyɔɔdɩnɩ-ɩ nɛ mentendi-mɩ ɩkalɩ takayaɣ cikpelaɣ kanɛ. * Takayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ se manpɩzɩɣ nɛ mantasɩ man-taabalʋ naʋ Paradisuu taa wiɖiyi. Mentisi tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ man-laŋɩyɛ pilim. Mɩ-kʋsɔɔlʋ Peter.”

Peter sɩm wayɩ lɛ, ɛ-kɔɔ Ummi yɔɔdaa se: “Pɩlakɩ pɩnzɩ naalɛ yɔ, Peter yɔɔdɩnʋʋ-m kɛdɛzaɣ ɖeɖe yɔ. Pɩnzɩ sakɩyɛ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa, kajalaɣ ɖeɖe lɛ ɛyɔɔdɩnʋʋ-m nɛ taa leleŋ yɔ. Halɩ ɛmʋʋyaa.” Eheyi Don se: “Mankaɣ kalʋʋ takayaɣ ŋga mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye kapɩzaa nɛ kotukuni me-neu laŋɩyɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se kɛkɛ takayaɣ kɩbaŋa siŋŋ.” Ummi tisi nɛ ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ papaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa takayaɣ ŋga kalɩ pʋwayɩ yɔ.

Paa ɛyʋ ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ sɔɔlɩm nɛ suuɖu. (1 Tim. 2:3, 4) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana ɖɔɖɔ ɛzɩ Peter yɔ ɛlɛ pɛ-wɛtʋ ɛɛhɔŋ ɛyaa se pɔñɔtɩnɩ-wɛ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Ɛsɔ weyi ‘ɛcɔŋnɩ laŋɩyɛ taa’ yɔ, ɛkaɣ yebu nɛ toovenim tukuni laŋa kɩbana tɩnaa.—1 Sam. 16:7; Yoh. 6:44.

^ tay. 7 Takayaɣ cikpelaɣ ŋga lɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa takayaɣ ŋga payaɣ se La vérité qui conduit à la vie éternelle yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ paatasɩɣ-kɛ labʋ.