Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ɛkɔma, ŋkaɣ ñɩnʋʋ laŋhɛzɩyɛ na?

Tɔm ɛkɔma, ŋkaɣ ñɩnʋʋ laŋhɛzɩyɛ na?

YEHOWA ƐSƆ seɣtiɣ Krɩstʋ ñɩma se pɔsɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ. Ɛsɔɔlaa se ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ ɖe-wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ kpeekpe taa. Ðɩkɛ laŋhɛzɩyɛ ñɩnɩyaa, pʋyɔɔ toovenim Ɛsɔ sɛyaa tɩŋa wɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɖɩhɔŋ ɛyaa lalaa mba pɔsɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ nɛ ɖɩkɔŋnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa.

Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Madaagasɩkaarɩ ɛjaɖɛ taa tɩʋ nɔɔyʋ na nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga kɛwɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa hɛkʋ taa yɔ lɛ, ɛmaɣzɩ ɛ-taa se: ‘Ye wiɖiyi mɔnsɔɔlaa se mansʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ taa yɔ, ɛgbɛyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa mankaɣ sʋʋ.’ Pʋwayɩ lɛ eyele tɩyɩtʋ nɛ ɛkpaɣ fenasɩ cabɩ nɛ ɛla mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ e-nesi ɖɔkʋʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ nɛ ɛpɩsɩ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ Yehowa sɛyʋ.

Pɩtasɩnɩ abalʋ ɛnɛ lɛ, paa pɩnaɣ ŋga ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ hikiɣ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ pañɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ pawɩɩ yɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ, Bibl yɔɔdɩ kpayɩ kpayɩ se ye “sʋsɩ nɛ ñaŋ” nɛ ‘tɔm caʋ’ ɩwɛ ɛgbɛyɛ taa kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ nɛ pɩkɔnɩ ñaɖʋʋ. (Yak. 3:14-16) Ñʋʋ leleŋ kɛlɛ se Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋna nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɖɛ-hɛkʋ taa paa ɛzɩmtaa yɔ. Yele nɛ ɖɩtazɩ kɩɖaŋ nɩɩyɩ taa nɛ ɖɩna ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkpaɣ Bibl lɔŋ tasʋʋ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ.

TƆM NDƲ TƖKƆMA YƆ NƐ ƐZƖMA PƆCƆNƖ TI-ÐEÐE YƆ

“Ma nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ, ɛlɛ ɖɩtaanɩɣnɩ ɖama. Kɩyakʋ nakʋyʋ ma nɛ ɩ ɖɩwɛɛ ɖiholuuni ɖama lɛ, ɛyaa nabɛyɛ naalɛ talɩ.”—CHRIS.

“Ma nɛ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ ɖɩlakaɣ ɖʋtʋ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɖisusuu tɔm. Pɩkɛdaa lɛ ɛlɛɣzɩ yem kpɛlɩ, ɛɛtasɩɣ tisuu se ɖɩla ɖʋtʋ nɛ ɖisusi tɔm nɛ ɛɛtasɩɣ-m yɔɔdɩnʋʋ ɖɔɖɔ. Maasɩŋ mbʋ pɩlaba yɔ.”—JANET.

“Ma nɛ taabalaa nabɛyɛ naalɛ ɖɩɩya ɖama pɔrtaabɩlɩ yɔɔ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ. Pɩkɛdaa lɛ lɛlʋ heyi-ɖʋ se ‘pɩlabɩ tasɩ.’ Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ mamaɣzɩ se ɛɖɛwa. Peeɖe manpaɣzɩ ɛ-yɔɔ tɔm ndʋ tɩtɩtʋʋzɩ yɔ heyuu taabalʋ lɛlʋ, ñazɩ lɛ, mɛwɛʋ nɛ mɔyɔɔdʋʋ yɔ, weyi ɛɛtɔm se ‘pɩlabɩ tasɩ’ yɔ eɖiɣni nɩʋ.”—MICHAEL.

“Tɔm natʋyʋ kaakɔm nʋmɔʋ lɩzɩyaa naalɛ nabɛyɛ hɛkʋ taa ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa. Lɛlʋ kalaɣ ɛ-taabalʋ paa ɛzɩmtaa nɛ pɩkɔŋnɩ tɔm pɛ-hɛkʋ taa. Wɛtʋ ndʋ tɩɩwɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ koobiya lalaa yɔɔ.”—GARY.

Pɩtɩla ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ se tɔm ndʋ tɩɩkɔm koobiya panɛ pa-tɩŋa pɛ-hɛkʋ taa yɔ, tɩtɩkɛ tɔm sɔsɔtʋ. Paa mbʋ yɔ, tɩpɩzaɣ se tɩcam-wɛ fezuu taa. Ñʋʋ leleŋ lɛ se koobiya mba, peyeba nɛ Bibl ɖiyi-wɛ nɛ pɔcɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe  nɛ laŋhɛzɩyɛ ɖaɣnɩ wɛʋ pɛ-hɛkʋ taa. Ŋmaɣzɩɣ se Bibl paɣtʋ kila wena sɩnɩ-wɛ?

“[Ɩtaakɔ ɖama nɛ pana] nʋmɔʋ taa.” (Kiɖe 45:24) Yosɛɛfʋ tasɩnɩ lɔŋ kɩbaŋ ɛnɛ ɛ-ɖalaa alɩwaatʋ ndʋ pɔkɔm pana-ɩ nɛ papɩsɩɣ pa-caa cɔlɔ yɔ. Ye ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ ɛ-tɩ ɖɔkʋʋ nɛ ɛkɔʋ pana lɔŋ lɔŋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ. Chris kɔm nɛ ɛna se ɛ-maɣmaɣ ɛwɛnɩ tɩ kpazʋʋ nɛ ɛtɩsɔɔlɩ lɔŋ tasʋʋ. Ɛɛsɔɔlaa se ɛwa ɛjandʋ ndʋ, pʋyɔɔ ewoba nɛ etendi koobu weyi ɛ nɛ ɩ poyowaɣ yɔ nɛ ɛtɛ ɛ-taa se ɛñakɩ pana nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ ɛtaakɩlɩɣ pana kɔʋ. Chris taabalʋ na ɛzɩma ɛwɛɛ nɛ ɛñakɩ pana se ɛlɛɣzɩ wɛtʋ yɔ lɛ, ɛlɛ ɖɔɖɔ ɛlɛɣzɩ. Lɛɛlɛɛyɔ pa-naalɛ pɛsɛɣ Yehowa nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa.

“Lɩmaɣza [ɩɩɖɔŋ] ɖenɖe lɔŋ pasʋʋ fɛyɩ yɔ.” (Adu. 15:22) Janet kɔm ɛmaɣzɩ nɛ ɛna se pɩcɛyaa se ɛkpaɣ toovenim tɔm kɩbandʋ tʋnɛ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ. Peeɖe ɛkpaɣ lɩmaɣza se ewoki nɛ ɛna koobu halɩñɩnʋ weyi eyebi-i yɔɔdɩnʋʋ yɔ nɛ ɛna se le tɔm lɩnaa. Janet kpaɣnɩ lɛɣtʋ nɛ piyele nɛ ɛ-taabalʋ kuli ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-i mbʋ pɩlaba yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ, ɛlɛ ɛzɩma palɩzɩ hɛɛɛ wɛtʋ nɛ pawɩlɩ faawɩyɛ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, piyeba nɛ papɩzɩ nɛ pɔñɔɔzɩ tɔm ndʋ. Koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɛkɔm nɛ ɛnɩɩ pɩ-taa se tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ ɛɛkɔ pana yɔ, ɛtaanɩɩ tɩ-taa camɩyɛ; nɛ halɩ Janet fɛyɩnɩ natʋyʋ tɔm ndʋ tɩ-taa. Peeɖe etendi Janet se ɛkpaɣ ekpeɣ-i. Piyeba nɛ pa-naalɛ paɖaɣnɩ paɣzʋʋ Yehowa sɛʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa.

“Mbʋ lɛ, ye ŋwoki kɩlaʋ tendene yɔɔ se ŋlaɣ kɩlaʋ nɛ ŋtɔzɩ se ño-koobu taa wɛnɩ-ŋ kɔyɔ, yele ña-kɩlaʋ tendene cɔlɔ peeɖe, nɛ ŋwolo ña nɛ ño-koobu iceɣ fayɩɩɩ pʋcɔ.” (Mat. 5:23, 24) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋtɔzʋʋ se Yesu tasɩnɩ lɔŋ ɛnɛ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa. Michael kɔm nɛ ɛna se ɛtɩla camɩyɛ nɛ pɩcɛyɩ-ɩ kpem. Peeɖe ɛɖʋ ɛ-taa se ɛñakɩ pana nɛ ewolo ɛna koobu weyi ɛɛyʋtɩnaa yɔ nɛ pala laŋhɛzɩyɛ. Nɛ ɛñaɣ pana nɛ ɛla mbʋ nɛ ewolo etendi-i. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Michael yɔɔdaa se: “Ɛkpaɣ ekpeɣ-m nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim.” Piyeba nɛ paɖaɣnɩ pɩsʋʋ taabalaa.

“Ɩkatɩ ɖama nɛ ikpeɣ ɖama, ye nɔɔyʋ taa ɛwɛnɩ lɛlʋ yɔ; ɩla ɛzɩ Kɩbaɣlʋ yɔ: Kɩbaɣlʋ kpeɣ-mɩ yɔ, ikpeɣ ɖɔɖɔ ɖama.” (Kol. 3:12-14) Ŋtɔzʋʋ nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba ɖɩɩyɔɔdaa se tɔm natʋyʋ wɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ pɔ-yɔɔ? Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ sɩnɩ-wɛ nɛ sɔɔlɩm se peɖiɣzina se you ŋgʋ kɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ, kɩwɛnɩ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ ɛgbɛyɛ taa koobiya yɔɔ nɛ ɛtɔzɩ-wɛ se pɩcɛyaa se pa-naalɛ pɛwɛɛnɩ suuɖu nɛ piyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa. Pa-naalɛ pakpaɣ lɔŋ tasʋʋ mbʋ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, posusuu tɔm kɩbandʋ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa nɛ lɩm eekpeŋ pɛ-hɛkʋ taa.

Ye nɔɔyʋ ɛɖʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ  ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ Koloosi 3:12-14 taa yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ. Tɩ luzuu sɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pakpaɣ pekpeɣ nɛ pɔsɔɔ ɖɩwɩzɩyɛ nɖɩ paɖʋ-wɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Ye ŋñaɣ pana, ɛlɛ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋkpeɣ nɛ ŋsɔɔ kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋlabɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kiɖe nɖɩ ɖɩwɛ Maatiyee 18:15 taa yɔ. Lɔŋ weyi Yesu tasɩ cɩnɛ yɔ etukuuni mbʋ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ ɛla alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ lakɩ-ɩ kɩwɛɛkɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ. Ɛlɛ paa nɔɔyʋ ɛɖʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ paɣtʋ kiɖe nɖɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ. Wɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋñaɣ pana nɛ ŋñɔtɩnɩ ño-koobu; kpaɣ tɔm ŋɖʋ ɛ-ɛsɩndaa nɛ sɔɔlɩm nɛ ña nɛ ɩ ɩñɔɔzɩ-tʋ.

Toovenim taa lɛ, lɔŋ weyi Bibl tasɩɣ-ɖʋ yɔ ɩɖɔwa. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwazɩ-ɖʋ lɛ, pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ Ɛsɔ “fezuu lakasɩ.” Nzɩ yɔ: “Sɔɔlɩm, leleŋ, laŋhʋlʋmɩyɛ, laŋɩyɛ ɖɔkʋʋ, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, camɩyɛ labʋ, kpeɣu, pʋtɔdɩyɛ naʋ, wazʋʋ, lalaa liu taʋ, hɛɛɛ wɛtʋ, tɩ-ɖɔkʋʋ.” (Gal. 5:22, 23) Ɛzɩ num yekuu nɛ menziini nakʋyʋ ñɩɣtʋ cɔʋ camɩyɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, piyeki nɛ laŋhɛzɩyɛ labʋ wɛɛ kɛlɛʋ ɛgbɛyɛ taa.

ƐYƲTƲ NDƖ NDƖ YEBA NƐ KRƖSTƲ ƐGBƐYƐ ÐE NƐ PƖKPAÐƖ

Paa ɛyʋ weyi lɛ ɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ tɩwɛ ndɩ nɛ ɛyaa lalaa yɔ. Nɛ ɛzɩma ɛyaa wɛna wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩcɛyɩsɩ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ pɛ-hɛkʋ taa yɔ; ɛlɛ pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩkɔnɩ tɔm pɛ-hɛkʋ taa. Ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ɛyʋ weyi ɛwɛ fɛyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-ɩ kaɖɛ se ɛwɛɛ ɛyʋ weyi ɛsɔɔlɩ kɔkɔɖɛ kpem nɛ ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ helu helu lakasɩ yɔ ɛ-cɔlɔ. Nɔɔyʋ pɩzɩɣ ɛmaɣzɩ se tʋkaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ fɛyɩ ɛyaa panɛ pa-naalɛ pɛ-hɛkʋ taa, ɛlɛ toovenim taa lɛ, pɩpɩzɩɣ pɩkɔna tɔm sɔsɔtʋ. Ɛlɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛyʋtʋ ndɩ ndɩ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ panɩɩnɩ ɖama yaa we? Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ apostoloo Pɩyɛɛrɩ nɛ apostoloo Yohanɛɛsɩ pa-kɩɖaŋ yɔɔ. Pɩyɛɛrɩ kaasɔɔlɩ tɔm yɔɔdʋʋ lɛɛ lɛɛ nɛ ɛwɛɛ ɖɔɖɔ helu helu. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se Yohanɛɛsɩ ñataayɔɔdʋʋ yem yem; pʋcɔ nɛ ɛla nabʋyʋ lɛ, ɛmaɣzɩɣ ɛ-ñʋʋ taa camɩyɛ nɛ ɛsɔɔlɩ ɖɔɖɔ lalaa tɔm. Toovenim taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ apostoloowaa mba pa-naalɛ paawɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, palabɩ tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ  taa. (Tʋma 8:14; Gal. 2:9) Sɔnɔ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ñɩma mba pɛwɛnɩ ɛyʋtʋ ndɩ ndɩ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa.

Pɩtɩla ñɛ-ɛgbɛyɛ taa koobu nɔɔyʋ yɔɔdaɣ yaa ɛ-lakasɩ ɖʋʋ-ŋ ɖɩwɩzɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, Krɩstʋ sɩbɩ koobu ɛnʋ ɛ-yɔɔ ɖɔɖɔ nɛ pɩpɔzʋʋ se ŋsɔɔlɩ-ɩ. (Yoh. 13:34, 35; Roma 5:6-8) Pʋyɔɔ lɛ, ɛzɩ ŋŋcɛbɩ ña nɛ ɩ mɩ-taabalɩyɛ yaa ŋŋpaɖɩ-ɩ lɛ, pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Koobu ɛnʋ Bibl paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ ɛwɛɛ nɛ ɛmaɣna yaa we? Koobu ɛnʋ ɛɖʋ ɛ-taa kʋɖʋʋ kpem se ɛlakɩ nɛ pɩwɩzɩ-m? Yaa ma nɛ ɩ ɖɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ ndɩ na?’ Pɩtasɩ lɛ, tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ŋtasɩ ña-tɩ pɔzʋʋ yɔ ndʋ yɔ: ‘Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ koobu ɛnʋ ɛwɛna yɔ, tɩ-taa ndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-m?’

Tɔm pɔzʋʋ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ pʋnɛ pɩcɛyɩ siŋŋ. Ye koobu ɛnʋ ɛsɔɔlɩ yɔɔdʋʋ kpem nɛ ñaapɩzɩɣ yɔɔdʋʋ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩwɛɣ-ɩ kɛlɛʋ se ɛ nɛ ɛyaa papaɣzɩ faawɩyɛ labʋ tɔm susuu taa yɔ. Ye ŋmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ piseɣti-ŋ se ña nɛ ɩ ɩla ɖʋtʋ nɛ isusi tɔm nɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ lɛɣtʋ sakɩyɛ ɛ-cɔlɔ. Pɩtɩla koobu ɛnʋ ɛsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ kpem ɛlɛ ña lɛ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋkuli ñe-nikpiɖe nɛ ŋha. Ye mbʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋñaɣ pana nɛ ŋha pʋyʋ akpadɩyʋ, kʋdɔndʋ yaa weyi ɛwɛ kɩcɛyɩm nabʋyʋ taa yɔ nɛ ŋnɩɩ leleŋ weyi ɛwɛ haʋ taa yɔ. Tobi lɛ, ɖɩnɩɣ pɩ-taa se paa ɖa nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-wɛtʋ ɛwɛ ndɩ ndɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩnɩnɩ ɖama ye ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ. Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ, paa koobu ɛnʋ ɛtɩpɩsɩ ña-taabalʋ siŋŋ yɔ, piyeki nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa nɛ piyeki ɖɔɖɔ nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa.

Pɩtɩla yɔ, Evoodii nɛ Sɛntiici paawɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ. Ɛlɛ apostoloo Pɔɔlɩ seɣti-wɛ se “pɛkpɛndɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ Kɩbaɣlʋ hɩɖɛ taa.” (Fil. 4:2) Ña yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋɖʋ ña-tɩ kaɖʋwa ŋga nɛ ŋyele nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɛgbɛyɛ taa yaa we?

ƖÑƆƆZƖ TƆM LƆŊ

Ɛzɩ ñɩtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ ñɔʋ kaɖaɣ nakɛyɛ taa nɛ tɩkpaɣ tihuuzuu hɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖa-taa ɛwɩɣnɩ lalaa nɛ ɖɩtɩñaɣ pana nɛ ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza yɔ, alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, pɩkaɣ wɛnʋʋ ɖoŋ kɩdɛkɛdɩŋ  ɛgbɛyɛ taa. Paa ɖɩwɛnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔ, ye ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɖo-koobiya yɔ, ɖɩkaɣ labʋ mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ Ɛsɔ samaɣ taa.

Ye ŋwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ŋñakɩ pana se ŋla laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ŋ pee kɩbana lʋlʋʋ

Ye ɖa nɛ nɔɔyʋ ɖɩtɩnɩɩnɩ ɖama yaa tɔm natʋyʋ kɔm ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa ɛlɛ ɖɩñaɣ pana se ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩla laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩkaɣ pee kɩbana lʋlʋʋ siŋŋ nɛ halɩ pɩɖɩɣzɩ-ɖʋ. Koobu nɔɔyʋ kɛdaa se: “Pɩlakaɣ-m ɛzɩ koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ kpakaɣ-m ɛzɩ pɩɣa taŋayɩ yɔ nɛ pɩwɛɛ nɛ pɩwɩzɩɣ-m. Man-pana wɛɛ nɛ apaɣlɩɣ lɛ, manpaɣzɩ-ɩ tɔm ñasʋʋ. Mamaɣzaɣ se: ‘Ɛɛhaɣ-m ñamtʋ ndʋ pʋpɔzaa yɔ, pʋyɔɔ lɛ ma ɖɔɖɔ maañaŋɩ-ɩ.’”

Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, koobu ɛnʋ ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ ɛ-maɣmaɣ ɛ-lakasɩ yɔɔ. Ɛkɛdaa se: “Piyeba nɛ manpaɣzɩ naʋ ma-maɣmaɣ mɛ-ɛjandʋ. Ma-maɣmaɣ ma-lakasɩ kaacɛyɩ-m kpem. Peeɖe menɖiɣzinaa se pɩwɛɛ se mɛlɛɣzɩ ma-lɩmaɣza. Mantɩmnɩ Yehowa tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, mala kʋjɔʋ cikpeluu nakʋyʋ koobu ɛnʋ, nɛ mowokaɣni-i kʋ lɛ, mama-ɩ takayaɣ cikpelaɣ nakɛyɛ nɛ mentendi-i se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-m ɛzɩma mañasaɣ-ɩ tɔm yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛtɛm-kɛ kalʋʋ lɛ, ɖikpi ɖama atuu nɛ kpaɣnɩ puwiye lɛ, tɔm ndʋ tɩsɩɩ tɩnaɣ nɛ natʋyʋ tɩtasɩ kɔm ɖɛ-hɛkʋ taa.”

Ɛyaa sɔɔlaa se pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkaɖɩnɩ-wɛ yaa ɛkaɖɩnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ yɔ lɛ, paatɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ weyi iyeki se laŋhɛzɩyɛ ɛkɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ se pɔñɔɔzɩ tɔm. Ɛlɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛ Yehowa sɛyaa hɛkʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɛfɛyɩnɩ wɛtʋ ndʋ. Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eyele nɛ apostoloo Pɔɔlɩ ma se: “Mentendiɣ-mɩ . . . se ɩɖɔ ɖɔnɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ mɩ-yatʋ yɔ: Mɩ-tɩ luzuu pilim, laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, mɩ-tɩ ɖɔkʋʋ taa, ɩkatɩ ɖama nɛ sɔɔlɩm, ɩcɛyɩ mɩ-tɩ nɛ ɩkpɛndɩ fezuu nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ pɩtɩŋnɩ laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ yɔɔ.” (Efɛz. 4:1-3) “Laŋhɛzɩyɛ taŋgbaka nimaɣ” ŋga kɛwɛ ñɩm siŋŋ. Ye mbʋ, ɖɩtɛ ɖa-taa se ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩcɔŋnɩ tɔm ndʋ payɩ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkɔɔ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ ti-ɖeɖe.