Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Pasa ñɛ-lɛɣtʋ!’

‘Pasa ñɛ-lɛɣtʋ!’

CAANAƲ taa Izrayɛɛlɩ wiyaʋ Daviid yɔɔdɩnɩ tɔm tʋnɛ nɛ ɛsamnɩ halʋ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ katɩ-ɩ yɔ. Payaɣ halʋ ɛnʋ se Abigayɛɛlɩ. Ɛbɛ kaaseɣti Daviid nɛ ɛsamɩ-ɩ, nɛ lɔŋ weyi halʋ ɛnʋ ɛ-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Daviid katɩ halʋ ɛnɛ alɩwaatʋ ndʋ eseɣaɣ se Wiyaʋ Sɔɔlɩ ɛtaakʋ-ɩ yɔ. Abigayɛɛlɩ kaawalɩ ñɩm tʋ Naabaalɩ weyi ɛɖɔwaɣ wondu sakɩyɛ Yudee hadɛ kiŋ pʋŋ taa yɔ. Daviid nɛ ɛ-ɛyaa paawɛ ɛzɩ “koloŋa yɔ” Naabaalɩ ninɖiɣyaa nɛ e-wondu. Pʋwayɩ Daviid tiyi ɛ-lɩm ɖʋyaa Naabaalɩ cɔlɔ nɛ ɛpɔzɩ-ɩ se ‘ehiɣ we e-nesi tɛɛ’ ɛzɩ tɔɔnaɣ yɔ lɛ, ɛha-ɩ. (1 Sam. 25:8, 15, 16) Ye ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma Daviid nɛ ɛ-ɛyaa paakandɩyɩ Naabaalɩ ñɩm yɔɔ yɔ, mbʋ ɛpɔzɩ Naabaalɩ yɔ pɩtɩlɩɩ pʋyʋ.

Ɛlɛ Naabaalɩ weyi ɛ-hɩɖɛ tɔbʋʋ lɛ se “kɩmɛlɛŋ” yaa “tulaɣ” yɔ, ɛ-lakasɩ labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-hɩɖɛ. Ecosi Daviid nɛ pana nɛ tʋtʋ nɛ ekizi se ɛɛhaɣ-ɩ nabʋyʋ. Peeɖe Daviid ñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ewoki nɛ ɛhɔ Naabaalɩ nɩŋgbaaŋ ɛ-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Naabaalɩ kɩmɛlɛndʋ tʋnɛ tɩkɔŋaɣnɩ asɛyʋʋ siŋŋ ɛ-ɖɩɣa kpeekpe yɔɔ.—1 Sam. 25:2-13, 21, 22.

Abigayɛɛlɩ na kaɖɛ nɖɩ ɛ-walʋ lakasɩ nzɩ sɩkaɣ kɔnʋʋ yɔ lɛ, ɛla abalɩtʋ nɛ ɛɖʋ se ɛlakɩ nabʋyʋ nɛ ɛya ɛ-hɔʋ ñʋʋ. Abigayɛɛlɩ yɔɔdɩnɩ Daviid nɛ ñamtʋ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛmaɣzɩ ɛ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ yɔɔ. Ɛñɔɔzɩ tɔɔnasɩ sakɩyɛ nɛ ɛha Daviid weyi ɛkaɣ pɩsʋʋ wiyaʋ yɔ nɛ ɛ-lɩmɖʋyaa. Daviid ɖɔɖɔ ñaaɖiɣzinaa se Yehowa tɩŋnɩ halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ se ɛlɩzɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm mbʋ ɛcaɣaɣ labʋ yɔ, pɩ-taa. Daviid heyi Abigayɛɛlɩ se: “‘Pasa ɖɔɖɔ ñɛ-lɛɣtʋ nɛ pasa ɖɔɖɔ ña-tɩ tɩŋa, ña weyi ŋɖaŋɩ-m sɔnɔ se mantaawolo calɩm kpɛdʋʋ . . . yɔ.”—1 Sam. 25:18, 19, 23-35.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩɩkaɣ sɔɔlʋʋ kaaʋ se ɖɩwɛɛ ɛzɩ Naabaalɩ yɔ nɛ ɖikizi ɛsɩmɩyɛ wɛnʋʋ kʋjɔŋ weyi palakɩ-ɖʋ yɔ ɩ-yɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se asɛyʋʋ nakʋyʋ yaa tɔm natʋyʋ caɣ kɔm yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩɖɩɣ-tʋ nʋmɔʋ. Pɩwɛɛ se ɖa-taa paa anɩ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ ɛzɩ keɣa maɖʋ ɛnɛ yɔ se: “Wɩlɩ-m lɛɣtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ.”—Keɣa 119:66, nwt.

Pɩtɩŋnɩ ɖa-lakasɩ yɔɔ lɛ, lalaa pɩzɩɣ nɛ pana ɖɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɖɩ ɖɩwɛna yɔ. Paa paakuluu pɔ-nɔsɩ se pɔyɔɔdɩ kpayɩ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm ndʋ Daviid kaayɔɔdaa yɔ pa-laŋa taa se: ‘Pasa ñɛ-lɛɣtʋ!’