Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye—Nɖɩ pɛkpɛlɩkɩɣ yɔ  |  Juin 2017

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ:

Alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɛgbɛyɛ wɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔ, wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se koobiya, kɔzɩ kɔzɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩwɛɛna?

Pɩwɛɛ se pɔɖɔ kɩ-yɔɔ kpɛdɛyɛ. Papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ pa-tɩ se: ‘Mahaɣ koobiya kɩɖaʋ kɩbaŋʋ fezuu taa? Mentisiɣ kpaagbaa nɛ mɔnɖɔŋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ?’—w16.11, h. 11.

Alɩwaatʋ ndʋ toovenim Krɩstʋ ñɩma sʋ Babilooni yomiye taa?

Apostoloowaa tɩŋa sɩba nɛ pɩla pazɩ lɛ pɩlabɩ mbʋ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa nabɛyɛ paɣzɩ pa-tɩ yaʋ se cooci ñʋndɩnaa. Cooci ñʋndɩnaa mba nɛ Komina peyeba nɛ cɛtɩm Krɩstʋ ñɩma ɛgbɛyɛ ñɔ nɛ pañaɣ pana ɖɔɖɔ se paɖɩzɩ toovenim Krɩstʋ ñɩma. Ɛlɛ pɩnzɩ hiŋ cabɩ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ 1914 lɛ, patam numwaa paɣzɩ lɩʋ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa.—w16.11, h. 23-25.

Ɛbɛ yɔɔ tʋmɩyɛ nɖɩ Lefèvre d’Étaples laba yɔ, ɖɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ?

Pɩnzɩ 1520 waa taa Lefèvre d’Étaples ɖɛzɩ Bibl fransɩɩ kʋnʋŋ taa se pɩsa nɛ ɛyaa sakɩyɛ pɩzɩ nɛ pakalɩ-kʋ. Ɛzɩma ɛlɩzɩ Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa yɔ, pɩsɩnɩ Martin Luther, William Tyndale nɛ John Calvin pa-tʋma taa.—wp16.6, h. 10-12.

Tʋkaɣ ŋga wɛ lɩmaɣza ɖʋʋ “tomnaɣ sɔɔlɩm” yɔɔ nɛ lɩmaɣza ɖʋʋ “fezuu sɔɔlɩm” yɔɔ, pɛ-hɛkʋ taa? (Roma 8:6)

Ye ɛyʋ ɛɖʋ lɩmaɣza tomnaɣ sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛkam ɛ-lɩmaɣza kpeekpe tomnaɣ ŋga katɩtalɩ pilim yɔ kɔ-sɔɔlɩm labʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋ pɩ-tɔm tam. Ɛlɛ ɛyʋ weyi ɛ-lɩmaɣza wɛ fezuu sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, ɛkaŋ ɛ-lɩmaɣza mbʋ pɩkɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ pɩ-yɔɔ e-wezuu caɣʋ taa paa ɛzɩmtaa. Krɩstʋ tʋ weyi ɛlakɩ mbʋ yɔ, ɛwɩlɩɣ se fezuu kiɖeɖeu ɖiyiɣni-i. Tomnaɣ sɔɔlɩm labʋ kɔŋnɩ sɩm ɛlɛ fezuu sɔɔlɩm labʋ ñɔkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ wezuu.—w16.12, h. 15-17.

Nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ?

Tɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, tɩlɩ ɖɔɖɔ ño-ɖoŋ kamaɣ. Ñɩnɩ alɩwaatʋ paa evemiye nɖɩ nɛ ŋhɛzɩɣ. Sɔɔlɩ Yehowa wondu kɩlɩzɩtʋ, sɔɔlɩ ɖɔɖɔ tanaʋ labʋ. Lakɩ hola aleɣya ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋñaɣ pana nɛ ɖom talɩ-ŋ.—w16.12, h. 22-23.

“Enɔɔkɩ mʋʋ yem nɛ ɛtɩɖɩŋ sɩm.” (Ebr. 11:5) Ɛzɩma tɩyɛ?

Pʋtɔma yɔ, Ɛsɔ yeba nɛ sɩm kpaɣ Enɔɔkɩ hɛɛɛ nɛ ɛtaana se eɖiɣni sɩbʋ kɩsɩbʋ.—wp17.1, h. 12-13.

Sɔnɔ, ɛbɛ yɔɔ tɩ luzuu tɔm cɛyɩ siŋŋ?

Weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ ɛsɩm ɛ-tɩ camɩyɛ, nɛ ɛsɩm ɖɔɖɔ e-ɖoŋ kamaɣ. Pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ ɖoŋ weyi ɖa-lakasɩ wɛɣnɩ lalaa yɔɔ yɔ nɛ ɖɩtaakɛnɩ weyi ɛ-tɔm wɛ kaɖɛ yɔ.—w17.01, h. 18.

Ɛbɛ wɩlɩɣ se Ɛsɔ kaaɖiyi Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, ɛzɩ eɖiyuu ɖɔɖɔ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa mba sɔnɔ yɔ?

Pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzaa nɛ ɖɩnɩɩ Masɩ taa toovenim tɔm taa camɩyɛ. Ɛsɔ tiyiyaa sɩnɩ-ɖɩ nɛ ɖɩcɔnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Ðɩtɩŋaɣnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɖɩtasɩɣ lɔŋ agbaa. Sɔnɔ ɖɔɖɔ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ eɖiyiɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ.—w17.02, h. 26-28.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa wɛɛ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa?

Pɩsa nɛ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa wɛɛ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Alabɩ kʋjɔʋ ŋgʋ? Ɛbɛ yɔɔ ɛlabɩ kʋjɔʋ ŋgʋ? Kɩlaŋ weyi ɛlaba nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛla kʋjɔʋ ŋgʋ? Kʋjɔʋ ŋgʋ kɩcɔŋnɩ ɖa-kɩcɛyɩm mbʋ ɖeɖe?—wp17.2, h. 4-6.

Ye Krɩstʋ tʋ ɛtɛm lɩmaɣza naayɛ kpaɣʋ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛlɛɣzɩ-yɛ?

Pɩcɛyaa se ɖɩɖɔ ɖɔ-tɔm yɔɔ. Ɛlɛ nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩɩtɛm kpaɣʋ yɔ. Niniivi ñɩma yebi pa-lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ lɛ, Ɛsɔ lɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza se ɛɛtasɩɣ-wɛ ɖɩzʋʋ. Mbʋ ɖɔɖɔ nabʋyʋ taa lɛɣzɩtʋ natʋyʋ yaa wɛtʋ natʋyʋ yɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩlɛɣzɩ lɩmaɣza wena ɖɩɩkpaɣaa yɔ.—w17.03, h. 16-17.

Ɛbɛ yɔɔ lalaa yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ fɛyɩ ɖeu?

Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ tɔm natʋyʋ ñɔɔzʋʋ la kaɖɛ siŋŋ. Paa ɖɔ-tɔm eɖewa yaa titiɖe yɔ, ɖɩtaasɔɔ kaaʋ se tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔɔdʋʋ lalaa yɔɔ ɛɛñɔɔzʋʋ tɔm kpa.—w17.04, h. 21-22.

Ŋtɔzʋʋ?ŋtɔzʋʋ-juin-2017Ŋtɔzʋʋ?—juin 2017 | KpɛlɩkʋʋFeŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Bibl taa tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa ɛzɩma yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋcosi?feŋuu tilimiye, takayɩsɩ, ŋtɔzʋʋ, juin 2017, bibl taa tɔm pɔzʋʋ, tɔm cosuu, Yehowa, yesu, krɩstʋ mba, enɔɔkɩ, kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taaŊtɔzʋʋ?Ŋtɔzʋʋ?Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Bibl taa tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa ɛzɩma yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋcosi?Ŋtɔzʋʋ?—juin 2017Ŋtɔzʋʋ?—juin 2017