Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juin 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 31 juillet nɛ piwolo 27 août 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Bibl taa tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa ɛzɩma yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋcosi?

Yehowa hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ ɖa-kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa

Kʋñɔmɩŋ weyi Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ papɩzɩɣ pakatɩ? Nɛ ye kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ ɩtalɩ-ŋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ Ɛsɔ hɛzɩ ña-laŋɩyɛ?

Ña-laŋɩyɛ ɛwɛɛ fezuu taa ñɩm yɔɔ

Ñɩm mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñɩnɩ-pʋ?

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɖʋ suuɖu nɛ esusi tɔm habɛɛ yɔɔ sʋyʋ weyi ɛɛwɛ kiniŋ yɔ lɛ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

Tɔm ɛkɔma, ŋkaɣ ñɩnʋʋ laŋhɛzɩyɛ na?

Ɛyaa sɔɔlaa se pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkaɖɩnɩ-wɛ yaa ɛkaɖɩnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ yɔ lɛ, paatɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ weyi iyeki se laŋhɛzɩyɛ ɛkɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ se pɔñɔɔzɩ tɔm. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaawɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

‘Pasa ñɛ-lɛɣtʋ!’

Tɔm tʋnɛ caanaʋ taa wiyaʋ Daviid yɔɔdaa nɛ ɛsamnɩ Abigayɛɛlɩ. Ɛbɛ seɣti Daviid nɛ ɛsa Abigayɛɛlɩ? Nɛ ɛbɛ Abigayɛɛlɩ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ñɛ-ɛsa ɩwɛɛ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ tam

Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ tukuuni ɛyaa kpeekpe? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se tɩwɛɛ ña-lɩmaɣza taa tam?

Tɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ

Ye ŋtisaa se Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛɣnɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaaya tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ kpɩna templo taa yɔ se mɩlaa?