FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juin 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 31 juillet nɛ piwolo 27 août 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Bibl taa tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa ɛzɩma yɔɔ ŋpɩzɩɣ ŋcosi?

Yehowa hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ ɖa-kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa

Kʋñɔmɩŋ weyi Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ papɩzɩɣ pakatɩ? Nɛ ye kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ ɩtalɩ-ŋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ Ɛsɔ hɛzɩ ña-laŋɩyɛ?

Ña-laŋɩyɛ ɛwɛɛ fezuu taa ñɩm yɔɔ

Ñɩm mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩñɩnɩ-pʋ?

Susi tɔm paa anɩ, paa ɛtɩɩwɛ wɛtʋ ndʋ taa yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ɖʋ suuɖu nɛ esusi tɔm habɛɛ yɔɔ sʋyʋ weyi ɛɛwɛ kiniŋ yɔ lɛ, ɛbɛ lɩ pɩ-taa?

Tɔm ɛkɔma, ŋkaɣ ñɩnʋʋ laŋhɛzɩyɛ na?

Ɛyaa sɔɔlaa se pɛwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛkaɖɩnɩ-wɛ yaa ɛkaɖɩnɩ lone nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛɛ yɔ lɛ, paatɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ weyi iyeki se laŋhɛzɩyɛ ɛkɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ se pɔñɔɔzɩ tɔm. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtaawɛɛnɩ wɛtʋ ndʋ?

‘Pasa ñɛ-lɛɣtʋ!’

Tɔm tʋnɛ caanaʋ taa wiyaʋ Daviid yɔɔdaa nɛ ɛsamnɩ Abigayɛɛlɩ. Ɛbɛ seɣti Daviid nɛ ɛsa Abigayɛɛlɩ? Nɛ ɛbɛ Abigayɛɛlɩ kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Ñɛ-ɛsa ɩwɛɛ Ɛsɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ tam

Tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ tukuuni ɛyaa kpeekpe? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se tɩwɛɛ ña-lɩmaɣza taa tam?

Tɩnɩ Yehowa kewiyitu kɩkɩlɩtʋ yɔɔ

Ye ŋtisaa se Yehowa wɛnɩ waɖɛ se ɛtɔɔ kewiyitu kɩkɩlɩtʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ, ɖoŋ weyi pɩwɛɣnɩ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ɛbɛ yɔɔ Yesu kaaya tadɩyɛ laɖaa mba pɛpɛdaɣ kpɩna templo taa yɔ se mɩlaa?