Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋyeki se Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ɛñɔɔzɩ-ŋ?

Ŋyeki se Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ɛñɔɔzɩ-ŋ?

“Ɩna, ɛzɩ cʋʋ cʋʋ mayʋ nesi tɛɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɩwɛ me-nesi tɛɛ, Izrayɛɛlɩ ɖɩɣa.”—YEREMII 18:6.

HENDU: 60, 22

1, 2. (a) Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ kaakpaɣ Danɩyɛɛlɩ ɛzɩ “ɛyʋ sɔɔlɩm tʋ” yɔ? (b) Nɛ sɔnɔ, ɛzɩma toovenim Ɛsɔ sɛyaa wɩlɩɣ se pɛwɛnɩ ñamtʋ ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ?

ALƖWAATƲ ndʋ paawoni Yuda mba yomiye taa Babilooni yɔ, panawa se sɩʋ kpelisi sakɩyɛ kaawɛ peeɖe nɛ ɛyaa sɛɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ. Paa mbʋ yɔ, Yuda mba siɣsiɣ tɩnaa tiyele se Babilooni ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa naadozo. (Danɩyɛɛlɩ 1:6, 8, 12; 3:16-18) Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛ-taabalaa paatɛm pa-taa se pa-Mayʋ Yehowa ɖeke koŋ pɛsɛɣ. Nɛ mbʋ palaba ɖɔɖɔ. Danɩyɛɛlɩ caɣ Babilooni e-wezuu kɩyakɩŋ hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ, paa mbʋ yɔ Ɛsɔ tiyiyu yɔɔdaa se ɛkɛ “ɛyʋ sɔɔlɩm tʋ.”—Danɩyɛɛlɩ 10:11, 19.

2 Bibl alɩwaatʋ taa lɛ, cʋʋ mayʋ nuutaɣ cʋʋ nɛ ɛɖʋʋ-kʋ muuli nakʋyʋ taa se pɩsa nɛ ɛma mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Sɔnɔ toovenim Ɛsɔ sɛyaa tisiɣ se Yehowa kɛnɩ kedeŋa kpeekpe Wiyaʋ nɛ e-ɖeke koŋ ɛwɛnɩnɩ ɖoŋ se ɛpɩsɩ ɛyaa mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. (Kalɩ Yeremii 18:6.) Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se ɛpɩsɩ ɖa-taa paa weyi mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Ɛlɛ ɛɛkpaɣ-ɖʋ nɛ ɖoŋ se ɖɩlɛɣzɩ, ɛsɔɔlaa se ɖa-maɣmaɣ ɖitisi faaa nɛ ɛlɛɣzɩ-ɖʋ. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ ɛzɩ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ  yɔɔ yɔɔ yɔ Ɛsɔ nesi tɛɛ. (1) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɔ wɛtʋ ndʋ tiyeki se ɖikizi Yehowa lɔŋ tasʋʋ yɔ? (2) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Ɛsɔ nesi tɛɛ? (3) Ɛzɩma lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se Yehowa kɛ pa-Mayʋ alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣzɩɣ pe-piya lɔŋ yɔ?

ÐƖLƆ WƐTƲ NDƲ TIYEKI SE ÐIKIZI YEHOWA LƆŊ TASƲƲ YƆ

3. Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ pɩzɩɣ tiyele nɛ ɖa-laŋɩyɛ wɛɛ kpɩzɩŋ? Ha kɩɖaʋ.

3 Aduwa 4:23 tɔŋ se: “Ðɔkɩ ña-laŋɩyɛ camɩyɛ ɖɔkʋʋ, mbʋ yɔ ɖɩ-taa wezuu lɩɣna.” Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩlɔ? Tɩ-taa natʋyʋ yɔ tɩ kpazʋʋ, kɩwɛɛkɩm labʋ sɔɔlʋʋ, nɛ tisuu kɩɩwɛʋ. Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ, tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɖɩwɛɛnɩ kaañamtʋ nɛ ñʋʋ taa ɖoŋ. (Danɩyɛɛlɩ 5:1, 20; Ebree 3:13, 18, 19) Mbʋ kaatalɩnɩ Yuda Wiyaʋ Uziya. (Kalɩ 4 Awiya 26:3-5, 16-21.) Kiɖe tɛɛ lɛ, Uziya labɩ “mbʋ pɩwɛ siɣsiɣ yɔ [Yehowa] ɛzɩdaa,” nɛ ewolo pɩ-yɔɔ nɛ “ɛñɩnɩ Ɛsɔ.” Ɛlɛ ɛkɔm nɛ ‘ɛkpa ɖoŋ lɛ, ɛkpazɩ ɛ-tɩ,’ ŋgʋ e-ɖoŋ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na. Halɩ ɛsʋ templo taa nɛ ɛñɩnaɣ se ɛsɔ tɩlaaɖɩ miŋ altaaru yɔɔ, ŋgʋ Aarɔɔnɩ liɖe taa cɔjɔnaa tʋmɩyɛ pɩɩkɛnaa. Nɛ cɔjɔnaa heyi-i se mbʋ ɛlakɩ yɔ pɩfɛyɩ ɖeu lɛ, ɛkɔ pana siŋŋ. Ɛbɛ pɩtɛmnɩ-ɩ? Ɛpɩsɩ canaɣ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye.—Aduwa 16:18.

4, 5. Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ nɛ tɩ kpazʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

4 Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ ɖa-tɩ kpazʋʋ ɖenɖe ɖɩtɩtalɩ yɔ, nɛ halɩ ɖikizi Bibl lɔŋ tasʋʋ. (Roma 12:3; Aduwa 29:1) Mbʋ kaatalɩnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ weyi payaɣ se Jim yɔ. Ɛ-lɩmaɣza taala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛzʋtʋyaa lalaa ɛgbɛyɛ taa tɔm natʋyʋ yɔɔ. Jim kɛdaa se: “Meheyi koobiya mba se pɛfɛyɩnɩ sɔɔlɩm, nɛ mankʋyɩ ɛzʋtʋyaa kediɣzaɣ taa nɛ mɛnɖɛɛ.” Fenasɩ loɖo wayɩ mbʋ yɔ lɛ, Jim kʋyɩ nɛ ewolo ɛgbɛyɛ lɛɛɖɛ taa ɛlɛ patɩha-ɩ waɖɛ se ɛkɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ peeɖe. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩɩwɛɛkɩ ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Mamaɣzaɣ se mɔn-tɔm ɖena nɛ pɩkɩlɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ meyele Yehowa sɛʋ.” Jim pɩsɩ tɔm susuu yebiyu pɩnzɩ hiu. Ɛyɔɔdaa se: “Mankpazɩ man-tɩ nɛ pɩkɔnɩ-m kaɖɛ, nɛ manpaɣzɩ Yehowa tɔm kʋʋ se ɛ-cɔlɔ pɩlɩnaa. Koobiya kɔm pana-m nɛ pañaɣ pana pɩnzɩ sakɩyɛ se pasɩnɩ-m ɛlɛ menkizi.”

5 Mbʋ pɩtalɩ Jim yɔ, pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se tɩ kpazʋʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se ɖa-lakasɩ wɛnɩ ɖeu paa ɛzɩmtaa. Nɛ piyeki nɛ ɖɩɩtasɩɣ kɛʋ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ. (Yeremii 17:9, nwt) Jim yɔɔdaa se: “Paa ɛzɩmtaa lɛ, mankaŋaɣ ma-lɩmaɣza mbʋ lalaa lakaɣ nɛ mamaɣzɩɣ se pɩfɛyɩ ɖeu yɔ pɩ-yɔɔ.” Wiɖiyi koobu nɔɔyʋ lakasɩ tɛmɩ-ŋ ɖʋʋ ɖɩwɩzɩyɛ na? Yaa ŋtɛm lesuu wala naayɛ nɛ pɩwɩzɩ-ŋ? Ye ɛɛɛ, ɛzɩma ŋlaba? Ña-lakasɩ wɩlaa se ŋwɛnɩ tɩ kpazʋʋ na? Yaa ŋñaɣ pana se laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ ña nɛ ño-koobu mɩ-hɛkʋ taa nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛzɩdaa?—Kalɩ Keɣa 118:165; Koloosi 3:13.

6. Ye ɖiyeba nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ malɩnɩ-ɖʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩtalɩ-ɖʋ?

6 Ye ɖɩsɔɔlɩ kɩwɛɛkɩm labʋ nɛ halɩ ɖɩñakɩ pana se ɖɩmɛsɩ-pʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele ɖɔɖɔ nɛ ɖikizi Yehowa lɔŋ tasʋʋ. Piyeki nɛ kɩwɛɛkɩm labʋ ɛɛtasɩɣ-ɖʋ kpaʋ sɔɔndʋ. Koobu nɔɔyʋ yɔɔdaa se ɛ-maɣmaɣ ɛ-lakasɩ yeba nɛ alɩwaatʋ kɔm nɛ tɩɖɛɣ lɛ pɩɩtasɩɣ-ɩ cɛyʋʋ se ɛla mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ. (Eklesɩyastɩ 8:11) Koobu lɛlʋ kaayeba nɛ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ cɔnʋʋ malɩnɩ-ɩ. Ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Mɔnkɔm mana se manpaɣzɩ kaɖɩnʋʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa.” Ɛ-lakasɩ nzɩ sɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ fezuu taa. Pɩkɔm pɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa lɛ, pana mbʋ ɛlakaɣ mɛsaɣ tɛɛ yɔ nɛ ɛzʋtʋyaa sɩnɩ-ɩ. Pɩkɛ toovenim se ɖa-taa nɔɔyʋ  tɩtalɩ pilim. Ɛlɛ ye ɖɩpaɣzɩ lalaa kaɖɩnʋʋ yaa ye ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm nɛ ɖɩñɩnɩɣ kawanaɣ, ŋgʋ pɩɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ Ɛsɔ se ɛkpaɣ ekpeɣ-ɖʋ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖa-laŋɩyɛ wɛɛ kpɩzɩŋ.

7, 8. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Izrayɛɛlɩ piya wɩlaa se sɩ-laŋɩyɛ kaawɛ kpɩzɩŋ nɛ sɩfɛyɩnɩ tisuu? (b) Lɔŋ weyi pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

7 Izrayɛɛlɩ piya nzɩ Yehowa kaaholi Egipiti yɔ sɩ-tɔm wɩlɩɣ se ye ɛyʋ ɛfɛyɩnɩ tisuu yɔ, ɛ-laŋɩyɛ pɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ kpɩzɩŋ. Sɩɩna Yehowa maamaaci lakasɩ sɔsɔsɩ sakɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ sɩñɔtɩnɩ Kanaŋ tɛtʋ yɔ, sɩwɩlaa se sɩfɛyɩnɩ tisuu. Mbʋ ɛzɩ sɩɩta Yehowa liu lɛ, sɔɔndʋ paɣzɩ-sɩ kpaʋ nɛ simidiɣ sɩ-mɔɔŋ tɛɛ nɛ Moyizi. Halɩ sɩñɩnaɣ kpem se sɩpɩsɩ Egipiti ɖenɖe sɩɩkɛ yomaa yɔ. Pɩɩɖʋ Yehowa ɖɩwɩzɩyɛ siŋŋ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Samaɣ ŋga yɔ kalɩɣ ma-wayɩ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɖooye?” (Kɩgalʋʋ 14:1-4, 11; Keɣa 77:40, 41) Ɛzɩma sɩ-laŋɩyɛ kaawɛ kpɩzɩŋ nɛ sɩtaawɛɛnɩ tisuu yɔ pʋyɔɔ lɛ, sɩsɩbɩ kañɩmbusuu taa.

8 Sɔnɔ, ɖɩñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ kpam nɛ pɩtakɩɣ ɖe-tisuu. Pɩwɛɣ ɖeu se ɖiwiliɣ ɖa-taa tam nɛ ɖɩna se ɖɩwɛnɩ tisuu siŋŋ na. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtazɩ ɖa-taa nɛ ɖɩna se lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Maatiyee 6:33 taa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Mbʋ mansɩɣ kajalaɣ lone taa nɛ lɩmaɣza wena mankpakɩɣ yɔ, awɩlɩɣ se toovenim taa lɛ mentisiɣ Yesu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ? Meyeki kediɣzisi wobu nɛ tɔm susuu se pɩsa nɛ mañɩnɩ liidiye sakɩyɛ na? Ye man-tʋmɩyɛ ɛkpakɩɣ-m alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖiyeki nɛ pɩnɩɣ-m, ɛbɛ mankaɣ labʋ? Mankaɣ yebu se ɛjaɖɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ nɛ halɩ meyele Yehowa sɛʋ na?’

9. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ‘ɖiwiliɣ ɖa-taa’ nɛ ɖɩna se ɖɩwɛ tisuu taa? (b) Nɛ ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla mbʋ?

9 Ye ɖɩɩñakɩ pana paa ɛzɩmtaa se ɖɩɖɔ paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋ taabalɩyɛ ɖʋʋ, ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ yaa aleɣya labʋ yɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ kɔyɔ, ɖa-laŋɩyɛ pɩzɩɣ ɖɩsʋʋ kpɩzɩŋ. Ye ŋnawa se ña-laŋɩyɛ paɣzɩ sʋʋ kpɩzɩŋ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla? Kpɛdɛyɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋtazɩ ña-taa nɛ ŋna se ŋwɛnɩ tisuu na. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se: “Iwili mɩ-taa camɩyɛ; ɩcɔna nɛ ɩna se ɩwɛ tisuu nʋmɔʋ taa, ɩtakɩ mɩ-tɩ mɩ-maɣmaɣ nɛ ɩna.” (2 Kɔrɛntɩ 13:5) Ye mbʋ, tisi se pɩkɛnɩ-ŋ ɛjandʋ nɛ ŋtɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ŋñɔɔzʋʋ ña-lɩmaɣza.

ÐƖWƐƐ ƐZƖ CƲƲ ŊGƲ KƖWƐ YƆƆ YƆƆ YƆ

10. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Yehowa nesi tɛɛ?

10 Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Bibl, ɛgbɛyɛ nɛ tɔm susuu yɔɔ se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ. Lɩm yeki se cʋʋ ɛwɛɛ yɔɔ yɔɔ; mbʋ ɖɔɖɔ ye ɖɩkalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ ɖɩkalɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛ yɔɔ yɔɔ Yehowa nesi tɛɛ nɛ ɛñɔɔzɩ-ɖʋ. Yehowa kaaheyi Izrayɛɛlɩ awiya se pama Ɛsɔ paɣtʋ takayaɣ taa nɛ pakalɩɣ-tʋ paa ɖooye. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 17:18, 19) Apostoloowaa kaanawa se ye pakalɩɣ Masɩ nɛ pamaɣzɩɣ sɩ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-wɛ tɔm susuu taa. Bibl takayɩsɩ nzɩ pamawa yɔ sɩ-taa, palabɩnɩ tʋmɩyɛ Ebree Masɩ sakɩyɛ; nɛ alɩwaatʋ ndʋ posusaɣ ɛyaa tɔm yɔ, peseɣti-wɛ se pakalɩɣ Masɩ nɛ pamaɣzɩɣ sɩ-yɔɔ. (Tʋma Labʋ 17:11) Sɔnɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩnawa se pɩcɛyaa se ɖɩkalɩɣ Bibl paa ɖooye nɛ ɖɩmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. (1 Timootee 4:15) Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ ɖɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Yehowa nesi tɛɛ.

Yele nɛ fezuu taa ɖʋtʋ sɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛ ɛzɩ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 10-13)

11, 12. Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa tɩŋɩɣnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ? Ha kɩɖaʋ.

11 Yehowa sɩm ɖa-tɩŋa ɖa-kɩcɛyɩm, nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ se ɛñɔɔzɩ-ɖʋ. Jim weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm nɛ pɩɖɛɛ yɔ, ɛkɔm nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-wɛtʋ lɛɣzʋʋ alɩwaatʋ  ndʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛmaɣzɩɣ ɛ-yɔɔ siŋŋ yɔ. Jim kɛdaa se: “Ɛtɩkʋ mɔn-tɔm ma-lakasɩ yɔɔ paa ññɩɩ. Ɛlɛ ɛɛwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana mɔ-yɔɔ nɛ ɛñɩnaɣ siŋŋ se ɛsɩnɩ-m.” Pɩlabɩ ɛzɩ fenasɩ naadozo mbʋ yɔ lɛ, ɛzʋtʋyʋ ɛnʋ ɛyaa Jim se ɛkɔɔ kediɣzaɣ. Jim kɛdaa se: “Koobiya mʋ-m camɩyɛ kpem, nɛ sɔɔlɩm mbʋ pawɩlɩ-m yɔ pɩsɩnɩ-m nɛ mɛlɛɣzɩ ma-lɩmaɣza. Manpaɣzɩ naʋ se ndʋ mamaɣzɩɣ yɔ pɩtɩkɛ pɩ-tɔm kɩlɩnɩ cɛyʋʋ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ ma-halʋ pasɩnɩ-m, nɛ pazɩ pazɩ lɛ manɖaɣnɩ kpaʋ ɖoŋ fezuu taa. Mankalɩ ɖɔɖɔ La Tour de Garde 15 novembre 1992 taa tɔm ñʋŋ ‘Jéhovah n’est pas à blâmer’ ‘Servons Jéhovah fidèlement’ lɛ, pɩsɩnɩ-m siŋŋ.”

12 Alɩwaatʋ kɔm nɛ tɩɖɛɣ lɛ, Jim ɖaɣnɩ pɩsʋʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ. Kpaɣnɩ mbʋ lɛ, ɛsɩnɩ koobiya mba paakatɩ kala wena ɛkataa yɔ nɛ paɖaɣnɩ ɖoŋ kpaʋ fezuu taa. Ɛtɛzɩnaa se: “Mamaɣzaɣ se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ kaawɛ ma nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa, ɛlɛ toovenim taa lɛ pɩtaakɛ mbʋ. Menkpiɖiɣ se meyeba nɛ tɩ kpazʋʋ yele nɛ mɛ-ɛza wɛɛ lalaa ɛjandʋ yɔɔ nɛ mantɩpɩzɩ menɖiɣzini mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ.”—1 Kɔrɛntɩ 10:12.

13. (a) Tɔm susuu yeki se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ? (b) Nɛ pee kɩbana wena pɩlʋlʋʋ?

13 Ɛzɩma tɩyɛ tɔm susuu ñɔɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩwɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ? Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu ɛyaa lalaa laŋhɛzɩyɛ tɔm yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ fezuu lakasɩ ndɩ ndɩ. (Galaatɩ 5:22, 23) Maɣzɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɔm susuu yeba nɛ ŋwɛɛna yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ye ɖɩmaɣzɩɣnɩ Krɩstʋ wɛtʋ yɔ, piyeki nɛ ɛyaa sɔɔlɩ tɔm ndʋ ɖisusuu yɔ nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖɔ-yɔɔ.  Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ. Ositralii ɛjaɖɛ taa, halʋ nɔɔyʋ kaañasɩ tɔm koobiya nabɛyɛ naalɛ, mba powobi ɛ-tɛ se posusi-i tɔm yɔ; ɛlɛ paba kpaɣ alɩwaatʋ nɛ pewelisini-i camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, halʋ ɛnʋ ekpiɖi ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ ɛma ɛgbɛyɛ piliŋa takayaɣ nɛ etendi se pakpaɣ mbʋ ɛlaba yɔ nɛ pekpeɣ-i. Ɛyɔɔdaa se: “Malabɩ kɩmɛlɛndʋ se mɔnɖɔɔnɩ Ɛsɔtɔm susuyaa naalɛ.” Tɔm tʋnɛ, tɩwɩlɩɣ se ye ɖɩwɛnɩ hɛɛɛ wɛtʋ tɔm susuu taa kɔyɔ, pɩwazɩɣ siŋŋ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɖɔ-tɔm susuu sɩɣnɩ ɛyaa lalaa, nɛ pɩtɛ pɩsɩnɩ ɖa-maɣmaɣ se ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩkɩlɩ.

PƖWƐƐ SE LƲLƖYAA ƖÑA YEHOWA ALƖWAATƲ NDƲ PASƖƔZƖƔ PE-PIYA LƆŊ YƆ

14. Ye lʋlɩyaa ɩsɔɔlaa se pasɩɣzɩ pe-piya lɔŋ camɩyɛ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se pala?

14 Piya cikpesi sakɩyɛ sɔɔlɩ kpɛlɩkʋʋ nɛ sɩwɛnɩ tɩ luzuu ɖɔɖɔ sakɩyɛ taa. (Maatiyee 18:1-4) Ye mbʋ, pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩsɩnɩ pe-piya nɛ sɩkpɛlɩkɩ toovenim nɛ sɩsɔɔlɩ-pʋ nɛ sɩ-laŋɩyɛ pilim ɖooo sɩ-pɩjatʋ taa. (2 Timootee 3:14, 15) Toovenim taa lɛ, pʋcɔ nɛ lʋlɩyaa pɩzɩ nɛ pala mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se pa-maɣmaɣ pɔsɔɔlɩ toovenim nɛ pacaɣ wezuu nɛ pɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ. Ye lʋlɩyaa ɩlakɩ mbʋ yɔ, pɩwɛɣ pe-piya kɛlɛʋ se sɩsɔɔlɩ toovenim. Pɩtasɩ lɛ, piya nɩɣ pʋ-tɔbʋʋ se ye sɩ-lʋlɩyaa ɩsɩɣzɩɣ-sɩ lɔŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ-sɩ nɛ Yehowa ɖɔɖɔ sɔɔlɩ-sɩ.

15, 16. Ye palɩzɩ pɩɣa nakɛyɛ ɛgbɛyɛ taa, ɛzɩma ka-lʋlɩyaa wɩlɩɣ se pataɣ Yehowa liu?

15 Paa lʋlɩyaa ɩsɩnɩ pe-piya nɛ sɩtɩlɩ toovenim yɔ, sɩ-taa nasɩyɩ lɩzɩɣ pʋwayɩ se sɩɩtasɩɣ Yehowa sɛʋ yaa sɩ-lakasɩ pɩzɩɣ piyele nɛ palɩzɩ-sɩ ɛgbɛyɛ taa. Ye pɩlabɩ mbʋ yɔ, pɩɖʋʋ hɔʋ taa mba siziŋ siŋŋ. Koobu pɛlɛ nɔɔyʋ wɛ Afrika Hadɛ Kiŋ ɛjaɖɛ taa. Ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ man-ɖalʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ ɛsɩba yɔ. Pɩɩha-m laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ.” Ɛzɩma ɛ nɛ ɛ-lʋlɩyaa palaba? Pɔɖɔm paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋ ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 5:11, 13.) Ɛ-lʋlɩyaa yɔɔdaa se: “Ðɩɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔŋ Bibl paɣtʋ yɔɔ, ɖɩnawa se ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ pɩwazɩɣ ɖa-tɩŋa. Ðɩɩnawa se ɛgbɛyɛ taa lɩzʋʋ kɛ nɩŋgbaaŋ hɔm mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ, nɛ ɖɩtaapɩtɩɣ se Yehowa hɔŋ nɩŋgbaaŋ nɛ sɔɔlɩm. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, ye pɩtɩkɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, ɖa nɛ ɖa-pɩyalʋ ɛnʋ ɖɩɩyɔɔdʋʋnɩ ɖama.”

16 Ɛzɩma pitukuni pa-pɩyalʋ? Ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Maanawa se mɔ-hɔʋ taa mba taapaɖɩɣ-m, ɛlɛ palɩzaa se pañaŋ Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ye ŋwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa se Yehowa ɖeke pɩzɩɣna nɛ ɛsɩnɩ-ŋ kɔyɔ, piyeki nɛ ŋɖiɣzini kpem se ɛwɛ-ŋ kɛdɛɖaɣ.” Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma hɔʋ taa mba taa kaalabɩ leleŋ kpem alɩwaatʋ ndʋ pa-pɩyalʋ ɛnʋ ɛpɩsɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ ɖa-nʋmɔŋ kpeekpe taa kɔyɔ, piɖeɣni-ɖʋ.—Aduwa 3:5, 6; 28:26.

17. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩña Yehowa pɩtɩŋa pɩ-taa? (b) Ye ɖɩlabɩ mbʋ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ?

17 Nayʋ Izaayii yɔɔdaa se Yuda ñɩma mba paawoni-wɛ yomiye taa Babilooni yɔ, pakaɣ pa-laŋɩyɛ pɩsʋʋ nɛ pɔtɔ se: “[Yehowa], ñɛkɛnɩ ɖa-caa, ɖa yɔ, ɖɩkɛ cʋʋ, nɛ ñɛkɛnɩ ɖa-mayʋ, nɛ ɖe-kpeekpe ɖɩkɛ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ.” Nɛ pakaɣ ɖɔɖɔ tenduu Yehowa se: “Taatɔzɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ; cɔna nɛ ŋna: Ðe-kpeekpe ɖɩkɛ ñɛ-ɛyaa samaɣ.” (Izaayii 64:7, 8) Ða ɖɔɖɔ ye ɖiluzuu ɖa-tɩ Yehowa tɛɛ nɛ ɖɩñaŋɩ-ɩ pɩtɩŋa pɩ-taa kɔyɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ pɩtɩŋnɩ Bibl, fezuu kiɖeɖeu nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔɔ se pɩsa nɛ cee wayɩ lɛ, ɖɩpɩsɩ ‘e-piya’ nzɩ sɩtalɩ pilim yɔ.—Roma 8:21.