Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

ƐBƐ yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtisi se toovenim taa lɛ Yehowa cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Bibl maɣmaɣ ñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7 tɔŋ se: “Ɩɖʋzɩ mɩ-ɛhʋyɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.” Ɛbɛ wɩlɩɣ-ŋ se Yehowa cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ?

YEHOWA CƆŊNƖ ÑO-TOMNAƔ YƆƆ KƖCƐYƖM ÐEÐE

Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ lalaa camɩyɛ nɛ ɖɩlakɩ-wɛ kʋjɔŋ yɔ

Yehowa wɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ŋsɔɔlaa se ña-taabalaa kɩbama ɩwɛɛna yɔ. Ɛyaa mba palakɩ ɖama camɩyɛ nɛ pɛkɛ kʋjɔʋ tɩnaa yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ papɩsɩɣ taabalaa kɩbama. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa wɛɛ, paa evemiye nɖɩ lɛ ɛlakɩ-ɖʋ camɩyɛ nɛ ɛlakɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ kʋjɔŋ. Bibl tɔŋ se ‘ɛlakɩ nɛ wɩsɩ lɩɣ kɩbama nɛ kɩdɛkɛdaa yɔɔ, nɛ tɛʋ nɩɣ ɛyaa kiɖeɖema nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔɔ.’ (Maatiyee 5:45) Wazaɣ ŋga wɩsɩ nɛ tɛʋ pɛwɛna? Yehowa tɩŋɩɣnɩ pɔ-yɔɔ nɛ eyeki nɛ ‘tɔɔnasɩ lakɩ nɛ ɛyaa tɔkɩ nɛ panɩɣ leleŋ.’ (Tʋma Labʋ 14:17) Yehowa yeki nɛ tɛtʋ lʋlʋʋ tɔɔnasɩ sakɩyɛ; nɛ mbʋ pɩhaɣ ɛyʋ taa leleŋ siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ tɔɔnaɣ kɩbaŋa nakɛyɛ tɔɔʋ yɔ, pɩtɩɖɔɔ.

Ye mbʋ, ɛbɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ sɩkɩ ñɔɔsɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ajɛɛ ñʋndɩnaa ɛzɩyɛ sɛnɩ kewiyitu nɛ ñɩm ñɩnʋʋ nɛ pa-paa fɛyɩnɩ mbʋ pala nɛ piɖeni ɛyaa yɔ. Piileɖiɣ lɛ, Yehowa kaɣ kaɖɛ nɖɩ ɖi-ɖeɖe cɔnʋʋ. Ɛkaɣ yɔkʋʋ kominawaa mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ nɛ eyele e-Kewiyaɣ lɛɣzɩ po-lone taa; nɛ Yesu kɛɣnɩ ke-Wiyaʋ. Pʋbʋ taa lɛ, nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ sɩbʋ ñɔɔsɩ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ lɛ, Ɛsɔ cɔŋnɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa kɩcɛyɩm ɖeɖe sɔnɔ. (Keɣa 36:25) Pɩwɩlɩɣ kaɣlaa se Yehowa cɔŋnɩ ɛyaa yɔɔ.

 YEHOWA HAƔ-ÐƲ Ɛ-ALƖWAATƲ FAAA

Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩhaɣ-wɛ ɖa-alɩwaatʋ yɔ

Taabalʋ kɩbanʋ kpakɩɣ ɛ-alɩwaatʋ nɛ ña ɩ ɩcakɩ. Ɛpɩzɩɣ ɛkpaɣ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ ña ɩ ɩyɔɔdɩ mbʋ pɩwazɩɣ mɩ-naalɛ yɔ pɩ-tɔm. Pɩtasɩ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ ŋheyiɣ ña-taabalʋ kɩbanʋ ña-tɩlasɩ nɛ ña-nɩɣzɛ yɔ, ewelisiɣni-ŋ camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa welisiɣni-ɖʋ? Ɛɛɛ. Ewelisiɣ ɖa-adɩma. Pʋyɔɔ Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se ‘ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ adɩma taa tam,’ nɛ halɩ kɩtɔŋ se ‘ɖɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ.’—Roma 12:12; 1 Tesalooniki 5:17.

Alɩwaatʋ ɛzɩma Yehowa kpakɩɣ nɛ ewelisiɣ ɖa-adɩma? Bibl taa kɩɖaʋ nakʋyʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Pʋcɔ nɛ Yesu lɩzɩɣ ɛ-tɛ apostoloowaa lɛ, ɛtɩmnɩ Ɛsɔ “tɛʋ nɛ ki-fem.” (Luka 6:12ABT) Pɩtʋʋ fɛyɩ se adɩma ana a-taa, Yesu ya ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ hɩla nɛ ɛlɛlɩ, nɛ ɛmaɣzɩ pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɛ-ɛjandʋ yɔɔ, nɛ ɛpɔzɩ ɛ-Caa se ɛsɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɩzɩ pa-taa nabɛyɛ nɛ pɛkɛ ɛ-apostoloowaa. Tɛʋ fema nɛ wɩsɩ kpa lɛ, Yesu taapɩtɩɣ se mba ɛlɩzaa yɔ, mba kaamʋnɩna se pɛkɛ ɛ-apostoloowaa. Yehowa kɛ “adɩma welisiyu,” nɛ pɩkɛdɩɣnɩ-ɩ se ewelisi adɩma wena ɛ-sɛyaa lakɩnɩ pa-laŋɩyɛ pilim yɔ. (Keɣa 65:2nwt) Paa ɛyʋ ɛkpaɣ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ eheyiɣ Yehowa ɛ-kɩcɛyɩm sɔsɔm nabʋyʋ yɔ, ɛlɛ haɣ-ɩ alɩwaatʋ faaa nɛ ewelisiɣni-i ɖɔɖɔ.

ƐSƆ SƆƆLƖ KPEƔU FAAA

Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖikpeɣu-wɛ faaa yɔ

Halɩ mba pɛkɛ taabalaa kɩbama yɔ, nabʋyʋ taa pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pakpaɣ nɛ pekpeɣ ɖama. Nabʋyʋ taa, paa taabalɩyɛ eleɖi ɛyaa hɛkʋ taa yɔ, pɛcɛkɩ-ɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pekpeɣu ɖama tam. Yehowa ñɛfɛyɩ mbʋ. Bibl seɣtiɣ laŋa kɩbana tɩnaa se pɔpɔzɩ-ɩ nɛ ɛkpaɣ ekpeɣ-wɛ, “mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɩm kpeɣu pɩŋŋ.” (Izaayii 55:6, 7) Ɛbɛ seɣtiɣ Ɛsɔ se ekpeɣu faaa mbʋ?

Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ. Ɛsɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu se eholi ɛyaa kɩwɛɛkɩm nɛ mbʋ payɩ pɩkɔnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ pi-nesi tɛɛ. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Halɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ wɛnɩ wazasɩ lɛɛsɩ. Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ kɩ-yɔɔ nɛ ekpeɣu mba ɛsɔɔlɩ-wɛ  yɔ faaa. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ye ɖiheyiɣ ɖa-kɩwɛɛkɩm kɔyɔ, ɛkɛ siɣsiɣ tʋ se ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 1:9) Yehowa kpeɣu faaa, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pɛkɛ ɛ-taabalaa tam. Nɛ tɔm ndʋ titukuuni-ɖʋ siŋŋ.

ƐSƆ SƖƔNƖ-Ŋ ALƖWAATƲ NDƲ ŊWƐ KƖCƐYƖM TAA YƆ

Ðɩmaɣzɩɣnɩ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsɩɣnɩ-wɛ pa-kɩcɛyɩm taa yɔ

Taabalʋ kɩbanʋ sɩɣnɩ lalaa alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. Ɛzɩ Yehowa ɖɔɖɔ lakɩ mbʋ? Bibl yɔɔdʋʋ se: “Paa pɩlabɩ [Ɛsɔ sɛyʋ nɔɔyʋ] cɛŋɛm kɔyɔ, ɛɛtɔlʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ [Yehowa] teliɣ-i ɛ-nandasɩ taa.” (Keɣa 36:24) Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ‘eteliɣ ɛ-sɛyaa’ yaa ɛsɩɣnɩ-wɛ. Yele nɛ ɖɩna halɩbɩɣa nakɛyɛ kɩɖaʋ; kɛwɛ Karayiib lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Saint Croix yɔ, tɩ-taa.

Ko-sukuli ɖaŋ taa taabalaa kaɖaɣnɩ-kɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ke-tisuu yɔɔ lɛ, kekizaa se kaasɛɣ kɩɖaʋ kɛdɛɛka. Katɩmnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-kɛ nɛ pɩtɛ lɛ, kakpaɣ lɩmaɣza se kɔñɔɔzʋʋ tɔm natʋyʋ nɛ kɔyɔɔdɩ-tʋ sukulibiya ɛzɩdaa kɩɖaʋ kɛdɛɛka sɛʋ yɔɔ. Katɩŋnɩ Bibl Kɛdɛsɩ Takayaɣ yɔɔ nɛ kawɩlɩ se Sadraakɩ, Mesaakɩ, nɛ Abɛdɩnego pɔ-tɔm yebina nɛ kekizi se kaasɛɣ kɩɖaʋ kɛdɛɛka. Kalɩzɩ pɩ-taa se: “Yehowa kandɩyɩ Ebree evebiya mba, pa-naadozo pɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pekizaa se paasɛɣ sɩʋ kpelaɣ nakɛyɛ.” Pʋwayɩ lɛ sukulibiya nzɩ sɩɩwɛɛ yɔ, sɩ-taa hiu nɛ kʋɖʋm tisi nɛ sɩmʋ takayaɣ ŋga. Halɩbɩɣa ŋga, kana ɛzɩma Yehowa kpazɩ-kɛ ɖoŋ nɛ ɛha-kɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ kalɩzɩ aseɣɖe tɔm kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ka-taa la leleŋ siŋŋ.

Ye ŋpɩtɩɣ se Yehowa ɛɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ kɔyɔ, kpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ Bibl masɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ: Keɣsi 33:18-20; 54:23; 144:18, 19. Pɔzɩ koobiya mba peleɖi toovenim taa yɔ nɛ pɛkɛdɩ-ŋ ɛzɩma Yehowa cɔnɩ pɔ-yɔɔ yɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋwɛɣ kɩcɛyɩm nabʋyʋ taa yɔ, tɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ŋpɔzɩ-ɩ se ɛsɩnɩ-ŋ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, piileɖiɣ lɛ ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’ yɔ.