Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ yɔ

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩwɛ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ yɔ

Kpaɣnɩ ɖooo caanaʋ taa lɛ, ñɩɣlɩm pɛɛ wena payaɣ se diamants yɔ akɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ. Nɛ ye pɛpɛdɩɣ-yɛ yɔ, awɛ liidiye pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛlɛ, ɛzɩ nabʋyʋ ñɛwɛ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛzɩdaa nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ na?

 Haykanush kɛ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm nɛ ɛwɛ Armenii ɛjaɖɛ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ ehiɣ nʋmɔʋ wobu takayaɣ nakɛyɛ ɛ-ɖɩɣa cɔlɔ. Ewili ka-taa lɛ, ɛna liidiye mʋʋ takayaɣ nɛ liidiye sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ. Peeɖe ɛyɔɔdɩnɩ ɛ-walʋ weyi ɛlɛ ɖɔɖɔ kɛ tɔm susuyu patɩmɩyɩsɩtɩ-m lɩm yɔ.

Ɛ nɛ ɛ-walʋ palakaɣ liidiye kʋñɔŋ siŋŋ nɛ paawɛnɩ kɩma. Paa mbʋ yɔ, pakpaɣ lɩmaɣzɩyɛ se papɩsɩɣnɩ liidiye nɖɩ nɛ pɛcɛlɩ weyi ɛ-hɩɖɛ wɛ takayaɣ ŋga kɔ-yɔɔ yɔ. Abalʋ weyi e-liidiye leba yɔ, pɩla ɛ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba piti. Haykanush nɛ ɛ-walʋ palɩzɩ-wɛ pɩ-taa se tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ, ndʋ sɩnɩnɩ-wɛ nɛ pɛwɛɛ toovenim. Panawa se pɩwɛɛ se pɛwɛɛ toovenim, nɛ patɩŋnɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ nɛ peheyi abalʋ ɛnʋ nɛ ɛ-hɔʋ taa mba Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔɔ tɔm nɛ paha-wɛ takayɩsɩ.

Hɔʋ ŋgʋ, kɩñɩnaɣ se kɩha Haykanush liidiye ɛ-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ, ɛlɛ ekizi. Tɛʋ fema lɛ, abalʋ weyi elesi liidiye yɔ ɛ-halʋ wolo Haykanush nɛ ɛ-walʋ pɛ-tɛ se ɛwɩlɩ-wɛ pɛ-ɛsɩmɩyɛ. Nɛ ɛñɩɣ Haykanush yɔɔ se etisi nɛ ɛmʋ ñɩɣlɩm kokooye naɖɩyɛ.

Ɛzɩma Haykanush nɛ ɛ-walʋ pɛwɛ toovenim yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla ɛyaa sakɩyɛ piti ɛzɩ pɩlabʋ hɔʋ ŋgʋ yɔ. Ɛlɛ pɩlabɩ Yehowa piti yaa we? Lɩmaɣza wena ɛwɛnɩ po-toovenim wɛʋ mbʋ pɩ-yɔɔ? Pɩɩcɛyaa se pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛ toovenim na?

WƐTƲ KƖBANDƲ NDƲ TƖWƐ ÑƖM NƐ PƖKƖLƖ TOMNAƔ YƆƆ WONDU YƆ

Tɔm pɔzʋʋ mbʋ, pɩ-yɔɔ cosuu fɛyɩ kaɖɛ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ sɛyaa nawa se ye pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, pɩwɛ ñɩm Yehowa ɛzɩdaa nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm pɛɛ, sika, yaa tomnaɣ yɔɔ wondu lɛɛtʋ. Toovenim taa lɛ, lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ mbʋ pɩwɛ ñɩm nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ñɩm yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛyaa sakɩyɛ lɩmaɣza. (Izaayii 55:8, 9) Nɛ ɛ-sɛyaa nawa se pana wena pañakɩ se pamaɣzɩnɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, awɛ ñɩm ɛ-ɛzɩdaa siŋŋ nɛ pɩkpaɖɩ.

Bibl ñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kɩyɔɔdʋʋ lɔŋ nɛ lɛɣtʋ pɔ-tɔm yɔ. Aduwa 3:13-15 tɔŋ se: “Koboyaɣ tʋ lɛ ɛyʋ weyi ehiɣ lɔŋ yɔ nɛ weyi ehiɣ lɛɣtʋ yɔ; i-hiɣu kɩlɩ camɩyɛ liidiye hiɣu nɛ sika hiɣu. Ɩkɛ pʋyʋ sɔsɔ pɩkɩlɩ ñɩɣlɩm pɛɛ, nɛ ɩfɛyɩ kɛdʋʋ nɛ ña-ñɩm sɔsɔm kpeekpe.” Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa ɛzɩdaa lɛ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ, tɩwɛ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm kpeekpe.

Lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ toovenim wɛʋ yɔɔ?

Yehowa maɣmaɣ wɛ toovenim nɛ ɛkɛ “Ɛsɔ weyi ɛɛcɛtɩɣ yɔ.” (Tiiti 1:2) Nɛ ɛsɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛma Ebree Krɩstʋ mba kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa se: “Ɩtɩmnɩ Ɛsɔ ɖɔ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩmaɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ kɩbanɖɛ, ɖɩtɛm ɖa-taa se ɖɩɖɔ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ [yaa ɖɩwɛɛ toovenim] pɩtɩŋa pɩ-taa.”—Ebree 13:18.

Yesu Krɩstʋ ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ toovenim wɛʋ nʋmɔʋ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ Layʋ Sɔsɔ Kayifu pɔzɩ-ɩ se: “Monkuli-ŋ hulaɣ Ɛsɔ ɛzadʋ ɖoŋ taa, heyi-ɖʋ, ye ñɛkɛnɩ Krɩstʋ Ɛsɔ ɛzadʋ Pɩyalʋ yɔ?” Yesu heyi-wɛ toovenim se ɛnʋ kɛnɩ Mesiya paa ɛɛnawa se toovenim tɔm ndʋ, tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ Sahedrɛɛ taa mba kʋyɩ ɛ-yɔɔ se ɛtʋ Ɛsɔ nɛ piyele nɛ pakʋ-ɩ yɔ.​—Maatiyee 26:63-67.

Nɛ ɖa yɔ? Ðɩkaɣ wɛʋ toovenim hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa mulum lakasɩ yaa cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ pɩzɩɣ nɛ piyele nɛ ɖihiɣ kɛzɛɣa nakɛyɛ yɔ?

MBƲ PƲYƆƆ PƖWƐ KAÐƐ SE ƐYAA ƖWƐƐ TOOVENIM YƆ

Toovenim taa lɛ, pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛwɛɛ toovenim kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa, mbʋ  pʋyɔɔ yɔ ɛyaa sakɩyɛ ‘nɩɣnɩ pa-tɩ ɖeke nɛ pɛwɛɛ liidiye laɣzaɣ sɔsɔɔ.’ (2 Timootee 3:2) Ɛyaa lakɩ liidiye kʋñɔŋ nɛ pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pehiɣ tʋma, pʋyɔɔ lɛ pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pɛwɛɛ toovenim. Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ye pamɩlɩɣ, pɛcɛtɩɣ, yaa palakɩ mulum lakasɩ lɛɛsɩ yɔ pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Lɩmaɣza ana atɔyɩ paa le, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se ye pañɩnɩɣ kɛzɛɣa nakɛyɛ yɔ, pɩtɩcɛyɩ se pɛwɛɛ toovenim. Halɩ Krɩstʋ mba nabɛyɛ kpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda toovenim wɛʋ nʋmɔʋ taa nɛ ‘pomuli se pehiɣ kɛzɛɣa,’ nɛ pʋyɔɔ lɛ pelesi hɩɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ paawɛnɩ ɛgbɛyɛ taa yɔ.—1 Timootee 3:8; Tiiti 1:7.

Ɛlɛ Krɩstʋ mba sakɩyɛ maɣzɩɣnɩ Yesu. Panawa se ye pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, pɩwɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ ñɩm yaa tomnaɣ yɔɔ wondu tɩŋa. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ palakɩ santaɖaʋ sukuli taa yɔ Krɩstʋ ñɩma ɩɩmɩlɩɣ se pehiɣ. (Aduwa 20:23). Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa toovenim wɛʋ yeki se ɛyʋ ehiɣ kɛzɛɣa ɛzɩ Haykanush yɔ. Paa mbʋ yɔ, toovenim wɛʋ kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ piyeki se ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ.

Gagik kɩɖaʋ ñɩkɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pʋcɔ nɛ manpɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ lɛ, malakaɣ tʋmɩyɛ tadɩyɛ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ taa. Weyi ɛtɩnɩ tadɩyɛ nɖɩ yɔ ɛtaasɔɔlɩ se ɛhɛyɩ lambuu ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ kɛzɛɣa ŋga ehikaɣ yɔ ɛtaaɖʋʋ ka-tɩŋa komina takayaɣ taa. Maakɛnɩ tadɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ pɩɩwɛɛ se mahaɣ liidiye naɖɩyɛ lambuu mʋyaa se pohuuzi ɛza mulum lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Piyeba nɛ ɛyaa sɩmɩ-m se mɛnfɛyɩ toovenim. Alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔma nɛ mɛnkpɛlɩkɩ Bibl lɛ, menkizi se maatasɩɣ tʋmɩyɛ nɖɩ labʋ paa pɛhɛyaɣ-m camɩyɛ yɔ. Peeɖe mantʋlɩ ma-maɣmaɣ man-tadɩyɛ. Nɛ kpaɣnɩ mbʋ lɛ, manɖʋ man-tadɩyɛ komina takayaɣ taa nɛ mɛhɛyɩɣ lambuu ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ.”—2 Kɔrɛntɩ 8:21.

Gagik kɛdaa se: “Liidiye nɖɩ pɛhɛyaɣ-m yɔ ɖɩ-hɔɔlʋʋ mehikiɣ lɛɛlɛɛyɔ, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩwɛ-m kaɖɛ se mɔncɔnɩ mɔ-hɔʋ yɔɔ. Paa mbʋ yɔ, man-taa wɛ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ. Mɛwɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Yehowa ɛzɩdaa. Mɛwɛnɩ pɩyalaa naalɛ nɛ mahaɣ-wɛ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ; nɛ mɛwɛnɩ ɖɔɖɔ wala ɛgbɛyɛ taa. Lambuu mʋyaa nɛ ɛyaa lalaa mba ma nɛ wɛ ɖɩlakɩ tadɩyɛ yɔ, pasɩmɩ-m lɛɛlɛɛyɔ se mɛwɛ toovenim.”

YEHOWA PƖZƖƔ ƐSƖNƖ-ÐƲ

Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa mba pakpakɩɣ ɛ-tɔm nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pamaɣzɩɣnɩ ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ toovenim wɛʋ yɔ. (Tiiti 2:10) Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Wiyaʋ Daviid nɛ ɛyɔɔdɩ lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Ðooo me-evebitu taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ma-akpadɩyɩtʋ taa mantɩna pɔlɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ, yaa e-piya sʋlʋmʋʋ tɔɔnaɣ.”—Keɣa 36:25.

Ruti wezuu caɣʋ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim. Paa ɛ-waŋ Nawomii kaakpadɩyaa yɔ, ɛñɔnɩ-ɩ kpam nɛ etiyebi-i. Ruti kʋyaa nɛ ewolo Izrayɛɛlɩ se ɛpɩzɩ nɛ ɛsɛɛ Ɛsɔ toovenim tʋ. (Ruti 1:16, 17) Alɩwaatʋ ndʋ ɛtalɩ peeɖe yɔ, ɛwɩlaa se ɛwɛ toovenim nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka; ɛcazɩ tɔɔnaɣ ɛzɩ Moyizi paɣtʋ haʋ waɖɛ kʋñɔndɩnaa yɔ. Ɛzɩ Daviid yɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa tɩlɔ Ruti nɛ Nawomii alɩwaatʋ ndʋ paawɛ kɩcɛyɩm taa yɔ. (Ruti 2:2-18) Halɩ pɩtɩkɛ tomnaɣ yɔɔ ɖeke Yehowa kaasɩnɩ Ruti. Eyeba nɛ Wiyaʋ Daviid nɛ Mesiya palɩɩnɩ Ruti liɖe taa.—Ruti 4:13-17; Maatiyee 1:5, 16.

Nabʋyʋ taa, pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ Yehowa sɛyaa nabɛyɛ kaɖɛ se pɔcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Paa mbʋ yɔ, paatɩŋɩɣnɩ mulum nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ se pɔcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe, ɛlɛ pañakɩ pana se pala tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka. Palakɩ  mbʋ nɛ pawɩlɩɣ se toovenim wɛʋ nɛ Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ tɔm cɛyɩ pɛ-ɛzɩdaa nɛ pɩkɩlɩ tomnaɣ yɔɔ wondu.—Aduwa 12:24; Efɛɛzɩ 4:28.

Ɛzɩ Ruti yɔ, sɔnɔ Krɩstʋ ñɩma wɩlaa se pataɣ Yehowa liu se ɛkaɣ-wɛ sɩnʋʋ. Pata Yehowa tɔm tʋnɛ liu nɛ pa-laŋɩyɛ pilim: “Maakaɣ-ŋ yebu nɛ maakaɣ-ŋ siɣye haʋ.” (Ebree 13:5) Yehowa wɩlɩ tam sakɩyɛ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ mba pɛwɛ toovenim paa ɛzɩmtaa yɔ. Ɛlakɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa se ɛcɔŋnɩ ɛ-sɛyaa kɩcɛyɩm ɖeɖe yɔ tɩ-yɔɔ.—Maatiyee 6:33.

Pɩkɛ toovenim se ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩ se ñɩɣlɩm pɛɛ nɛ tomnaɣ yɔɔ wondu lɛɛtʋ wɛ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se ye ɖɩwɛ toovenim nɛ ɖɩtɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ yɔ, pɩkɛ mbʋ pɩwɛ ñɩm ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-ɛzɩdaa nɛ pɩkpaɖɩ ñɩɣlɩm wondu tɩŋa.

Ye ɖɩwɛ toovenim yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ nɛ ɖisusi tɔm kaalɛyɩtʋ