Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, Yesu Krɩstʋ kɛnɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyʋsʋʋ mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ezekɩyɛɛlɩ natʋ taa, ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ, pasɩŋnɩ mba?

Pasɩŋnɩ ɛsɔdaa yoyaa mba paaɖʋ nesi Yerusalɛm yɔɔkʋʋ taa nɛ mba pakaɣ ɖezuu Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ Armaagedɔɔ wiye yɔ. Ɛbɛ yɔɔ tɔm taa nɩʋ kɩfam pʋnɛ, pɩmʋnaa?

Pʋcɔ nɛ pɔyɔkʋʋ Yerusalɛm pɩnaɣ 607 P.P.Y. lɛ, Ezekɩyɛɛlɩ na lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ palakaɣ peeɖe yɔ; nɛ pʋwayɩ lɛ, ɛna natʋ natʋyʋ taa mbʋ pɩkaɣ labʋ pʋcɔ nɛ pɔyɔkɩ-kʋ yɔ. Ɛna ɛyaa loɖo, pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ. Ɛna ɖɔɖɔ ɛyʋ nɔɔyʋ pɛ-hɛkʋ taa, “esu anasaayɩ pɩsatʋ toko ɖɔfɩɩ nɛ ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ.” (Ezekɩyɛɛlɩ 8:6-12; 9:2, 3) Peheyi ɛyʋ ɛnʋ se: “Tɛzɩ Yerusalɛm tɛtʋ hɛkʋ taa nɛ ŋma ɛyaa mba pɔmɔlʋʋ nɛ pewiɣ kʋzɔɔtʋ kpeekpe ndʋ tɩlakɩ tɛtʋ hɛkʋ taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pe-kila taa mayaɣ.” Pʋwayɩ lɛ, peheyi mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ se pakʋ tɛtʋ taa ɛyaa mba pe-kila taa fɛyɩ mayaɣ yɔ pa-tɩŋa. (Ezekɩyɛɛlɩ 9:4-7) Ɛbɛ natʋ tʋnɛ tɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Nɛ ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ yɔ, ɛsɩŋnɩ anɩ?

Ezekɩyɛɛlɩ na natʋ ndʋ pɩnaɣ 612 P.P.Y. Tɩlabɩ kajalaɣ ɖeɖe pɩnzɩ kagbanzɩ wayɩ alɩwaatʋ ndʋ Babilooni sɔɔjanaa kɔm nɛ pɔyɔkɩ Yerusalɛm yɔ. Paa Babilooni ñɩma kaakɛ sɩɩnaa layaa kɔyɔ, Yehowa tɩŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ ɛyɔkɩ Yerusalɛm. (Yeremii 25:9, 15-18) Yehowa labɩ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se ɛhɔ ɛ-samaɣ ŋga keyebi-i sɛʋ yɔ ka-nɩŋgbaaŋ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa timuli nɔɔyʋ. Etiyele se peɖezi ɛyaa kɩdɛkɛdaa nɛ pɛkpɛndɩnɩ ɛyaa kɩbama. Ɛlabɩ ɖʋtʋ kɩbandʋ natʋyʋ se pɩsa nɛ ɛya Yuda ñɩma mba pataasɔɔlɩ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ nzɩ palakaɣ Yerusalɛm yɔ pa-ñʋŋ.

Pɩtɩkɛ Ezekɩyɛɛlɩ yʋsaɣnɩ ɛyaa kila taa nɛ ɛtaawɛɛ ɖɔɖɔ mba pɔyɔkɩ tɛtʋ yɔ pa-taa. Ɛlɛ Ɛsɔ tiyiyaa kaaɖiyini tʋmɩyɛ nɖɩ. Ye mbʋ, natʋ tʋnɛ tɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna mbʋ pɩlakaɣ ɛsɔdaa ɖeyi ɖeyi yɔ. Yehowa ɖʋ e-tiyiyaa tʋmɩyɛ se palɩzɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ nɛ pɩkazɩ peɖezi ɛyaa kɩdɛkɛdaa. *

Ðooo lɛ, ɖɩɩlɩzɩ pɩ-taa se ɖa-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, abalʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ yɔ, ɛsɩŋnɩ patam numwaa mba pakazɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ðɩmaɣzaɣ se ye nɔɔyʋ etisi tɔm ndʋ posusuu-i yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se payʋsɩ e-kiɖe taa ñʋʋ yabʋ mayaɣ. Ɛlɛ pitileɖi yɔ ɖɩnawa se pɩcɛyaa se ɖɩlɛɣzɩ ɛzɩma ɖɩnɩɣaɣ tɔm ndʋ tɩ-taa yɔ. Tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 25:31-33 taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Yesu hʋʋnɩnɩ ɛyaa tɔm. Ɛkaɣ ɛyaa tɔm hʋnʋʋ kɛdɛzaɣ ɖeɖe kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa. Ɛkɛzɩɣ mba pɛwɛ ɛzɩ heŋ yɔ hɔɔlʋʋ se pehiɣ ñʋʋ yabʋ, nɛ mba paba ñɛwɛ ɛzɩ pʋŋ yɔ hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ se eɖezi-wɛ.

Ɛzɩma ɖɩnɩ Maatiyee 25:31-33 taa lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, lɔŋ weyi Ezekɩyɛɛlɩ natʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ ɛzɩ kagbanzɩ mbʋ yɔ.

  1.  Izaayii kaakɛ feŋiyu alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ pɔyɔkʋʋ Yerusalɛm. Ezekɩyɛɛlɩ nɛ Yeremii paba ɖɔɖɔ kɔm nɛ pɛkɛ feŋiyaa pɩɩkazɩ pazɩ se pɔyɔkɩ Yerusalɛm lɛ. Sɔnɔ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ patam numwaa nabɛyɛ cabɩ yɔɔ nɛ ɛcalɩɣ ɛ-samaɣ nɛ ɛpakɩ ɛyaa lalaa se pʋcɔ nɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩ. Ɛlɛ Krɩstʋ lɩmɖʋyaa tɩŋa susuu tɔm ɖɔɖɔ se papaɣ ɛyaa.​—Maatiyee 24:45-47, nwt.

  2.  Ezekɩyɛɛlɩ taakɛ weyi ɛyʋsaɣ ɛyaa kila taa ñʋʋ yabʋ mayaɣ yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ sɔnɔ, Ɛsɔ sɛyaa fɛyɩnɩ waɖɛ se pala mbʋ. Ɛlɛ waɖɛ nɖɩ pɛwɛna  yɔ lɛ se posusi ɛyaa Yehowa tɔm, nɛ Ɛsɔ tiyiyaa sɩɣnɩ-wɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ.​—Natʋ 14:6.

  3.  Ezekɩyɛɛlɩ alɩwaatʋ taa, pataayʋsɩ ɛyʋ nɔɔyʋ kiɖe taa mayaɣ maɣmaɣ, nɛ mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ sɔnɔ. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɛyaa ɩla nɛ pehiɣ ñʋʋ yabʋ? Pɩwɛɛ se pamʋ laŋhɛzɩyɛ tɔm ndʋ posusuu sɔnɔ yɔ camɩyɛ, pañaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ Krɩstʋ ñɩma wɛtʋ kɩbandʋ, pakpaɣ pa-tɩ nɛ paha Yehowa, nɛ pasɩnɩ Krɩstʋ koobiya. (Maatiyee 25:35-40) Mba palakɩ mbʋ yɔ, pakaɣ pɔ-yɔɔ maʋ mayaɣ ŋga keyeki se pehiɣ ñʋʋ yabʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa yɔ.

  4.  Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, Yesu Krɩstʋ kɛnɩ ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyʋsʋʋ mba pakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ yɔ. Samaɣ sɔsɔɔ taa mba kaɣ mʋʋ pa-mayaɣ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa, alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ-wɛ kpaɣʋ ɛzɩ heŋ yɔ. Pɩkaɣ yebu nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ.​—Maatiyee 25:34, 46. *

  5.  Ða-alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa lɛ, ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ kaawɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ, pasɩŋnɩ Yesu nɛ ɛsɔdaa yoyaa mba patɩŋɩɣ ɛ-wayɩ yɔ. Piileɖiɣ lɛ, pakaɣ ɖezuu ajɛɛ nɛ kañatʋ lakasɩ tɩŋa.​—Ezekɩyɛɛlɩ 9:2, 6, 7; Natʋ 19:11-21.

Ye ɖɩnɩ lɔŋ kɩbaŋ ɛnɛ ɩ-taa camɩyɛ yɔ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa se Yehowa eeɖeziɣ ɛyaa kɩdɛkɛdaa nɛ ɛkpɛndɩnɩ ɛyaa kɩbama. (2 Pɩyɛɛrɩ 2:9; 3:9) Pɩtɔzʋʋ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa kpem se ɖisusi tɔm sɔnɔ yɔ. Pɩcɛyaa se ɛyaa tɩŋa ɩnɩɩ tɔm ndʋ pʋcɔ nɛ ɛjaɖɛ tɛm talɩ.—Maatiyee 24:14.

^ tay. 6 Paa pataala yʋsaɣ maɣmaɣ ɛyaa ɛzɩ Yeremii takayaɣ taa mayʋ Baaruuki, Etiyoopii tʋ Ebɛɛdɩ-Melɛɛkɩ, nɛ Rekaab mba kila taa kɔyɔ, pehiɣ ñʋʋ yabʋ. (Yeremii 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Ɛzɩma pehiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se payʋsɩ pe-kila taa ñʋʋ yabʋ mayaɣ.

^ tay. 12 Pɩtɩcɛyɩ se pama ñʋʋ yabʋ mayaɣ ŋga patam numwaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ pɔ-yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamʋʋ pɛ-kɛdɛzaɣ mayaɣ pʋcɔ nɛ pasɩ yaa pʋcɔ nɛ kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩ.​—Natʋ 7:1, 3.