Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ða-taa ɛla leleŋ se Yehowa kɛ ɖa-Mayʋ

Ða-taa ɛla leleŋ se Yehowa kɛ ɖa-Mayʋ

“[Yehowa], ñɛkɛnɩ ɖa-mayʋ, nɛ ɖe-kpeekpe ɖɩkɛ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ.”—IZAAYII 64:7.

HENDU: 89, 26

1. Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se Yehowa kɛ Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ?

NOVEMBRE 2010 taa, paɖʋwa se pɛpɛdɩɣ Siini mba cʋʋ ñanaɣ kɩbɩnaɣ nakɛyɛ miiliyaarɩwaa 42 Aŋgletɛɛrɩ tɛtʋ ndʋ payaɣ se Lɔndrɩ yɔ, tɩ-taa. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se cʋʋ mayʋ pɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ cʋʋ yem nɛ ɛmanɩ wonuu ŋgʋ kɩwɛ kajʋka nɛ kɩwɛɛ liidiye pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa kɩlɩ cʋʋ mayaa tɩŋa payɩ. Bibl tɔm se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ paɣzɩ wondu lɩzʋʋ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩyakʋ loɖo ŋgʋ wiye lɛ, ɛkpaɣ “tataa cʋʋ” nɛ ɛmanɩ Aɖam weyi ɛtalɩ pilim yɔ, nɛ ɛha-ɩ waɖɛ se ɛmaɣzɩnɩ Ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:7) Pʋyɔɔ paya-ɩ se “Ɛsɔ pɩyalʋ.”—Luka 3:38.

2, 3. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sikpiɖi sɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ?

2 Ɛlɛ, alɩwaatʋ ndʋ Aɖam kaɖɩnɩ Yehowa yɔ, ɛtɩtasɩ kɛʋ Ɛsɔ pɩyalʋ. Paa mbʋ yɔ pɩnzɩ kɔm nɛ sɩɖɛɣ lɛ, Aɖam sɛyɩnaa “canɖaʋ sɔsɔʋ” nakʋyʋ lɩzaa se kɩtɩnɩɣ Ɛsɔ kewiyitu tɔɔʋ yɔɔ. (Ebree 12:1) Poluzi pa-tɩ pa-Lɩzɩyʋ tɛɛ nɛ pawɩlɩ se ɛnʋ pɔsɔɔlaa se ɛkɛ pa-Caa nɛ pa-Mayʋ, ɛlɛ patɩsɔɔlɩ se Sataŋ ɛkɛ pa-caa. (Yohanɛɛsɩ 8:44) Ɛzɩma pɔñɔnɩ Ɛsɔ kpam yɔ, pɩtɔzʋʋ-ɖʋ tɔm ndʋ Izaayii yɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ piya nzɩ sikpiɖi sɩ-kɩwɛɛkɩm yɔɔ yɔ,  tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “[Yehowa], ñɛkɛnɩ ɖa-caa, ɖa yɔ, ɖɩkɛ cʋʋ, nɛ ñɛkɛnɩ ɖa-mayʋ, nɛ ɖe-kpeekpe ɖɩkɛ ñe-nesi tɛɛ tʋmɩyɛ.”—Izaayii 64:7.

3 Sɔnɔ ɖɔɖɔ, mba payɩ pɛsɛɣ Yehowa fezuu taa nɛ toovenim taa yɔ, pañakɩ pana se pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ñamtʋ. Panawa se pɩkɛnɩ-wɛ waɖɛ sɔsɔɖɛ se payaa Yehowa se pa-Caa nɛ pa-Mayʋ nɛ poluzi pa-tɩ ɛ-tɛɛ. Ŋyeki ña-tɩ ɛzɩ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ se Yehowa ɛñɔɔzɩ-ŋ nɛ ŋɖe ɛ-ɛzɩdaa ɛzɩ cʋʋ ñanaɣ kɩbaŋa yɔ? Ŋnaɣ ño-koobiya ɛzɩ ɛyaa mba Yehowa wɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-wɛ pazɩ pazɩ yɔ? Pɩsa nɛ ɖɩla mbʋ lɛ, iyele nɛ ɖɩna hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-taa Yehowa lakɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ cʋʋ mayʋ yɔ: Mbʋ ɛcɔŋna nɛ ɛlɩzɩɣ mba ɛñɩnɩɣ se ɛñɔɔzɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-sɛyaa yɔ nɛ ɛzɩma ɛñɔɔzʋʋ-wɛ yɔ.

MBƲ YEHOWA CƆŊNA NƐ ƐLƖZƖƔ MBA ƐÑƖNƖƔ SE ƐÑƆƆZƖ YƆ

4. Ɛbɛ Yehowa cɔŋna nɛ ɛlɩzɩɣ mba ɛñɩnɩɣ se pɔñɔtɩnɩ-ɩ yɔ? Ha kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

4 Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa cɔŋnɩ ɛyaa yɔ, ɛɛnaɣ mbʋ pɩnaɣ ɛza yɔɔ yem yɔ. Ɛlɛ ɛcɔŋnɩ mbʋ pɩwɛ pa-laŋɩyɛ taa yɔ na. (Kalɩ 1 Samɩyɛɛlɩ 16:7b.) Yehowa wɩlɩ ɛ-wɛtʋ ndʋ kpayɩ kpayɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩ Krɩstʋ mba ɛgbɛyɛ tigiɖe yɔ. Ɛhɔm ɛyaa mba lalaa maɣzɩɣ se patɩmʋna yɔ nɛ ɛkɔnɩ-wɛ ɛ nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔ-cɔlɔ. (Yohanɛɛsɩ 6:44) Pa-taa nɔɔyʋ lɛ Farɩsɩ tʋ weyi payaɣ se Sɔɔlɩ yɔ. Ɛ-maɣmaɣ ɛmawa se: “Maasɩm man-tɩ kpazʋʋ, kʋñɔŋ wɩlʋʋ nɛ tʋʋ yeke.” (1 Timootee 1:13) Ɛlɛ Yehowa weyi ‘ɛtakɩɣ laŋa’ yɔ, ɛtɩmaɣzɩ se Sɔɔlɩ kaakɛ cʋʋ ŋgʋ kɩɩwazɩɣ pʋyʋ yɔ. (Aduwa 17:3) Ɛnaɣaɣ-ɩ ɛzɩ cʋʋ ŋgʋ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɔɔzɩ nɛ kɩpɩsɩ ñanaɣ kɩbaŋa yɔ; nɛ ɛlɩzɩ-ɩ se esusi tɔm “sɩɩnaa layaa nɛ awiya nɛ Izrayɛɛlɩ piya.” (Tʋma Labʋ 9:15) Ɛyaa mba Yehowa naɣaɣ ɖɔɖɔ se papɩzɩɣ nɛ papɩsɩ “ñɩɣlɩm wondu” yɔ, pa-taa nabɛyɛ kaakɛ sʋlʋm kpaŋɩyaa, acɛyɛ laɖaa nɛ mɩlaa. (Roma 9:21; 1 Kɔrɛntɩ 6:9-11) Alɩwaatʋ ndʋ patɩlɩ Bibl taa toovenim yɔ, pe-tisuu kpa ɖoŋ nɛ peyele se Yehowa ɛñɔɔzɩ-wɛ.

5, 6. Ye ɖitisaa se Yehowa ɛkɛ ɖa-Mayʋ yɔ, lɩmaɣza wena ɖɩwɛɣnɩ (a) ɖo-kooka taa mba yɔɔ? (b) ɖo-koobiya yɔɔ?

5 Ye ɖɩsɩm se Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se ɛtakɩ ɛyaa laŋa nɛ ɛhɔm-wɛ nɛ ɛkɔnɩ ɛ-cɔlɔ yɔ, ɛzɩma pɩwazɩɣ-ɖʋ? Pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtahʋʋnɩ ɖo-koobiya nɛ mba ɖɩkatɩɣ ɖo-kookasɩ taa yɔ tɔm. Yele nɛ ɖɩna abalʋ weyi payaɣ se Michael yɔ ɛ-kɩɖaʋ. Ɛkɛdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɔŋaɣ mɛn-tɛ yɔ, manaɣ-wɛ lɛ manɖɩɣ nɔnɔɔ. Meniŋaɣ-wɛ siŋŋ. Pʋwayɩ lɛ, mankatɩ hɔʋ nakʋyʋ nɛ kɩ-tɔm kaakɛdɩnɩ-m, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩ-taa mba kaawɛnɩ ɖɔnɛ kɩbanɖɛ. Ɛlɛ kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, mana se pɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Pɩɩlabɩ-m piti kpem. Pɔ-ɖɔnɛ kɩbanɖɛ seɣti-m nɛ mankpaɣ alɩwaatʋ nɛ manɖaɣnɩ maɣzʋʋ mbʋ piyeba nɛ mantɩsɔɔlɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩsɩnɩ-m nɛ mana se mantaasɔɔlɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ mantaatɩlɩ ɛyaa mba ɖeyi ɖeyi pɛkɛnaa yɔ, nɛ mankpakaɣ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ lalaa yɔɔdʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ nɛ malakɩnɩ tʋmɩyɛ.” Michael kaasɔɔlaa se ɛtɩlɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ etisi se ɛ nɛ wɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl. Pʋwayɩ lɛ, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmlaɖʋ.

6 Ye ɖitisaa se Yehowa ɛkɛ ɖa-Mayʋ yɔ, pɩwɛɣnɩ ɖoŋ ɛzɩma ɖɩnaɣ ɖo-koobiya yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛzɩ Ɛsɔ yɔ, ŋnaɣ ño-koobiya ɛzɩ ɛyaa mba Yehowa wɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-wɛ pazɩ pazɩ yɔ? Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛna ɛyʋ laŋɩyɛ taa nɛ ɛsɩm mbʋ ɛyʋ weyi ɛñɔɔzʋʋ-ɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɩsɩ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, Yehowa wɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɛyaa yɔɔ nɛ ɛɛkaŋ  ɛ-lɩmaɣza pɛ-ɛjandʋ yɔɔ. (Keɣa 129:3) Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖo-koobiya yɔɔ kɔyɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩmaɣzɩɣnɩ-ɩ. Ye ɖɩsɩɣnɩ ɖo-koobiya alɩwaatʋ ndʋ pañakɩ pana se powobini ɛzɩdaa fezuu taa kɔyɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖa nɛ ɖa-Mayʋ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ. (1 Tesalooniki 5:14, 15) Pɩwɛɛ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɛkɛ “ɛyaa kʋjɔŋ” yɔ, paha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa.—Efɛɛzɩ 4:8, 11-13.

ƐBƐ YƆƆ YEHOWA ÑƆƆZƲƲ-ÐƲ?

7. Ɛbɛ yɔɔ ŋsɔɔlɩ Yehowa lɔŋ sɩɣzʋʋ?

7 Pʋtɔma yɔ, ŋtɛm tɔm tʋnɛ nɩʋ ɛyaa nɔsɩ taa: ‘Mantaanaɣ ɖeyi ɖeyi lɔŋ weyi ma-lʋlɩyaa sɩɣzaɣ-m yɔ ɩ-wazaɣ, pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ma-maɣmaɣ mɛwɛnɩ piya yɔ.’ Pɩwɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpaɣlɩɣ lɛ ɖɩnaɣ wazaɣ ŋga lɔŋ sɩɣzʋʋ wɛna yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩnɩɣ pɩ-taa se ye pasɩɣzɩɣ ɛyʋ lɔŋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɔsɔɔlɩ-ɩ. (Kalɩ Ebree 12:5, 6, 11.) Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ ɛzɩ e-piya yɔ, pʋyɔɔ ɛsɩɣzɩɣ-ɖʋ lɔŋ yaa ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ nɛ suuɖu. Ɛsɔɔlaa se ɖɩwɛɛ lɔŋ, ɖihiɣ koboyaɣ nɛ ɖɩsɔɔlɩ-ɩ ɛzɩ ɖa-caa yɔ. (Aduwa 23:15) Ɛtɩsɔɔlɩ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛda naayɛ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ, nɛ ɛtɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se ɖɩsɩ ɖa-kɩwɛɛkɩm taa.—Efɛɛzɩ 2:2, 3.

8, 9. (a) Sɔnɔ, ɛbɛ yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ? (b) Nɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa lɛ, ɛzɩma ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ-ɖʋ?

8 Pɩtɩla pʋcɔ nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa sɛyaa lɛ, ɖɩɩwɛnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ sakɩyɛ. Ɛlɛ, ɖa-taa wɛ leleŋ se Yehowa ñɔɔzɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɛɣzɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ. (Izaayii 11:6-8; Koloosi 3:9, 10) Ðɩwɛ fezuu taa paradisuu taa. Pɩkɛ wɛtʋ ndʋ Yehowa yeba se tɩwɛɛ sɔnɔ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ tɩ-yɔɔ se ɛñɔɔzɩ-ɖʋ yɔ. Wɛtʋ ndʋ tiyeba nɛ ɖɩwɛɛ pɛɛyɛ taa paa ɖɩwɛ ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ taa kɔyɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa mba papaɣlɩ hɔŋ weyi ɩ-taa sɔɔlɩm fɛyɩ yɔ, pehikiɣ sɔɔlɩm siŋŋ koobiya hɛkʋ taa. (Yohanɛɛsɩ 13:35) Ðɩkpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɖɩwɩlɩ lalaa sɔɔlɩm yɔ. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, ɖɩkpɛlɩkaa nɛ ɖɩtɩlɩ Yehowa nɛ ɖɩnaɣ ɛzɩma ɛsɔɔlɩ-ɖʋ ɛzɩ caja yɔ.—Yakubu 4:8.

9 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ, ɖɩkaɣ hiɣu fezuu taa paradisuu wazasɩ nɛ pɩkɩlɩ. Ðɩkaɣ hiɣu ɖɔɖɔ taa leleŋ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Yehowa kaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ-ɖʋ nɛ ɛsɩɣzɩ-ɖʋ lɔŋ nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩ lɛɛlɛɛyɔ yɔ. (Izaayii 11:9) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa kaɣ yebu nɛ ɖa-maɣzɩm nɛ ɖo-tomnaɣ patalɩ pilim. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩnɩɩ ɛ-wɩlɩtʋ taa camɩyɛ nɛ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm kɛlɛʋ. Ye mbʋ, iyele ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖiluzi ɖa-tɩ Yehowa tɛɛ, nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɔɖɔ se ɖa-taa wɛ leleŋ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛñɔɔzɩ-ɖʋ.—Aduwa 3:11, 12.

ƐZƖMA YEHOWA ÑƆƆZƲƲ-ÐƲ YƆ

10. Ɛzɩma Yesu maɣzɩnɩ Yehowa suuɖu nɛ ɛ-lɛɣtʋ?

10 Ɛzɩ cʋʋ mayʋ weyi ɛwɛ niye yɔ, Yehowa sɩm cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ ɛ-ɛzɩdaa yɔ nɛ ɛsɩm ɛzɩma ɛlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ yɔ. (Kalɩ Keɣa 102:10-14.) Ye mbʋ, ɛsɩm ɖa-taa paa weyi lɛ ɛ-ɛjandʋ, e-ɖoŋ kamaɣ nɛ ɛzɩma ewokini ɛzɩdaa fezuu taa yɔ. Ye ɖɩkpɛlɩkɩ Yesu wezuu caɣʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna ɛzɩma Yehowa naɣ ɛ-sɛyaa yɔ. Yele nɛ ɖɩna ɛzɩma Yesu laba alɩwaatʋ ndʋ ɛ-apostoloowaa lʋkaɣ sɔsɔtʋ yɔɔ yɔ. Ye ŋŋwɛ peeɖe nɛ ŋna ɛzɩma apostoloowaa yowaɣni ɖama yɔ, ŋŋmaɣzaa se pʋtɔma yɔ pɛfɛyɩnɩ tɩ luzuu nɛ patɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ? Yesu ñataawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda pɔ-yɔɔ. Ɛɛnawa se ɛ-apostoloowaa wɛ siɣsiɣ nɛ ye pakpaɣ ɛ-lɔŋ tasʋʋ kɩbam nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ pamaɣzɩnɩ tɩ luzuu kɩɖaʋ ŋgʋ ɛha-wɛ yɔ, papɩzɩɣ pɛlɛɣzɩ. (Maarkɩ 9:33-37; 10:37, 41-45; Luka 22:24-27)  Yesu femtu wayɩ fezuu kiɖeɖeu tibi apostoloowaa yɔɔ lɛ, patɩtasɩ kam pa-lɩmaɣza sɔsɔtʋ yɔɔ, ɛlɛ pakam pa-lɩmaɣza tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu ɖʋ-wɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ na.—Tʋma Labʋ 5:42.

11. (a) Ɛzɩma Daviid wɩlaa se ɛkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

11 Sɔnɔ Yehowa tɩŋɩɣnɩ Bibl, fezuu kiɖeɖeu nɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-sɛyaa. Ye ɖɩkalɩɣ Bibl nɛ kaɖʋwa kɩbaŋa, ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ ɖɩkalɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ɖɩpɔzʋʋ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ mbʋ ɖɩkalɩɣ yɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, kɩpɩzɩɣ nɛ kɩñɔɔzɩ-ɖʋ. Wiyaʋ Daviid mawa se: “Ma-ñalʋʋ yɔɔ mamaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ lɛ, ñɔ-yɔɔ pɩsɩɣna nɛ pɩkɔɔ pɩñandɩ.” (Keɣa 62:7) Ɛmawa ɖɔɖɔ se: “Mansaŋ [Yehowa], ɛnʋ ɛpasɩɣnɩ-m lɔŋ, pɩkpɛndɩnɩ ɖoo taa nɛ ma-laŋɩyɛ tɔzʋʋ-m.” (Keɣa 15:7) Daviid tisaa nɛ Yehowa lɔŋ tasʋʋ tukuni ɛ-laŋɩyɛ nɛ eyele nɛ pɩñɔɔzɩ ɛ-maɣzɩm; halɩ etisi Yehowa lɔŋ tasʋʋ yɔɔ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩtaawɛɛ-ɩ kɛlɛʋ yɔ. (2 Samɩyɛɛlɩ 12:1-13) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Daviid ha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tɩ luzuu nɛ ñamtʋ nʋmɔʋ taa. Ña ɖɔɖɔ, ŋkalɩɣ Ɛsɔtɔm, ŋmaɣzɩɣ tɩ-yɔɔ nɛ ŋyeki se titukuni ña-laŋɩyɛ na? Ŋpɩzɩɣ ŋla mbʋ nɛ pɩkɩlɩ?—Keɣa 1:2, 3.

12, 13. Ɛzɩma Yehowa tɩŋɩɣnɩ fezuu kiɖeɖeu nɛ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ?

12 Fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ nɛ kɩñɔɔzɩ-ɖʋ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Kɩpɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ fezuu lakasɩ yɔ. (Galaatɩ 5:22, 23) Lakasɩ nzɩ, sɩ-taa nakɛyɛ lɛ sɔɔlɩm. Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩñamɩ-ɩ nɛ ɖiyele nɛ ɛñɔɔzɩ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩnawa se ɛ-paɣtʋ wazɩɣ-ɖʋ. Pɩtasɩ lɛ, fezuu kiɖeɖeu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkaɖɩnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ fezuu nɛ kɩtaawɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. (Efɛɛzɩ 2:2) Apostoloo Pɔɔlɩ kaakɛ evebu lɛ, Yuda mba Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa tɩ kpazʋʋ kaawɛnɩ ɖoŋ ɛ-yɔɔ siŋŋ. Ɛlɛ fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ. Ɛma pʋwayɩ se: “Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.” (Filiipu 4:13) Ye mbʋ, ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, ɖɩwɛɛ  nɛ ɖɩpɔzʋʋ Yehowa fezuu kiɖeɖeu. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ewelisiɣ laŋɩyɛ hɛɛɛ tɩnaa adɩma.—Keɣa 9B:17.

Yehowa tɩŋɩɣnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ɖʋ, ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖitisi nɛ pasɩnɩ-ɖʋ (Cɔnɩ tayʋʋ 12, 13)

13 Yehowa tɩŋɩɣnɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yɔɔ nɛ ɛñɔɔzʋʋ ɖa-taa paa anɩ. Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩnawa se ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ natʋyʋ fezuu taa yɔ, pañakɩ pana se pasɩnɩ-ɖʋ; ɛlɛ paalakɩnɩ pa-maɣmaɣ pɔ-lɔŋsɩnɖɛ tʋmɩyɛ. (Galaatɩ 6:1) Patɩmɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ tɩ luzuu nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ se ɛha-wɛ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ nɛ lɔŋsɩnɖɛ. Patɩlɩɣ ɖɛ-wɛtʋ camɩyɛ lɛ, pañɩnɩ Bibl taa nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa nɛ pana ɛzɩma pasɩnɩ-ɖʋ yɔ. Piyeki se pasɩnɩ-ɖʋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ye pɔñɔtɩnɩ-ŋ se pasɩnɩ-ŋ nɛ sɔɔlɩm, ɛzɩ wondu suu hɔɔlʋʋ taa mbʋ yɔ, ŋkaɣ tisuu nɛ ŋmʋ pɔ-lɔŋ tasʋʋ nɛ ŋɖiɣzina se Ɛsɔ sɔɔlɩnɩ-ŋ nɛ ɛtasɩɣ-ŋ lɔŋ ɛnɩ? Ye ŋtisaa nɛ ŋmʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ yɔ, ŋwɩlɩɣ se ŋkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Yehowa nesi tɛɛ nɛ ŋsɔɔlaa se ɛñɔɔzɩ-ŋ nɛ pɩwazɩ-ŋ.

14. Paa Yehowa ɛwɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ kɔyɔ, ɛzɩma ɛwɩlɩɣ se ɛñaŋ ɖa-tɩ yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ?

14 Ye ɖɩtɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ ñɔɔzʋʋ-ɖʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa, nɛ ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana ɖo-kooka taa mba nɛ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa yɔɔ. Cʋʋ mayʋ ɛɛcɛsɩɣ cʋʋ nɛ ɛpaɣzɩ-kʋ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ kpaagbaa. Ɛcalɩɣnɩ lɩzʋʋ kaaŋ nɛ kʋzɔɔtʋ lɛɛtʋ ndʋ tisidi cʋʋ taa yɔ. Mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ sɩɣnɩ ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se ɛñɔɔzɩ-wɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ ɛñaŋ pa-tɩ yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Ɛɛkpaɣ-wɛ nɛ ɖoŋ se pɛlɛɣzɩ, ɛlɛ eyeki nɛ patɩlɩ ɛ-paɣtʋ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pa-maɣmaɣ palɩzɩ se pɔñɔɔzʋʋ pe-wezuu caɣʋ.

15, 16. Ɛzɩma Bibl kpɛlɩkɩyaa wɩlɩɣ se pɔsɔɔlaa se Yehowa ɛñɔɔzɩ-wɛ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

15 Iyele nɛ ɖɩna koobu halɩñɩnʋ Tessie kɩɖaʋ. Ɛwɛ Oostralii ɛjaɖɛ taa. Koobu weyi ɛ nɛ ɩ pɛkpɛlɩkaɣ Bibl yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Pɩɩwɛ Tessie kɛlɛʋ se ɛkpɛlɩkɩ Bibl taa toovenim. Paa mbʋ yɔ, etiwobini ɛzɩdaa caaa fezuu taa, nɛ halɩ etaawoki kediɣzisi. Peeɖe mantɩmɩ tam sakɩyɛ nɛ mankpaɣ lɩmaɣza se mansɩnzɩɣ ɖe-Bibl kpɛlɩkʋʋ. Pʋwayɩ lɛ, taa leleŋ tɔm natʋyʋ la. Ðɩlabɩ kpɛlɩkʋʋ mbʋ mamaɣzaɣ se pɩkɛ kɛdɛzaɣ ñɩmbʋ yɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Tessie kuli ɛ-laŋɩyɛ nɛ eheyi-m mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɩ yɔ. Eheyi-m se pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ ɛnʋ wɛnɩ pɩ-tɛɛ nɛ pɩ-yɔɔ lakasɩ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ liidiye caca tɔʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛɖʋ ɛ-taa se ɛɛtasɩɣ lakasɩ nzɩ labʋ.”

16 Pitileɖi lɛ, Tessie paɣzɩ kediɣzisi wobu nɛ ɛñakɩ pana se ɛwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ paa ɛ-taabalaa kɩbɩma ihoŋuu-i kɔyɔ. Koobu ɛnʋ ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Alɩwaatʋ kɔm nɛ tɩɖɛɣ lɛ, Tessie ha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm, nɛ pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ paa ɛɛwɛnɩ piya cikpesi naanza yɔ.” Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se alɩwaatʋ ndʋ Bibl kpɛlɩkɩyaa paɣzɩɣ pe-wezuu lɛɣzʋʋ se pɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Ɛsɔ yɔ, ɛñɔtʋʋnɩ-wɛ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɛñɔɔzɩ-wɛ se papɩsɩ ñanzɩ kɩbanzɩ nzɩ sɩwɛnɩ wazaɣ yɔ.

17. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se Yehowa kɛ ña-Mayʋ? (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Halɩ nɛ sɔnɔ, cʋʋ mayaa maɣ cʋʋ wondu nɛ pe-nesi nɛ pɩpɔzʋʋ se pɔñɔtɩnɩ mbʋ pamaɣ yɔ kpam. Mbʋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-Mayʋ Yehowa ñɔɔzʋʋ-ɖʋ yɔ ɛñɔtʋʋnɩ-ɖʋ, ɛɖʋʋ suuɖu nɛ ɛsɩɣzɩɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɛcɔŋna se ɛna se ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ. (Kalɩ Keɣa 31:8.) Ŋnaɣ se Yehowa maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ? Ŋnaɣ ɛzɩma Yehowa wɛɛ nɛ ɛñɔɔzʋʋ-ŋ yɔ? Ye ɛɛɛ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ ɖɔɖɔ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Yehowa nesi tɛɛ? Wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ŋlɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtisi lɔŋ weyi patasɩɣ-ŋ yɔ? Nɛ ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ peyele nɛ Yehowa sɩnɩ-wɛ alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣzɩɣ pe-piya lɔŋ yɔ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ cosuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.