Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ɛɛɛ kɔyɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ.

Ɛbɛ yɔɔ Yehowa ha caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya nʋmɔʋ se sɩla you?

Yehowa kɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ. Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛnawa se ɛyaa lakaɣ Izrayɛɛlɩ piya kɩdɛkɛdɩm nɛ panazɩɣ-sɩ yɔ, ɛha-sɩ nʋmɔʋ se sɩla you nɛ sɩkandɩyɩ sɩ-tɩ yɔɔ. Ɛsɔ maɣmaɣ wɩlaɣnɩ weyi pɩwɛɛ se ɛla you nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɛlabɩ-kʋ yɔ.—wp15 1/11, h. 4-5.

Ɛbɛ lʋlɩyaa pɩzɩɣ pala nɛ pasɩnɩ pe-piya evelisi nɛ sɩsɛɛ Yehowa?

Pɩcɛyaa se lʋlɩyaa ɩsɔɔlɩ pe-piya evelisi nɛ paha-sɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tɩ luzuu nʋmɔʋ taa. Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se pɛwɛɛnɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ nɛ pañaɣ pana nɛ panɩɩ pe-piya evelisi tɔm taa.—wp15 1/11, h. 14-16.

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ koobiya mba pɛɖɛɣ-ɖʋ nɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ?

Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ se Yehowa ɖeke pɩwɛɛ se ɖɩcɛlɩ samtʋ. (Natʋ 4:11) Nabʋlɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ se paa pɩwɛɛ se ɖɩña koobiya mba nɛ pa-halaa yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɖɩkpaɣ-wɛ ɛzɩ caa akelewaa yɔ. (Maatiyee 23:8) Nabudozo lɛ, ɖɩtɔzɩ Yesu tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Mbʋ lɛ, ɩsɔɔlaa se lalaa ɩlabɩ-mɩ mbʋ yɔ, mɩ ɖɔɖɔ ɩlabɩ-wɛ pʋ.” (Maatiyee 7:12)—w16.1, h. 27.

Pʋcɔ nɛ ɖɩyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ?

Ye ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩtɩŋnɩ ɖa-nzʋlʋmɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩla kɩbandʋ yɔ, pɩpɔzʋʋ se (1) ɖɩtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩ yɔ (Eklesɩyastɩ 3:7), (2) tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩ yɔ (Aduwa 12:18), nɛ (3) ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩ-tʋ yɔ (Aduwa 25:15).—wp15 1/12 h. 19-22.

Ye ɖɩfɛyɩ toovenim kɔyɔ, kaɖɛ nɖɩ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔna?

Ye ɖɩfɛyɩ toovenim kɔyɔ, piyeki nɛ lalaa ɩɩtaɣ-ɖʋ liu. Pɩtasɩ lɛ, ɛyaa lalaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ ɖɛ-wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ.—w16.1, h. 4.

Mba kɛ “layaa sɔsaa” mba pɔ-tɔm pɔyɔɔdɩ Bibl taa yɔ?

Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba paakɛ sɔsaa cɔjɔtʋ taa yɔ, mba payaɣaɣ se “layaa sɔsaa.” Cɔjɔnaa sɔsaa kɩbɩma kaawɛ pa-taa ɖɔɖɔ.—w16.3, h. 10.

Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ mba pɔtɔkɩ kpɔnʋ nɛ pɔñɔʋ vɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa yɔ, pɔ-yɔɔ?

Pɩtɩpɔzɩ se Krɩstʋ ñɩma ɩha koobiya mba ñamtʋ nɛ pɩkɩlɩ. Krɩstʋ tʋ weyi pata-ɩ num toovenim taa yɔ, ɛɛɖaŋɩɣ se lalaa ɩñamɩ-ɩ nɛ pɩkɩlɩ. Nɛ pɩtɩpɔzɩ se eheyiɣ ɛyaa mba ɛkatɩɣ yɔ se ɛkɛ patam num. (Maatiyee 23:8-12)—w16.1, h. 23-24.

Ɛbɛ kaasɩnɩ Abraham nɛ ɛpɩsɩ Ɛsɔ taabalʋ? Nɛ ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Abraham kpɛlɩkaa nɛ ɛtɩlɩ Ɛsɔ, nɛ pʋtɔma yɔ Sɛm yɔɔ pɩɩtɩŋnaa. Nɛ ɛna ɛzɩma Ɛsɔ cɔnɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pɔ-yɔɔ yɔ lɛ, pɩkpɛlɩkɩ-ɩ lɔŋ siŋŋ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ.—w16.2, h. 9-10.

Lɩmaɣza naadozo wena pɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ‘ɖa-ñʋʋ yabɩtʋ tɛ Ɛsɔ’ yɔɔ?

Kajalaɣ lɛ, ɖɩsɛɣ Ɛsɔ koboyaɣ tʋ weyi ɛha-ɖʋ wezuu yɔ. (Tʋma Labʋ 17:28; 1 Timootee 1:11) Nabʋlɛ lɛ, Yehowa tiyi ɛ-Pɩyalʋ se ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa. (Yohanɛɛsɩ 3:16) Nɛ nabudozo lɛ, pee wena ɖa-pana ñaɣʋ lʋlʋʋ yɔ, aakɔŋnɩ-ɖʋ wɩzasɩ ɛlɛ ahaɣ-ɖʋ taa leleŋ. (Roma 6:17-22)—w16.2, h. 19, 20.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ nɩɣzɛ?

Kajalaɣ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtaa Ɛsɔ liu se ɛkaɣ cɔnʋʋ ɛyaa mba pasɩɣ ɛ-sɛtʋ kajalaɣ ɖeɖe yɔ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Maatiyee 6:25, 26, 28-30) Nabʋlɛ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ paa evemiye nɖɩ lɛ ɖɩ-yɔɔ na. Yesu yɔɔdaa se: “Paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, kɩ nɛ kɩ-ɛhʋyɛ.” (Maatiyee 6:34)—w16.3, h. 31.

Ɛzɩma tɩyɛ ɖɔ-tɔm susuu pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ ɛzɩ ɖoluu yɔ?

Ðoluu kpaɣ hɛɛ hɛɛ, kiniɣdiɣ ñɩtʋ nɛ kiyeki se tɩtaawɩlɩ. Ðoluu kɛnɩ wazaɣ ŋga kalɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 33:13) Pana wena Yehowa sɛyaa tɩŋa ñakɩ tɔm susuu taa yɔ, awɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɖoluu yɔ.—w16.4, h. 4.