FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juin 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 1-28 août 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Yehowa ‘cɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

Yele nɛ ɖɩna mbʋ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ c ɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ.

Ða-taa ɛla leleŋ se Yehowa kɛ ɖa-Mayʋ

Ɛzɩma Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ Yehowa lɩzɩɣ mba ɛsɔɔlaa se ɛñɔɔzɩ yɔ? Ɛbɛ yɔɔ ɛñɔɔzʋʋ-wɛ? Ɛzɩma ɛñɔɔzʋʋ-wɛ?

Ŋyeki se Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ ɛñɔɔzɩ-ŋ?

Wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkɛ cʋʋ ŋgʋ kɩwɛ yɔɔ yɔɔ yɔ Ɛsɔ nesi tɛɛ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ezekɩyɛɛlɩ natʋ taa, ɛyʋ weyi ɛ-tɩnaɣ taa nɛ takayaɣ mayʋ kɩmamaʋ nɛ ɛyaa loɖo mba pe-nesi tɛɛ nɛ wondu ndʋ pakʋʋnɩ ɛyaa yɔ, pasɩŋnɩ mba?

Yehowa “ɖɛ-Ɛsɔ kɛ kʋyʋm koŋ”

Ye pɔtɔm se Yehowa Ɛsɔ kɛ “kʋyʋm koŋ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɛɛ e-ɖeke koŋ?

Taayele nɛ lalaa ɛjandʋ yɔɔ lɛ, ŋyele Yehowa sɛʋ

Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ kaaɖʋ lalaa ɖɩwɩzɩyɛ pɔ-yɔɔdaɣ nɛ pa-lakasɩ taa. Ɛbɛ Bibl taa kɩɖaŋ ɛnɩ ɩpɩzɩɣ nɛ ɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɔzɩ.