Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Taayele nɛ koyindu wa ña-maɣzɩm

Taayele nɛ koyindu wa ña-maɣzɩm

KOYINDU nɔɔyʋ wɛ ña-wayɩ. Ño-koyindu sɔsɔ Sataŋ ɖiɣni tɩŋnʋʋ kpaca nakʋyʋ yɔɔ se ɛwabɩ-ŋ. Kpaca ŋgʋ lɛ ŋgʋ? Kpaca ŋgʋ lɛ, peɣzuu. Kpaca ŋgʋ Sataŋ lakɩnɩ tʋmɩyɛ se ɛwabɩnɩ ña-maɣzɩm.

Apostoloo Pɔɔlɩ kaacaɣnɩ ɛ-ɛsa se ɛtaatɔlɩ Sataŋ kpaca ŋgʋ kɩ-taa, ɛlɛ ɛ-alɩwaatʋ taa Krɩstʋ mba nabɛyɛ ñataawɛɛnɩ ɛ-wɛtʋ ndʋ. Kɔrɛntɩ koobiya nabɛyɛ kaakɩlaɣ pa-tɩ liu taʋ nɛ pamaɣzɩɣ se pɛwɛ ɖoŋ fezuu taa nɛ nabʋyʋ ɛɛkaɣ-wɛ tuuluu nɛ pɔtɔlɩ. (1 Kɔr. 10:12) Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ paɣ-wɛ nɛ eheyi-wɛ se: ‘Ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣ-m pɩŋŋ se, ɖɔɖɔ ɛzɩ Ɛva weyi ɖʋm cɛzɩ-ɩ nɛ ɛ-lɔŋ yɔ, mɩ-maɣzɩm ɛtaaɖazɩ nɛ iposi mɩ-tɩ nɛ kele kele wɛtʋ ndʋ tɩwɛ Krɩstʋ taa yɔ.’—2 Kɔr. 11:3.

Pɔɔlɩ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se pɩfɛyɩ se nɔɔyʋ ɛmaɣzɩ se ɛnʋ wɛ ɖoŋ fezuu taa nɛ nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɩ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋwa you ŋgʋ Sataŋ lakɩnɩ ña-maɣzɩm yɔ, pɩwɛɛ se ŋtɩlɩ ɛ-kpacanaa nɛ ɛzɩma ŋla nɛ ŋtaatɔlɩ pa-taa yɔ.

PEƔZUU, ƐZƖMA TƖYƐ PƖKƐNƖ KPACA?

Ɛbɛ peɣzuu kɛnaa? Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, peɣzuu kɛnɩ ɛyʋ yɔɔdʋʋ tɔm natʋyʋ se ɛtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ lalaa wɛɛnɩ maɣzɩm nabʋyʋ yaa pala lakasɩ nzɩ ɛsɔɔlaa yɔ. Nabɛyɛ kpakɩɣ peɣzuu se pɩkɛnɩ ‘cɛtɩm tɔm yɔɔdʋʋ yaa tɔm ndʋ tɩfɛyɩ ɖeyi ɖeyi yaa ndʋ ɛyʋ yɔɔdʋʋ se ɛlɛɣzɩ ña-lɩmaɣza yɔ’ nɛ pʋyɔɔ lɛ peɣzuu kɛnɩ ‘kɩdɛkɛdɩm nɛ mulum lakasɩ.’—Propaganda and Persuasion.

Ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se peɣzuu kɛnɩ kpaca? Pɩkɛnɩ kpaca ŋgʋ kɩ-naʋ fɛyɩ kɛlɛʋ yɔ. Tɔm ndʋ peɣziyu yɔɔdʋʋ yɔ, tɩwɛ ɛzɩ helim mbʋ pɩ-taa wɛ sɔtʋ yɔ, nɛ weyi ewelisiɣ-tʋ yɔ tɩcamɩɣ ɛ-maɣzɩm pazɩ pazɩ. Ɛzɩma peɣzuu kɛ mɛsaɣ tɛɛ kpaca yɔ pʋyɔɔ lɛ, lɔŋsɩnɖʋ Vance Packard yɔɔdaa se: “Pɩwɛnɩ ɖoŋ ɖa-taa sakɩyɛ yɔɔ, ɛlɛ ɖiiɖiɣziɣna.” Lɔŋsɩnɖʋ nɔɔyʋ  tasɩ yɔɔdʋʋ se ‘peɣzuu wɛnɩ ɖoŋ ɛyaa yɔɔ, mbʋ yebina nɛ halaa nɛ abalaa nabɛyɛ paɣzɩ wɛnʋʋ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ’ ɛzɩ ‘ɛyaa kʋʋ, yoŋ labʋ, lalaa paɖʋʋ po-tomnaɣ tɔlɩm yɔɔ, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna taa ɛyaa paɖʋʋ nɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ lɛɛtʋ ɖɔɖɔ.’—Easily Led—A History of Propaganda.

Ye ɛyaa yem ɩpɩzɩɣ pepeɣzi lalaa nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se Sataŋ ñapɩzɩɣ nɛ ɛla mbʋ nɛ pɩkpaɖɩ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ palɩzɩ ɛyaa tɛtʋ yɔɔ yɔ, Sataŋ wɛɛ nɛ ɛkpɛlɩkɩɣ ɛyaa wɛtʋ. Nɛ Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se “ɛjaɖɛ kpeekpe” wɛ e-nesi tɛɛ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɛsɔɔlaa yɔ kɩ-yɔɔ nɛ esusi ɛ-cɛtɩm tɔm. (1 Yoh. 5:19; Yoh. 8:44) Pɩtɩkɛ sɔnɔ Sataŋ paɣzɩ ‘ɛyaa maɣzɩm yʋlʋsʋʋ’, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ ɛtɛm ɛ-taa se ‘epeɣziɣ ɛjaɖɛ kpeekpe.’ (2 Kɔr. 4:4; Natʋ 12:9) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋlʋbɩnɩ Sataŋ nɛ etaapeɣzi-ŋ?

KANDƖYƖ ÑA-TƖ YƆƆ

Yesu wɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ kɛlɛʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwa Sataŋ nɛ ɛtaapeɣzi-ɖʋ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɩkaɣ tɩlʋʋ tʋtʋyɛ tɔm nɛ tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” (Yoh. 8:31, 32) Ye you ɛsa miŋ kɔyɔ, sɔɔjanaa ɛɛhaɣ po-koyindinaa nʋmɔʋ se pepeɣzi-wɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ ɖenɖe toovenim tɔm wɛɛ yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaatɔlɩ Sataŋ kpacanaa mba pɔ-yɔɔ ɛtɩŋɩɣna se epeɣzi-ɖʋ nɛ eyiɣdi ɖa-maɣzɩm yɔ pa-taa. Yehowa wɩlɩɣ-ɖʋ ɖenɖe toovenim tɔm ndʋ tɩwɛɛ yɔ. Ɛha-ɖʋ Bibl. Nɛ kɩ-taa ŋkaɣ naʋ mbʋ payɩ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋlʋbɩnɩ Sataŋ nɛ etaapeɣzi-ŋ yɔ.—2 Tim. 3:16, 17.

Pɩtʋʋ fɛyɩ se peɣziyu sɔsɔ Sataŋ sɩm mbʋ se ye ɛyʋ ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, ɛɛpɩzɩɣ epeɣzi-i. Pʋyɔɔ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-ɛjaɖɛ yɔɔ se eyele nɛ pitii ɛyaa yɔɔɔ nɛ pataakalɩ yaa pataakpɛlɩkɩ Bibl. Taatɔlɩ Sataŋ cɛzɩm mbʋ pɩ-taa kaaʋ! (Efɛz. 6:11) Ñaɣ pana nɛ “ŋtɩlɩ” toovenim tɔm camɩyɛ. (Efɛz. 3:18) Pɩpɔzʋʋ-ŋ pana ñaɣʋ kpem. Ɛlɛ tɔzɩ toovenim tɔm ndʋ lɔŋsɩnɖʋ Noam Chomsky yɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛkaɣ toovenim tɔm ɖʋʋ ña-maɣzɩm taa. Ña-maɣmaɣ pɩwɛɛ se ŋñɩnɩ nɛ ŋlɩɩ tɩ-yɔɔ.” Pʋyɔɔ lɛ, ñaɣ pana nɛ ‘paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ ŋtazɩɣ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa’ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ‘ŋñɩnɩ toovenim tɔm ndʋ ña-maɣmaɣ.’—Tʋma 17:11.

Ye ŋsɔɔlaa se ŋwa you ŋgʋ Sataŋ lakɩnɩ ña-maɣzɩm yɔ, pɩwɛɛ se ŋtɩlɩ ɛ-kpacanaa nɛ ɛzɩma ŋla nɛ ŋtaatɔlɩ pa-taa yɔ

Tɩlɩ camɩyɛ se Sataŋ tɩsɔɔlɩ se ŋmaɣzɩ camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ pɩkɛ toovenim yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Takayaɣ nakɛyɛ kɛdaa se papɩzɩɣ nɛ pepeɣzi ɛyaa kɛlɛʋ yem, ye petisiɣ tɔm tɩŋa yɔɔ yem yɔ. (Media and Society in the Twentieth  Century) Pʋyɔɔ lɛ, taatisiɣ tɔm yɔɔ yem yem nɛ taayele nɛ tɔm ndʋ ŋnɩɣ yɔ tʋyʋlʋsɩ-ŋ. (Adu. 14:15) Labɩnɩ tʋmɩyɛ waɖɛ yaa ɖoŋ weyi Ɛsɔ ha-ŋ se ŋmaɣzɩ yɔ camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ toovenim tɔm nɛ ŋpɩsɩ-tʋ ña-ñɩm.—Adu. 2:10-15; Roma 12:1, 2.

KPA ÑATI NƐ ŊTAATƆLƖ ÐAMA KƖƖNƖNƲƲ KPACA TAA

Sɔɔjanaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋɩɣnɩ lɛɣtʋ yɔɔ nɛ pepeɣzi po-koyindinaa nɛ pacamɩ pa-maɣzɩm nɛ pitibi-wɛ yɔɔɔ you taa. Papɩzɩɣ peyele nɛ po-koyindinaa yooni ɖama pa-taa pe-ɖeke yaa pepeɣziɣ sɔɔjanaa nabɛyɛ nɛ poposi pa-tɩ nɛ lalaa. Caama sɔɔjanaa ñʋʋdʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se mbʋ piyeba nɛ pawabɩ-wɛ Caama You I ñɩŋgʋ taa yɔ, mbʋ lɛ se ‘po-koyindinaa peɣzi samaɣ nɛ kelesi ko-ɖoŋ ɛzɩ ɖʋm lakʋʋ se ɛpɩzɩ nɛ ɛkʋ kozoŋa yɔ.’ Sataŋ tɩŋɩɣnɩ ɖɔɖɔ lɛɣtʋ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ se ɛcamɩ-ɖʋ. Nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛɛkʋ yɔ ɖama kɩɩnɩnʋʋ. Ɛpɩzɩɣ eyele se tɔm ɛkɔɔ koobiya hɛkʋ taa nɛ pataanɩɩnɩ ɖama. Ɛpɩzɩɣ eyele nɛ pɩla koobiya nabɛyɛ ɛzɩ pomuli-wɛ ɛgbɛyɛ taa, yaa ɛkɔnɩ ɖɩwɩzɩyɛ koobiya nabɛyɛ hɛkʋ taa nɛ poposi pa-tɩ nɛ Yehowa ɛgbɛyɛ.

Taayele nɛ pepeɣzi-ŋ. Yele nɛ Ɛsɔtɔm ɖiyi-ŋ. Pɩsa nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ña nɛ koobiya mɩ-hɛkʋ taa lɛ, Bibl tasɩɣ-ŋ lɔŋ se ŋwɛɛnɩ kpaɣʋ nɛ kpeɣu. Pɩtasɩ lɛ, kiheyiɣ-ŋ se ye tɔm natʋyʋ ɛkɔm ña nɛ koobu nɔɔyʋ mɩ-hɛkʋ taa yɔ, pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ɩcɔnɩ ti-ɖeɖe lɔŋ. (Kol. 3:13, 14; Mat. 5:23, 24) Kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se pɩɩwɛɣ ɖeu se ɖiposi ɖa-tɩ nɛ Yehowa ɛgbɛyɛ. (Adu. 18:1) Cɔnɩ camɩyɛ nɛ ŋna se ŋɖiɣni lʋbʋ se Sataŋ ɛtaapɩzɩ nɛ epeɣzi-ŋ yaa we? Pɔzɩ ña-tɩ se: ‘Alɩwaatʋ ndʋ tɔm kɔm ma nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, ɛzɩma malaba? Ɛjaɖɛ fezuu meyeba nɛ kɩwɛɛnɩ ɖoŋ mɔ-yɔɔ yaa Ɛsɔ ñɩŋgʋ?’—Gal. 5:16-26; Efɛz. 2:2, 3.

TAA LIU MBA PƐÐƐƔ NƆƆ ƐGBƐYƐ TAA YƆ PAA ƐZƖMTAA

Sɔɔja weyi ɛɛtasɩɣ ɛ-ñʋʋdʋ liu taʋ camɩyɛ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla you camɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, peɣziyaa kaɖʋwa lɛ se pɛwɛɛkɩɣ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ sɔɔja nɛ ɛ-ñʋʋdʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ nɛ peyele nɛ sɔɔja ɛtaatasɩ ɛ-ñʋʋdʋ taʋ liu. Papɩzɩɣ nɛ pepeɣzi sɔɔja nɔɔyʋ nɛ peheyi-i se: “Mba pɛɖɛ-mɩ nɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ pataa-wɛ liu!” yaa “taayele nɛ paɖʋzɩ-ŋ asɛyʋʋ taa.” Peɣziyaa mba, papɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ ɛjandʋ ndʋ nɔɔ ɖɛyaa mba pɛwɛna yɔ tɩ-yɔɔ, yaa patɩŋnɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa piicoɖi-wɛ yɔ ɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ sɔɔja ɛtaatasɩ-wɛ taʋ liu. Mbʋ keekee Sataŋ lakɩ.  Mba Yehowa lɩzaa se pɛɖɛɛ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛñakɩ pana paa ɛzɩmtaa se eyele nɛ ɖɩtaatasɩ-wɛ taʋ liu.

Ɛbɛ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋtaatɔlɩ ɛ-kpaca taa? Paa ɛzɩmtaa lɛ, tɛ ña-taa se ŋñɔʋnɩ Yehowa ɛgbɛyɛ kpam nɛ ŋtaa liu mba Yehowa lɩzaa se pɛɖɛɛ nɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ, paa ɛjandʋ ndʋ patɩɩwɛna yɔ. (1 Tes. 5:12, 13) Alɩwaatʋ ndʋ tisuu yebiyaa yaa koyindinaa mba pɔsɔɔlaa se peyiɣdi ɛyaa maɣzɩm yɔ, pɔyɔɔdʋʋ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ ɛgbɛyɛ yɔɔ yɔ, paa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ tɩkɛ toovenim tɔm kɔyɔ, ‘taayele nɛ tɩñamsɩ-ŋ’ yaa tisidi ña-lɩmaɣza. (2 Tes. 2:2; Tiiti 1:10) Ðɔ lɔŋ weyi patasɩ Timootee yɔ ɩ-yɔɔ. Ðɔkɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtisi tɩ-yɔɔ yɔ kpam. Tɔzɩ ɖenɖe ŋkpɛlɩkɩ-tʋ yɔ. (2 Tim. 3:14, 15) Toovenim taa lɛ, lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩ-taa liu mba Yehowa lɩzaa nɛ peɖiyiɣ ɛ-ɛgbɛyɛ yɔ, aɖɔwa. Yehowa paɣzʋʋ pɔ-yɔɔ tɩŋnʋʋ nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ toovenim nʋmɔʋ taa yɔ, pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ yɔ, nɛ ɖɩɩpɩtɩɣ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa-wɛ liu.—Mat. 24:45-47; Ebr. 13:7, 17.

TAATƆLƖ SƆƆNDƲ KPACA TAA

Tɩlɩ camɩyɛ se pɩtɩkɛ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔŋ ɖeke yɔɔ Sataŋ tɩŋɩɣna nɛ epeɣziɣ ɛyaa. Nabʋyʋ taa ɛtɩŋɩɣnɩ sɔɔndʋ kpaca yɔɔ. Takayaɣ nakɛyɛ kɛdaa se sɔɔndʋ ɖʋʋ ‘kɛ nʋmɔʋ kɩbɩnʋʋ ŋgʋ ɛyaa peɣziyaa lakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ yɔ.’ (Easily Led—A History of Propaganda) Aŋgletɛɛrɩ lɔŋsɩnɖʋ Philip M. Taylor kɛdaa se Asiirii mba tɩŋaɣnɩ ‘sɔɔndʋ ɖʋʋ nɛ cɛtɩm tɔm susuu’ yɔɔ nɛ pawakɩ po-koyindinaa. Mbʋ ɖɔɖɔ Sataŋ tɩŋɩɣnɩ wɛtʋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ ɛyaa sɔɔndʋ; ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɛyʋ sɔɔndʋ seu, nazɩm nɛ sɩm sɔɔndʋ seu yɔɔ mbʋ yɔ se eyele nɛ ŋpɩsɩnɩ wayɩ Yehowa sɛtʋ taa.—Iza. 8:12; Yer. 42:11; Ebr. 2:15.

Taayele nɛ Sataŋ tɩŋnɩ sɔɔndʋ ɖʋʋ yɔɔ nɛ ɛcamɩ ña-maɣzɩm nɛ ŋlesi ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ. Yesu yɔɔdaa se: “Mɩ-laŋa ɩtaamaanɩ mba pakʋʋ tomnaɣ nɛ pʋwayɩ lɛ, paapɩzɩɣ patasɩ pʋyʋ labʋ yɔ.” (Luka 12:4) Tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ se ɛkaɣ ñɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ nɛ ɛha-ŋ ɖoŋ weyi ɛkpaɖɩ ɛyaa ñɩŋ yɔ nɛ ŋpɩzɩ ŋlʋbɩnɩ sɔɔndʋ kpacanaa mba papɩzɩɣ patakɩ-ŋ se ŋha siɣye Yehowa yɔ, taa-tʋ liu nɛ ña-laŋɩyɛ pilim.—2 Kɔr. 4:7-9; 1 Pɩy. 3:14.

Pɩtɩla yɔ, ŋɖiɣni katʋʋ wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ tɩkpa-ŋ sɔɔndʋ nɛ pɩcamɩ-ŋ yɔ. Ye mbʋ yɔ, taasɔɔ tɔm ndʋ Yehowa kaakpazɩnɩ Yozuwee ɖoŋ yɔ tɩ-yɔɔ: “Kpa ɖoŋ nɛ ŋɖɔkɩ kpam, ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ wɛ ñɔ-cɔlɔ pɩtɩŋa pɩ-taa.” (Yoz. 1:9) Ye ŋwɛnɩ nɩɣzɛ naayɛ yɔ, taapɩsɩnɩ wayɩ, tɩmnɩ Yehowa kpaagbaa nɛ ŋheyi-i mbʋ payɩ pɩ-yɔɔ ŋnɩɣzɩɣ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtaa liu se “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” kaɣ ‘ɖɔkʋʋ ña-laŋɩyɛ nɛ ña-maɣzɩm’ nɛ ŋwɛɛnɩ ɖoŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ Sataŋ nɛ ɛtaapɩzɩ nɛ epeɣzi-ŋ.—Fil. 4:6, 7, 13.

Ŋtɔzʋʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ Asiirii wiyaʋ tiyiyu Rabɩsakee tɩŋnaa se epeɣzi Ɛsɔ samaɣ yɔ kɩ-yɔɔ? Ɛyɔɔdaa se: ‘Nabʋyʋ ɛɛkaɣ mɩ-ñʋʋ yabʋ Asiirii mba nesi tɛɛ. Halɩ pɩkpɛndɩnɩ mɩ-Ɛsɔ Yehowa maɣmaɣ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɛla nabʋyʋ nɛ ɛsɩnɩ-mɩ.’ Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ nɛ abalɩtʋ se Yehowa maɣmaɣ heyini-wɛ se pɔyɔkɩ tɛtʋ ndʋ. Ɛlɛ suwe Yehowa ñocosaa? Ɛtɩŋnɩ nayʋ Izaayii yɔɔ nɛ eheyi wiyaʋ Ezekiyaasɩ se: “Taase sɔɔndʋ tɔm ndʋ ŋnɩwa yɔ, ndʋ Asiirii wiyaʋ lɩmɖʋyaa yɔɔdaa yɔ.” (2 Aw. 18:22-25; 19:6) Pʋwayɩ lɛ, Yehowa tiyi e-tiyiyu kʋɖʋm nɛ ɖoo kʋɖʋma taa lɛ, ɛkʋ Asiirii mba 185000.—2 Aw. 19:35.

WƐƐ LƐƔTƲ NƐ ŊWELISIƔNI YEHOWA PAA ƐZƖMTAA

Pɩtɩla yɔ, wiɖiyi ŋcɔŋnaɣ filim nakʋyʋ nɛ kɩ-taa lɛ, ŋna se pɛwɛɛ pɛcɛtɩɣ nɔɔyʋ nɛ pesidiɣ-i. Pɩtɩla yɔ, piseɣtaɣ-ŋ se ye ŋŋwɛ peeɖe yɔ, ŋŋheyi ɛyʋ ɛnʋ se ‘Taatisi pɔ-tɔm yɔɔ! Pɛwɛɛ nɛ pepeɣziɣ-ŋ kipeɣzu!’ Mbʋ ɖɔɖɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ pamakɩ kubusi nɛ peheyiɣ-ŋ se: “Taayele nɛ Sataŋ peɣzi-ŋ nɛ ɛ-cɛtɩm tɔm!”

Ye mbʋ taawelisini Sataŋ, taayele nɛ epeɣzi-ŋ. (Adu. 26:24, 25) Welisini Yehowa nɛ ŋtaa-ɩ liu pɩtɩŋa pɩ-taa. (Adu. 3:5-7) Ðɔ lɔŋ weyi ɛtasɩɣ-ŋ nɛ sɔɔlɩm yɔ ɩ-yɔɔ. Eheyiɣ-ŋ se: “Man-pɩyalʋ, ka ñʋʋ nɛ lɔŋ nɛ man-taa la leleŋ.” (Adu. 27:11) Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, koyindu ɛɛwakɩ ña-maɣzɩm!