Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Mɩ nɛ mba pewiɣ yɔ, ɩkpɛndɩ iwii”

“Mɩ nɛ mba pewiɣ yɔ, ɩkpɛndɩ iwii”

“Ɩsɔzɩ ɖama ɖoŋ, ɩsɩnɩ ɖama wɩlʋʋ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ.”—1 TES. 5:11.

HENDU: 53, 28

1, 2. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

KOOBU halɩñɩnʋ weyi payaɣ se Susi yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ðɩɩwɛɛ nɛ ɖɩnɩɣ siziŋ ɖa-pɩyalʋ sɩm yɔɔ siŋŋ halɩ pɩnaɣ pilim.” Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ ñɔyɔɔdaa se ɛ-halʋ sɩba lɛ, ‘ɛnɩ wɩzasɩ nzɩ e-tomnaɣ taa yɔ, sɩfɛyɩ kɛdʋʋ.’ Nɛ pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se wɩzasɩ sɔsɔsɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa sakɩyɛ wɛ sɔnɔ. Koobiya sakɩyɛ taamaɣzɩ se pakaɣ lesuu pɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa pʋcɔ nɛ Armaagedɔɔ talɩ. Paa pɩkɛ ña-maɣmaɣ yaa nɔɔyʋ elesini ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se: ‘Ɛzɩ ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ nɛ ɛlʋbɩnɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ yɔ?’

2 Nabʋyʋ taa ɛyaa yɔɔdʋʋ se ye ɛyʋ ɛsʋ wɩzasɩ nasɩyɩ taa yɔ, alɩwaatʋ wɛɣ nɛ tɩɖɛɣ lɛ ɛ-wɩzasɩ pasɩɣ. Ɛlɛ toovenim se alɩwaatʋ yekina se ɛyʋ wɩzasɩ ɛpasɩ? Lelu nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Ma-naʋ taa lɛ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se pɔyɔɔdɩ se mbʋ ɛyʋ lakɩnɩ ɛ-alɩwaatʋ yɔ, mbʋ sɩɣnɩnɩ-ɩ nɛ ɛ-wɩzasɩ pasɩ.” Ye ɛyʋ ɛmʋ heŋ yɔ, alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwaa, ɛlɛ pʋcɔ nɛ heŋ ɛnʋ ɛwaa lɛ pɩwɛɛ se ɛyʋ ɛnʋ ɛcɔnɩ e-ɖeɖe camɩyɛ. Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛ laŋwɛɛkɩyɛ  yaa lɩmaɣza taa wɩzasɩ hɔɔlʋʋ taa. Pʋcɔ nɛ lɩmaɣza taa wɩzasɩ pasɩ lɛ, pɩlɩɣnɩ mbʋ ɖɩkpakɩɣ ɖa-alɩwaatʋ nɛ ɖɩlakɩna yɔ pɩ-cɔlɔ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ mba pelesi pɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ nɛ pa-wɩzasɩ pasɩ?

YEHOWA KƐ “LAŊHƐZƖYƐ KPEEKPE TƐ ƐSƆ”

3, 4. Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa tɛma se Yehowa nawa se pɩcɛyaa se pɛhɛzɩ weyi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩba yɔ ɛ-laŋɩyɛ?

3 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ Yehowa cɔlɔ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ lɩɣna. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4.) Yehowa weyi ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ, eheyi ɛ-samaɣ se: “Men-keem, mɛkɛnɩ mɩ-laŋɩyɛ hɛzɩyʋ.”—Iza. 51:12; Keɣa 118:50, 52, 76.

4 Ða-Caa pʋtɔdɩyɛ nayʋ ɖɔɖɔ lesi ɛyaa kʋsɔɔlaa; pa-taa nabɛyɛ yɔ, Abraham, Izaakɩ, Yakɔɔb Moyizi nɛ Wiyaʋ Daviid. (Kɩg. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Tʋma 13:22) Bibl heyiɣ-ɖʋ se piselitiɣ Yehowa se alɩwaatʋ ɛtalɩ lɔŋ nɛ efezi-wɛ. (Yɔɔb 14:14, 15) Pa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ nɛ wezuu ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ kɩ-caɣʋ tɛtʋ yɔɔ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Ɛsɔ Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ “leleŋ pʋyʋ” yɔ, ɛɛnɩ siziŋ siŋŋ nɛ ɛsɩ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. (Adu. 8:22, 30) Tɔm pee naayɛ fɛyɩ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩlɩzɩnɩ siziŋ weyi Yehowa nɩwa yɔ ɩ-taa.—Yoh. 5:20; 10:17.

5, 6. Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋa?

5 Ðɩɩpɩtɩɣ se Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ, ɖɩtɩmnɩ-ɩ nɛ ɖiheyi-i ɖa-laŋɩyɛ taa tɔm. Ye mbʋ pɩkɛnɩ-ɖʋ taa leleŋ se ɖɩtɩlɩ se Yehowa sɩm ɖa-wɩzasɩ nɛ ɛhaɣ-ɖʋ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ yɔ. Ɛlɛ nʋmɔŋ weyi yɔɔ ɛtɩŋɩɣna nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ?

6 Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ ‘laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ fezuu kiɖeɖeu haɣ yɔ.’ (Tʋma 9:31) Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkɛnɩ ɖoŋ sɔsɔŋ weyi ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɛ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Yesu heyi-ɖʋ se ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ‘ɛhaɣ fezuu kiɖeɖeu mba pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ.’ (Luka 11:13) Koobu halɩñɩnʋ Susi weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdaa yɔ, ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɖiluŋaɣ ɖa-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa se ɛhɛzɩ ɖa-laŋa. Paa ɛzɩmtaa lɛ, Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ ɖɔkɩ ɖa-laŋa nɛ ɖa-maɣzɩm siŋŋ.”—Kalɩ Filiipi 4:6, 7.

YESU KƐ CƆJƆ SƆSƆ WEYI ƐKƐ PƲTƆDƖYƐ NAYƲ SIŊŊ YƆ

7, 8. Ɛbɛ yɔɔ ɖa-taa tɛma se Yesu kaɣ ɛyaa laŋa hɛzʋʋ?

7 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ ɛ-lakasɩ nɛ ɛ-yɔɔdaɣ yɔɔ nɛ ɛmaɣzɩnɩ ɛ-Caa Yehowa weyi ɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ yɔ. (Yoh. 5:19) Yehowa tiyi Yesu se ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ mba pa-laŋa taa nɛ “kɩjɩkpɩŋ” yɔ nɛ “mba pewiɣ” yɔ pa-laŋa. (Iza. 61:1, 2; Luka 4:17-21) Toovenim taa lɛ, Yesu kaakɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ ɛɛsɔɔlaa siŋŋ se ɛsɩnɩ mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ.—Ebr. 2:17.

8 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaakɛ pɩɣa evelaɣ lɛ, eelesi ɛ-hɔʋ taa ñɩma nabɛyɛ nɛ ɛ-taabalaa nabɛyɛ nɛ ɛnɩɩ siziŋ pɔ-yɔɔ. Pɩwɛ ɛzɩ Yosɛɛfʋ weyi ɛɛkɛ ɛ-Caa kɩɖɔkʋ yɔ, ɛɛsɩbɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaakɛ pɩɣa evelaɣ yɔ. * Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yesu kaanɩ siziŋ ɛ-caa kɩɖɔkʋ ɛnʋ ɛsɩm yɔɔ yɔ. Maɣzɩ ɖɔɖɔ nɛ ŋna ɛzɩma ŋnɩɣaɣ siziŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣaɣ e-ɖoo nɛ ɛ-newaa laŋwɛɛkɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ.

9. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu taabalʋ Lazaarɩ sɩba yɔ, ɛzɩma ɛwɩlaa se ɛnɩɣ ɛyaa siziŋ?

9 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu paɣzɩ tɔm susuu  tʋmɩyɛ yɔ, ɛwɩlaa se ɛsɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ. Tɔzɩ mbʋ pɩɩlabɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-taabalʋ Lazaarɩ sɩba yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Paa Yesu kaanawa se ɛkaɣ Lazaarɩ fezuu yɔ, ɛzɩma Maarɩɩ nɛ Maarta paawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛnɩ siziŋ siŋŋ. Ɛnɩ wɩzasɩ siŋŋ nɛ halɩ etisi ɛsɩtɛɣlɩm.—Yoh. 11: 33-36.

10. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩtaɣ liu se Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛna mba pɔtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ sɔnɔ?

10 Ɛzɩma Yesu na ɛyaa pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa yɔ, ɛzɩma tɩyɛ pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa sɔnɔ? Masɩ heyiɣ-ɖʋ se “Yesu Krɩstʋ kɛ kʋyʋm ɛnʋ ɖeɖe nɛ sɔnɔ, ɛkaɣ kɛʋ mbʋ na tam.” (Ebr. 13:8) Yesu kɛ ‘wezuu hayʋ,’ ye mbʋ ɛsɩm mbʋ wɩzasɩ nɩʋ kɛnaa ɖeyi ɖeyi yɔ, pʋyɔɔ lɛ “ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ mba pɔtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ.” (Tʋma 3:15; Ebr. 2:10, 18) Mbʋ labɩna nɛ ɖɩtaɣ liu se sɔɔlɩm mbʋ Yesu wɛna yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ pa-laŋa nɛ pehiɣ “sɩnʋʋ kɩbam” alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. —Kalɩ Ebree 4:15, 16.

“LAŊHƐZƖYƐ NÐƖ TAKAYAƔ KIÐEÐEƔA HAƔ YƆ”

11. Bibl masɩ nzɩ hɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ siŋŋ?

11 Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa pɩlɩɩnɩ ɛzɩma Yesu nɩ siziŋ Lazaarɩ sɩm yɔɔ yɔ, tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ. Pɩtasɩnɩ tɔm ndʋ lɛ, Bibl hɔɔlɩŋ lɛɛŋ sakɩyɛ wɛɛ nɛ ɩhɛzɩɣ ɖɔɖɔ ɖa-laŋa kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ taa. Nɛ ɖɩɩpɩtɩɣ se “tɔm ndʋ pama-tʋ lɔndaa yɔ, pama-tʋ ti-kpeekpe se pawɩlɩ-ɖʋ tʋ nɛ ɖihiɣ abalɩtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ Takayaɣ Kiɖeɖeɣa haɣ yɔ, nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.” (Roma 15:4) Ye ŋwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, Bibl masɩ nzɩ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ yɔ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ:

  • “[Yehowa] ñɔtɩnɩ laŋa wena apɛlaa yɔ, nɛ ɛyakɩ ‘pɩɖɛmwaa’ ñʋʋ.”Keɣa 33:19, 20.

  • “Man-kʋñɔmɩŋ kɩlɩ-m nɛ puhuuzuu mɔ-yɔɔ lɛ, ñɔkɔmna nɛ ŋhɛzɩ man-laŋɩyɛ yɔɔ yɔɔ.”Keɣa 93:19.

  • “Ða-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ nɛ ɖa-Caa Ɛsɔ weyi ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ tam tam laŋɩyɛ hɛzʋʋ kʋjɔʋ nɛ koboyaɣ lidaʋ yɔ, pɛhɛzɩ mɩ-laŋa nɛ pakpazɩ-yɛ ɖoŋ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ kpeekpe taa nɛ tɔm yɔɔdʋʋ taa.”2 Tes. 2:16, 17. *

LAŊƖYƐ HƐZƲƲ MBƲ ÐIHIKIƔ ƐGBƐYƐ TAA YƆ

12. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩsɩnɩ mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ?

12 Ɛyaa mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, papɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. (Kalɩ 1 Tesalooniiki 5:11.) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpazɩ ɖoŋ nɛ ŋhɛzɩ “weyi ɛcaɣ pʋtɔdɩyɛ” yaa weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ naɖɩyɛ taa yɔ ɛ-laŋɩyɛ? (Adu. 17:22) Tɔzɩ se ‘alɩwaatʋ wɛɛ se posu tamɩyɛ nɛ alɩwaatʋ wɛɛ se pɔyɔɔdɩ.’ (Ekl. 3:7) Dalene weyi ɛkɛ lelu yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ɛyʋ weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛsɔɔlaa se ɛyɔɔdɩ ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ŋwelisi camɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ ɛyɔɔdʋʋ ɛ-lɩmaɣza yɔ nɛ taacɛ ɛ-nɔɔ yɔɔ.” Junia weyi ɛ-ɖalʋ kʋ ɛ-tɩ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Paa pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋnɩɩ weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, ɛ-wɛtʋ taa camɩyɛ yɔ, mbʋ pɩ-tɔm cɛyaa yɔ lɛ se ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ yɔ.”

13. Tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ pɩlɩɩnɩ mba pɛwɛ wɩzasɩ taa yɔ pɔ-yɔɔ?

13 Tɔzɩ se pɩtɩkɛ nʋmɔʋ kʋyʋmʋʋ yɔɔ ɛyaa tɩŋa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ pɔyɔɔdɩ ɛzɩma pɩlakɩ-wɛ yɔ. Nabʋyʋ taa lɛ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa siŋŋ, ɛlɛ pɩwɛɛ-ɩ kaɖɛ se ɛyɔɔdɩ ɛ-laŋɩyɛ taa wɩzasɩ. Bibl yɔɔdaa se: “Laŋɩyɛ sɩm ɖi-ciyam taa ñaŋ, agbaaɣdaa tʋ ɛɛkaɣ ɛ-tɩ sʋsʋʋ [ɖɩ-amɛya] taa.” (Adu. 14:10) Paa nɔɔyʋ ɛñaɣ pana  se ɛyɔɔdɩ ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ yɔ, pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa pɩwɛ kɛlɛʋ se lalaa ɩnɩɩ ndʋ keekee ɛcaɣ yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa.

14. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩhɛzɩ mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ pa-laŋa?

14 Ɛzɩma pɩwɛ kaɖɛ se ɛyʋ ɛnɩɩ wɩzasɩ nzɩ sɩ-taa ɖeyi ɖeyi lɛlʋ wɛɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ ɛyʋ nɔɔyʋ se ɛtɩlɩ tɔm ndʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ se ɛyɔɔdɩ nɛ ɛhɛzɩnɩ weyi ɛwɛ wɩzasɩ taa yɔ ɛ-laŋɩyɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ, Bibl yɔɔdʋʋ se “lɔŋsɩnɖaa nzʋlʋmɩyɛ waɣ kɩwaʋ.” (Adu. 12:18) Ɛyaa sakɩyɛ lakɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩwɛ takayaɣ ŋga payaɣ se Quand la mort frappe un être aimé. . .yɔ ka-taa yɔ. * Ɛlɛ, nabʋyʋ taa mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla yɔ lɛ se ‘ɛ nɛ weyi ewiɣ yɔ, pɛkpɛndɩ nɛ pewii.’ (Roma 12:15) Gaby weyi ɛ-walʋ sɩba yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Maawɛ wiluu yɔɔ paa ɛzɩmtaa. Pʋyɔɔ lɛ, alɩwaatʋ ndʋ koobiya kɔŋ mɔn-cɔlɔ nɛ pewiɣ ɖɔɖɔ lɛ, pɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ. Piyekaɣ nɛ manaɣ se pɩtɩkɛ men-ɖeke maawɛnɩ laŋwɛɛkɩyɛ taa.”

15. Ye pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋwolo nɛ ŋhɛzɩ nɔɔyʋ laŋɩyɛ yɔ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla? (Kalɩ ɖɔɖɔ aɖakaɣ “ Tɔm ndʋ tɩhɛzɩɣ ɛyʋ laŋɩyɛ yɔ.”)

15 Ye pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋwolo ŋna nɔɔyʋ nɛ ŋhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋma-ɩ takayaɣ yaa itiyini-i message. Ŋpɩzɩɣ ŋma-ɩ Bibl mayaɣ nakɛyɛ taa tɔm, ŋtɔzɩ-ɩ weyi ɛsɩba yɔ, ɛ-wɛtʋ kɩbandʋ natʋyʋ yaa ŋkɛdɩ-ɩ ɛ-yɔɔ tɔm kɩbandʋ ndʋ ŋtɔzʋʋ yɔ tɩ-taa natʋyʋ. Junia yɔɔdaa se: “Ɛzɩma koobiya maɣaɣ-m takayɩsɩ cikpesi, nɛ payaɣ-m nabʋyʋ taa se ma nɛ wɛ ɖɩmʋ helim yɔ, pɩsɩnɩ-m pɩdɩɩfɛyɩ. Sɩnʋʋ mbʋ, piyeba nɛ mana se pɔsɔɔlɩ-m nɛ pekeŋni-m.”

16. Nʋmɔʋ ŋgʋ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩhɛzɩ lalaa laŋa?

16 Taamaɣzɩ se ye ŋwobi weyi ɛwɛ  laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ ɛ-cɔlɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩtɩmɩ yaa ŋwɛ ñe-ɖeke nɛ ŋtɩmɩ ɛ-yɔɔ yɔ, adɩma ana afɛyɩ wazaɣ. Paa nabʋyʋ taa pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋyɔɔdɩ ña-lɩmaɣza kpayɩ kpayɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ña-laŋɩyɛ taa tɔm ndʋ ŋyɔɔdʋʋ adɩma taa nɛ ɛsɩtɛɣlɩm yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ ɖoŋ weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ. Dalene tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Nabʋyʋ taa koobiya kɔŋ se pakpazɩ-m ɖoŋ lɛ, mentendiɣ-wɛ se ɖɩla adɩma. Papaɣzɩɣ adɩma lɛ, pɩwɛ-wɛ kaɖɛ se pehiɣ tɔm pee wena amʋnaa yɔ, ɛlɛ pañakɩ pana nɛ pɔyɔɔdɩ tɔm pazɩ lɛ, pehikiɣ ɖoŋ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ndʋ tɩwɛ ɖooo pa-laŋɩyɛ taa yɔ. Tisuu sɔsɔm mbʋ pɛwɛna, sɔɔlɩm mbʋ pɛwɛna, nɛ ɛzɩma pekeŋaɣni-m yɔ pɩkpazɩ men-tisuu ɖoŋ.”

WOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊHƐZƖƔ LALAA LAŊA

17-19. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩhɛzɩɣ lalaa laŋa?

17 Ye nɔɔyʋ elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛwɛɣ nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma ɛwɛɣ tɩ-taa yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛ ndɩ nɛ lɛlʋ ñɩndʋ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩtasɩnɩ kɩyakʋ ŋgʋ asɛyʋʋ laba yɔ ki-wiye lɛ, pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ŋha ña-tɩ faaa nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋkpazɩɣ weyi ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ ɖoŋ, kɔzɩ kɔzɩ fenasɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa pɩsɩ pa-tʋma taa nɛ paatasɩɣ ɛ-cɔlɔ wobu yɔ. Bibl yɔɔdʋʋ se: “Ɛsɔɔlʋʋ paa ɖooye, weyi ɛkɛ ɛgbaɣdʋ yɔ, nɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛpɩsɩɣ koobu.” (Adu. 17:17) Weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ siŋŋ koobiya Krɩstʋ ñɩma cɔlɔ, paa alɩwaatʋ ɛzɩma ɛwɛɣ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ.—Kalɩ 1 Tesalooniiki 3:7.

18 Tɔzɩ se weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtasɩ nɩʋ siziŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛtɔzʋʋ avema naayɛ yɔɔ, ɛnɩɣ hendu natʋyʋ, ɛnaɣ foto nakʋyʋ, ɛlakɩ tʋma naayɛ, ɛnɩɣ nabʋyʋ sɔzɩŋ yaa nabʋyʋ taŋ; yaa pɩtalɩɣ pɩnaɣ taa alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ. Weyi elesi ɛ-tɛŋga yɔ ɛpaɣzɩɣ tʋma naayɛ labʋ e-ɖeke, ɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ ewoki kigbeɣliŋ yaa Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ mbʋ yɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛnɩɩ wɩzasɩ siŋŋ. Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ kɛdaa se: “Ma-halʋ sɩm wayɩ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ evemiye yɔɔ tɔzʋʋ talaa lɛ, pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ manawa se pɩpɩzɩɣ piyele nɛ manɖaɣnɩ nɩʋ siziŋ siŋŋ. Ɛlɛ koobiya nabɛyɛ labɩ ɖʋtʋ se ma nɛ man-taabalaa nabɛyɛ ɖɩmʋ helim pazɩ nɛ pɩsɩnɩ-m.”

19 Taasɔɔ kaaʋ se pɩpɔzʋʋ se ŋsɩnɩ mba pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ paa ɛzɩmtaa; pɩtaasɩɩnɩ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ taa ɖeke. Junia yɔɔdaa se: “Pɩtasɩnɩ avema wena a-yɔɔ pɩhaɣ waɖɛ ɛyaa sakɩyɛ se papɩzɩ nɛ pasɩnɩ-m lɛ, koobiya haɣaɣ pa-tɩ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pasɩɣnɩ-m ɖɔɖɔ avema lɛɛna nɛ pɩkpazɩɣ-m ɖoŋ siŋŋ.” Toovenim taa lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩhɛzɩ weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ yɔ ɛ-wɩzasɩ tɩŋa yaa ɖɩɖɩɣ-sɩ kaʋ, ɛlɛ ye ɖɩñɩnɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩlakɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ. (1 Yoh. 3:18) Gaby yɔɔdaa se: “Mɛnsɛɣ Yehowa se ɛtɩŋnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛɖʋ-m nesi wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa. Pɩtɩŋnɩ pɔ-yɔɔ lɛ, pɩɩwɛ ɛzɩ Yehowa mʋ-m atuu ɛ-nɔkɔyʋʋ taa yɔ.”

20. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa lidaʋ tɔm hɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ?

20 Ða-taa wɛ leleŋ se Yehowa weyi ɛkɛ laŋhɛzɩyɛ kpeekpe tɛ Ɛsɔ yɔ, ɛkaɣ ɖɩzʋʋ mbʋ payɩ pɩkɔŋnɩ laŋwɛɛkɩyɛ yɔ, nɛ ɛkaɣ hɛzʋʋ ɛyaa kpeekpe laŋa tam tam alɩwaatʋ ndʋ ‘ñɩɣyʋʋ talɩɣ nɛ mba pɛwɛ pɩlaŋ taa yɔ, Krɩstʋ yaa pe-kpeekpe nɛ pefe’ yɔ. (Yoh. 5:28, 29) Ɛsɔ ha-ɖʋ lidaʋ se ɛnʋ “kaɣ ɖɩzʋʋ sɩm kpaagbaa ɖɩzʋʋ” nɛ ɛkaɣ “hɩzʋʋ ɛsɩtɛɣlɩm ɛyaa kpeekpe ɛsɩndaa.” (Iza. 25:8) Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, nɔɔyʋ ɛɛtasɩɣ wiu ɛlɛ mba payɩ pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pakaɣ ‘kpɛndʋʋ nɛ pɛmɛyɩ.’—Roma 12:15.

^ tay. 8 Alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛnɩ pɩnzɩ 12 yɔ, pɔyɔɔdɩ Yosɛɛfʋ yɔɔ tɔm kɛdɛzaɣ ɖeɖe. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ nɛ lɩm pɩsɩ sʋlʋm yɔ patɩyɔɔdɩ Yosɛɛfʋ tɔm natʋyʋ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ nazɩm sizika yɔɔ yɔ, ɛkpaɣ e-ɖoo Maarɩɩ nɛ ɛɖʋzɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ nesi tɛɛ se ɛcɔnɩ ɛ-yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye Yosɛɛfʋ kaawɛ wezuu yɔ, Yesu taala mbʋ.—Yoh. 19:26, 27.

^ tay. 11 Masɩ lɛɛsɩ nzɩ sɩhɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ laŋa yɔ sɩ-taa nasɩyɩ yɔ: Keɣsi 19:2, 3; 30:8; 37:9, 10, 16; 54:23; 120:1, 2; Izaayii 57:15; 66:13; Filiipi 4:13; nɛ 1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.

^ tay. 14 Kalɩ tɔm ñʋʋ Comme Jésus, consolez les endeuillés ŋgʋ kɩwɛ 1er novembre 2010 tɛ Feŋuu Tilimiye taa yɔ.