Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ye ɛyaa kɩdɛkɛdaa nabɛyɛ ɩlɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ yɔɔ, pɩmʋnaa se ɛɖɔkɩ malɩfa se ɛkandɩyɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ?

Paa Krɩstʋ mba ɩlakɩ mbʋ payɩ papɩzɩɣ yɔ se pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ nɛ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ ɛtaatalɩ-wɛ yɔ, paalakɩ mbʋ pɩkaɖɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se pɩtɩmʋna se Krɩstʋ tʋ ɛkpaɣ malɩfa se ɛlʋkɩnɩ ɛyʋ lɛlʋ nɛ ɛkandɩyɩ ɛ-tɩ yɔɔ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ Bibl paɣtʋ kila anɛ a-yɔɔ:

Yehowa ɛsɩndaa lɛ, wezuu, kɔzɩ kɔzɩ ɛyʋ wezuu mʋ ñɩm siŋŋ. Keɣa maɖʋ kaaɖiɣzinaa se Yehowa “cɔlɔ wezuu hiɖe wɛɛ.” (Keɣa 35:10) Pʋyɔɔ lɛ, ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛcaɣ se ɛla nabʋyʋ nɛ ɛkandɩyɩ ɛ-tɩ yɔɔ yaa ɛ-ñɩm nabʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩwɛɛ se ɛñaɣ pana nɛ ɛla e-ɖoŋ ɖeɖe nɛ ɛtaalɩzɩ ɛyʋ nɔɔyʋ wezuu nɛ ɛtɔɔ calɩm kɩmɩyɛ.—Wp. 22:8; Keɣa 50:16.

Paa pɩtɩkɛ malɩfa ɖeke pakʋʋnɩ ɛyʋ yɔ, pɩwɛ kɛlɛʋ se ɛyʋ ɛɖʋ ɛ-taa yaa picoɖi-i nɛ ɛkʋ ɛyʋ lɛlʋ nɛ malɩfa nɛ pɩkpaɖɩ wondu lɛɛtʋ. * Pɩtasɩ lɛ, ye ña nɛ ɛyʋ kɩdɛkɛdʋ nɔɔyʋ ɛlʋkɩ nɛ ɛkɔɔ nɛ ɛna se ŋɖɔkɩ malɩfa yɔ, pɩtɛzɩɣ tɔm wɛɛkʋʋ kɩwɛɛkʋ nɛ pɩwɛɣ kɛlɛʋ yem se sɩm ɛlɩɩ pɩ-taa.

Ðoo kɛdɛzaɣ ñɩna wena Yesu caɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ a-taa lɛ, eheyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pakpaɣ sɩsɩ, ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩ yɔɔ kandɩyʋʋ yɔɔ ɛyɔɔdɩ mbʋ. (Luka 22:36, 38) Yesu kaasɔɔlaa se pakpaɣ sɩɣa nɛ ɛtɩŋnɩ kɔ-yɔɔ nɛ ɛkpɛlɩkɩ-wɛ lɔŋ. Ɛwɩlɩ-wɛ se pɩtɩmʋna se pala puuyaɣ lakasɩ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa samaɣ kɔm pa-wayɩ nɛ sɩsɩ yɔ. (Luka 22:52) Pɩyɛɛrɩ kpazɩ sɩɣa  cɔjɔ sɔsɔ lɩmɖʋyʋ yɔɔ lɛ, Yesu heyi-i kpaagbaa se: “Pɩsɩnɩ ña-laɣɖɛ ɖi-huyuu taa.” Nɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu yɔɔdɩ toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ: “Mba pɔɖɔkʋʋ laɣɖɛ yɔ, pe-kpeekpe pakaɣ lebu nɛ laɣɖɛ na.” Nɛ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ nɛ sɔnɔ lɛ, paɣtʋ kiɖe ɖɩnɛ ɖiɖiyiɣni Yesu wayɩ tɩŋɩyaa.—Mat. 26:51, 52.

Ɛzɩ Mikee 4:3 yɔɔdʋʋ yɔ, Ɛsɔ sɛyaa ‘pɩsɩ pɛ-laɣɖa tuyiŋ nɛ papɩsɩɣ pa-kɩgbɛzɛmɩŋ loozonaa.’ Pɩkɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ patɩlɩɣnɩ toovenim Krɩstʋ ñɩma yɔ. Nɛ tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ mawa yɔ. Ɛmawa se: “Ɩtaahɛyɩ nɔɔyʋ kɩdɛkɛdɩm, kɩdɛkɛdɩm yɔɔ. . . . Ye ɩpɩzɩɣ kɔyɔ, ye pɩwɛ mɩ-cɔlɔ na yɔ, laŋhɛzɩyɛ ɛwɛɛ mɩ nɛ ɛyaa kpeekpe mɩ-hɛkʋ taa.” (Roma 12:17, 18) Paa Pɔɔlɩ kaakatɩ kʋñɔmɩŋ nɛ nazɩm ndɩ ndɩ, nɛ halɩ nabʋyʋ taa ehikaɣ sɩm “ɛyaa kʋyaa nesi tɛɛ” yɔ, ɛñaɣ pana nɛ ɛɖɔ tɔm ndʋ Ɛsɔ tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛma yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛtɩmaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ natʋyʋ yɔɔ se ɛkandɩyɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ. (2 Kɔr. 11:26) Ɛɛta Ɛsɔ liu nɛ ɛɛnawa se pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛɖɔ lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Masɩ taa yɔ, tɩ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, lɔŋsɩnɖɛ tɔm ndʋ tɩkɩlɩ “ɖeu you malɩfanaa.”—Ekl. 9:18.

Krɩstʋ ñɩma ɛsɩndaa lɛ, wezuu mʋ ñɩm siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ tomnaɣ yɔɔ wondu. Ñɩm mbʋ ɛyʋ wɛna yɔ pɩtɩkɛ mbʋ pɩhaɣnɩ-ɩ wezuu. (Luka 12:15) Ye mbʋ, ye ɖɩnawa se ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ɖɩsɩnzɩ mɩlʋ weyi ɛɖɔkɩ malɩfa yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɖɩɖɔ Yesu lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Ɩtaakpa kañatʋ tʋ kɩmɩyɛ.” Pʋ-tɔbʋʋ se ɖɩtaakaɖɩnɩ-ɩ, paa pɩpɔzʋʋ se ɖiyebini-i ‘ɖo-toko’ yɔ. (Mat. 5:39, 40; Luka 6:29) * Mbʋ pɩkɩlɩ ɖeu yɔ lɛ se ɖɩwɛɛ lɛɣtʋ. Ye ɖikiziɣ “ñɩm kuuni” labʋ nɛ ye pasɩm-ɖʋ ɖe-egeetiye taa se ɖɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɔsɔɔlɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkandɩyɩ ɖɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ mɩlaa nɛ ɛyaa kʋyaa ɩɩɖʋʋ ɖɔ-yɔɔ ɛsɩyɛ.—1 Yoh. 2:16; Adu. 18:10.

Krɩstʋ ñɩma ñaŋ lalaa ɛhʋyɛ. (Roma 14:21) Ye koobiya ɩnɩwa se Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ wɛnɩ malɩfa se ɛɛlʋbɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛlabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcamɩ pe-tisuu. Pʋyɔɔ lɛ, paa nabʋyʋ taa pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩla nabʋyʋ yɔ, ɖitisiɣ faaa nɛ ɖiyele pɩ-labʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya nɛ ɖɩmaɣzɩɣ pɛ-kɛzɛɣa yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɖa-ñɩŋga.—1 Kɔr. 10:32, 33; 13:4, 5.

Krɩstʋ ñɩma ñakɩ pana se paha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. (2 Kɔr. 4:2; 1 Pɩy. 5:2, 3) Ye patasɩ Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ lɔŋ ɛlɛ ekizi nɛ ɛɖɔkʋʋ malɩfa ɛ-yɔɔ se ɛkandɩyɩ ɛ-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛlabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se ɛɛhaɣ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ye mbʋ yɔ, ɛtɩmʋna se paha-ɩ tʋma naayɛ yaa waɖɛ naɖɩyɛ ɛgbɛyɛ taa. Mbʋ ɖɔɖɔ ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛlakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩpɔzʋʋ se ɛɖɔkɩ malɩfa yɔ, ɛtɩkɛnɩ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛñɩnɩ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ. *

Pɩkɛ toovenim se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzɩɣnɩ ɛzɩma ɛsɔɔlaa se ɛkandɩyɩɣ ɛ-tɩ yɔɔ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛsɔɔlaa se ɛlakɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɖɩtaasɔɔ se Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ wɛnɩ Bibl taa nɛ ɖɩtaasɔɔ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ pʋyɔɔ ɛha-ɖʋ paɣtʋ kila wena awɛ Bibl taa yɔ. Nɛ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ, palakɩnɩ tʋmɩyɛ paɣtʋ kila ana nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza se paaɖɔkʋʋ malɩfa yaa paakpakɩɣ-kʋ se pakandɩyɩnɩ pa-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ñɩnɩɣ se ɛlabɩ-wɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ. Panawa se mba pataɣ Ɛsɔ liu nɛ peyeki nɛ pe-wezuu caɣʋ lakɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ Bibl paɣtʋ kila yɔ, mba hikiɣni pɛɛyɛ siŋŋ.—Keɣa 96:10; Adu. 1:33; 2:6, 7.

Kʋñɔŋ sɔsɔʋ paɣzɩɣ lɛ, Krɩstʋ ñɩma ɩɩkaɣ ñaɣʋ pana se pakandɩyɩ pa-tɩ yɔɔ, ɛlɛ Yehowa pakaɣ taʋ liu

^ tay. 3 Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛɖʋ ɛ-taa se ɛwɛɣnɩ malɩfa nɛ ɛlabɩnɩ ɛgbandʋ yaa ɛpɩzɩ nɛ ɛkaɖɩnɩ tɛtɛ kpɩna. Ye Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛwɛnɩ malɩfa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛɛlakɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɛtaaɖʋ kɩ-taa malɩfa pɛ yaa ɛhɛɖɩ-kʋ nɛ kɩtaakɔnɩ kaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛlɛ ye komina ɛɖʋ paɣtʋ se pɩtɩmʋna se nɔɔyʋ ɛwɛɛnɩ malɩfa yaa ye kɩlabɩ ɖʋtʋ natʋyʋ malɩfanaa wɛnʋʋ yɔɔ kɔyɔ, Krɩstʋ ñɩma ñaŋ ɖʋtʋ ndʋ.—Roma 13:1.

^ tay. 2 Kalɩ 8 mars 1993 tɛ Reveillez-vous! taa tɔm ñʋʋ “Comment éviter le viol” nɛ ŋna ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛlʋ ɛ-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ ɖabɩ-ɩ se ɛsʋʋnɩ-ɩ nɛ ɖoŋ yɔ.

^ tay. 4 Tʋma wena apɔzʋʋ ɛyʋ se ɛɖɔkɩ malɩfa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtasɩ a-yɔɔ tɔm lɛɛtʋ naʋ 1er novembre 2005 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 31 nɛ 15 juillet 1983 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 25-26 yɔɔ.