Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juillet 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 28 août piwolo 24 septembre 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Paha pa-tɩ faaa Turkii ɛjaɖɛ taa

Pɩnaɣ 2014 taa, palabɩ ŋgee tɔm susuu Turkii ɛjaɖɛ taa . Ɛbɛ yɔɔ paalabɩ ɖʋtʋ ndʋ? Pee wena pɩlʋlaa?

Ñɩnɩ ñɩm mbʋ pɩkɛ ñɩm siŋŋ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩlabɩnɩ tomnaɣ ñɩm tʋmɩyɛ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ?

“Mɩ nɛ mba pewiɣ yɔ, ɩkpɛndɩ iwii”

Ɛzɩma weyi elesi ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ? Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋsɩnɩ-ɩ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩsa Yehowa?

Keɣsi 146 nɛ 147 tɔzʋʋ-ɖʋ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ pɩwɛɛ ɖa-taa ɛla leleŋ nɛ ɖa-Lɩzɩyʋ nɛ ɖɩsamɩ-ɩ yɔ.

Ɛsɔ “eyele nɛ ña-lɩmaɣza tɩŋa la!”

Pɩpɔzʋʋ se evebiya nɛ pɛlaa pakpaɣ lɩmaɣza pɩlɩɩnɩ mbʋ pakaɣ labʋ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Pɩpɩzɩɣ pɩwɛɛ kaɖɛ, ɛlɛ Yehowa wazɩɣ mba pɔɖɔŋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ yɔɔ yɔ.

Taayele nɛ koyindu wa ña-maɣzɩm

Sataŋ wɛɛ nɛ ɛyɛlɩɣnɩ cɛtɩm tɔm ndʋ yɔ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkaɖɩnɩ-tʋ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Pɩmʋnaa se Krɩstʋ tʋ ɛɖɔkɩ malɩfa se ɛkandɩyɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ ye ɛyaa kɩdɛkɛdaa nabɛyɛ ɛlɩ ɛ-yɔɔ kɔyɔ?