Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Taase sɔɔndʋ, mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ’

‘Taase sɔɔndʋ, mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ’

KPAƔ se ŋwɛɛ nɛ ŋɖɔŋ habɩyɛ naɖɩyɛ yɔɔ ɖoo hɛkʋ taa. Pɩkɛdaa lɛ, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣ ña-wayɩ yɔ. Ŋsɩŋɩɣ lɛ, pʋdʋ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛsɩŋ. Ŋpaɣzɩɣ ɖɔm lɛɛ lɛɛ lɛ, ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpaɣzɩ ɖɔm lɛɛ lɛɛ nɛ ɛɖʋʋ ña-wayɩ. Peeɖe ŋpaɣzɩ seu nɛ ŋwokini ña-taabalʋ nɔɔyʋ tɛ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ tʋlɩ-ŋ nɔnɔɔ nɛ ŋsʋʋ lɛ, ŋtisi fezuu fʋʋʋ.

Pɩtɩla pɩtɩkɛ wɛtʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi tɩtalɩnɩ-ŋ. Ɛlɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkatɩ kala naayɛ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ aha-ŋ nɩɣzɛ. Pʋtɔma yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩnɩ ɛjandʋ natʋyʋ, ɛlɛ nabʋyʋ taa lɛ picoɖuu-ŋ nɛ ŋtɔlʋʋ ɛjandʋ ndʋ tɩ-taa. Yaa ŋwɛɛ nɛ ŋñakɩ pana se ŋhiɣ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, ɛlɛ kpɛɖɛ. Pʋtɔma ɖɔɖɔ yɔ, ŋwɛɛ nɛ ŋnɩɣzɩɣ ɛzɩma ŋɖiɣni kpadɩyʋʋ nɛ kala wena ŋkaɣ katʋʋ nɛ ɛzɩdaa yɔ a-yɔɔ. Yaa ŋwɛnɩ kala lɛɛna nɛ ahaɣ-ŋ nɩɣzɛ.

Paa kala wena ŋkatɩɣ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se ŋwɛɛnɩ taabalʋ kɩbanʋ weyi ŋpɩzɩɣ ŋheyi-i ña-nɩɣzɛ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ yɔ. Ŋwɛnɩ taabalʋ ɛnʋ? Ɛɛɛ, ɛnʋ lɛ Yehowa. Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Izaayii 41:8-13 taa yɔ, ɛɛkɛ ɖɔɖɔ Abraham taabalʋ. Kalɩtʋ 10 nɛ 13 taa, Yehowa heyiɣ paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ se: “Ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ; taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ: Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ mankaɣ-ŋ ɖɔkʋʋ nɛ mon-toovenim nɩwaŋ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛkɛnɩ [Yehowa] ñɛ-Ɛsɔ, mɔnɖɔkɩ ña-nɩwaŋ nɛ meheyiɣ-ŋ se: ‘Taase sɔɔndʋ, mɔnkɔŋ ña-sɩnaʋ.’”

“MANKAƔ-Ŋ ÐƆKƲƲ”

Tɔm tʋnɛ, tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ. Maɣzɩ tɔm ndʋ Yehowa ñɩnɩɣ se eheyi-ɖʋ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Patɩyɔɔdɩ cɩnɛ se ña nɛ Yehowa ɩɖɔkɩ ɖama nesi tɛɛ nɛ ɩɖɔŋ. Ye ña nɛ ɩ ɩwɛɛ nɛ ɩɖɔŋ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɔkɩ ña-nɩwaŋ yaa ñe-nesi kɩbanzɩ, ɛlɛ ña-nɩmɩyɛ ɛɖɔkʋʋ. Ɛlɛ Bibl yɔɔdaa se Yehowa seziɣ e-nesi kɩbanzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ñe-nesi kɩbanzɩ. Pɩwɛ ɛzɩ ɛhɔŋɩ-ŋ se ɛlɩzɩ-ŋ kaɖɛ wɛtʋ natʋyʋ taa yɔ. Ɛɛlakɩ mbʋ lɛ, ɛkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ nɛ eheyiɣ-ŋ se: “Taase sɔɔndʋ, mɔnkɔŋ ña-sɩnaʋ.”

Ŋnaɣ Yehowa ɛzɩ Caja kʋsɔɔlʋ nɛ taabalʋ kɩbanʋ weyi ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ? Ɛmaɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ siŋŋ, ɛsɔɔlaa se piɖeni-ŋ nɛ ɛñɩnɩɣ se ɛsɩnɩ-ŋ. Yehowa tɩsɔɔlɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkatɩɣ kala yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-ŋ pɩdɩɩfɛyɩ. Toovenim taa lɛ, Yehowa kɛ-ɖʋ “sɩnʋʋ kʋñɔŋ taa.”—Keɣa 45:2.

YE ÑA-LAŊƖYƐ ƐKƲƲ ÑƆ-TƆM KƖWƐƐKƖM MBƲ ŊLABA NƐ PƖÐƐƐ YƆ PƖ-YƆƆ KƆYƆ

Ɛyaa nabɛyɛ nɩɣzɩɣ kɩwɛɛkɩm mbʋ palaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ tɩkpaɣ-pʋ nɛ ekpeɣ-wɛ. Ye ña ɖɔɖɔ ŋmaɣzɩɣ mbʋ yɔ, tɔzɩ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ Yɔb yɔɔ. Eeɖiɣzinaa ɖɔɖɔ se ɛlabɩ kɩwɛɛkɩm e-evebitu taa. (Yɔb 13:26) Keɣa maɖʋ Daviid ɖɔɖɔ kaawɛnɩ lɩmaɣza ana. Pʋyɔɔ etendi Yehowa se: “Sɔɔ man-pɩjatʋ taa  kɩwɛɛkɩm yɔɔ.” (Keɣa 24:7) Ðɩtɩtalɩ pilim, nɛ pʋyɔɔ ‘ɖe-kpeekpe ɖɩwɛɛkaa nɛ ɖe-kpeekpe ɖilesi Ɛsɔ ɖoŋ.’—Roma 3:23.

Ɛsɔ sɛyaa mba paawɛ caanaʋ taa yɔ, mba paama tɔm ndʋ tɩwɛ Izaayii 41 taa yɔ. Paalabɩ kɩwɛɛkɩm siŋŋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, Yehowa hɔ pa-nɩŋgbaaŋ nɛ eyele nɛ pɛɖɛnɩ-wɛ yomiye taa Babilooni. (Iz. 39:6, 7) Paa mbʋ yɔ, Yehowa maɣzaɣ se ɛkaɣ holuu mba pakaɣ kpiɖuu pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ papɩsɩnɩ ɛ-yɔɔ yɔ. (Iz. 41:8, 9; 49:8) Sɔnɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa sɩɣnɩ mba pekpiɖiɣ pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ pañɩnɩɣ se pɔ-tɔm ɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ.—Keɣa 50:3.

Iyele nɛ ɖɩna Takuya * kɩɖaʋ. Ɛcɔŋnaɣ kʋzʋʋ kɩlɛmɩŋ nɛ ɛsaɣyɩɣ ɛ-kʋzʋʋ piliŋa yɔɔ, ɛlɛ ɛñakaɣ pana siŋŋ se ɛwa ɛ-ɛjandʋ ndʋ. Paa mbʋ yɔ, picoɖaɣ-i tam sakɩyɛ nɛ ɛtɔlʋʋ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa. Ɛzɩma pɩlabɩ-ɩ? Ɛyɔɔdaa se: “Pɩlakaɣ-m ɛzɩ mantɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ nakɛyɛ yɔ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ mantɩmnɩ Yehowa nɛ mentendi-i se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-m yɔ, ɛsɩnɩ-m nɛ malʋbɩnɩ mɛ-ɛjandʋ ndʋ.” Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa sɩnɩ-ɩ? Takuya ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa heyi-i se ye picoɖi-i nɛ ɛtɔlɩ ɛ-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-taa yɔ, ɛyaa-wɛ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se mayaa-wɛ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ mañakɩ pana nɛ mala mbʋ lɛ, pɩkpazɩɣ-m ɖoŋ.” Pʋwayɩ lɛ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa la ɖʋtʋ se egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ewolo nɛ ɛkpazɩ Takuya ɖoŋ. Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ heyi-i se: “Mantɩkɔɔ cɩnɛ kɩkɔm yem. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sɔɔlɩna se mɔnkɔɔ. Ña palɩzaa se mɔnkɔɔ nɛ mankpazɩ ɖoŋ.” Takuya yɔɔdaa se: “Malabɩnɩ kɩwɛɛkɩm, ɛlɛ Yehowa tɩŋnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yɔɔ se ɛsɩnɩ-m.” Takuya ɖɛnɩ ɛzɩdaa fezuu taa nɛ ɛpɩsɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɛlakɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ piliŋa nakɛyɛ taa. Ɛzɩ Yehowa sɩnʋʋ Takuya yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛkaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋwa ñɛ-ɛjandʋ.

YE ŊNƖƔZƖƔ TƲMƖYƐ YƆƆ YƆ

Ɛyaa sakɩyɛ nɩɣzɩɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pelesi pa-tʋma nɛ pɩwɛɛ-wɛ kaɖɛ se patasɩ hiɣu tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ. Maɣzɩ nɛ ŋna, ye ŋwobi tʋma ñʋndɩnaa sakɩyɛ cɔlɔ se ŋñɩnɩ tʋmɩyɛ ɛlɛ patɩnɩɩnɩ-ŋ kɔyɔ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Ɛyaa mba pɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ maɣzɩɣ se patɩtasɩ wɛnʋʋ wazaɣ nakɛyɛ. Ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? Pʋtɔma yɔ, eeyeki se ŋhiɣ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ kpaagbaa, ɛlɛ ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɔzɩ Wiyaʋ Daviid tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ðooo me-evebitu taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ma-akpadɩyɩtʋ taa mantɩna pɔlɔ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ, yaa e-piya sʋlʋmʋʋ tɔɔnaɣ.” (Keɣa 36:25) Toovenim taa lɛ, ŋwɛ ñɩm siŋŋ Yehowa ɛzɩdaa, nɛ ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ‘e-toovenim nɩwaŋ’ se ŋwɛɛnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ŋ yɔ nɛ ŋwolo pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɛ-ɩ.

Ye ŋlesi ña-tʋmɩyɛ, ɛzɩma Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ?

Sara wɛ Kolombii ɛjaɖɛ taa nɛ ɛɛna ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-ɩ yɔ. Ɛɛwɛ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ pɛhɛyɩɣ-ɩ liidiye sɔsɔɖɛ, ɛlɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩmʋwaɣ ɛ-alɩwaatʋ sakɩyɛ. Ɛñɩnaɣ se ɛsɛɛ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ, pʋyɔɔ eyebi tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ pɩɩwɛ-ɩ kaɖɛ se  ehiɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩɩmʋʋ-ɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ. Peeɖe ɛtʋlɩ faɣɖɛ nɛ ɛpaɣzɩ pɛdʋʋ yaawuu. Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ liidiye tɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ ɛɖɩɣ faɣɖɛ nɖɩ. Sara yɔɔdaa se: “Pɩnzɩ naadozo kɔm nɛ sɩɖɛɛ, ɛlɛ Yehowa sɩnɩ-m nɛ mɔnɖɔkɩ man-tɩ.” Sara pɩzaa nɛ ɛkpɛlɩkɩ ɛzɩma e-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ nɛ ɛzɩma ɛtaanɩɣzɩ cee yɔɔ yɔ. (Mat. 6:33, 34) Pʋwayɩ lɛ, ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kɩbɩnʋ ɖaɣnɩ-ɩ yaʋ ɛ-tʋmɩyɛ taa se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ. Ɛlɛ eheyi ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ se ye etisaa se ɛnʋ ɛla tʋmɩyɛ alɩwaatʋ pazɩ nɛ ye ɛhaɣ-ɩ alɩwaatʋ se ɛla fezuu taa tʋma yɔ, pʋbʋ lɛ ɛnʋ tisiɣ. Sara ɛɛtasɩɣ hiɣu liidiye nɖɩ ehikaɣ ɖooo lɛ yɔ, paa mbʋ yɔ pɩha-ɩ waɖɛ se ewolo nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ. Sara yɔɔdaa se alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa, ɛna ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-ɩ nɛ sɔɔlɩm yɔ.

YE ŊNƖƔZƖƔ AKPADƖYƖTƲ YƆƆ YƆ

Akpadɩyɩtʋ ɖɔɖɔ haɣ ɛyaa nɩɣzɛ. Ɛyaa sakɩyɛ wɩzɩ mʋʋ hɛzʋʋ pa-tʋmɩyɛ taa nɛ pɔpɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pehiɣ liidiye sakɩyɛ nɛ pɔcɔnɩ pa-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ tɩkazɩ-wɛ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, panɩɣzɩɣ ɛzɩma tɔnʋʋ taa alaafɩya tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-wɛ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ pakpadɩyɩɣ yɔ. Daviid ɖɔɖɔ kaawɛnɩ nɩɣzɛ ana, pʋyɔɔ ɛtɩmnɩ Yehowa se: “Lɛɛlɛɛyɔ mankpadɩyɩɣ yɔ, taalɔ-m, mon-ɖoŋ tɛma, taayebi-m men-ɖeke.”—Keɣa 70:9, 18.

Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ Yehowa sɛyaa mba pakpadɩyaa yɔ nɛ pataanɩɣzɩ cee yɔɔ? Pɩwɛɛ se pɛcɛyɩsɩɣ tisuu mbʋ pɛwɛnɩ Yehowa yɔɔ yɔ, nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ se ɛkaɣ cɔnʋʋ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ye paawɛnɩ ñɩm sakɩyɛ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa yɔ sɩ-taa kɔyɔ, pɩkaɣ pɔzʋʋ se peyele nɛ pe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ nɛ pe-liu sɩbɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ. Papɩzɩɣ nɛ peɖiɣzina se ye peyebi “neɣye num nɖɛ” tɔɔʋ nɛ pɔtɔkɩ “ɖozi hatʋ” yɔ, pɩhaɣ-wɛ taa leleŋ nɛ halɩ pɛwɛɣ alaafɩya nɛ pɩkɩlɩ. (Aduwa 15:17) Ye ŋkam ñʋʋ nɛ Yehowa sɛtʋ yɔ, ɛkaɣ ña-kɩcɛyɩm ɖeɖe cɔnʋʋ ña-akpadɩyɩtʋ taa.

José nɛ Rose pɛwɛ Tony nɛ Wendy pɛ-tɛ

Yele nɛ ɖɩna José nɛ ɛ-halʋ Rose pa-kɩɖaʋ. Pɛwɛ alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ taa pɩlakɩ pɩnzɩ 65 mbʋ yɔ. Pakatɩ kala sakɩyɛ pa-tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Pɩɩpɔzaa se pɔcɔnɩ Rose caa yɔɔ ɖoo nɛ wɩsɩ. Pɩtasɩ lɛ, José kaawɛnɩ cancer kʋdɔŋ nɛ palabɩ-ɩ tʋmɩyɛ. Ɛzɩ Yehowa sɩnɩ-wɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa? Ɛɛɛ; ɛlɛ ɛzɩma tɩyɛ? Ɛtɩŋnɩ Tony nɛ ɛ-halʋ Wendy pɔ-yɔɔ. Pa nɛ wɛ paawɛ ɛgbɛyɛ kʋɖʋmɖɩyɛ taa nɛ paba ñaha-wɛ kuduyuu falaa. Tony nɛ Wendy paasɩ kuduyuu ŋgʋ se paha nʋmɔʋ lɩzɩyaa falaa. Alɩwaatʋ ndʋ Tony lakaɣ sukuli yɔ, ɛcɔŋnaɣ nɛ e-sukuli ɖaŋ taa mondoɖebɔʋ nɛ ɛnaɣ José nɛ Rose tɔm susuu taa ɖoŋ ɖoŋ. Ɛɛsɔɔlɩ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛ kpekpeka siŋŋ. Piyeba nɛ pitukuni-i pɩdɩɩfɛyɩ. Ɛna ɛzɩma paakpaɣ pe-wezuu tɩŋa nɛ pɛsɛɛnɩ Yehowa yɔ lɛ, piseɣti ɛ nɛ ɛ-halʋ Wendy se pamʋ-wɛ nɛ pɛwɛɛ pɛ-tɛ. Pasɩnɩ José nɛ ɛ-halʋ Rose pɩnzɩ 15, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ paba wɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 85 mbʋ yɔ. José nɛ Rose panawa se Yehowa tɩŋnɩ Tony nɛ ɛ-halʋ Wendy pɔ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ.

Ña ɖɔɖɔ Yehowa sezi ‘e-toovenim nɩwaŋ’ se ɛɖɔkɩ-ŋ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ. Ŋkaɣ tisuu nɛ ŋɖɔkɩ ɛ-ñɩnzɩ na? Eheyiɣ-ŋ se: “Taase sɔɔndʋ, mɔnkɔŋ ña-sɩnaʋ.”

^ tay. 11 Pɛlɛɣzɩ hɩla naayɛ.