Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ

Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lootiye nɖɩ Yehowa labɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-yɔɔ

“Ðihiɣ ɖa-tɩŋa kʋjɔʋ lɛɛkʋ nɛ lɛɛkʋ.”—YOH. 1:16.

HENDU: 95, 13

1, 2. (a) Kɛdɩ eduuye nɖɩ Yesu tuu hayɩm tʋ nɔɔyʋ yɔɔ yɔ ɖɩ-tɔm. (b) Ɛzɩma kɛdaɣ ŋga, kawɩlɩɣ mbʋ lootiye kɛnaa yɔ?

HAYƖM TƲ nɔɔyʋ lɩ tanaŋ tɛɛ cu nɛ ewolo ɛtɛɣ ɛyaa se powolo pala tʋmɩyɛ ɛ-hayɩm taa. Ɛyaa mba ehiɣaa yɔ, ɛ nɛ wɛ panɩɩnɩ ɖama liidiye nɖɩ ɛhɛyɩɣ-wɛ yɔ ɖɩ-yɔɔ. Hayɩm tʋ ɛnʋ, ɛñɩnaɣ se ɛtasɩ tɛɣʋ ɛyaa nɛ pɩɖɔɔ. Pʋyɔɔ ɛɖaɣnɩ lɩʋ nɛ ɛna ɛyaa sakɩyɛ nɛ eheyi-wɛ se ɛhɛyɩɣ-wɛ camɩyɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba ɛtɛɣ-wɛ ɖanaɣ yɔɔ yɔ. Ðanaɣ ɖanaa lɛ, ekpeɣli ɛ-tʋmlaɖaa mba se ɛhɛyɩ-wɛ pe-liidiye. Ɛhɛyɩ pa-tɩŋa kɩmaŋ, paa nabɛyɛ ɩlabɩ tʋmɩyɛ ñɩɣtʋ sakɩyɛ nɛ lalaa ñala ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke yɔ. Mba ɛcalɩ tɛɣʋ yɔ, pana mbʋ lɛ papaɣzɩ miduu pɔ-mɔɔŋ tɛɛ. Peeɖe hayɩm tʋ pɔzɩ-wɛ se: ‘Ma nɛ mɩ ɖɩtaanɩɩnɩ ɖama ɛzɩma pɩwɛɛ se mɛhɛyɩɣ-mɩ yɔ pɩ-yɔɔ? Mɛnfɛyɩnɩ waɖɛ se maha man-tʋmlaɖaa tɩŋa mbʋ mɔnsɔɔlaa yɔ? Pɩlabɩ ɛzɩma nɛ ɩlakɩ ɛzɩsɛmɩyɛ se pʋyɔɔ malakɩ ɛyaa kʋjɔʋ?’—Mat. 20:1-15.

2 Yesu eduuye ɖɩnɛ ɖɩtɔzʋʋ-ɖʋ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ  natʋyʋ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ tɩ-tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ: Ndʋ lɛ “kʋjɔʋ” yaa lootiye. [1] (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ 6:1.) Tʋmlaɖaa mba palabɩ tʋmɩyɛ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ ɖeke yɔ, pataamʋna se pɛhɛyɩ-wɛ liidiye sɔsɔɖɛ, ɛlɛ hayɩm tʋ labɩ-wɛ camɩyɛ siŋŋ. Bibl taa tazɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩ tɔm piye “lootiye” yɔɔ se: “Tɔm piye nɖɩ ɖɩwɩlɩɣ kʋjɔʋ ŋgʋ palakɩ ɛyʋ nɔɔyʋ, ɛlɛ pʋdʋ ɛnʋ ɛtɩmʋna se palabɩ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ.”

KƲJƆƲ KƖBAŊƲ ŊGƲ YEHOWA LABƖ-ÐƲ YƆ

3, 4. (a) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa labɩ ɛyaa lootiye? (b) Nɛ ɛzɩma tɩyɛ ɛlabɩ-ɖɩ?

3 Bibl heyiɣ-ɖʋ se lootiye nɖɩ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩkɛ ‘kʋjɔʋ’ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ. (Efɛz. 3:7) Ðɩtɩmʋna se Yehowa ɛlabɩ-ɖʋ camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔ paɣtʋ yɔɔ nɛ piicoɖuu-ɖʋ. Pʋyɔɔ Wiyaʋ Salomɔɔ mawa se: “Ɛyʋ siɣsiɣ tʋ fɛyɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛlakɩ kɩbandʋ yeke nɛ ɛɛlakɩ kɩwɛɛkɩm kaaʋ.” (Ekl. 7:20) Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Pe-kpeekpe pɛwɛɛkaa nɛ pe-kpeekpe pelesi Ɛsɔ ɖoŋ.” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm.” (Roma 3:23; 6:23a) Ye mbʋ, ɖɩmʋnɩ sɩm.

4 Ɛlɛ Yehowa lɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɛwɩlɩ ɖa kɩwɛɛkɩm laɖaa nɛ ɛlabɩ-ɖʋ lootiye sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ. Nɖɩ lɛ se etiyi “ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ” se ɛkɔɔ ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. (Yoh. 3:16) Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ yɔɔdɩ Yesu yɔɔ se “papamɩ-ɩ ɖoŋ nɛ hɩɖɛ ɖʋʋ hulaɣ, mbʋ yɔ ɛnɩ sɩm siziŋ. Pɩɩwɛɛ se Ɛsɔ kʋjɔʋ yɔɔ lɛ, paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛ-ñʋʋ yabʋ yɔɔ, ɛɖɩŋ sɩm.” (Ebr. 2:9) Pɩwɩlɩɣ se “Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.”—Roma 6:23b.

5, 6. (a) Ɛbɛ kɩwɛɛkɩm kɔnɩ ɛyaa yɔɔ? (b) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa lootiye wazɩɣ-ɖʋ?

5 Ɛzɩma pɩlaba nɛ ɛyaa sʋʋ kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pa-taa? Bibl lɩzɩ pɩ-taa se ‘ɛyʋ kʋyʋm Aɖam kɩwɛɛkɩm yɔɔ sɩm tɔɔ kewiyaɣ’ ɛyaa kpeekpe yɔɔ. (Roma 5:12, 14, 17) Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ se ɖɩɩtasɩɣ yebu se kɩwɛɛkɩm ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Ye ɖɩwɛnɩ tisuu Krɩstʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ kɔyɔ, piyeki nɛ Yehowa lootiye wazɩ-ɖʋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Bibl tɔŋ se: “Ðenɖe kɩwɛɛkɩm huwaa yɔ, kʋjɔʋ wadɩ peeɖe: Mbʋ lɛ, ye kɩwɛɛkɩm ɛtɔɔ kewiyaɣ sɩm taa kɔyɔ, mbʋ ɖɔɖɔ kʋjɔʋ kɔŋnɩ siɣsiɣ wɛtʋ nɛ tamtam wezuu ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa.”—Roma 5:20, 21.

6 Paa ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa kɔyɔ, pɩtɩmʋna se ɖiyele nɛ kɩwɛɛkɩm ɖiyi-ɖʋ yaa pɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ. Pʋyɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm yɔ, ɖɩpɔzʋʋ Yehowa se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-ɖʋ. Pɔɔlɩ heyi Krɩstʋ mba se: “Kɩwɛɛkɩm ɛɛkaɣ-mɩ tasʋʋ ñazʋʋ: Ɩfɛyɩ paɣtʋ tɛɛ; ɛlɛ kʋjɔʋ taa ɩwɛɛ.” (Roma 6:14) Ye mbʋ, Yehowa kʋjɔʋ yaa e-lootiye wazɩɣ-ɖʋ siŋŋ. Ɛzɩma tɩyɛ? Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ . . . kɩwɩlɩnɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm seu nɛ hadɛ cɩnɛ lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ seu, se ɖɩwɛɛ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ ɛzɩ ɛyaa mba pamaɣzɩɣ camɩyɛ, pɛwɛ siɣsiɣ nɛ pañaŋ Ɛsɔ yɔ.”—Tiiti 2:11, 12.

HƆƆLƖŊ NDƖ NDƖ WEYI Ɩ-TAA ƐSƆ LAKƖ-ÐƲ LOOTIYE YƆ

7, 8. Ye pɔtɔm se Yehowa lakɩ-ɖʋ lootiye yaa “kʋjɔʋ sakɩyɛ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmɩŋ.)

7 Apostoloo Pɩyɛɛrɩ mawa se: “Ye Ɛsɔ ɛha nɔɔyʋ kʋjɔʋ nakʋyʋ yɔ, ɩkpaɣ-kʋ  nɛ ɩwazɩnɩ ɖama nɛ ɩcɔna se ɩkɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ sakɩyɛ tayɩyaa.” (1 Pɩy. 4:10) Ye pɔtɔm se Ɛsɔ lakɩ-ɖʋ “kʋjɔʋ sakɩyɛ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩkatɩɣ ɖe-wezuu caɣʋ taa kɔyɔ, Yehowa pɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ-ɖɩ. (1 Pɩy. 1:6) Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛhaɣ-ɖʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ paa kaɖɛ nɖɩ.

8 Toovenim taa lɛ, Yehowa lakɩ-ɖʋ “kʋjɔʋ sakɩyɛ” yaa ɛlakɩ-ɖʋ lootiye hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa. Apostoloo Yohanɛɛsɩ mawa se: “Ɛ-yɔɔ yɔɔ ɖihiɣ ɖa-tɩŋa kʋjɔʋ lɛɛkʋ nɛ lɛɛkʋ.” (Yoh. 1:16) Ɛzɩma Yehowa lakɩ-ɖʋ lootiye hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, pɩwazɩɣ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ. Wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

9. (a) Ɛzɩma tɩyɛ Yehowa lootiye wazɩɣ-ɖʋ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ?

9 Yehowa kpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Yehowa lakɩ-ɖʋ lootiye nɛ ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ekpeɣ-ɖʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖikpiɖi ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɖɛ-ɛjandʋ. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 1:8, 9.) Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ naʋ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩsamɩ-ɩ. Pɔɔlɩ ma e-koobiya patam numwaa nɛ eheyi-wɛ se: “[Yehowa] lɩzɩ-ɖʋ cɩkpɛndʋʋ kewiyaɣ taa nɛ ɛsʋzɩ-ɖʋ ɛ-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ kewiyaɣ taa, weyi ɛ-taa ɖihiɣ ñʋʋ yabɩtʋ nɛ kɩwɛɛkɩm kpeɣu yɔ.” (Kol. 1:13, 14) Ɛzɩma Yehowa kpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, piyeki se ɖihiɣ wazasɩ lɛɛsɩ sakɩyɛ.

10. Waɖɛ nɖɩ Ɛsɔ lootiye haɣ-ɖʋ?

10 Laŋhɛzɩyɛ wɛɣ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa. Ðɩɩkɛ Ɛsɔ koyindinaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ palʋlɩ-ɖʋ kɩwɛɛkɩm taa. Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ mawa se “ɖɩɩkɛ koyindinaa” ɛlɛ ‘Ɛsɔ laba se ɖa nɛ ɩ ɖiceɣ pɩtɩŋnɩ ɛ-pɩyalʋ sɩm yɔɔ.’ (Roma 5:10) Piyeba nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa. Pɔɔlɩ yɔɔdaa se pɩkɛnɩ Ɛsɔ lootiye. Pʋyɔɔ eheyi e-koobiya patam numwaa lalaa se: “Tisuu yɔɔ lɛ, Ɛsɔ pɩsɩ-ɖʋ kiɖeɖema; mbʋ lɛ leleŋ wɛ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ yɔɔ, weyi ɖe-tisuu ɛ-yɔɔ laba se ɖihiɣ kʋjɔʋ ŋgʋ ɖɩwɛ kɩ-taa yɔ.” (Roma 5:1, 2) Pɩkɛnɩ wazaɣ sɔsɔɔ kpem.

Ɛhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩnɩɩ laŋhɛzɩyɛ tɔm (Cɔnɩ tayʋʋ 11)

11. Ɛzɩma tɩyɛ patam numwaa yeba nɛ “heŋ lɛɛŋ” pɩsɩ siɣsiɣ tɩnaa?

11 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa. Palʋlɩ-ɖʋ lɛ, ɖa-taa nɔɔyʋ taawɛɛ siɣsiɣ. Ɛlɛ nayʋ Danɩyɛɛlɩ yɔɔdaa se kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa, “mba pawɩlɩ-wɛ nɛ pasɩma yɔ,” pʋ-tɔbʋʋ se patam numwaa mba pɛwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, pakaɣ wɩlʋʋ ɛyaa “sakɩyɛ siɣsiɣ nʋmɔʋ.” (Kalɩ Danɩyɛɛlɩ 12:3.) Ɛzɩma tɩyɛ palabɩ mbʋ? Patɩŋnɩ pɔ-tɔm susuu nɛ pɔ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ nɛ pasɩnɩ “heŋ lɛɛŋ” miiliyɔɔwaa sakɩyɛ se pɛwɛɛ siɣsiɣ Ɛsɔ ɛzɩdaa. (Yoh. 10:16, ABT) Ɛlɛ Ɛsɔ lootiye yebina se pehiɣ waɖɛ nɖɩ. Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “[Ɛsɔ] kʋjɔʋ pɩsɩɣnɩ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa, ñʋʋ yabɩtʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ Yesu Krɩstʋ taa yɔ, ɖɩ-yɔɔ.”—Roma 3:23, 24.

Ɛhaɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩmnɩ-ɩ (Cɔnɩ tayʋʋ 12)

12. Ɛbɛ wɩlɩɣ se adɩma kɛnɩ Ɛsɔ lootiye?

12 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ. Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ. Pɔɔlɩ tɔm se Ɛsɔ Kewiyaɣ kpelaɣ “cɔlɔ lootiye wɛɛ,” pʋyɔɔ eseɣti-ɖʋ se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ‘ɖɩñɔtɩnɩ-kɛ kaalɛyɩtʋ.’ (Ebr. 4:16a, ABT) Yehowa tɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ nɛ ɛha-ɖʋ waɖɛ  nɖɩ. Pʋyɔɔ Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: “[Yesu] yɔɔ tisuu yɔɔ ɖɩkatɩɣ se ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ lidaʋ.” (Efɛz. 3:12) Ye mbʋ, ɛzɩma Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ yɔ, pɩkɛnɩ lootiye sɔsɔɖɛ siŋŋ.

Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 13)

13. Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ lootiye sɩɣnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ?

13 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ sɩnʋʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. Pɔɔlɩ seɣti-ɖʋ se ɖɩtɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Yehowa. Ye “ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ yɔ.” (Ebr. 4:16b, ABT) Ye ɖɩkatɩɣ nazɩm yaa kala yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmnɩ Yehowa paa ɛzɩmtaa se ɛna ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ. Paa ɖɩtɩmʋna yɔ, Yehowa welisiɣni-ɖʋ nɛ nabʋyʋ taa ɛtɩŋɩɣnɩ ɖo-koobiya yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ. Pʋyɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ “ɖɩyɔɔdɩ kaalɛyɩtʋ se: ‘[Yehowa] kɛnɩ man-sɩnɩyʋ; maaseɣ sɔɔndʋ. Ɛyʋ pɩzɩɣ ɛlabɩ-m we?’”—Ebr. 13:6.

14. Ye ɖɩwɛ wɩzasɩ taa, ɛzɩma tɩyɛ Yehowa lootiye wazɩɣ-ɖʋ?

14 Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋa. Yehowa lakɩ-ɖʋ lootiye nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩɣ wɩzasɩ yɔ. (Keɣa 50:19) Pɔɔlɩ heyi Tesalooniki koobiya mba paawɛ nazɩm taa yɔ se: “Ða-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ nɛ ɖa-Caa Ɛsɔ weyi ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ tamtam laŋɩyɛ hɛzʋʋ kʋjɔʋ nɛ koboyaɣ lidaʋ yɔ, pɛhɛzɩ mɩ-laŋa nɛ pakpazɩ-yɛ ɖoŋ.” (2 Tes. 2:16, 17) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma Yehowa cɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm lɛ, pɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa siŋŋ.

15. Ɛsɔ lootiye yɔɔ lɛ, lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛna?

15 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ wezuu maatɛŋ lidaʋ. Ye Yehowa ɛɛtaasɩnɩ-ɖʋ yɔ, ɖɩtaawɛɛnɩ lidaʋ nakʋyʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa. (Kalɩ Keɣa 48: 8, 9.) Ɛha-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Yesu heyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛ-sɔɔlɩm kɔyɔ se weyi ɛna Pɩyalʋ nɛ etisi ɛ-yɔɔ lɛ, ehiɣ tamtam koboyaɣ nɛ menfezi-i ɛjaɖɛ tɛm wiye.” (Yoh. 6:40) Toovenim taa lɛ, lootiye sɔsɔɖɛ Yehowa labɩ-ɖʋ nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ lidaʋ. Pɔɔlɩ kaawɛnɩ ɛsɩmɩyɛ lidaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyaa kpeekpe ñʋʋ yabɩtʋ lɩɣna yɔ, kɩwɩlɩ kɩ-tɩ.”—Tiiti 2:11.

ÐƖTAAWAANƖ ƐSƆ LOOTIYE NƐ ÐƖLAKƖ KƖWƐƐKƖM

16. Ɛzɩma tɩyɛ kajalaɣ Krɩstʋ mba nabɛyɛ kpakaɣ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ nɛ papɩsɩɣ-kʋ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ’?

16 Paa Yehowa lootiye ɛwazɩɣ-ɖʋ siŋŋ yɔ, pɩtɩmʋna se ɖɩwaanɩ mbʋ nɛ ɖɩlakɩ kɩwɛɛkɩm. Kajalaɣ Krɩstʋ mba nabɛyɛ kpakaɣ ‘Ɛsɔ kʋjɔʋ nɛ papɩsɩɣ-kʋ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ.’ (Yud. 4) Krɩstʋ ñɩma mba, pamaɣzaɣ se papɩzɩɣ nɛ pala kɩwɛɛkɩm faɖaɖa nɛ pʋwayɩ lɛ, pɔpɔzɩ Yehowa se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-wɛ. Halɩ peseɣtaɣ po-koobiya lalaa se pamaɣzɩnɩ-wɛ. Sɔnɔ ɖɔɖɔ, mba palakɩ mbʋ yɔ, paɖʋʋ “ɖɩwɩzɩyɛ sɔsɔyɛ fezuu kiɖeɖeu.”—Ebr. 10:29.

17. Lɔŋ kɩbaŋ weyi Pɩyɛɛrɩ tasɩ-ɖʋ?

17 Sɔnɔ, Sataŋ peɣzi Krɩstʋ mba nabɛyɛ nɛ pamaɣzɩɣ se papɩzɩɣ nɛ pawaanɩ Ɛsɔ pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ pala kɩwɛɛkɩm ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ. Ɛlɛ paa Yehowa ekpeɣu-ɖʋ faaa kɔyɔ, ɛsɔɔlaa se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɖɛ-ɛjandʋ. Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Pɩyɛɛrɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mɩ yɔ, koobiya kɩbama, pɛtɛm-mɩ heyuu yɔ, ɩɖaŋ mɩ-tɩ yɔɔ, se kɩdɛkɛdaa ɩtaahɔm-mɩ nɛ patɩŋnɩ pa-wayɩ nɛ isusi mɩ-tɩ nɛ ile pe-lebitu. Ɛlɛ ɩpaɣlɩ kʋjɔʋ taa nɛ ɖa-Kɩbaɣlʋ nɛ ɖa-ñʋʋ yaɖʋ Yesu Krɩstʋ sɩmtʋ taa.”—2 Pɩy. 3:17, 18.

MBƲ ƐSƆ LOOTIYE SEƔTIƔ-ÐƲ SE ÐƖLA YƆ

18. Ɛbɛ Yehowa lootiye seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla?

18 Ðɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ se Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye. Pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlabɩnɩ wala wena ɖɩwɛna yɔ tʋmɩyɛ nɛ ɖɩsamnɩ-ɩ nɛ ɖɩtɛ ɖɩsɩnɩ ɖo-koobiya. Ɛzɩma tɩyɛ? Pɔɔlɩ cosaa se: “Ɛlɛ pɩha-ɖʋ kʋjɔŋ ndɩ ndɩ. . . . Pɩha nɔɔyʋ se ɛkɛ lɩmɖʋyʋ yɔ: Ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ; pɩha nɔɔyʋ tɔm wɩlʋʋ kɔyɔ, ɛwɩlɩ. Pɩha nɔɔyʋ lɔŋ pasʋʋ kɔyɔ: Ɛpasɩ-ɩ. Pɩha weyi kʋjɔʋ labʋ yɔ, ɛla-kʋ nɛ ɛ-laŋɩyɛ leleŋ. . . . Pɩha weyi pʋtɔdɩyɛ naʋ yɔ, ɛla-pʋ nɛ ɛ-taa leleŋ.” (Roma 12:6-8) Ye mbʋ, Yehowa lootiye seɣtiɣ-ɖʋ se ɖisusi tɔm nɛ kpekpeka, ɖɩkpɛlɩkɩnɩ ɛyaa Bibl, ɖɩkpazɩ ɖo-koobiya ɖoŋ nɛ ɖikpeɣ mba payʋsʋʋnɩ-ɖʋ yɔ.

19. Tʋmɩyɛ nɖɩ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

19 Ɛzɩma Yehowa labɩ-ɖʋ lootiye yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖisusi “Ɛsɔ lootiye laŋhɛzɩyɛ tɔm.” (Tʋma 20:24, ABT) Ðɩkaɣ yɔɔdʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ [1] (tayʋʋ 2) Ye palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “kʋjɔʋ” masɩ nasɩyɩ taa ñʋʋ kʋnɛ nɛ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa yɔ, pañɩnɩɣ yɔɔdʋʋ “lootiye” tɔm na. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye pɔtɔm se palabɩ ɛyʋ lootiye yɔ, pɩwɩlɩɣ se palabɩ-ɩ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛtaamʋna se palabɩ-ɩ yɔ. Ye mbʋ, ye pɔtɔm se Ɛsɔ labɩ-ɖʋ lootiye yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ sɔsɔʋ nɛ ɛɛɖaŋɩɣ se ɖɩhɛyɩ-ɩ nabʋyʋ kɩ-yɔɔ.