Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ na, taañɩnɩ ñɩm

Ñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ na, taañɩnɩ ñɩm

“Ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ kewiyaɣ . . . nɛ pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ kaakpaɣ pɩtɩŋa mbʋ yɔ nɛ ɛsɛɛ-mɩ kɛzɛɣa.”—MAT. 6:33.

HENDU: 40, 98

1. Tʋkaɣ ŋga wɛ mbʋ pɩkɛ ɛyʋ kɩcɛyɩm nɛ mbʋ ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛna yɔ pɩ-hɛkʋ taa?

PƆYƆƆDƲƲ ɖoŋ ɖoŋ se mbʋ pɩkɛ ɛyʋ kɩcɛyɩm yɔ pɩtɩɖɔɔ, ɛlɛ mbʋ ɛyʋ sɔɔlaa se ɛwɛɛna yɔ pɩfɛyɩ kalʋʋ. Ɛyaa sakɩyɛ ɩɩsɩŋ se tʋkaɣ nakɛyɛ wɛ mbʋ pɩkɛ ɛyʋ kɩcɛyɩm nɛ mbʋ ɛsɔɔlaa se ɛwɛɛna yɔ pɩ-hɛkʋ taa. Tʋkaɣ ŋga wɛ pɩ-hɛkʋ taa? “Kɩcɛyɩm” kɛnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛwɛɛna nɛ ɛpɩzɩ ɛwɛɛ wezuu yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se tɔɔnaɣ, wondu kususutu nɛ ɖɩzʋyɛ. “Mbʋ ɛyʋ sɔɔlaa yɔ,” pɩkɛ mbʋ e-liu wɛɛ kpem se ɛwɛɛna paa pɩ-tɔm ɛtɩcɛyɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.

2. Wondu ndʋ ɛyaa sɔɔlaa se pɛwɛɛna?

2 Ɛyaa wɛ lona ndɩ ndɩ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, mbʋ pɔsɔɔlaa se pɛwɛɛna yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ ndɩ ndɩ. Ajɛɛ wena a-taa kʋñɔndʋtʋ wɛɛ yɔ, ɛyaa ñɩnɩɣ liidiye se paya pɔrtaabɩlɩ, kpokpo yaa paya tɛtʋ pazɩ. Ñɩm ajɛɛ taa lɛ, ɛyaa ñɩnɩɣ se pɛwɛɛnɩ liidiye nɛ paya wondu kususutu ndʋ tɩwɛ liidiye yɔ, pama ɖɩɣa sɔsɔɔ yaa paya lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ liidiye yɔ. Paa le ɖɩtɩɩwɛɛ kɔyɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔlɩ ñɩm laɣzaɣ kpaca taa,  pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ ñɩnʋʋ se ɖɩwɛɛnɩ wondu ndʋ tɩ-tɔm tɩcɛyɩ yaa ndʋ ɖɩfɛyɩnɩ liidiye se ɖɩya yɔ.

KPA ÑA-TƖ NƐ ŊTAATƆLƖ ÑƖM LAƔZAƔ KPACA TAA

3. Ɛbɛ payaɣ se ñɩm laɣzaɣ?

3 Ɛbɛ payaɣ se ñɩm laɣzaɣ? Ñɩm laɣzaɣ kɛnɩ ɛzɩma ɛyʋ ñɩnɩɣ se ɛwɛɛnɩ tomnaɣ yɔɔ wondu nɛ pɩkɩlɩ fezuu taa wondu yɔ. E-liu ɛɛsɩkɩnɩ mbʋ pɩpɔzʋʋ-ɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se ɛwɛɛnɩ wondu sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Paa ɛyʋ ɛfɛyɩnɩ liidiye sakɩyɛ yaa paa ɛɛyakɩ wondu ndʋ tɩwɛ liidiye yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ñɩm laɣzaɣ. Halɩ kʋñɔndɩnaa pɩzɩɣ nɛ pɔtɔlɩ kpaca ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ paatasɩɣ sɩʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ ɖeɖe pe-wezuu caɣʋ taa.—Ebr. 13:5.

4. Ɛzɩma tɩyɛ Sataŋ tɩŋɩɣnɩ “ɛza naɣ naɣ” yɔɔ nɛ epeɣziɣ-ɖʋ?

4 Sataŋ tɩŋɩɣnɩ ɛjaɖɛ yɔɔ tadɩyɛ nʋmɔŋ yɔɔ nɛ epeɣziɣ-ɖʋ se pʋcɔ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tomnaɣ yɔɔ wondu sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ndʋ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ ɖeyi ɖeyi yɔ. Ɛtɩŋɩɣnɩ “ɛza naɣ naɣ” yɔɔ nɛ epeɣziɣ-ɖʋ. (1 Yoh. 2:15-17; Kiɖe 3:6; Ad. 27:20) Sataŋ ɛjaɖɛ wɩlɩɣ-ɖʋ wondu ndɩ ndɩ, tɩ-taa natʋyʋ wɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ ɛlɛ lɛɛtʋ ñɛfɛyɩnɩ wazaɣ nakɛyɛ. Wiɖiyi ŋtɛm yabʋ wonuu nakʋyʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋna-kʋ teelee taa yaa faɣɖɛ naɖɩyɛ taa se kɩwɛ kajʋka na? Ŋkɔm ŋɖiɣzini pʋwayɩ se wonuu ŋgʋ, kɩ-tɔm taacɛyɩ ñe-wezuu caɣʋ taa? Ye ɖɩñɩnɩɣ wondu ndʋ tɩ-tɔm tɩcɛyɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩpɩsɩɣ-ɖʋ sʋʋtʋ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛzɩ ɖa-lɩmaɣza nɛ ɖɩɩkaŋ ñʋʋ nɛ fezuu taa ɖʋtʋ ɛzɩ Bibl kalʋʋ, kediɣzisi ñɔɔzʋʋ nɛ si-wobu nɛ tɔm susuu ɖoŋ ɖoŋ mbʋ yɔ. Ðɩtɔzɩ apostoloo Yohanɛɛsɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ɛjaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ sɔɔlɩm mbʋ, pɛɖɛɣ.”

5. Mba pakpakɩɣ po-ɖoŋ tɩŋa nɛ pañɩnɩɣnɩ ñɩm kadadayaɣ yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-wɛ?

5 Sataŋ ñɩnɩɣ se ɖɩkpaɣ ɖo-ɖoŋ tɩŋa nɛ ɖɩñɩnɩnɩ ñɩm nɛ ɖiyele Yehowa sɛʋ. (Mat. 6:24) Mba pakpakɩɣ po-ɖoŋ tɩŋa nɛ pañɩnɩɣnɩ ñɩm kadadayaɣ yɔ, pe-wezuu caɣʋ ɛɛwɛɣnɩ tɔbʋʋ nɩʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pamaɣzɩɣ pe-ɖeke pa-tɩ yɔɔ na. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-wɛ kaɖɛ fezuu taa nɛ pakatɩ kʋñɔmɩŋ lɛɛŋ sakɩyɛ. (1 Tim. 6:9, 10; Natʋ 3:17) Ɛyaa mba, pɔ-tɔm labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ eduuye nɖɩ Yesu tuu ɖomaɣ ɖuyu yɔɔ yɔ. Yesu tɔm se pɛwɛ ɛzɩ ɖomaɣ ŋga kɔtɔlɩ kpaŋnɩsɔɔ taa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ panɩɣ tɔm lɛ, “mbʋ mbʋ ɛyaa liu wɛɛ se pɛwɛɛna kpem yɔ pɩ-lɩmaɣza sʋʋ pa-taa nɛ pɩɖɩɣ-tʋ nʋmɔʋ nɛ paawɛɣnɩ kɛzɛɣa.”—Mark. 4:14, 18, 19, ABT.

6. Ɛbɛ Baaruuki tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

6 Iyele nɛ ɖɩna Yeremii takayaɣ taa mayʋ Baaruuki kɩɖaʋ. Alɩwaatʋ ndʋ pawɩzɩ yɔkʋʋ Yerusalɛm yɔ, Baaruuki paɣzɩ ñɩnʋʋ ɛ-tɩ wondu sɔsɔtʋ, ŋgʋ wondu ndʋ tɩɩkaɣ leɖuu. Pɩɩwɛɛ se ɛtaa liu mbʋ Yehowa kaatɔm se ɛhaɣ-ɩ yɔ pi-ɖeke na. Yehowa kaaheyi-i se: “Mankaɣ-ŋ haʋ wezuu ɛzɩ ñɛ-kɛzɛɣa yɔ.” (Yer. 45:1-5) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa ɛɛkaɣ yebu ñɩm nabʋyʋ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa. (Yer. 20:5) Ðɩñɔtɩnɩ ɛjaɖɛ tɛm kpam nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩkɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se ɖɩcazɩ ñɩm nɛ ɖɩkpazɩ huwa. Ðɩtaamaɣzɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɖihikiɣ ñʋʋ yabʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ alɩwaatʋ taa yɔ, ɖɩkaɣ kpɛndɩnʋʋ ɖa-ñɩm nɛ ɖɩsʋʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa.—Ad. 11:4; Mat. 24:21, 22; Luka 12:15.

7. (a) Ɛbɛ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ lɛɛlɛɛyɔ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

7 Yesu tasɩ-ɖʋ lɔŋ kɩbaŋ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ  ɖɩcɔnɩ ɖe-wezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ ɖɩtaatɔlɩ ñɩm laɣzaɣ kpaca taa, yaa ɖɩtaala mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ nɩɣzɛ yɔ. Ɛtasɩ-ɖʋ lɔŋ ɛnɩ Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ taa. (Mat. 6:19-21) Ɛlɛ iyele nɛ ɖɩkalɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 6:25-34 taa yɔ nɛ ɖɩtazɩ tɩ-taa nɛ ɖɩna. Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩna se pɩwɛɛ se ‘ɖɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ,’ ɛlɛ pɩtaakɛ ñɩm.Luka 12:31.

YEHOWA CƆŊNƖ ÐO-TOMNAƔ YƆƆ KƖCƐYƖM ÐEÐE

8, 9. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ? (b) Tɔm ndʋ Yesu kaasɩm ɛyaa nɛ pa-kɩcɛyɩm yɔɔ?

8 Kalɩ Maatiyee 6:25. Yesu heyi ɛ-tɔm welisiyaa se ‘pataahʋʋ’ pa-taa, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se pataanɩɣzɩ pe-wezuu yɔɔ. Panɩɣzaɣ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ pɩtaacɛyɩ se panɩɣzɩ yɔ. Pʋyɔɔ Yesu heyi-wɛ se peyele nɩɣzʋʋ. Ye ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ mbʋ pɩ-tɔm cɛyɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩɩkaŋ ñʋʋ nɛ fezuu taa wondu. Yesu maɣzaɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛpaɣ-wɛ tam naanza Pʋʋ Yɔɔ Tɔm Yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-taa se pataakɩlɩ nɩɣzʋʋ.—Mat. 6:27, 28, 31, 34.

9 Ɛbɛ yɔɔ Yesu heyi-ɖʋ se ɖɩtaanɩɣzɩ mbʋ ɖɩɩtɔɔ, ɖɩɩñɔɔ yaa mbʋ ɖiisuu yɔ pɩ-yɔɔ? Ɛzɩ wondu ndʋ, tɩ-tɔm tɩcɛyɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa? Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɩ-tɔm cɛyaa. Ye ɖɩfɛyɩnɩ liidiye se ɖɩya wondu ndʋ, pɩɩhaɣ-ɖʋ nɩɣzɛ na? Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩhaɣ-ɖʋ nɩɣzɛ, nɛ Yesu ɖɔɖɔ kaasɩm mbʋ. Ɛɛsɩm kɩcɛyɩm mbʋ pɩ-taa ɛyaa wɛ paa evemiye nɖɩ yɔ. Pɩtasɩ lɛ, ɛɛsɩm kala wena ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ katʋʋ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa” yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkaɣ kɛʋ “alɩwaatʋ kaɖɛ ñɩndʋ.” (2 Tim. 3:1ABT) Yesu kaanawa se pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ se ɛyaa ihiɣ tʋma. Pɩtasɩ lɛ, ɛɛnawa se wondu yɔɔ kaɣ wɛʋ liidiye, ñɔɔsɩ kaɣ wɛʋ nɛ kʋñɔndʋtʋ kaɣ tɔyʋʋ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛnawa ɖɔɖɔ se ‘wezuu kɩlɩ tɔɔnaɣ nɛ tomnaɣ kɩlɩ toko.’

10. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu wɩlɩ ɛ-tɔm welisiyaa ɛzɩma pɩwɛɛ se patɩmɩ yɔ, ɛyɔɔdaa se ɛbɛ tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ?

10 Yesu paɣzɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ ɛ-tɔm welisiyaa se patɩmnɩ pa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ se ɛcɔnɩ pa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Eheyi-wɛ se patɩmɩ se: “Ha-ɖʋ sɔnɔ ɖa-kɩyakʋ tɔɔnaɣ.” (Mat. 6:11) Kɩyakʋ lɛɛkʋ lɛ, ɛtasɩ-wɛ heyuu se patɩmɩ se: “Ha-ɖʋ sɔnɔ ɖa-kɩyakʋ tɔɔnaɣ.” (Luka 11:3) Ɛlɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ, pɩɩwɩlɩɣ se pɩwɛɛ se tomnaɣ yɔɔ wondu tɔm ɛkɩlɩnɩ cɛyʋʋ ɖa-lɩmaɣza taa. Adɩma kʋɖʋma ana a-taa, Yesu yɔɔdaa se mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ɖɩtɩmɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ. (Mat. 6:10; Luka 11:2) Pɩsa nɛ Yesu hɛzɩ ɛ-tɔm welisiyaa laŋa lɛ, ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se Yehowa cɔŋnɩ e-wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa kɩcɛyɩm ɖeɖe.

11, 12. Ɛzɩma Yehowa cɔŋnɩ sumasɩ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

11 Kalɩ Maatiyee 6:26. Pɩwɛɛ se ‘ɖɩcɔnɩ ɛsɔdaa sumasɩ camɩyɛ.’ Paa sumasɩ ɩtɩpaɣlɩ yɔ, sɩtɔkɩ tɩŋ pee, ñɩtʋ, sonzoowa, nakaŋ yaa kataniŋkasɩ sakɩyɛ. Ye sumasɩ kaapaɣlɩ ɛzɩ ɛyaa yɔ, sɩɩtɔkaɣ tɔɔnaɣ nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa. Sɩɩhayɩɣ nɛ siiɖuu tɔɔnaɣ, paa mbʋ yɔ Yehowa cɔŋnɩ sɩ-kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Keɣa 146:9) Toovenim taa lɛ, Yehowa ɛɛkpakɩɣ tɔɔnaɣ nɛ ɛɖʋʋ sɩ-nɔsɩ taa. Sɩ-maɣmaɣ pɩwɛɛ se siwolo nɛ sɩñɩnɩ tɔɔnaɣ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ sɩñɩnɩɣ yɔ sihikiɣ tɔɔnaɣ sakɩyɛ.

12 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yesu kaanawa se ɛ-Caa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ sumasɩ yɔɔ nɛ ekizi se ɛɛcɔŋnɩ ɛyaa kɩcɛyɩm ɖeɖe. [1] (1 Pɩy. 5:6, 7) Yehowa ɛɛkaɣ kpaɣʋ tɔɔnaɣ nɛ ɛɖʋ ɖɔ-nɔɔ taa, ɛlɛ ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩhayɩ  tɔɔnaɣ yaa ɖɩñaɣ pana se ɖihiɣ liidiye nɛ ɖɩya ɖe-evemiye taa tɔɔnaɣ yɔ, ɛwazɩɣ-ɖʋ. Ye ɖɩwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ eseɣti lalaa se papasɩ mbʋ pɛwɛna yɔ pɩ-yɔɔ nɛ paha-ɖʋ. Yesu tɩyɔɔdɩ se Yehowa haɣ sumasɩ ɖɩzʋyɛ, ɛlɛ Yehowa ha-sɩ lɛɣtʋ se pɩsɩnɩ-sɩ nɛ sɩla ɖandʋ. Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ ɖɩwɛɛnɩ ɖɩzʋyɛ.

13. Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɛyaa wɛ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ ɛsɔdaa sumasɩ?

13 Yesu pɔzɩ ɛ-tɔm welisiyaa se: “Ɛzɩ ɩtɩkɩlɩ [ɛsɔdaa sumasɩ] yaa we?” Yesu kaanawa se piileɖiɣ lɛ, ɛlaɣ e-wezuu ɛyaa yɔɔ. (Cɔnɩ ɖɔɖɔ Luka 12:6, 7.) Pɩtɩkɛ ɛsɔdaa sumasɩ yaa kpɩna lɛɛna yɔɔ Yesu sɩba. Ɛlɛ ɛyaa yɔɔ ɛsɩba se papɩzɩ nɛ pehiɣ wezuu maatɛŋ.—Mat. 20:28.

14. Paa ɛyʋ ɛnɩɣzɩɣ yɔ, ɛbɛ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛla kpa?

14 Kalɩ Maatiyee 6:27. Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdaa se paa ɛyʋ ɛnɩɣzɩɣ kɔyɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɔzɩ e-wezuu ɖaɣlɩkɩŋ yɔɔ pazɩ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ paa ɖɩnɩɣzɩɣ ɖe-evemiye taa kɩcɛyɩm yɔɔ kɔyɔ, piiyeki se ɖɩcaɣ wezuu nɛ pileɖi. Ɛlɛ ye ɖɩkɩlɩɣ nɩɣzʋʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ɖɩtɔlɩ kʋdɔŋ nɛ halɩ ɖɩsɩ lɔŋ.

15, 16. (a) Ɛzɩma Yehowa cɔŋnɩ hayɩm taa hɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ? (c) Nɛ ɛbɛ yɔɔ?

15 Kalɩ Maatiyee 6:28-30. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖisuu tokonaa kɩbama, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm, ɖiwoki kediɣzisi yaa kigbeɣliŋ yɔ. Paa mbʋ yɔ, pɩcɛyaa se ɖɩnɩɣzɩ mbʋ ɖiisuu yɔ pɩ-yɔɔ? Yesu tasɩ tɔzʋʋ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa ɛzɩma Yehowa  cɔŋnɩ e-wondu kɩlɩzɩtʋ yɔɔ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ ɖɩkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ “hayɩm taa hɛtʋ” yɔɔ. Hayɩm taa hɛtʋ ɩɩlʋʋ pɩsatʋ se tɩñɛyɩ pɩsaŋ. Paa mbʋ yɔ, tɩwɛ kajʋka pɩdɩɩfɛyɩ. Halɩ Yesu yɔɔdaa se “Salomɔɔ maɣmaɣ pilim, e-kewiyaɣ taa, etisuu tokonaa ɛzɩ tɩ-taa nakʋyʋ yɔ.”

16 Maɣzɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ pʋwayɩ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛtɔm se: “Ye Ɛsɔ ɛsandɩɣ hayɩm taa ñɩtʋ . . . , pɩcandɩɣnɩ-mɩ, tisuu ññɩɩ tɩnaa mɩ, pɩɩla ɛzɩma ɛɛkala-mɩ mbʋ?” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛkaɣ labʋ mbʋ. Ɛlɛ pɩɩpɔzaa se Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩwɛɛnɩ tisuu nɛ pɩkɩlɩ. (Mat. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Pɩɩwɛɛ se pataa liu se Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ pɔ-yɔɔ. Piyele nɛ ɖa yɔ? Ðɩwɛnɩ tisuu siŋŋ se Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ ɖɔ-yɔɔ?

17. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ?

17 Kalɩ Maatiyee 6:31, 32. Pɩtɩpɔzɩ se ɖɩmaɣzɩnɩ “sɩɩnaa layaa” yaa ɛjaɖɛ yɔɔ mba, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paatisiɣ se Caja kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ wɛ ɛsɔdaa nɛ ɛpɩzɩɣ ɛcɔnɩ ɛyaa mba pasɩɣ e-Kewiyaɣ kajalaɣ lone taa yɔ pɔ-yɔɔ. Ye ɖɩkʋʋ ɖa-tɩ se ɖɩcazɩ ñɩm nɛ ɖɩkpazɩ huwa ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mba yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtaa liu se ye ɖɩlakɩ mbʋ Ɛsɔ pɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ, pʋ-tɔbʋʋ se ye ɖɩsɩɣ fezuu taa wondu kajalaɣ ɖeɖe ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, Yehowa eekiziɣ-ɖʋ haʋ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ. Ye ɖɩtaɣ Ɛsɔ liu yɔ, piyeki nɛ ɖe-liu sɩbɩnɩ “kʋtɔɔm nɛ kususum” mbʋ ɖɩwɛna yɔ.—1 Tim. 6:6-8.

 ŊSƖƔ ƐSƆ KEWIYAƔ KAJALAƔ ÐEÐE ÑE-WEZUU CAƔƲ TAA?

18. (a) Ɛbɛ Yehowa sɩm ɖa-taa paa weyi lɛ ɛ-yɔɔ? (b) Nɛ ɛbɛ ɛkaɣ-ɖʋ labʋ?

18 Kalɩ Maatiyee 6:33. Pɩwɛɛ se paa ɛzɩmtaa lɛ, Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa ɩsɩɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kajalaɣ ɖeɖe pe-wezuu caɣʋ taa. Ɛzɩ Yesu yɔɔdʋʋ yɔ, ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ‘Ɛsɔ kaɣ kpaɣʋ pɩtɩŋa mbʋ yɔ nɛ ɛsɛɛ-ɖʋ kɛzɛɣa.’ Ɛbɛ yɔɔ Yesu yɔɔdɩ mbʋ? Pʋcɔ nɛ ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛɛlɩzɩ pɩ-taa kalɩtʋ 32 taa se: “Mɩ-Caa sɩm mbʋ se ɩwɛnɩ pɩtɩŋa mbʋ yɔ kɛdɛɖaɣ,” pʋ-tɔbʋʋ lɛ se mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɖʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Yehowa sɩm mbʋ pɩkɛ ɖa-kɩcɛyɩm yɔ pʋcɔ nɛ ɖa-maɣmaɣ ɖɩnaɣ se pɩwɛ-ɖʋ kɛdɛɖaɣ. (Fil. 4:19) Ɛsɩm ɖo-wondu ndʋ tɩkaɣ cadʋʋ nɛ ɛzɩdaa yɔ. Ɛsɩm tɔɔnaɣ nɛ ɖɩɣa ŋga pɩpɔzʋʋ se ɖa nɛ ɖɔ-hɔʋ ɖɩwɛɛna yɔ. Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɖʋ yɔ.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩnɩɣzɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɖʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ?

19 Kalɩ Maatiyee 6:34. Yʋsɩ se Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ cɩnɛ se: “Ɩtaanɩɣzɩ.” Ɛsɔɔlaa se ɖɩtɩmnɩ Yehowa nɛ ɖɩpɔzɩ-ɩ paa evemiye nɖɩ lɛ, ɖɩ-kɩcɛyɩm nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ se ɛkaɣ-ɖʋ welisinuu. Ye ɛyʋ ɛnɩɣzɩɣ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtalɩ-ɩ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ kɔyɔ, piyeki nɛ ɛtaa ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ liu nɛ ɛɛtasɩɣ Ɛsɔ liu taʋ, nɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ ɛ nɛ ɩ pa-taabalɩyɛ.—Ad. 3:5, 6; Fil. 4:6, 7.

CALƖNƖ ƐSƆ KEWIYAƔ ÑƖNƲƲ, NƐ ƐKPAƔ MBƲ PƖKAZAA YƆ NƐ ƐSƐ-Ŋ KƐZƐƔA

Ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋka ña-lɩmaɣza Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ? (Cɔnɩ tayʋʋ 20)

20. (a) Kaɖʋwa ŋga ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-tɩ Yehowa sɛtʋ taa? (b) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ?

20 Pɩɩwɛɣ ɖeu kpa se ɖɩkpaɣ ɖo-ɖoŋ nɛ ɖɩñɩnɩɣnɩ ñɩm nɛ ɖiyele Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɩnʋʋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ fezuu taa kaɖʋsɩ. Ŋpɩzɩɣ ŋkʋyɩ nɛ ŋwolo ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ. Ye ŋkɛ nʋmɔʋ lɩzɩyʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ nɛ ŋwolo Kewiyaɣ Tɔm Susuyaa Sukuli. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ kpɩtaʋ taa nɛ ŋla tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ yaa tɔm ɖɛzʋʋ ɖɩɣa nakɛyɛ taa. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋha ña-tɩ nɛ ŋsɩnɩ Kewiyaɣ Kpaamɩŋ maʋ tʋmɩyɛ ñɛ-ɛgbɛyɛ piliŋa taa. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla Kewiyaɣ tʋma nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Tɩmnɩ Yehowa nɛ ŋkpaɣ alɩwaatʋ nɛ ŋtazɩ aɖakaɣ kanɛ ka-taa: “ Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋyele nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ?” Nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ nɛ ŋtalɩ ña-kaɖʋwa.

21. Ɛbɛ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Yehowa kpam?

21 Lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ yɔɔ Yesu wɩlɩ-ɖʋ se ɖɩñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛlɛ pɩtaakɛ ñɩm. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, ɖɩɩkaɣ nɩɣzʋʋ ɖa-kɩcɛyɩm yɔɔ kpa. Ðɩñɔtʋʋnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtaɣ-ɩ liu se ɛkaɣ cɔnʋʋ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Ðɩɖɔkʋʋ ɖa-tɩ nɛ ɖɩɩyakɩ mbʋ payɩ ɖe-liu wɛɛ yɔ yaa mbʋ payɩ ɖɩnaɣ yɔ, paa ɖɩwɛnɩ liidiye se ɖɩyabɩ-pʋ yɔ. Ye ɖiyeba nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa nɛ ‘ɖihiɣ wezuu siŋŋ’ cee wayɩ.—1 Tim. 6:19.

^ [1] (tayʋʋ 12) Ye ŋñɩnɩɣ se ŋna mbʋ pʋyɔɔ nabʋyʋ taa, Yehowa yeki se Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ ɛtɛɖɩ tɔɔnaɣ yɔ, cɔnɩ tɔm ñʋʋ “Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ,” kɩwɛ Feŋuu Tilimiye 1er octobre 2014, h. 31 yɔɔ.