FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Juillet 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 29 août nɛ piwolo 25 septembre 2016 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Paha pa-tɩ faaa—Kana ɛjaɖɛ taa

Mba pakʋyaa nɛ powolo ɖenɖe tɔm susuyaa tɩɖɔɔ yɔ, pakatɩ kala sakɩyɛ ɛlɛ pehiɣ wazasɩ ɖɔɖɔ.

Ñɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ na, taañɩnɩ ñɩm

Yesu yɔɔdɩ mbʋ pʋyɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkpa ɖa-tɩ nɛ ñɩm laɣzaɣ yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩcaɣnɩ ɖɛ-ɛza?

Ye ɖɩtɩkpa ɖa-tɩ yɔ, wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ naadozo pɩzɩɣ tɩla se ɖɩtaacaɣnɩ ɖɛ-ɛza.

‘Taase sɔɔndʋ, mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ’

Yehowa kɛ taabalʋ kɩbanʋ weyi ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ŋ nɩɣzɛ nɛ kʋñɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ.

Ðisusi Ɛsɔ lootiye laŋhɛzɩyɛ tɔm

Ɛzɩma tɩyɛ Kewiyaɣ laŋhɛzɩyɛ tɔm wɩlɩɣ se Yehowa labɩ ɛyaa lootiye?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Ezekɩyɛɛlɩ ñʋʋ 37 taa, pɔyɔɔdaa se pɛkpɛndɩ kpoŋgbolonaa yaa ɖaŋ naalɛ nɛ pɩpɩsɩ ɖaʋ kʋɖʋmʋʋ. Tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?