Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kaaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pamawa se “Yahweh Sabaot eyele nɛ piyoo Hagav pɩyalʋ Hagaf” yɔ

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ɛzɩma caanaʋ taa matʋ natʋyʋ ñɩkɩɣ niye Bibl taa tɔm yɔɔ?

PALƖ kaaʋ nakʋyʋ yɔɔ Yeruzalɛm caanaʋ taa wondu ɖɩzɩyɛ naɖɩyɛ taa. Paama matʋ natʋyʋ kɩ-yɔɔ; pama-tʋ pɩnzɩ 700 piwolo 600 P.P.Y. taa mbʋ yɔ. Pɩlaʋ nakʋyʋ nɔɔ pakpaɣ kaaʋ ŋgʋ. Ðenɖe pakpaɣ-kʋ yɔ, pɩñɔtɩnɩ Ebrɔŋ tɛtʋ ndʋ tɩwɛ Izrayɛɛlɩ ɛjaɖɛ taa yɔ. Pama kaaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ se: “Yahweh Sabaot eyele nɛ piyoo Hagav pɩyalʋ Hagaf.” Ɛzɩma matʋ ndʋ tɩñɩkɩɣ niye Bibl taa tɔm yɔɔ? Tɩwɩlɩɣ se paasɩm Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa nɖɩ pamaɣaɣ-ɖɩ nɛ caanaʋ taa Ebree masɩ YHWH yɔ camɩyɛ, nɛ palakaɣnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ Bibl alɩwaatʋ taa. Pɩlaŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ, paama matʋ lɛɛtʋ ndɩ ndɩ nɛ tɩwɩlɩɣ se mba pekpeɣlaɣ ɩ-cɔlɔ yaa pɛmɛlaɣ peeɖe yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pamaɣaɣ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ ɛyaa hɩla wena a-taa nɛ Ɛsɔ hɩɖɛ yɔ kolonzi yɔɔ.

Jeyɔɔrjii sukuli kɩtɛzʋʋ taa wɩlɩyʋ weyi payaɣ se Rachel Nabulsi yɔ, ɛyɔɔdɩ matʋ ndʋ tɩ-yɔɔ se: “Pama hɩɖɛ YHWH tam sakɩyɛ matʋ ndʋ tɩ-taa. Pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ lɔŋ sakɩyɛ. . . . Matʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se hɩɖɛ YHWH nɛ weyi payaɣ mbʋ yɔ ɛ-tɔm kaacɛyɩ Izrayɛɛlɩ mba nɛ Yuuda mba wezuu caɣʋ taa siŋŋ.” Tɔm ndʋ tɩñɩkɩɣ niye Bibl taa tɔm yɔɔ. Ɛsɔ hɩɖɛ nɖɩ pamaɣaɣ-ɖɩ nɛ Ebree masɩ YHWH yɔ, ɖɩwɛ kɩ-taa tam kudokiŋ sakɩyɛ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ kaawɛ hɩla wena payaɣ ɛyaa yɔ a-taa.

Tɔm pee “Yahweh Sabaot,” wena aawɛ kaaʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ a-tɔbʋʋ lɛ se “yoyaa tɛ Yehowa.” Tɔm ndʋ, pɩwɛ ɛzɩ tɩwɩlɩɣ se Bibl alɩwaatʋ taa ɛyaa lakaɣnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ nɛ tɔm loyaɣ “yoyaa tɛ Yehowa” tʋmɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ. Tɔm ndʋ tɩñɩkɩɣ niye ɖɔɖɔ se ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm loyaɣ “yoyaa tɛ Yehowa” tam 283 Ebree Masɩ taa kɔzɩ kɔzɩ Izaayii, Yereemii, nɛ Zakariya takayɩsɩ taa yɔ pɩmʋnɩ mbʋ.