Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 4

‘Fezuu maɣmaɣ lɩzɩɣ aseɣɖe’

‘Fezuu maɣmaɣ lɩzɩɣ aseɣɖe’

“Fezuu maɣmaɣ tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩlɩzɩɣ aseɣɖe se ɖɩkɛ Ɛsɔ piya.”—ROMA 8:16.

HENDU 25 Ñe-ɖeke ña-pʋyʋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

Yehowa tɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ nɛ ɛpɩyɩ e-fezuu kiɖeɖeu Krɩstʋ ñɩma mba patalɩ ɛzɩ 120 mbʋ yɔ, pɔ-yɔɔ Pantekooti wiye (Cɔnɩ tayʋʋ 1-2)

1-2. Maamaaci lakasɩ nzɩ labɩ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye?

PƖƖKƐ Kujuka tanaŋ nakʋyʋ tɛɛ Yeruzalɛm, pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye. Tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ ɛzɩ 120 mbʋ yɔ kaakpeɣli ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ tɛɛ. (Tʋma 1:13-15; 2:1) Kɩyakɩŋ pazɩ pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ puwiye lɛ, Yesu kaaheyi-wɛ se pacaɣ Yeruzalɛm mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pakaɣ mʋʋ ŋgee haɖɛ naɖɩyɛ. (Tʋma 1:4, 5) Ɛbɛ labɩ pʋwayɩ?

2 “Nɛ tuda lɛ, kɔkɔɖɛ naɖɩyɛ lɩɩnɩ ɛsɔdaa kiŋ, ɛzɩ helim sɔsɔm nabʋyʋ makʋʋ yɔ.” Kɔkɔɖɛ nɖɩ ɖisuni ɖɩɣa tɩŋa. Nɛ pana “nabʋyʋ ɛzɩ miŋ nzʋlʋma yɔ” pɩcaɣ tɔmkpɛlɩkɩyaa ñʋŋ taa, nɛ “fezuu kiɖeɖeu su” pa-tɩŋa pa-taa. (Tʋma 2:2-4) Pɩtɩŋnɩ maamaaci lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ lɛ, Yehowa pɩyɩ e-fezuu kiɖeɖeu samaɣ kanɛ kɔ-yɔɔ. (Tʋma 1:8) Papɩsɩ kajalaɣ ñɩma mba pata-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa * nɛ paha-wɛ lidaʋ se pa nɛ Yesu pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu ɛsɔdaa yɔ.

ƐBƐ LAKƖ ALƖWAATƲ NDƲ PATAƔ NƆƆYƲ NUM YƆ?

3. Ɛbɛ yɔɔ, mba paawɛɛ Pantekooti wiye yɔ, patɩpɩtɩ se pata-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa?

3 Ye ŋŋkɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa mba paakpeɣli ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ puwiye yɔ pa-taa nɔɔyʋ yɔ, ŋtaasɔɔ mbʋ pɩlabɩ puwiye yɔ pɩ-yɔɔ kpa. Nabʋyʋ ɛzɩ miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ kɔm nɛ pɩcaɣ ña-ñʋʋ taa nɛ ŋpaɣzɩ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ yɔɔdʋʋ. (Tʋma 2:5-12)  Ŋŋpɩtɩɣ se pata-ŋ num fezuu kiɖeɖeu taa. Ɛlɛ mba payɩ pataɣ-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa yɔ, nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ pɩtɩŋɩɣna nɛ pataɣ-wɛ pʋ? Aayɩ. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩtɩlɩ?

4. Mba payɩ pata-wɛ num kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ, pe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ taa pata-wɛ pʋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

4 Ðɩyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ papɩzɩɣ nɛ pataa nɔɔyʋ num yɔ tɩ-tɔm. Pɩtɩkɛ Krɩstʋ ñɩma mba pɛkpɛndɩ ɛzɩ 120 mbʋ yɔ, pe-ɖeke pata num fezuu kiɖeɖeu taa pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye. Pʋwayɩ, kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye, ɛyaa lalaa ɛzɩ 3000 mbʋ yɔ, mʋ ɖɔɖɔ fezuu kiɖeɖeu. Pata-wɛ num alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ. (Tʋma 2:37, 38, 41) Ɛlɛ pɩnzɩ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa, pɩtɩkɛ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa tɩŋa pata num alɩwaatʋ ndʋ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ. Pamɩyɩsɩ Samaarii ñɩma lɩm nɛ pɩla alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, pata-wɛ num. (Tʋma 8:14-17) Nɛ ɛzɩma pata Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma num yɔ, pɩwɛ ŋgee. Pata-wɛ num halɩ pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm.—Tʋma 10:44-48.

5. Ɛzɩ 2 Kɔrɛntɩ mba 1:21, 22 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ lakɩ alɩwaatʋ ndʋ pataɣ nɔɔyʋ num fezuu kiɖeɖeu taa yɔ?

5 Ðɩyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩlakɩ alɩwaatʋ ndʋ pataɣ nɔɔyʋ num fezuu kiɖeɖeu taa yɔ pɩ-tɔm. Mba pata-wɛ num yɔ, kajalaɣ taa lɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-wɛ kaɖɛ se petisi se Yehowa lɩzɩ-wɛ. Papɩzɩɣ nɛ pɔpɔzɩ pa-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ-m?’ Pʋtɔma, pɩɩlakɩ lalaa mbʋ. Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ ɛzɩma pɩlakɩ patam numwaa tɩŋa payɩ yɔ pɩ-taa se: “Alɩwaatʋ ndʋ itisaa yɔ, patɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ pañɩɣ mɩ-yɔɔ fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ paayɔɔdaa se pahaɣ-mɩ yɔ kɩ-mayaɣ *, kɩkɛ ñɩm mbʋ pakaɣ-ɖʋ cɛlʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ pɩ-yʋsaɣ.” (Efɛz. 1:13, 14) Ye mbʋ, Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ, nɛ eyele nɛ pɩtʋ Krɩstʋ ñɩma mba pa-lɩmaɣza taa kpayɩ kpayɩ se ɛlɩzɩ-wɛ. Pɩtɩŋnɩ pɩ-yɔɔ lɛ, fezuu kiɖeɖeu kɛ “yʋsaɣ” ŋga paha-wɛ nɛ piyeki se pa-taa ɛtɛ se ɛsɔdaa pakaɣ caɣʋ wezuu  tam, nɛ pɩtɩkɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ.—Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ mba 1:21, 22.

6. Ɛbɛ pɩwɛɛ se Krɩstʋ tʋ patam num ɛla nɛ pɩsa nɛ ɛmʋ ɛsɔdaa kpaʋ kɩhɛyʋʋ?

6 Ye pata Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ num yɔ, pɩwɩlɩɣ se paa pɩɩla ɛzɩma yɔ ɛkaɣ mʋʋ ɛsɔdaa kpaʋ kɩhɛyʋʋ na? Aayɩ. Ɛɛpɩtɩɣ se palɩzɩ-ɩ se ɛkpa ɛsɔdaa. Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se ɛtɔzɩ paɣʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ: “Koobiya, ɩñaɣ pana siŋŋ nɛ pɩkɩlɩ nɛ ɩɖɔkɩ mɩ-yatʋ nɛ mɩ-lɩzʋʋ kpam, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ye iwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɩlakɩ mbʋ yɔ, ɩɩkaɣ tɔlʋʋ wiɖiyi kaaʋ.” (2 Pɩy. 1:10) Ye mbʋ, paa palɩzɩ Krɩstʋ tʋ patam num nɔɔyʋ se ɛkpaɣ ɛsɔdaa yɔ, mbʋ pi-ɖeke piyeki nɛ ɛmʋ ɛ-kɩhɛyʋʋ yɔ lɛ se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ.—Fil. 3:12-14; Ebr. 3:1; Natʋ 2:10.

ƐZƖMA NƆƆYƲ PƖZƖƔ NƐ ƐTƖLƖ SE PATA-Ɩ NUM?

7. Ɛzɩma patam numwaa pɩzɩɣ nɛ patɩlɩ se pɛwɛnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa?

7 Ɛzɩma nɔɔyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩlɩ se ɛwɛnɩ lidaʋ se ɛkpaɣ ɛsɔdaa? Ðɩnaɣ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ cosuu kpayɩ kpayɩ, tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma mba paawɛ Room nɛ “paya-wɛ se pɛkɛ ɛyaa kiɖeɖema yɔ,” tɩ-taa. Eheyi-wɛ se: “Pɩtɩkɛ yomiye fezuu ɩmʋwa se sɔɔndʋ ɛtasɩ-mɩ kpaʋ, ɛlɛ ɩmʋ fezuu ŋgʋ Ɛsɔ haɣ se ɛkpaɣ-mɩ ɛzɩ ɛ-pɩyalaa yɔ, nɛ fezuu ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩmakɩ kubusi se: ‘Aba, Caa!’ Fezuu maɣmaɣ tɩnɩɣ ɖe-fezuu yɔɔ nɛ kɩlɩzɩɣ aseɣɖe se ɖɩkɛ Ɛsɔ piya.” (Roma 1:7; 8:15, 16) Ye mbʋ, pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ lɛ, Ɛsɔ yeki se pɩtʋ patam numwaa lɩmaɣza taa kpayɩ kpayɩ se pɛwɛnɩ ɛsɔdaa kpaʋ lidaʋ ŋgʋ.—1 Tes. 2:12.

8. Ɛzɩma 1 Yohanɛɛsɩ 2:20, 27 wɩlɩɣ se pɩtɩkɛ nɔɔyʋ pɩwɛɛ se eheyi Krɩstʋ ñɩma patam numwaa se pata-wɛ num toovenim taa?

8 Yehowa eeyeki nɛ abʋta wɛɣ mba ɛlɩzɩɣ-wɛ se pakpa ɛsɔdaa yɔ pa-lɩmaɣza nɛ pa-laŋa taa. (Kalɩ 1 Yohanɛɛsɩ 2:20, 27.) Paa mbʋ yɔ, pɩwɛɛ se Yehowa ɛtɩŋnɩ ɛgbɛyɛ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa tɔm ɛzɩ paa anɩ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ nɔɔyʋ heyiɣni-wɛ se pɛkɛ patam numwaa toovenim taa. Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ kɩkɛ kedeŋa kpeekpe yɔɔ ɖoŋ weyi ɩkpaɖaa yɔ kɩ-yɔɔ, nɛ eyele se pɩtʋ pa-lɩmaɣza taa kpayɩ kpayɩ se pata-wɛ num!

‘PAÐAƔNƖ-WƐ LƲLƲƲ’

9. Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Efɛɛzɩ mba 1:18 taa yɔ, lɛɣzɩtʋ ndʋ lakɩ alɩwaatʋ ndʋ pataɣ nɔɔyʋ num yɔ?

9 Sɔnɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ se panɩɩ ɛzɩma pɩlakɩ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ taɣ-ɩ num yɔ pɩ-taa. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ pa-maɣmaɣ patɩkɛ patam numwaa. Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa se pacaɣ wezuu maatɛŋ tɛtʋ yɔɔ na, pɩtɩkɛ ɛsɔdaa. (Kiɖe 1:28; Keɣa 36:29) Ɛlɛ Yehowa lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ se pacaɣ wezuu ɛsɔdaa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛtaɣ-wɛ num yɔ, ɛlɛɣzɩɣ pe-lidaʋ nɛ pa-maɣzɩm kpɛlɩ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɛwɛɣnɩ lidaʋ se pacakɩ wezuu ɛsɔdaa.—Kalɩ Efɛɛzɩ mba 1:18.

10. Ye pɔtɔm se ‘paɖaɣnɩ nɔɔyʋ lʋlʋʋ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (Cɔnɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.)

10 Alɩwaatʋ ndʋ pataɣ Krɩstʋ ñɩma num yɔ, pɩwɩlɩɣ se ‘paɖaɣnɩ-wɛ lʋlʋʋ’ yaa ‘palʋlɩ-wɛ nɛ ɛsɔdaa kiŋ.’ * Yesu wɩlaa se paapɩzɩɣ nɛ palɩzɩ weyi patɩtaa-ɩ num yɔ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pɩlakɩ nɔɔyʋ alɩwaatʋ ndʋ eɖiɣziɣnaa se ‘paɖaɣnɩ-ɩ lʋlʋʋ’ yaa ‘fezuu lʋlɩ-ɩ’ yɔ pɩ-taa nɛ ɛnɩɩ.—Yoh. 3:3-8; pɩ-tɛɛ tɔm.

11. Lɩzɩ ɛzɩma nɔɔyʋ maɣzɩm lɛɣzɩɣ alɩwaatʋ ndʋ pataɣ-ɩ num yɔ pɩ-taa.

11 Alɩwaatʋ ndʋ pataɣ Krɩstʋ ñɩma num yɔ, ɛzɩma pa-maɣzɩm lɛɣzɩɣ? Pʋcɔ nɛ  Yehowa taɣ Krɩstʋ ñɩma mba num lɛ, pa-taa kaawɛ leleŋ nɛ lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna se pacakɩ wezuu tam tɛtʋ yɔɔ yɔ. Paaɖaŋ alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lakɩ se tɛtʋ ɛpɩsɩ paradisuu nɛ ɛhɩzɩ kañatʋ lakasɩ kpeekpe yɔ kpam. Pʋtɔma pamaɣzaɣ ɛzɩma pakaɣ mʋʋ nɛ taa leleŋ, pɔ-hɔʋ taa tʋ nɔɔyʋ yaa pa-taabalʋ nɔɔyʋ weyi ɛsɩba yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛlɛ pataɣ-wɛ num nɛ pɩtɛ lɛ, pa-lɩmaɣza lɛɣzɩɣ. Ɛbɛ yɔɔ? Paapaɣzɩɣ maɣzʋʋ se lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna se pacakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, kɩtɩtasɩ-wɛ kɛdɩnʋʋ. Pɩtɩkɛ se palabɩ kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ yɔɔ pɛlɛɣzɩ pa-maɣzɩm. Pɩɩlakɩ-wɛ tuda yem se tɛtʋ yɔɔ wezuu maatɛŋ caɣʋ lɩ-wɛ sɔŋ. Ɛlɛ, Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛlɛɣzɩ pa-maɣzɩm, nɛ lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna yɔ.

12. Ɛzɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:3, 4 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛzɩma pɩlakɩ Krɩstʋ ñɩma patam numwaa lidaʋ ŋgʋ pɛwɛna yɔ kɩ-yɔɔ?

12 Ɛyʋ weyi pata-ɩ num yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɩ ɛzɩ ɛtɩmʋna se ɛwɛɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛpɩtɩɣ paa ññɩɩ se Yehowa lɩzɩ-ɩ. Ɛlɛ, ɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ nɛ pɩkɛnɩ-ɩ taa leleŋ sɔsɔŋ se ɛwɛnɩ lidaʋ se ɛcakɩ wezuu maatɛŋ ɛsɔdaa.—Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 1:3, 4.

13. Lɩmaɣza wena patam numwaa wɛnɩ wezuu ŋgʋ pacakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ?

13 Pɩwɩlɩɣ se mba pata-wɛ num yɔ, pɔsɔɔlaa se pasɩ na? Apostoloo Pɔɔlɩ cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Ɛkpaɣ po-tomnaɣ nɛ ɛmaɣzɩnɩ kizinziku nɛ ɛtɔ se: “Toovenim taa lɛ, ɖa mba ɖɩwɛ kizinziku kʋnɛ kɩ-tɛɛ yɔ, ɖimuzuu, nɛ pɩnɩɣ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩtɩsɔɔlɩ se ɖɩhɔzɩ kʋnɛ yɔ, ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩtɩnɩ lɛɛkʋ kɩ-yɔɔ, se pɩsa nɛ wezuu li mbʋ pɩsɩkɩ yɔ.” (2 Kɔr. 5:4) Wezuu kʋnɛ kɩ-caɣʋ tɩlɩɩ Krɩstʋ ñɩma panɛ sɔŋ nɛ pañɩnɩɣ se kɩsɩɩ tɩnaɣ lɔŋ. Ɛlɛ, wezuu caɣʋ kɛdɩnɩ-wɛ nɛ pɔsɔɔlaa se pakpaɣ paa evemiye nɖɩ nɛ pa nɛ pɔ-hɔŋ nɛ pa-taabalaa pasamnɩ Yehowa. Nɛ paa ɛbɛ patɩɩlakɩ yɔ, paasɔʋ lidaʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩɖaŋ-wɛ cee wayɩ yɔ, kɩ-yɔɔ kpa.—1 Kɔr. 15:53; 2 Pɩy. 1:4; 1 Yoh. 3:2, 3; Natʋ 20:6.

YEHOWA TA-Ŋ NUM NA?

14. Ɛbɛ ɛɛwɩlɩɣ se pata nɔɔyʋ num fezuu kiɖeɖeu taa?

14 Pɩtɩla ŋwɛɛ nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩ pata-ŋ num fezuu kiɖeɖeu taa? Ye mbʋ yɔ, maɣzɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Yehowa sɔɔlɩm labʋ kɛdɩnɩ-ŋ siŋŋ na? Ŋmaɣzɩɣ se ŋwɛ kpekpeka siŋŋ tɔm susuu tʋmɩyɛ labʋ taa? Ŋsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ siŋŋ nɛ ŋsɔɔlɩ se ŋtɩlɩ “Ɛsɔ wondu ndʋ tɩwɛ cukaŋ yɔ”? (1 Kɔr. 2:10) Ŋmaɣzɩɣ se Yehowa yeba nɛ ñɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ lʋlɩ pee siŋŋ na? Ŋmaɣzɩɣ se pɩkɛnɩ-ŋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ŋsɩnɩ lalaa nɛ pɛkpɛlɩkɩ Yehowa yɔɔ tɔm na? Ŋna kaɣlaa se Yehowa tɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ ɖeyi ɖeyi nɛ ɛsɩnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa? Ye ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩtɩŋa pɩ-yɔɔ se ɛɛɛ yɔ, ɛzɩ pɩwɩlɩɣ se lɛɛlɛɛyɔ, palɩzɩ-ŋ se ŋkpa ɛsɔdaa? Aayɩ, pɩtɩkɛ mbʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla Ɛsɔ sɛyaa tɩŋa mbʋ, paa pata-wɛ num yaa patɩtaa-wɛ yɔ. Nɛ pɩtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ lɛ, Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛha paa ɛ-sɛyʋ weyi lɛ ɖoŋ ɛnɩ, paa ɛwɛnɩ lidaʋ se ɛkpaɣ ɛsɔdaa yaa ɛcakɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ. Ɛlɛ ye ŋwɛɛ nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ɛzɩ pata-ŋ num fezuu kiɖeɖeu taa yaa patɩta-ŋ yɔ, abʋta ana awɩlɩɣ se aayɩ, patɩta-ŋ num. Mba Yehowa lɩzaa yɔ, paapɔzʋʋ pa-tɩ se ɛzɩ pata-wɛ num yaa patɩtaa-wɛ! Pasɩma se pata-wɛ num!

Yehowa tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛha Abraham, Saara, Daviid, nɛ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ ɖoŋ se pala tʋma sɔsɔna, ɛlɛ ɛtɩlabɩnɩ e-fezuu ŋgʋ tʋmɩyɛ se ɛlɩzɩ-wɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa (Cɔnɩ tayʋʋ 15-16) *

15. Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩtɩlɩ se mba pamʋ Ɛsɔ fezuu yɔ, pɩtɩkɛ pa-tɩŋa palɩzaa se pakpa ɛsɔdaa?

15 Bibl yɔɔdɩ abalaa sakɩyɛ mba pɛwɛnɩ tisuu nɛ pamʋ fezuu kiɖeɖeu, ɛlɛ pɛfɛyɩnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa yɔ, pɔ-tɔm. Fezuu kiɖeɖeu kaaɖiyi Daviid. (1 Sam. 16:13) Fezuu kiɖeɖeu kaasɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ Yehowa wondu  ndʋ tɩwɛ cukaŋ yɔ tɩ-taa nɛ kɩsɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ nɛ ɛma Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ. (Mark. 12:36) Paa mbʋ yɔ, apostoloo Pɩyɛɛrɩ yɔɔdaa se Daviid “tɩkpa ɛsɔdaa.” (Tʋma 2:34) ‘Fezuu kiɖeɖeu kaasu’ Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ taa. (Luka 1:13-16) Yesu kaayɔɔdaa se ɛyʋ nɔɔyʋ tɩkɩlɩ Yohanɛɛsɩ, ɛlɛ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se Yohanɛɛsɩ ɛɛkaɣ wɛʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa. (Mat. 11:10, 11) Yehowa labɩnɩ e-fezuu kiɖeɖeu tʋmɩyɛ nɛ ɛha ɛyaa panɛ ɖoŋ se pala tʋma sɔsɔna, ɛlɛ ɛtɩlabɩnɩ e-fezuu ŋgʋ tʋmɩyɛ se ɛlɩzɩ-wɛ nɛ pakpa ɛsɔdaa. Ɛzɩ pɩwɩlɩɣ se pɛfɛyɩ siɣsiɣ nɛ pɩtalɩ mba palɩzɩ-wɛ se pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa yɔ? Aayɩ. Ɛlɛ pɩwɩlɩɣ se Yehowa kaɣ-wɛ fezuu nɛ pacaɣ wezuu Paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.—Yoh. 5:28, 29; Tʋma 24:15.

16. Kɩhɛyʋʋ ŋgʋ Ɛsɔ sɛyaa sakɩyɛ ɖaŋ sɔnɔ kpam?

16 Sɔnɔ, Ɛsɔ sɛyaa mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pa-taa sakɩyɛ fɛyɩnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa. Ɛzɩ Abraham, Saara, Daviid, Yohanɛɛsɩ Lɩm Mɩyɩsɩyʋ nɛ abalaa nɛ halaa sakɩyɛ mba paacaɣ wezuu Bibl alɩwaatʋ taa yɔ, paɖaŋ kpam se pacaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖiyiɣ-wɛ yɔ.—Ebr. 11:10.

17. Tɔm pɔzʋʋ mbʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

17 Ɛzɩma patam numwaa nabɛyɛ wɛ halɩ nɛ sɔnɔ Ɛsɔ samaɣ taa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm natʋyʋ. (Natʋ 12:17) Lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se patam numwaa ɩwɛɛnɩ pa-tɩ yɔɔ? Ye ñɛ-ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ ɛpaɣzɩ tɔɔʋ kpɔnʋ nɛ ɛñɔʋ vɛɛ alɩwaatʋ ndʋ palakɩ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yɔ, lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ŋwɛɛnɩ ɛ-yɔɔ? Nɛ ye mba pɔtɔŋ se pata-wɛ num yɔ pɛwɛɛ nɛ pɔɖɔʋ ɖɔʋ yɔɔ yɔ, ɛzɩ pɩwɛɛ se ŋnɩɣzɩ pɩ-yɔɔ? Ðɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.

^ tay. 5 Kpaɣnɩ pɩnaɣ 33 tɛ Pantekooti wiye nɛ pɩtalɩ sɔnɔ, Yehowa wɛɛ nɛ ɛhaɣ Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ lidaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ. Lidaʋ ŋgʋ lɛ se pa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔtɔkɩ kewiyitu ɛsɔdaa. Ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma mba peɖiɣziɣnaa se palɩzɩ-wɛ se pɛwɛɛnɩ waɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ? Ɛbɛ lakɩ alɩwaatʋ ndʋ pahaɣ nɔɔyʋ waɖɛ nɖɩ yɔ? Tɔm ñʋʋ nakʋyʋ wɛ janvier 2016 tɛ Feŋuu Tilimiye taa, nɛ kɩ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ palɩzɩ kʋnɛ, nɛ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ.

^ tay. 2 TƆM TƆBƲƲ: Pata-wɛ num fezuu kiɖeɖeu taa: Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ na nɛ ɛlɩzɩɣ nɔɔyʋ se ɛ nɛ Yesu pɔtɔɔ kewiyitu ɛsɔdaa. Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ e-fezuu yɔɔ nɛ ɛhaɣ ɛyʋ ɛnʋ lidaʋ cee wayɩ yɔɔ, yaa mbʋ pakaɣ-ɩ “cɛlʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ.” (Efɛz. 1:13, 14) Krɩstʋ ñɩma mba, papɩzɩɣ nɛ pɔyɔɔdɩ se fezuu kiɖeɖeu ‘lɩzɩɣ aseɣɖe’ yaa kiyeki nɛ panaɣ kpayɩ kpayɩ se ɛsɔdaa pa-kɩhɛyʋʋ wɛɛ.—Roma 8:16.

^ tay. 5 TƆM TƆBƲƲ: Mayaɣ. Pʋcɔ nɛ mayaɣ ŋga, kɛwɛɛ pa-taa paa weyi ɛ-yɔɔ tam lɛ, pɩwɛɛ se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ ɛ-sɩm wiye yaa kʋñɔŋ sɔsɔʋ ɖɩbazɩyɛ.—Efɛz. 4:30; Natʋ 7:2-4; kalɩ tɔm ñʋʋ “Tɔm Ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ” ŋgʋ kɩwɛ avril 2016 tɛ Feŋuu Tilimiye taa yɔ.

^ tay. 10 Ye ŋcaɣ se ŋnɩɩ ɛzɩma paɖaɣnɩɣ nɔɔyʋ lʋlʋʋ yɔ pɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ 1er avril 2009 tɛ Feŋuu Tilimiye (Fransɩɩ taa) h. 3-12.

HENDU 27 Ɛsɔ piya tɩlʋʋ alɩwaatʋ

^ tay. 57 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Paa pɔtɔ-ɖʋ salaka ɖe-tisuu yɔɔ yaa ɖɩwɛ ɖa-tɩ yɔɔ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖisusi nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖaŋnɩ taa leleŋ se ɖɩcakɩ wezuu tɛtʋ yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ-ɖʋ ɖiyuu yɔ.