Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 1

“Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ”

“Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ”

“Ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ; taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ: Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.”​—IZA. 41:10.

HENDU 7 Yehowa kɛnɩ ɖo-ɖoŋ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-2. (a) Tɔm ndʋ tɩwɛ Izaayii 41:10 taa yɔ, ɛzɩma tɩsɩnɩ koobu halɩñɩnʋ Yoshiko? (b) Yehowa kandɩyɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ se tɩwazɩ mba?

PAYAƔ koobu halɩñɩnʋ siɣsiɣ tʋ nɔɔyʋ se Yoshiko. Ɛɛnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ natʋyʋ. Fɛɖʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ yɔ, eheyi-i se fenasɩ pazɩ wayɩ lɛ, ɛkaɣ sɩbʋ. Ɛzɩma ɛlaba? Yoshiko tɔzɩ masɩ nzɩ ɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ sɩ-taa nakɛyɛ yɔɔ. Ŋga lɛ Izaayii 41:10. (Kalɩ Izaayii 41:10.) Pɩlabɩ mbʋ lɛ, eheyi fɛɖʋ weyi ɛcɔŋnɩ ɛ-yɔɔ yɔ se sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ ɛnʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa ɖɔkɩ e-nesi taa. * Tɔm ndʋ tɩwɛ mayaɣ ŋga ka-taa yɔ, tɩkpazɩ ɖo-koobu halɩñɩnʋ ɛnʋ ɖoŋ nɛ tɩsɩnɩ-ɩ se ɛtaa Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim. Mayaɣ kʋɖʋmaɣ ŋga kapɩzɩɣ nɛ kasɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala sɔsɔna yɔ. Pɩsa nɛ ɖɩna ɛzɩma mayaɣ ŋga kapɩzɩɣ nɛ kasɩnɩ-ɖʋ ɛzɩ kaasɩnʋʋ koobu ɛnʋ yɔ lɛ, kajalaɣ lɛ iyele nɛ ɖɩtazɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ kaaheyi tɔm ndʋ Izaayii yɔ pɩ-taa.

2 Kajalaɣ taa lɛ, Yehowa sɩnɩ Izaayii nɛ ɛma tɔm tʋnɛ se pɩkpazɩ ɖoŋ Yuuda ñɩma mbʋ pʋyɔɔ yɔ piileɖiɣ lɛ, pakaɣ-wɛ wonuu yomiye taa Babilɔɔnɩ. Yehowa tɩkandɩyɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ se tɩwazɩ Yuuda ñɩma mba pakaɣ-wɛ wonuu yomiye taa yɔ pe-ɖeke na, ɛlɛ ɛlabɩ mbʋ ɖɔɖɔ se tɩwazɩ ɛ-samaɣ, kpaɣnɩ caanaʋ taa nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ. (Iza. 40:8; Roma 15:4) Sɔnɔ, ɖɩwɛ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ weyi ɩ-taa wezuu caɣʋ wɛ “kaɖɛ pɩŋŋ” yɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛɛ se tɔm ndʋ tɩwɛ Izaayii takayaɣ taa yɔ, tɩkpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɩkpaɖɩ.​—2 Tim. 3:1.

3. (a) Lidaʋ tɔm ndʋ wɛ pɩnaɣ 2019 mayaɣ, Izaayii 41:10 taa? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ-ɖʋ lidaʋ tɔm ndʋ?

3 Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ lidaʋ tɔm naadozo  ndʋ Yehowa yɔɔdɩ Izaayii 41:10 taa yɔ tɩ-taa. Lidaʋ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ: (1) Yehowa wɛɣ ɖɔ-cɔlɔ, (2) ɛkɛ ɖɛ-Ɛsɔ, nɛ (3) ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ. Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ lidaʋ tɔm * ndʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛzɩ Yoshiko yɔ, ɖɩkatɩɣ kala ɖe-wezuu caɣʋ taa. Pɩtasɩ lɛ, wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ tɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ tɩkɔŋnɩ-ɖʋ wɩzasɩ sakɩyɛ. Halɩ kominawaa nazɩɣ ɖa-taa nabɛyɛ. Iyele nɛ ɖɩtazɩ lidaʋ tɔm naadozo ndʋ tɩ-taa kʋɖʋm kʋɖʋm.

“MƐWƐ ÑƆ-CƆLƆ”

4. (a) Lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa calɩ yɔɔdʋʋ? (Kalɩ ɖɔɖɔ pɩ-tɛɛ tɔm.) (b) Ɛzɩma Yehowa wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm? (c) Tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa yɔ, ɖoŋ weyi tɩwɛnɩ ñɔ-yɔɔ?

4 Kajalaɣ taa lɛ, Yehowa heyiɣ-ɖʋ lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ.” * Yehowa wɩlɩɣ se ɛwɛ ɖɔ-cɔlɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛwɩlɩɣ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ekeŋni-ɖʋ yɔ. Yʋsɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdaa nɛ pɩwɩlɩɣ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ ɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Yehowa yɔɔdaa se: “Ðenɖe ɛzɩ ŋkɛ mɛ-ɛsɩndaa pʋyʋ nɛ pʋyʋ keem pɩŋŋ yɔ, mɔnsɔɔlɩ-ŋ. ” (Iza. 43:4) Ðoŋ nɩɩyɩ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛɖɩɣ Yehowa nʋmɔʋ se ɛtaasɔɔlɩ-ɖʋ. Ɛ-sɔɔlɩm ɛɛlɛɣzɩɣ kpa. (Iza. 54:10) Sɔɔlɩm mbʋ ɛwɛnɩ ɖɔ-yɔɔ nɛ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ɖa nɛ ɩ ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩhaɣ-ɖʋ abalɩtʋ siŋŋ. Sɔnɔ ɛkaɣ ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ ɛzɩ ɛɛkandɩyʋʋ ɛ-taabalʋ Abram (yaa Abraham) yɔɔ yɔ. Yehowa heyi-i se: “Sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ Abram! Mɛnkɛ [ña-kpayʋʋ].”​—Kiɖe 15:1.

Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ kala wena awɛ ɛzɩ tɛʋ sɔsɔʋ yaa miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 5-6) *

5-6. (a) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Yehowa sɔɔlɩ siŋŋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ a-taa? (b) Ɛbɛ Yoshiko kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

5 Ðɩnawa se Yehowa sɔɔlɩ siŋŋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ a-taa, mbʋ pʋyɔɔ ɛhaɣ ɛ-samaɣ lidaʋ se: “Ye ŋtɛzɩɣ lɩm kɔyɔ, ma nɛ ŋ, nɛ pɔsɩ ɩɩkaɣ-ŋ libu; ye miŋ taa kɔyɔ, ɩɩkaɣ-ŋ ñaɣʋ, nɛ miŋ nzʋlʋmɩyɛ ɛɛkaɣ-ŋ ñaɣʋ.” (Iza. 43:2) Tɔm tʋnɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

6 Yehowa tɩyɔɔdɩ se ɛlakɩ nɛ mbʋ piyeki nɛ ɖɩtɔkɩ kʋñɔŋ yɔ pɩsɩɩ tɩnaɣ, ɛlɛ ɛɛkaɣ haʋ nʋmɔʋ se kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ ɛzɩ “pɔsɩ” yaa kala wena awɛ ɛzɩ “miŋ nzʋlʋmɩyɛ yɔ” acamɩ-ɖʋ tam. Ɛha-ɖʋ lidaʋ se ɛwɛɣ ɖɔ-cɔlɔ  nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ‘ɖɩtɛzɩ’ kala ana a-tɩŋa. Ɛbɛ Yehowa kaɣ labʋ? Ɛkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ nɛ pɩsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ kala wena apɩzɩɣ nɛ akɔnɩ-ɖʋ sɩm yɔ a-taa. (Iza. 41:13) Yoshiko weyi ɛ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ, eɖiɣzinaa se tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim. Ɛ-pɛlɛ yɔɔdaa se: “Ɛzɩma ɖo-ɖoo ɖɔkɩ ɛ-tɩ yɔ, pɩɩlabɩ ɖɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Toovenim taa lɛ, ɖɩnawa se Yehowa ha-ɩ laŋhɛzɩyɛ. Daada wobi pɩ-yɔɔ nɛ esusuu fɛɖaa nɛ kʋdɔndɩnaa lalaa Yehowa nɛ ɛ-tamasɩ pɔ-tɔm nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye.” Ɛbɛ Yoshiko kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se ye ɖɩtaɣ liu tɔm ndʋ Yehowa yɔɔdaa se “mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ” yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɣnɩ abalɩtʋ nɛ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kala taa.

“MƐNKƐ ÑƐ-ƐSƆ”

7-8. (a) Lidaʋ tɔm naalɛ ñɩndʋ ndʋ Yehowa yɔɔdaa nɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (b) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa heyi Yuuda ñɩma mba pɛwɛ yomiye taa yɔ se ‘pataahʋʋ’? (c) Izaayii 46:3, 4 taa tɔm ndʋ hɛzɩ Ɛsɔ samaɣ laŋɩyɛ?

7 Yʋsɩ lidaʋ tɔm naalɛ ñɩndʋ ndʋ Izaayii mawa yɔ: “Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ.” Yehowa yɔɔdʋʋ se “taahʋʋ” yɔ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? Mayaɣ kanɛ ka-taa, kiɖe tɛɛ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzaa se “taahʋʋ” yɔ, ɖɩ-tɔbʋʋ lɛ se “sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ ŋcɔŋnɩ ña-wayɩ ɖoŋ ɖoŋ se nabʋyʋ yaa nɔɔyʋ kaakɔɔ nɛ ɛlabɩ-ŋ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ” yaa “sɔɔndʋ ɛtaakpa-ŋ nɛ ŋcɔŋnɩ paa le se kaɖɛ naɖɩyɛ ɛtaakɔɔ nɛ ɖitudi-ŋ.”

8 Yehowa heyi Yuuda ñɩma mba pakaɣ-wɛ wonuu yomiye taa Babilɔɔnɩ yɔ se ‘pataahʋʋ.’ Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ kɔm nɛ ɛyaa mba pɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ sɔɔndʋ kaɣ-wɛ kpaʋ. Ɛbɛ kaɣ yebu nɛ sɔɔndʋ kpa-wɛ? Pɩnzɩ 70 nzɩ Yuuda ñɩma kaɣ caɣʋ yomiye taa yɔ sɩwɩzɩɣ tɛm lɛ, Mɛɛdɩ nɛ Pɛrsɩ sɔɔjanaa kaɣ labʋ you nɛ Babilɔɔnɩ. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ sɔɔjanaa mba pɔ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛ-samaɣ yomiye nɖɩ ɖɩ-taa pɛwɛ Babilɔɔnɩ yɔ, ɖɩ-taa. (Iza. 41:2-4) Babilɔɔnɩ ñɩma nɛ ajɛɛ lɛɛna taa ɛyaa mba paawɛ wezuu alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, panawa se po-koyindinaa ñɔtɩnɩ-wɛ lɛ, pañaɣ pana se pɛwɛɛ abalɩtʋ. Pʋyɔɔ pa-taa paa weyi heyaɣ lɛlʋ se: “Cɛyɩ ña-tɩ.” Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, polubi pa-tɩ cɛtɩm ɛsɔnaa sakɩyɛ nɛ pataɣ liu se paba kaɣ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ. (Iza. 41:5-7) Ɛlɛ pʋcɔ nɛ pɩtalɩ mbʋ lɛ, Yehowa hɛzɩ Yuuda ñɩma mba paawɛ yomiye taa yɔ pa-laŋa nɛ eheyi-wɛ se: “Ña yɔ, Izrayɛɛlɩ, ma-lɩmɖʋyʋ . . . Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ.” (Iza. 41:8-10) Yʋsɩ se Yehowa yɔɔdaa se: “Mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ.” Yehowa tɩŋnɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma nɛ patɩlɩ se ɛtɩsɔɔ pɔ-yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛkpɛndɩ ɛkɛ pɛ-Ɛsɔ nɛ mba ɖɔɖɔ pɛkɛ ɛ-samaɣ. Eheyi-wɛ ɖɔɖɔ se: “Mankaɣ-mɩ ɖɔkʋʋ nɛ maya mɩ-ñʋʋ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se tɔm tʋnɛ tɩɩkpazɩ Yuuda ñɩma mba pɛwɛ yomiye taa yɔ ɖoŋ siŋŋ.​—Kalɩ Izaayii 46:3, 4.

9-10. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ kaaʋ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

9 Sɔnɔ, ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ wɛɛ nɛ tɩwɛɛkɩɣ siŋŋ, mbʋ yebina nɛ sɔɔndʋ kpaɣ ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩkɛ toovenim se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkatɩɣ kala wena pakatɩɣ ɖɔɖɔ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ. Yehowa heyiɣ-ɖʋ se: “Mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ.” Ɛbɛ yɔɔ tɔm tʋnɛ tɩkɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ yɔ?

10 Iyele nɛ ɖɩkpaɣ kɩɖaʋ kʋnɛ: Nʋmɔɖɔnaa naalɛ, Jim nɛ Ben pɛwɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ naɖɩyɛ taa nɛ helim sɔsɔm nabʋyʋ wɛɛ nɛ pɩmakɩ siŋŋ nɛ pɩcɛŋɛsɩɣ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ nɖɩ. Peeɖe ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ sayʋ heyi mba pɛwɛ ɛ-lɔɔɖɩyɛ taa yɔ pa-tɩŋa se: “Ɩta mɩ-tambala nɛ pɩcɛyɩsɩ camɩyɛ. Kaɖɛ nɖɩ ɖɩkaɣ katʋʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ, ɖɩɩkaɣ leɖuu.” Peeɖe  sɔɔndʋ paɣzɩ kpaʋ Jim siŋŋ. Ɛlɛ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ sayʋ ɖaɣnɩ yɔɔdʋʋ se: “Ma lɔɔɖɩyɛ sayʋ mɔyɔɔdʋʋna, nabʋyʋ ɛɛlakɩ. Sɔɔndʋ ɛtaakpa-mɩ.” Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Jim wɛɛ nɛ ɛpɩtɩɣ nɛ ɛyɔɔdʋʋ se: “Ɛzɩ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ sayʋ ɛnɛ ɛwɛnɩ toovenim na?” Ɛlɛ ɛyʋsaa se Ben ñacaɣ e-ɖeɖe ɖiɣ ɖiɣ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɩ. Peeɖe Jim pɔzɩ-ɩ se: “Ɛbɛ yɔɔ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ŋ?” Ben mʋʋyɩ nɛ ecosi-i se: “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ mansɩm ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ sayʋ ɛnɛ camɩyɛ. Man-caa kɛlɛ!” Ben tasɩ-ɩ heyuu se: “Yele nɛ mɛnkɛdɩ-ŋ man-caa tɔm. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ŋtɩlɩ-ɩ camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ɛwɛ niye yɔ, ña ɖɔɖɔ sɔɔndʋ ɛɛtasɩɣ-ŋ kpaʋ.”

11. Lɔŋ weyi nʋmɔɖɔnaa naalɛ panɛ pa-kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

11 Lɔŋ weyi kɩɖaʋ kʋnɛ kɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ɛzɩ Ben yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɖɩsɩm Yehowa, ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ camɩyɛ. Ðɩnawa se ɛkaɣ ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ kala wena ɖɩkatɩɣ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɛnɛ ɩ-taa yɔ ɩ-taa. (Iza. 35:4) Ðɩtaɣ Yehowa liu, pʋyɔɔ lɛ, paa sɔɔndʋ ɛkpaɣ ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, ɖa lɛ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ. (Iza. 30:15) Ða ɖɔɖɔ ɖɩkaɣ nɩɣzɩnʋʋ Ben ye ɖiheyiɣ ɖe-egeetiye taa ñɩma lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩtaɣ Ɛsɔ liu yɔ. Ye ɖɩlakɩ mbʋ yɔ, mba ɖɔɖɔ pa-taa kaɣ tɛm se paa kala wena pakatɩɣ yɔ, Yehowa kaɣ-wɛ nesi ɖʋʋ.

“MANKAƔ-Ŋ KPAZƲƲ ÐOŊ NƐ MANKAƔ-Ŋ SƖNƲƲ”

12. (a) Lidaʋ tɔm naadozo ñɩndʋ ndʋ Yehowa yɔɔdaa? (b) Tɔm piye “nee” nɖɩ Izaayii labɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, ɖɩtɔzʋʋ-ɖʋ toovenim tɔm ndʋ yɔɔ?

12 Yʋsɩ lidaʋ tɔm naadozo ñɩndʋ ndʋ tɩ-tɔm Izaayii yɔɔdaa yɔ: “Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.” Izaayii kaatɛm yɔɔdʋʋ ɛzɩma Yehowa kaɣ kpazʋʋ ɖoŋ ɛ-samaɣ yɔ pɩ-tɔm se: “[Yehowa] kɔŋ, ɛ nɛ e-ɖoŋ nɛ e-nee ñazɩɣ.” (Iza. 40:10) Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Bibl lakɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm piye “nee” nɛ  kɩyɔɔdʋʋ ɖoŋ tɔm. Ye mbʋ Izaayii yɔɔdʋʋ se Yehowa “nee ñazɩɣ” yɔ, pɩtɔzʋʋ-ɖʋ se Yehowa kɛnɩ Wiyaʋ weyi ɛwɛ ɖoŋ siŋŋ yɔ. Ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ e-ɖoŋ weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ nɛ ɛɖʋ nesi ɛ-sɛyaa caanaʋ taa nɛ ɛkandɩyɩ pɔ-yɔɔ. Nɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ ewoki pɩ-yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩɣ mba pataɣ-ɩ liu yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ.​—Wp. 1:30, 31; Iza. 43:10.

You wonuu nakʋyʋ ɛɛkaɣ pɩzʋʋ nɛ kɩwa Yehowa nesi ɖoŋ ñɩnzɩ nzɩ sɩkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 12-16) *

13. (a) Kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ taa Yehowa ɖɔŋ ɛ-tɔm ndʋ eheyi-ɖʋ se ɛkaɣ-ɖʋ kpazʋʋ ɖoŋ yɔ tɩ-yɔɔ? (b) Tɔm ndʋ kpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ tɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ?

13 Kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ koyindinaa nazɩɣ-ɖʋ yɔ, Yehowa ɖɔŋ lidaʋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ.” Sɔnɔ, ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa, ɖo-koyindinaa wɛɛ nɛ pañakɩ pana se pasɩnzɩ ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yaa paɖɩzɩ ɖɛ-ɛgbɛyɛ. Paa mbʋ yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ. Yehowa heyi-ɖʋ tɔm ndʋ tɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ tɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Paa wonuu ŋgʋ poluba se poyooni-ŋ kɔyɔ, falaa.” (Iza. 54:17) Tɔm tʋnɛ tɩtɔzʋʋ-ɖʋ tɔm kɩcɛyɩtʋ naadozo yɔɔ.

14. Ɛbɛ yɔɔ pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ se Ɛsɔ koyindinaa kaɖɩɣnɩ-ɖʋ?

14 Kajalaɣ lɛ, ɖɩnawa se ɖɩkɛʋ Krɩstʋ wayɩ tɩŋɩyaa yɔ, ɛyaa ɩɩkaɣ-ɖʋ naʋ nɛ ɛsɩyɛ. (Mat. 10:22) Yesu kaayɔɔdaa se pakaɣ nazʋʋ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa siŋŋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa. (Mat. 24:9; Yoh. 15:20) Nabʋlɛ lɛ, Izaayii natʋ tɔm wɩlɩ-ɖʋ se pɩtasɩnɩ se ɖo-koyindinaa ɩɩkaɣ-ɖʋ naʋ nɛ ɛsɩyɛ lɛ, pakaɣ labɩnʋʋ you wondu ndɩ ndɩ tʋmɩyɛ se pakaɖɩnɩ-ɖʋ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ ɛzɩma patɩŋɩɣnɩ mɛsaɣ tɛɛ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ se peyele nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ yɔ, cɛtɩm tɔm ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ yɔ, nɛ nazɩm. (Mat. 5:11) Yehowa ɛɛkaɣ ɖɩɣʋ nʋmɔʋ ɖo-koyindinaa se pataalabɩnɩ tʋmɩyɛ you wondu ndʋ nɛ poyooni-ɖʋ. (Efɛz. 6:12; Natʋ 12:17) Ɛlɛ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa-ɖʋ. Ɛbɛ yɔɔ?

15-16. (a) Tɔm kɩcɛyɩtʋ naadozo ñɩndʋ ndʋ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩsɔɔ? (b) Nɛ ɛzɩma Izaayii 25:4, 5 ñɩkɩɣ niye tɩ-yɔɔ? (c) Ɛzɩma Izaayii 41:11, 12 taa tɔm wɩlɩɣ mbʋ pɩkaɣ tɛmnʋʋ mba poyouni-ɖʋ yɔ?

15 Yʋsɩ tɔm kɩcɛyɩtʋ naadozo ñɩndʋ ndʋ  tɩ-yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩsɔɔ yɔ. Yehowa yɔɔdaa se: “Paa wonuu ŋgʋ” pakpaɣaa se poyouni-ɖʋ yɔ pɩkaɣ kɛʋ “falaa.” Ɛzɩ tilimiye sɔsɔɖɛ kandɩyʋʋ ɖɔ-yɔɔ se paa tɛʋ ɛnɩɣ ɛzɩma yɔ pɩtaakɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ se “ɖoŋ tɩnaa” ɩtaalabɩ-ɖʋ nabʋyʋ. (Kalɩ Izaayii 25:4, 5.) Ðo-koyindinaa ɩɩkaɣ pɩzʋʋ kpa se pɔkɔnɩ kaɖɛ ɖe-weziŋ yɔɔ tam tam.​—Iza. 65:17.

16 Pɩtasɩ lɛ, Yehowa heyi-ɖʋ kpayɩ kpayɩ mbʋ pɩkaɣ talʋʋ mba ‘pa-taa wɩɣnɩ-ɖʋ’ yɔ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaa-ɩ liu nɛ pɩkpaɖɩ. (Kalɩ Izaayii 41:11, 12.) Paa ɖo-koyindinaa kaañaɣ pana ɛzɩma se poyooni-ɖʋ yaa paa you kaawɛ ɖoŋ ɛzɩma yɔ, mbʋ pɩkaɣ-wɛ talʋʋ yɔ pɩtɩlɛɣzɩ: Ɛsɔ koyindinaa kpeekpe ‘kaɣ lebu.’

MBƲ PƖPƖZƖƔ PƖSƖNƖ-ÐƲ NƐ ÐƖTAA YEHOWA LIU NƐ PƖKPAÐƖ YƆ

Ye ɖɩkalɩɣ Yehowa yɔɔ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaa-ɩ liu nɛ pɩkpaɖɩ (Cɔnɩ tayʋʋ 17-18) *

17-18. (a) Ɛzɩma Bibl kalʋʋ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaa Ɛsɔ liu nɛ pɩkpaɖɩ? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ. (b) Ye ɖɩmaɣzɩɣ pɩnaɣ 2019 mayaɣ taa tɔm yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

17 Pɩsa nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ pɩkpaɖɩ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ camɩyɛ. Nɛ nʋmɔʋ kʋɖʋmʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ Bibl kalʋʋ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Bibl taa kɛdɛsɩ sakɩyɛ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma Yehowa kandɩyɩ ɛ-samaɣ yɔɔ caanaʋ taa yɔ. Kɛdɛsɩ nzɩ sɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖa-taa ɛtɛ se sɔnɔ Yehowa kaɣ ɖɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ.

18 Yʋsɩ tɔm pee kɩbana wena Izaayii labɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛwɩlɩnɩ ɛzɩma Yehowa kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Ɛkpaɣ Yehowa ɛzɩ ninɖiɣyu yɔ nɛ ɛkpaɣ Yehowa sɛyaa ɛzɩ heɣsi yɔ. Ɛyɔɔdɩ Yehowa tɔm se: “Ekpeɣliɣ heɣsi ɛ-nɔkɔyʋʋ taa nɛ ɛkpakɩɣ-sɩ nɛ ɛnʋkɩ.” (Iza. 40:11) Ðɩnaɣ se Yehowa nesi nzɩ sɩwɛ ɖoŋ yɔ sɩɖɔkɩ-ɖʋ lɛ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ. Pɩsa nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ nɛ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ ataayele nɛ sɔɔndʋ kpa-ɖʋ lɛ, yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ lɩzɩ Izaayii 40:10 se tɩkɛnɩ pɩnaɣ 2019 mayaɣ. Kɔyɔɔdʋʋ se: “Taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ.” Maɣzɩɣ ka-taa tɔm yɔɔ paa ɖooye. Tɩkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ kala wena payɩ ŋkaɣ katʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ a-taa.

HENDU 38 Ɛkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ

^ tay. 5 Pɩnaɣ 2019 mayaɣ heyiɣ-ɖʋ lɩmaɣza naadozo wena a-yɔɔ sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ paa ɖɩnaɣ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɛjaɖɛ yɔɔ yaa ɖɩkatɩɣ kala ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ tazʋʋ lɩmaɣza ana a-taa nɛ kɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se sɔɔndʋ ɛtaakɩlɩ-ɖʋ kpaʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtaa Yehowa liu nɛ pɩkpaɖɩ. Maɣzɩ pɩnaɣ 2019 mayaɣ yɔɔ. Nɛ ye pɩsaŋ yɔ, ɖɔkɩ-kɛ ña-ñʋʋ taa. Kakaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ kala wena ŋkatɩɣnɩ ɛsɩndaa yɔ a-taa.

^ tay. 1 Kalɩ juillet  2016 tɛ Feŋuu Tilimiye h. 18.

^ tay. 3 TƆM TƆBƲƲ: Lidaʋ tɔm kɛnɩ toovenim tɔm yaa tamaɣ ŋga kakaɣ labʋ, paa pɩɩlabɩ ɛzɩma yɔ. Lidaʋ tɔm ndʋ Yehowa heyi-ɖʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ sɔɔndʋ ɛtaakɩlɩ-ɖʋ kpaʋ nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkatɩ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ.

^ tay. 4 Yehowa heyi-ɖʋ se ɖitaase sɔɔndʋ tam nabudozo Izaayii 43:10, 13, 14 taa. Masɩ kʋɖʋmsɩ nzɩ sɩ-taa palabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm pee “Mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ,” “Mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ,” ‘Mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.’ (Pɩwɩlɩɣ se Yehowa maɣmaɣ yɔɔdʋʋna.) Ɛbɛ yɔɔ Yehowa yeba nɛ Izaayii labɩnɩ tɔm pee ana tʋmɩyɛ tam sakɩyɛ? Ɛlabɩ mbʋ se ɛwɩlɩ se pɩcɛyaa se ɖɩtaa Yehowa liu nɛ pɩsa nɛ sɔɔndʋ ɛtaakpa-ɖʋ.

^ tay. 52 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlʋʋ 3: Hɔʋ nakʋyʋ taa ñɩma wɛɛ nɛ pakatɩɣ kala tʋmɩyɛ taa, tomnaɣ taa alaafɩya hɔɔlʋʋ taa, tɔm susuu taa nɛ sukuli taa.

^ tay. 54 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlʋʋ 5: Polisinaa nabɛyɛ sʋ Aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ paba lakaɣ kediɣzaɣ ɖɩɣa nakɛyɛ taa yɔ, ɛlɛ sɔɔndʋ tɩkpa koobiya.

^ tay. 56 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlʋʋ 6: Ye ɖɩlakɩ hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ ɖoŋ ɖoŋ yɔ, tɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ.