Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kenneth Cook, nɛ ɛ-halʋ Jamie

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ kɩfalʋ

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ kɩfalʋ

CƖLA 24 janvier 2018 tanaŋ tɛɛ, Betɛɛlɩ hɔŋ weyi ɩwɛ Etaazuunii nɛ Kanadaa ajɛɛ taa yɔ, ɩ-taa labɩ leleŋ nɛ ŋgee tɔm kususutu tʋnɛ: Posuyi Koobu Kenneth Cook, Jr. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ñɩma yɔɔ.

Palʋlɩ Koobu Cook Etaazuunii hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Pɛnɩsilivaanii yɔ tɩ-hadɛ kiŋ, nɛ peeɖe ɛpaɣlaa ɖɔɖɔ. E-sukuli ɖaŋ taa taabalʋ nɔɔyʋ wɩlɩnɩ-ɩ toovenim pʋcɔ nɛ ɛtɛzɩɣ Liisee sukuli. Ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm 7 juin 1980. Ɛpaɣzɩ paa ɖooye nʋmɔʋ lɩzɩyʋ tʋmɩyɛ 1er septembre 1982. Ɛlabɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ pɩnzɩ naalɛ nɛ pʋwayɩ lɛ, paha-ɩ waɖɛ nɛ ɛpaɣzɩ Betɛɛlɩ tʋmɩyɛ Wallkill, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa 12 octobre 1984.

Pɩnzɩ 25 nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa, Koobu Cook labɩ tʋma ndɩ ndɩ Betɛɛlɩ taa. Ɛlabɩ tʋmɩyɛ takayɩsɩ ɖɩlɩzɩyɛ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩcɔŋnɩ Betɛɛlɩ taa mba yɔɔ yɔ ɖɩ-taa. Ɛ nɛ Jamie pɔɖɔkɩ nesi pɩnaɣ 1996 nɛ paha ɛlɛ ɖɔɖɔ waɖɛ nɛ ɛpaɣzɩ tʋmɩyɛ Wallkill Betɛɛlɩ taa. Pɩtalɩ décembre 2009 lɛ, petiyini Koobu Cook nɛ ɛ-halʋ ɛgbɛyɛ sukulinaa ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Patɛrsɔɔnɩ, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa yɔ. Ɛɖʋwaɣ nesi Takayɩsɩ maʋ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ. Pɩtalɩ avril 2016 lɛ, papɩsɩnɩ Koobu Cook nɛ ɛ-halʋ Wallkill, nɛ palabɩ alɩwaatʋ pazɩ peeɖe lɛ, petiyini-wɛ Brooklyn, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa. Palabɩ fenasɩ kagbanzɩ peeɖe lɛ, powoni-wɛ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩwɛ Warwick, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa yɔ. Pɩtalɩ janvier 2017 lɛ, paha Koobu Cook waɖɛ se ɛkɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ tɛ tɔm maʋ kɔɔmiite sɩnɩyʋ.