Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 5

Ɛbɛ kediɣzisi wobu wɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

Ɛbɛ kediɣzisi wobu wɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ?

“Ɩwɛɛ nɛ isusuu Kɩbaɣlʋ sɩm pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛkɔŋ yɔ.”​—1 KƆR. 11:26.

HENDU 18 Ðɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩlaʋ yɔɔ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1-2. (a) Ɛbɛ Yehowa naɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kpeɣliɣ nɛ palakɩ Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ yɔ? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

MAƔZƖ nɛ ŋna mbʋ Yehowa naɣ alɩwaatʋ ndʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kpeɣliɣ se pala Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ yɔ. Pɩtasɩnɩ se ɛnaɣ samaɣ sɔsɔɔ ŋga kowoki sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ yɔ lɛ, ɛnaɣ ɖɔɖɔ mba powoba yɔ pa-taa paa weyi. Halɩ ɛnaɣ mba pañakɩ pana nɛ powoki sɩ-taa paa pɩnaɣ ŋga yɔ. Pɩtɩla, pa-taa nabɛyɛ wɛɛ nɛ palʋkɩnɩ nazɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Lalaa ɩɩkɔŋ kediɣzisi lɛɛsɩ ɖoŋ ɖoŋ, ɛlɛ panawa se Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ wobu tɔm cɛyɩ siŋŋ. Yehowa naɣ ɖɔɖɔ mba powoki sɔnzɩ nzɩ kajalaɣ ɖeɖe nɛ pɩtɩla, pañɩnɩɣ se pana ɛzɩma palakɩ kediɣzaɣ ŋga yɔ.

2 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa taa wɛ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ se ɛyaa sakɩyɛ woki Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ yɔ. (Luka 22:19) Ɛlɛ, pɩtɩkɛ ɛyaa ɛzɩma woki sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ yɔ, mbʋ kɩlɩɣnɩ haʋ Yehowa taa leleŋ. Mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa mba powoki sɩ-taa yɔ, mbʋ haɣnɩ Yehowa taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ cosuu tɔm kɩcɛyɩtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ɛbɛ yɔɔ ɖiiwoki Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ palakɩ paa pɩnaɣ ŋga yɔ sɩ-taa ɖeke, ɛlɛ ɖiwoki ɖɔɖɔ kediɣzisi nzɩ palakɩ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ Yehowa tɩŋɩɣnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ?

(Cɔnɩ tayʋʋ 1-2) *

TƖ LUZUU SEƔTIƔ-ÐƲ SE ÐIWOKI KEDIƔZISI

3-4. (a) Ɛbɛ yɔɔ ɖiwoki kediɣzisi? (b) Ɛbɛ kediɣzisi wobu wɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ? (c) Ɛzɩ 1 Kɔrɛntɩ mba 11:23-26 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se ɖɩfɛɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ?

3 Lɩmaɣzɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ ɖiwoki ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi yɔ, nɖɩ lɛ se sɩkɛnɩ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ. Ðiwoki-sɩ  ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ tɔm. Tɩ kpazɩyaa maɣzɩɣ se pɩtɩcɛyɩ se pawɩlɩ-wɛ tɔm natʋyʋ. (3 Yoh. 9) Ɛlɛ ɖa lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩmʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩlɩɣnɩ Yehowa nɛ ɛ-ɛgbɛyɛ pɔ-cɔlɔ yɔ.​—Iza. 30:20; Yoh. 6:45.

4 Ye ɖiwoki kediɣzisi yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu, nɛ ɖɩsɔɔlɩ faaa se pawɩlɩ-ɖʋ tɔm. Ðoo wena a-taa palakɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yɔ, ɖiwoki sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖiwolo, nɛ pɩtasɩ lɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ ɖɩña Yesu paɣtʋ tʋnɛ: “Ɩwɛɛ nɛ ɩlakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ mba 11:23-26.) Kediɣzaɣ ŋga, kakpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ cee wayɩ yɔɔ yɔ ɖoŋ nɛ kɔtɔzʋʋ-ɖʋ sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ Yehowa wɛnɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa nawa se pɩtɩkɛ tam kʋɖʋm ɖeke pɩcɛyaa se pakpazɩ-ɖʋ ɖoŋ nɛ pɛhɛzɩ ɖa-laŋa pɩnaɣ taa. Pʋyɔɔ ɛlabɩ kediɣzisi ɖʋtʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ eseɣtiɣ-ɖʋ se ɖiwolo-sɩ. Tɩ luzuu seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩñamɩ-ɩ. Ðɩkpakɩɣ ñɩɣtʋ sakɩyɛ paa kpɩtaʋ ŋgʋ nɛ ɖɩñɔɔzʋʋnɩ kediɣzisi nɛ ɖiwoki-sɩ.

5. Ɛbɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ petisiɣ se Yehowa ɛlabɩ-wɛ?

5 Paa pɩnaɣ ŋga, ɛyaa sakɩyɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ petisiɣ se Yehowa ɛwɩlɩ-wɛ tɔm. (Iza. 50:4) Panɩɣ leleŋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kediɣzaɣ taa, pʋyɔɔ papaɣzɩɣ kediɣzisi lɛɛsɩ kɔm. (Zek. 8:20-23) Ða nɛ ɛyaa kɩfama mba, ɖɩsɔɔlaa se Yehowa weyi ɛkɛ ‘ɖa-ñʋʋ yaɖʋ nɛ ɖa-kʋyʋʋ’ yɔ, ɛwɩlɩ-ɖʋ tɔm nɛ eɖiyi-ɖʋ. (Keɣa 39:18) Toovenim lɛ, nabʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩha taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ yaa nabʋyʋ tɔm ɛɛpɩzɩɣ nɛ pɩcɛyɩ nɛ pɩkpaɖɩ se ɖitisi nɛ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ weyi ɛsɔɔlɩ-ɩ siŋŋ yɔ pawɩlɩ-ɖʋ tɔm.​—Mat. 17:5; 18:20; 28:20.

6. Ɛzɩma tɩ luzuu sɩnɩ abalʋ nɔɔyʋ nɛ etisi nɛ ewolo Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ?

6 Paa pɩnaɣ ŋga, ɖɩñakɩ pana se ɖɩyaa ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ. Ɛyaa sakɩyɛ mba poluzuu pa-tɩ yɔ, panɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ petisaa nɛ pɔkɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ. Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, abalʋ nɔɔyʋ mʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ yaʋ takayaɣ, ɛlɛ eheyi koobu weyi ɛha-ɩ kɛ yɔ se ɛnʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ewolo sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ. Paa mbʋ yɔ, ɖoo wena a-taa palakaɣ sɔnzɩ nzɩ yɔ, pɩɖɩɣzɩ koobu ɛnʋ se abalʋ ɛnʋ, ɛkɔm Kewiyaɣ Kpaaŋ taa. Koobiya mʋ abalʋ ɛnʋ camɩyɛ nɛ pɩlabɩ-ɩ leleŋ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛpaɣzɩ wobu kediɣzisi paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Pɩnaɣ kpeekpe taa lɛ, kediɣzisi naadozo ɖeke ɛtɩpɩzɩ nɛ ewolo. Ɛbɛ sɩnɩ abalʋ ɛnʋ nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣza se ewoki kediɣzisi kpeekpe? Ɛɛwɛnɩ tɩ luzuu siŋŋ nɛ mbʋ sɩnɩnɩ-ɩ nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-lɩmaɣza. Koobu weyi ɛya-ɩ yɔ, ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Ɛkɛ ɛyʋ weyi eluzuu ɛ-tɩ siŋŋ yɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa hɔmnɩ abalʋ ɛnʋ se ɛsɛɛ-ɩ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ ɛpɩsɩ koobu.​—1 Pɩy. 5:5; Yoh. 6:44.

7. Mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kediɣzisi taa nɛ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ Bibl taa yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu?

7 Mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kediɣzisi taa nɛ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ Bibl taa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu. Kpɩtaŋ weyi ɩkɔŋ nɛ pʋcɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kɩyakʋ talɩ yɔ ɩ-taa, ɖoŋ ɖoŋ lɛ ɖe-kediɣzisi ñɩkɩɣ niye Yesu kɩɖaʋ yɔɔ nɛ tɩ luzuu mbʋ ɛwɩlaa nɛ ɛkpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Nɛ kɩyakɩŋ nɩɩyɩ pʋcɔ nɛ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ talɩ lɛ, peseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩkalɩ Bibl taa kɛdɛsɩ nzɩ sɩyɔɔdʋʋ mbʋ pɩlabɩ Yesu sɩm nɛ e-femtu pa-alɩwaatʋ taa yɔ. Mbʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa nɛ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ Bibl kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, piyeki se ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ kɩlaʋ ŋgʋ Yesu la ɖɔ-yɔɔ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ pɩkɩlɩ. Piseɣtiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɖɩmaɣzɩnɩ ɛ-tɩ luzuu nɛ ɖɩla Yehowa sɔɔlɩm, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ yɔ tɩ-taa.​—Luka 22:41, 42.

 ABALƖTƲ SƖƔNƖ-ÐƲ SE ÐIWOKI KEDIƔZISI

8. Ɛzɩma Yesu kaawɩlaa se ɛwɛ abalɩtʋ?

8 Ðɩñakɩ pana ɖɔɖɔ se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu abalɩtʋ. Maɣzɩ abalɩtʋ ndʋ ɛɛwɩlaa alɩwaatʋ ndʋ ɛ-sɩm kaañɔtaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛɛnawa se pɩkazɩ pazɩ e-koyindinaa kaɣ-ɩ ɖʋʋ fɛyɛ, pamabɩ-ɩ nɛ pakʋ-ɩ. (Mat. 20:17-19) Paa mbʋ yɔ, etisi faaa se ɛsɩkɩ. Alɩwaatʋ talaa lɛ, eheyi ɛ-apostoloowaa siɣsiɣ ñɩma mba paawɛ ɛ-cɔlɔ Jɛtɩsemaanee yɔ se: “Ɩkʋyɩ nɛ ɖɩɖɛɛ. Ɩna! Weyi ɛlɩɣ ma-wayɩ yɔ, ɛñɔtaa.” (Mat. 26:36, 46) Nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa mba paaɖɔkɩ you wondu yɔ pɔkɔm se pakpa-ɩ lɛ, ɛñɔtɩnɩ-wɛ, ɛwɩlɩ-wɛ ɛ-tɩ nɛ eheyi sɔɔjanaa se peyele ɛ-apostoloowaa nɛ pɛɖɛɛ. (Yoh. 18:3-8) Yesu kaawɩlaa se ɛwɛ abalɩtʋ siŋŋ! Sɔnɔ, Krɩstʋ ñɩma patam numwaa nɛ heŋ lɛɛŋ taa ñɩma pañakɩ pana se pɛwɛɛ abalɩtʋ ɛzɩ Yesu yɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

Ye ŋwɛ abalɩtʋ nɛ ŋwoki Krɩstʋ ñɩma kediɣzisi yɔ, pɩkpazɩɣ lalaa ɖoŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 9) *

9. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ-ɖʋ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɖiwolo kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ? (b) Ɛzɩma ɖa-kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ koobiya mba pɔtɔ-wɛ salaka pe-tisuu yɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ?

9 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala naayɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ-ɖʋ abalɩtʋ pʋcɔ nɛ ɖiwolo kediɣzisi ɖoŋ ɖoŋ. Ðo-koobiya nabɛyɛ ñakɩ pana nɛ powoki kediɣzisi paa pɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa, paa pitibi-wɛ yɔɔɔ, yaa paa pɛfɛyɩnɩ tomnaɣ taa alaafɩya camɩyɛ yɔ. Lalaa ñalakɩ abalɩtʋ nɛ powoki kediɣzisi paa pɔ-hɔʋ taa ñɩma yaa komina ɛkaɖɩɣnɩ-wɛ siŋŋ yɔ. Maɣzɩ ɖoŋ kɩbaŋ weyi ɖa-kɩɖaʋ wɛnɩ ɖo-koobiya mba paɖʋ-wɛ salaka pe-tisuu yɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ŋna. (Ebr. 13:3) Alɩwaatʋ ndʋ panɩɣ se ɖɩwɛɛ nɛ ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɣ Yehowa paa ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩkatɩɣ kala yɔ, pɩkpazɩɣ-wɛ ɖoŋ se pɔɖɔkɩ pe-tisuu, pa-abalɩtʋ nɛ pa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kpam. Mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩɩlabɩ apostoloo Pɔɔlɩ. Ɛɛwɛ salaka taa Roma lɛ, ɛ-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛnɩwa se e-koobiya ɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ. (Fil. 1:3-5, 12-14) Alɩwaatʋ pazɩ pʋcɔ nɛ palɩzɩɣ-ɩ salaka taa yaa palɩzɩ-ɩ nɛ pitileɖi lɛ, ɛma takayaɣ Ebree mba. Takayaɣ ŋga ka-taa, eseɣti Krɩstʋ mba siɣsiɣ ñɩma se peyele nɛ ‘po-koobiye sɔɔlɩm wɛɛ tam’ nɛ pataafɛɛ kediɣzisi kpa.​—Ebr. 10:24, 25; 13:1.

10-11. (a) Ɛyaa mba pɩwɛɛ se ɖɩyaa pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ? (b) Lɩmaɣza wena yɔɔ Efɛɛzɩ mba 1:7 seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla mbʋ?

10 Ðɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ abalɩtʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyaɣ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma, ɖa-tʋmɩyɛ taa taabalaa nɛ ɖo-kooka taa ñɩma se pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyaɣ ɛyaa mba? Ða-taa wɛ leleŋ siŋŋ nɛ mbʋ Yehowa nɛ Yesu palabɩ-ɖʋ yɔ, nɛ mbʋ tuzuuni-ɖʋ se ɖɩyaa lalaa nɛ pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ. Ðɩsɔɔlaa se mba ɖɔɖɔ patɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ patɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa yɔɔ nɛ peyele nɛ Yehowa “lootiye sɔsɔɖɛ” wazɩ-wɛ yɔ.​—Kalɩ Efɛɛzɩ mba 1:7; Natʋ 22:17.

11 Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ abalɩtʋ nɛ ɖa nɛ lalaa ɖikpeɣliɣ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ; nɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-Pɩyalʋ pawɩlaa se pɛwɛnɩ wɛtʋ ndʋ siŋŋ.

 SƆƆLƖM SEƔTIƔ-ÐƲ SE ÐIWOKI KEDIƔZISI

12. (a) Ɛzɩma ɖe-kediɣzisi kpazɩɣ ɖoŋ sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ? (b) Ɛbɛ 2 Kɔrɛntɩ mba 5:14, 15 seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu?

12 Sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖiwoki kediɣzisi. Tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ kediɣzisi taa yɔ, tiyeki se sɔɔlɩm mbʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pɔ-yɔɔ yɔ pɩpaɣlɩ nɛ pɩkpaɖɩ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, kediɣzisi nzɩ sɩtɔzʋʋ-ɖʋ mbʋ palabɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ. (Roma 5:8) Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ tɔzʋʋ-ɖʋ ɛzɩma Yehowa nɛ Yesu pɔsɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ yɔ nɛ ɛzɩma pɔsɔɔlɩ ɖɔɖɔ mba patɩtɩɩtɩlɩta se kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɛ ñɩm pʋyʋ yɔ. Ye ɖɩñakɩ pana se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu ɖe-wezuu caɣʋ taa paa evemiye nɖɩ yɔ, piyeki nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ. (Kalɩ 2 Kɔrɛntɩ mba 5:14, 15.) Pɩtasɩ lɛ, ɖa-laŋɩyɛ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩɖɛyɩ Yehowa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛha-ɖʋ kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa. Nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩɖɛyɩ Yehowa yɔ, ɩ-taa nakʋyʋ lɛ se ɖicosi tɔm ndʋ tɩlɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ ɖe-kediɣzisi taa.

13. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɔɔlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ siŋŋ? Lɩzɩ pɩ-taa.

13 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɖitisiɣ faaa se ɖɩlaa kɩlaŋ pɔ-yɔɔ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlaa kɩlaŋ ndɩ ndɩ se pɩha-ɖʋ nʋmɔʋ nɛ ɖiwolo kediɣzisi. Agbaa sakɩyɛ lakɩ kediɣzaɣ nakɛyɛ tʋmɩyɛ kɩyakʋ nakʋyʋ ɖanaɣ, nɛ pɩtɩla pɩnɩɣ-ɖʋ kɩyakʋ ŋgʋ siŋŋ. Nɛ palakɩ kediɣzaɣ lɛɛka Mazaɣ yaa Kujuka alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa lalaa wɛɛ nɛ pɛhɛzɩɣ yɔ. Paa pɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖiwoki kediɣzisi yɔ, ɛzɩ Yehowa naɣ ɖa-pana ñaɣʋ mbʋ? Ɛɛɛ, ɛnaɣ! Yehowa naɣ pana wena ɖɩñakɩ se ɖɩwɩlɩ-ɩ ɖɔ-sɔɔlɩm yɔ lɛ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ siŋŋ.​—Mark. 12:41-44.

14. (a) Ɛzɩma Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ? (b) Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ?

14 Yesu wɩlaa se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ, nɛ pɩkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Pɩtasɩnɩ se etisi faaa se ɛsɩkɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ lɛ, ɛwɩlɩ e-wezuu caɣʋ taa paa ɖooye se pɩtɩkɛ ɛ-kɛzɛsɩ ɛsɩɣ kajalaɣ lone taa, ɛlɛ pɛ-kɛzɛsɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Ɛcaɣ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa cɔlɔ paa pɩnɩ-ɩ yaa ɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ. (Luka 22:39-46) Nɛ ɛkam ɛ-lɩmaɣza mbʋ ɛpɩzaɣ se ɛla lalaa yɔ pɩ-yɔɔ, pɩtɩkɛ mbʋ lalaa pɩzaɣ se palabɩ-ɩ yɔ pɩ-yɔɔ ɛkam ɛ-lɩmaɣza. (Mat. 20:28) Ye sɔɔlɩm mbʋ ɖɩsɔɔlɩnɩ Yehowa nɛ ɖo-koobiya yɔ pɩwɛ ɖoŋ mbʋ yɔ, ɖɩkaɣ  labʋ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe se ɖiwolo Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ nɛ ɛgbɛyɛ taa kediɣzisi lɛɛsɩ tɩŋa.

15. Mba ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩna nɛ pɩkɩlɩ?

15 Ðɩwɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ toovenim Krɩstʋ ñɩma hɔʋ taa, nɛ ɖa-taa wɛ leleŋ se ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖɩyaɣnɩ ɛyaa kɩfama se pɔkɔɔ nɛ pɛkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ. Ɛlɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ “mba ɖa nɛ wɛ ɖɩka tisuu” ɛlɛ pɛhɛ fezuu taa yɔ nɛ pɩkɩlɩ. (Gal. 6:10) Ye ɖiseɣtiɣ-wɛ se powoki ɖe-kediɣzisi, kɔzɩ kɔzɩ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ kediɣzaɣ yɔ, pʋbʋ lɛ ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩsɔɔlɩ-wɛ. Ɛzɩ Yehowa nɛ Yesu yɔ, ɖa-taa lakɩ leleŋ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ mba pɛhɛ fezuu taa yɔ pa-taa nɔɔyʋ pɩsɩɣ Yehowa, ɖa-Caa kʋsɔɔlʋ nɛ ɖe-Ninɖiɣyu cɔlɔ yɔ.​—Mat. 18:14.

16. (a) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ? (b) Nɛ wɛtʋ ndʋ ɖe-kediɣzisi kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛna? (c) Ɛbɛ yɔɔ pɩnaɣ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩkɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ tɩ-taa pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 3:16 taa yɔ, tɩ-yɔɔ?

16 Kpɩtaŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa, ñaɣ pana nɛ ŋyaa ɛyaa sakɩyɛ mba ŋpɩzɩɣ yɔ se pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa Kemeɣa ɖanaɣ 19 avril 2019 wiye. (Cɔnɩ aɖakaɣ “ Ŋkaɣ-wɛ yaʋ na?”) Tɛtɛ pɩla mbʋ nɛ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖiwoki kediɣzisi nzɩ payɩ Yehowa tɩŋɩɣnɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ tɔm yɔ. Piyeki nɛ ɖɩkpazɩɣ ɖama ɖoŋ paa ɛzɩmtaa. Ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-tɛm ñɔtɩ kpam nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ɖiwoki kediɣzisi nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu, abalɩtʋ nɛ sɔɔlɩm. (1 Tes. 5:8-11) Iyele nɛ ɖɩwɩlɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ pilim se ɖa-taa wɛ leleŋ siŋŋ nɛ sɔɔlɩm mbʋ Yehowa nɛ ɛ-Pɩyalʋ pawɩlɩ-ɖʋ yɔ!​—Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16.

HENDU 126 Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛsa, ɩɖɔkɩ kpam, ɩwɛɛ ɖoŋ

^ tay. 5 Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ nzɩ pakaɣ labʋ Kemeɣa ɖanaɣ 19 avril 2019 yɔ, nzɩ kaɣnɩ kɛʋ kediɣzaɣ ŋga kɔ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ pɩnaɣ kpeekpe taa yɔ. Ɛbɛ seɣtiɣ-ɖʋ se ɖiwolo kediɣzaɣ ŋga? Ðiwoki-kɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɔ-tɔm ɛkɛdɩnɩ Yehowa. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kediɣzaɣ nɛ kpɩtaʋ taa kediɣzisi lɛɛsɩ wobu wɩlɩɣ ɖɔ-yɔɔ yɔ pɩ-tɔm.

^ tay. 50 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ KƖLƐMƲƲ: Ɛyaa wɛɛ nɛ pamʋʋ ɖama Kɩbaɣlʋ Ðanaɣ Tɔɔnaɣ sɔnzɩ taa

^ tay. 52 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlɩŋ 28-29: Pɔtɔ Koobu abalɩñɩnʋ ɛnɛ salaka e-tisuu yɔɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-hɔʋ taa ñɩma ma-ɩ takayaɣ yɔ pɩkpazɩ-ɩ ɖoŋ siŋŋ. Eɖiɣzinaa se patɩsɔɔ ɛ-yɔɔ, nɛ ɛ-taa wɛ leleŋ siŋŋ se ɛ-hɔʋ taa ñɩma ɖɔɖɔ ɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam Yehowa ɛsɩndaa paa politiki nɔɔhɔnɖɛ kaawɛ pɛ-ɛjaɖɛ taa yɔ.