Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋŋsɩm-tʋ?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Caanaʋ taa lɛ, ɛzɩma pɔɖɔkaɣ miŋ nɛ powoki nʋmɔʋ?

KƐDAƔ ŋga kɛwɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 22:6 taa yɔ, kawɩlɩɣ se alɩwaatʋ ndʋ Abraham ñɩnaɣ se ewolo nɛ ɛlaa kɩlaʋ poliŋ lone naɖɩyɛ taa yɔ, ɛkpaɣ “kɩlaʋ miŋ ɖasɩ nɛ ɛsʋʋ ɛ-pɩyalʋ Izaakɩ, ɛ-maɣmaɣ ɛɖɔkɩ e-nesi tɛɛ miŋ nɛ sɩɣa, nɛ pɛkpɛndɩ pɔɖɔŋ.”

Bibl tɩyɔɔdɩ ɛzɩma popuzaɣ miŋ caanaʋ taa yɔ pɩ-tɔm. Tɔm taa tazɩyʋ nɔɔyʋ yɔɔdaa se Abraham nɛ Izaakɩ pataapɩzɩɣ se pɔɖɔkɩ miŋ nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ kɩɖaɣlʋʋ ŋgʋ pɔɖɔma yɔ. Ye mbʋ, ɛ-lɩmaɣza taa lɛ, pʋtɔma yɔ Abraham nɛ Izaakɩ paaɖɔkɩ mbʋ pɩpɩzaɣ se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ popuzini miŋ yɔ na.

Ɛlɛ, lɔŋsɩnɖaa lalaa ñamaɣzɩɣ se pɩtaawɛɛ kɛlɛʋ se popuzi miŋ caanaʋ taa. Pɩɩwɛ ɛyaa kɛlɛʋ se pahaa miŋ pɔ-cɔlɔ mba cɔlɔ nɛ pɩkɩlɩ se pa-maɣmaɣ popuzi miŋ. Lɔŋsɩnɖaa mba, pa-taa sakɩyɛ maɣzɩɣ se pɩtɩla yɔ, Abraham kaaɖɔkɩ peɣa ŋga kɛwɛnɩ kpayaɣ yɔ nɛ ɛɖʋ ka-taa miŋ. Pɩtɩtɩlɩ yɔ, miŋ weyi paapuzi ɖoo taa yɔ, ɩ-mamala ɩhawa. (Iza. 30:14) Nɛ ye ɛyʋ ewoki nʋmɔʋ nɛ ɛɖɔkɩ miŋ mamala mbʋ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛñɩnɩ ɖasɩ cikpesi nɛ epuzi miŋ kɛlɛʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛsɔɔlaa yɔ.