Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ

‘Luzi ña-tɩ nɛ ña nɛ Ɛsɔ ɩɖɔ.’—MIK. 6:8, nwt.

HENDU: 48, 1

1-3. (a) Ɛbɛ Yuda nayʋ nɔɔyʋ tɩla? (b) Nɛ ɛbɛ lɩ pɩ-taa? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

ALƖWAATƲ natʋyʋ Yehowa kaatiyi Yuda nayʋ nɔɔyʋ se ewolo nɛ eheyi Izrayɛɛlɩ Wiyaʋ kɩdɛkɛdʋ Yarobam nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm natʋyʋ. Nayʋ ɛnʋ, eluzi ɛ-tɩ nɛ ewolo eheyi wiyaʋ nɩŋgbaŋʋʋ hɔm tɔm ndʋ. Peeɖe wiyaʋ Yarobam mʋ pana siŋŋ, ɛlɛ Yehowa kandɩyɩ ɛ-nayʋ yɔɔ nɛ Wiyaʋ tɩpɩzɩ nɛ ɛlabɩ-ɩ kɩdɛkɛdɩm nabʋyʋ.—1 Aw. 13:1-10.

2 Yuda nayʋ ɛnʋ ɛpɩsaa nɛ ekpeŋ lɛ, ɛkatɩ abalʋ akpadɩyʋ nɔɔyʋ, ɛ-tɛ kaawɛ Betɛɛlɩ. Akpadɩyʋ ɛnʋ eheyi-i se ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛkɛ Yehowa tɛ nayʋ. Nɛ epeɣzi Yuda nayʋ nɛ ɛlɛ maanɩ paɣtʋ ndʋ Yehowa kaaɖʋ-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Yehowa kaaheyi-i se ‘ɛtaatɔɔ tɔɔnaɣ nɛ ɛtaañɔɔ lɩm Izrayɛɛlɩ nɛ ɛtaapɩsɩ ɛkɔɔ nɛ nʋmɔʋ ŋgʋ ɛtɩŋnaa nɛ ewolo yɔ.’ Piyeba nɛ Yehowa taa wɩɩnɩ-ɩ. Ɛpɩsaa nɛ ekpeŋ lɛ, mʋʋzʋʋ nakʋyʋ katɩ-ɩ nʋmɔʋ taa nɛ kɩkʋ-ɩ.—1 Aw. 13:11-24.

3 Ɛbɛ yɔɔ nayʋ weyi eluzaɣ ɛ-tɩ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛkpazɩ ɛ-tɩ nɛ eyele nɛ abalʋ ɛnʋ epeɣzi-i nɛ ɛtɩŋ ɛ-wayɩ? Bibl tɩyɔɔdɩ natʋyʋ. Ɛlɛ pʋtɔma yɔ, ɛɛsɔwa se pɩpɔzʋʋ se ‘eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pɔɖɔ.’ Bibl tɔŋ se: “Hayɩ ɛyʋ, ɛwɩlɩ-ŋ mbʋ pɩwɛ  ɖeu yɔ. Nɛ ɛbɛ Yehowa pɔzʋʋ-ŋ se ŋla? Tobi lɛ, ŋsɔɔlɩ siɣsiɣ lakasɩ labʋ, ŋsɔɔlɩ camɩyɛ lakasɩ, nɛ ŋluzi ña-tɩ nɛ ña nɛ Ɛsɔ ɩɖɔ.” (Mik. 6:8, nwt ) Bibl taa, ye pɔtɔm se ɖa nɛ Yehowa ɖɩɖɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩtaa-ɩ liu, ɖɩtɩnɩ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ nɛ ɖɩɖɔ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Ɛyʋ weyi eluzuu ɛ-tɩ yɔ, ɛnawa se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ Yehowa paa ɛzɩmtaa. Nayʋ ɛnʋ, ɛpɩzaɣ se ɛpɔzɩ Yehowa nɛ ɛlɩzɩ-ɩ paɣtʋ ndʋ ɛɖʋ-ɩ yɔ tɩ-taa kpayɩ kpayɩ, ɛlɛ Bibl tɩyɔɔdɩ se ɛlabɩ mbʋ. Nabʋyʋ taa, ɖa ɖɔɖɔ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣza sɔsɔna naayɛ, ɛlɛ ɖɩɩnaɣ mbʋ ɖeyi ɖeyi Yehowa ñɩnɩɣ se ɖɩla hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɖiyeki nɛ Yehowa ɖiyi-ɖʋ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtaala mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ.

4. Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

4 Ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa, ɖɩna mbʋ tɩ luzuu kɛnaa nɛ mbʋ pʋyɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ-pʋ yɔ. Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna? Nɛ ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ-pʋ kpam paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ? Pɩsa nɛ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛ, ɖɩkaɣ tazʋʋ wɛtʋ naadozo taa nɛ wɛtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ; nɛ ɖɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla paa wɛtʋ ndʋ lɛ tɩ-taa yɔ.—Ad. 11:2.

YE ÐƐ-WƐTƲ ƐLƐƔZAA YƆ

5, 6. Ɛzɩma tɩyɛ Barizilayii wɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ luzuu?

5 Ye ɖɛ-wɛtʋ yaa ɖa-tʋmɩyɛ ɛlɛɣzaa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Barizilayii kaawɛnɩ pɩnzɩ 80 alɩwaatʋ ndʋ Wiyaʋ Daviid pɔzɩ-ɩ se ewolo nɛ ɛcaɣ ɛ-ɖɩɣa taa yɔ, nɛ pɩɩkɛnɩ Barizilayii hɩɖɛ ɖʋʋ siŋŋ. Pɩpɩzaɣ se pɩha-ɩ waɖɛ nɛ ɛ nɛ Daviid pa-taabalɩyɛ ɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. Ɛlɛ Barizilayii titisi. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛkpadɩyaa nɛ ɛtaañɩnɩɣ se ɛpɩsɩ Daviid sʋʋtʋ. Pʋyɔɔ Barizilayii yeba se Kimham ewolo e-lone taa, nɛ pʋtɔma yɔ Kimham kaakɛ ɛ-pɩyalʋ nɔɔyʋ.—2 Sam. 19:32-38.

6 Tɩ luzuu sɩnɩ Barizilayii nɛ ɛkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ. Ye Barizilayii ekizaa se ɛɛtɩŋɩɣ Daviid wayɩ yɔ, pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ eseɣaɣ yaa ɛɛsɔɔlaa se ɛcaɣ wezuu kɛlɛʋ. Ɛlɛ ekizaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ɛ-wɛtʋ lɛɣzaa nɛ ɛsɩm e-ɖoŋ kamaɣ. Ɛtaasɔɔlɩ se ɛla mbʋ ɛtaapɩzɩɣ labʋ yɔ. (Kalɩ Galaatɩ 6:4, 5.) Ye ɖɩñɩnɩɣ sɔsɔtʋ, hɩɖɛ sɛʋ yaa ye ɖɩcaɣ se lalaa ɩtɩlɩ-ɖʋ yɔ, piyeki nɛ ɖɩkpazɩ ɖa-tɩ, yaa ɖɩkpakɩɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ lalaa. (Gal. 5:26) Ɛlɛ ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɩkaɣ kpɛndʋʋ nɛ ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ Yehowa hɩɖɛ sɛɛ nɛ ɖɩtɛ ɖɩsɩnɩ lalaa.—1 Kɔr. 10:31.

7, 8. Ɛzɩma tɩ luzuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ se ɖɩtaataa ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ liu?

7 Ye paha-ɖʋ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ yaa ɖoŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Nehemiya nɩwa se Yehowa samaɣ ŋga kapɩsɩ Yerusalɛm yɔ kɛwɛ kʋñɔŋ taa lɛ, ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim se ɛsɩnɩ-kɛ. (Neh. 1:4, 11) Yehowa cosi ɛ-adɩma yɔɔ nɛ eyele nɛ Wiyaʋ Artasɛrzɛsɩ kpa-ɩ samaɣ ŋga ka-ñʋʋdʋ. Ɛlɛ paa Nehemiya kaawɛnɩ lone sɔsɔɖɛ, ñɩm nɛ ɖoŋ sɔsɔŋ yɔ, ɛtɩtaa ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ liu. Ewobi pɩ-yɔɔ nɛ ɛ nɛ Ɛsɔ pɔɖɔ. Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛkalaɣ masɩ se pɩsa nɛ Yehowa ɖiyi-i. (Neh. 8:1, 8, 9) Nehemiya taakpaɣ e-ɖoŋ nɛ ɛñazɩnɩ lalaa se ehiɣ kɛzɛɣa, ɛlɛ ɛlabɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ se pɩwazɩ-wɛ.—Neh. 5:14-19.

8 Nehemiya kɩɖaʋ kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se alɩwaatʋ ndʋ paɖʋʋ-ɖʋ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ yaa pahaɣ-ɖʋ waɖɛ kɩfaɖɛ naɖɩyɛ yɔ, tɩ luzuu sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaataa ɖa-maɣmaɣ ɖo-ɖoŋ liu. Ye pɩlaba se ɛgbɛyɛ  taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ paɣzɩ taʋ ɛ-lɛɣtʋ liu yɔ, piyeki nɛ ɛɛtɩmɩɣnɩ Yehowa pʋcɔ nɛ ɛcɔnɩ ɛgbɛyɛ taa tɔm natʋyʋ ɖeɖe. Koobiya nabɛyɛ ñapɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza naayɛ pʋcɔ nɛ patɩmnɩ Yehowa se ɛwazɩ pa-lɩmaɣza ana a-yɔɔ. Ye palabɩ mbʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se pɛfɛyɩnɩ tɩ luzuu. Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɛɛtaɣ ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ liu, halɩ paa ɛlakɩ tʋma wena atɛmɩ-ɩ malɩnʋʋ yɔ. Paa ɛzɩmtaa lɛ, ɛtɔzʋʋ se ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ e-ɖoŋ nɛ ɛmaɣzɩnɩ Yehowa ɖoŋ. (Kalɩ Aduwa 3:5, 6.) Ða Yehowa sɛyaa lɛ, ɖɩkaŋ ɖa-lɩmaɣza tʋma wena ɖɩwɛnɩ ɖɔ-hɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ a-yɔɔ na, nɛ ɖɩɩmaɣzɩɣ se tʋma ana a-yɔɔ lɛ ɖɩkɩlɩ lalaa weewee.—1 Tim. 3:15.

YE LALAA ƖKƲƲ ÐƆ-TƆM YAA YE PASAŊ-ÐƲ YƆ

9, 10. Alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ, ɛzɩma tɩyɛ tɩ luzuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

9 Alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdʋʋ ɖɔ-yɔɔ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ. Hana wilaɣ ɖoŋ ɖoŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛ-yɔnɖɔŋ Peniina ɖʋwaɣ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ. Paa Hana kaakɛ kaalʋlaɣ yɔ, ɛ-walʋ kaasɔɔlɩ-ɩ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɛtɩmaɣ kediɣzaɣ kizinziku tɛɛ lɛ, Cɔjɔ Sɔsɔ Elii kalɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzaɣ se ɛñɔ sʋlʋm nɛ pɩkʋʋ-ɩ. Maɣzɩ kpem nɛ ŋna! Paa Hana kaakatɩ kaɖɛ wɛtʋ ndʋ yɔ, tɩ luzuu sɩnɩ-ɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ nɛ ecosi Elii nɛ ñamtʋ. Pʋwayɩ, adɩma wena Hana laba yɔ, pama-yɛ Bibl taa. Adɩma ana a-taa, ɛsam Yehowa nɛ ɛwɩlɩ-ɩ ɛ-ɛsɩmɩyɛ; nɛ awɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɛwɛnɩ tisuu.—1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Tɩ luzuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ‘ɖɩwa kɩdɛkɛdɩm nɛ kɩbandʋ labʋ.’ (Roma 12:21) Lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ tɔyɩ Sataŋ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-taa, nɛ pʋyɔɔ lɛ pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa muluu-ɖʋ yɔ. Paa pa-lakasɩ ɩɖʋʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ. (Keɣa 36:1) Ye tɔm natʋyʋ ɛkɔm ɖa nɛ ɖo-koobiya ɖɛ-hɛkʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖʋ-ɖʋ ɖɩwɩzɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Ɛlɛ ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɖɩkaɣ  maɣzɩnʋʋ Yesu. Bibl yɔɔdʋʋ se alɩwaatʋ ndʋ ‘patʋ-ɩ yɔ, ɛtɩtʋʋ’ ɛlɛ ‘eyebi ɛ-tɩ nɛ weyi ɛhʋʋ tɔm siɣsiɣ yɔ.’ (1 Pɩy. 2:23) Yesu kaanawa se Yehowa ɖeke kpaɣnɩ kɩmɩyɛ. (Roma 12:19) Ɛzɩ Yesu yɔ, pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɖɔɖɔ iluzi pa-tɩ nɛ ‘pataakpa ɖama kɩdɛkɛdɩm kɩmɩyɛ.’—1 Pɩy. 3:8, 9.

11, 12. (a) Ɛzɩma tɩyɛ tɩ luzuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa saŋ-ɖʋ kadadayaɣ yɔ? (b) Ɛzɩma tɩ luzuu sɩɣnɩ-ɖʋ wondu suu, ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ nɛ ɖa-lakasɩ taa?

11 Ye pasaŋ-ɖʋ kadadayaɣ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Iyele nɛ ɖɩna kɩɖaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Ɛstɛɛrɩ hawa alɩwaatʋ ndʋ ɛ-wɛtʋ kɔm nɛ tɩlɛɣzɩ yɔ. Eeɖe pɩdɩɩfɛyɩ, nɛ paaha-ɩ sɔzɩŋ num ndɩ ndɩ se ɛcanɩnɩ ɛ-tɩ pɩnaɣ kʋɖʋmaɣ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, ɛ nɛ Pɛrsɩ Kewiyaɣ taa pɛlaa paawɛna nɛ pa-taa paa weyi lɛ, ɛñakaɣ pana se eɖe nɛ ɛkɩlɩ lalaa wiyaʋ ɛzɩdaa. Paa mbʋ yɔ, Ɛstɛɛrɩ kaawɛnɩ ñamtʋ nɛ hɛɛɛ wɛtʋ. Pʋwayɩ ɛkɔm nɛ ɛpɩsɩ abiɖe lɛ, ɛtɩkpazɩ ɛ-tɩ ɖɔɖɔ.—Ɛst. 2:9, 12, 15, 17.

Ðo-wondu suu nɛ ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ wɩlɩɣ se ɖɩñaŋ Yehowa nɛ ɛyaa lalaa na, yaa pɩwɩlɩɣ se ɖɩfɛyɩnɩ tɩ luzuu? (Cɔnɩ tayʋʋ 12)

12 Tɩ luzuu sɩɣnɩ-ɖʋ se paa ɛzɩmtaa lɛ, ɖo-wondu suu, ɖa-tɩ ñɔɔzʋʋ, nɛ ɖa-lakasɩ ɩmʋna nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ñamtʋ. Ðɩnawa se ɖɔ-tɔm ɛɛkɛdɩɣnɩ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkpazɩɣ ɖa-tɩ yaa ɖɩcaɣ se pana-ɖʋ yɔ. Ɛlɛ ye ‘ɖɩwɛnɩ maɣzɩm kɩbam hɛɛɛ’ yɔ, pitukuuni-wɛ nɛ pɩkɩlɩ. (Kalɩ 1 Pɩyɛɛrɩ 3:3, 4; Yer. 9:23, 24) Ye ɖɩkpazɩɣ ɖa-tɩ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, wiɖiyi pɩkaɣ naʋ ɖa-lakasɩ taa kaɣlaa. Pʋtɔma yɔ, ɖa-lakasɩ yaa ɖɔ-yɔɔdaɣ yeki nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se ɖɩwɛnɩ ŋgee wala naayɛ, yaa ɖɩsɩm tɔm ndʋ paasɩŋ yɔ, yaa ɖɩwɛnɩ taabalaa mba pɛwɛnɩ wala sɔsɔna yɔ. Yaa pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ɖɔ-yɔɔdaɣ pɩzɩɣ nɛ kawɩlɩ se ɖe-ɖeke ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ, ŋgʋ lalaa sɩnɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlabɩ-ɖɩ. Yesu tasɩ-ɖʋ haʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa. Tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ, ɛlɩzɩ tɩ-taa sakɩyɛ nɛ Ebree Masɩ taa. Yesu kaayɔɔdɩnɩ tɩ luzuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛñɩnaɣ se ɛ-tɔm welisiyaa ɩna se tɔm ndʋ ɛyɔɔdaɣ yɔ, tɩtɩlɩɩnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-cɔlɔ ɛlɛ tɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ na.—Yoh. 8:28.

YE PƖPƆZƲƲ SE ÐƖKPAƔ LƖMAƔZƖYƐ NAÐƖYƐ YƆ

13, 14. Ɛzɩma tɩyɛ tɩ luzuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana?

13 Pɩpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩtakɩ tɩ luzuu mbʋ ɖɩwɛna yɔ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ kaawɛ Sezaaree yɔ, nayʋ Agaabusi heyi-i se ye ewobi Yerusalɛm yɔ, pakaɣ-ɩ kpaʋ, nɛ halɩ papɩzɩɣ nɛ pakʋ-ɩ. Peeɖe sɔɔndʋ kpa koobiya nɛ petendi Pɔɔlɩ se etaawolo. Ɛlɛ Pɔɔlɩ kaatɛm ɛ-taa se ewoki Yerusalɛm. Pɔɔlɩ taataa ɛ-maɣmaɣ ɛ-tɩ liu nɛ sɔɔndʋ taakpa-ɩ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ ɛta Yehowa liu nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-tɩ se ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ paa ɛbɛ pɩkaɣ-ɩ tɛmnʋʋ yɔ. Koobiya na mbʋ lɛ, poluzi pa-tɩ nɛ petisi se Pɔɔlɩ ewolo Yerusalɛm.—Tʋma 21:10-14.

14 Tɩ luzuu pɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana paa ɖɩɩsɩŋ ɛzɩma pɩkaɣ-ɖʋ tɛmnʋʋ yɔ. Ðɩkpaɣ se ɖɩñɩnɩɣ se ɖɩla alɩwaatʋ tɩŋa Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ. Pʋtɔma yɔ, ɖɩpɔzʋʋ ɖa-tɩ se ye ɖɩtɔlɩ kʋdɔŋ yɔ, ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ? Nɛ ye ɖa-lʋlɩyaa ɩkpadɩyaa nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩsɩnɩ-wɛ, ɛzɩma ɖɩkaɣ labʋ? Ye ɖa-maɣmaɣ ɖɩkɔm nɛ ɖɩkpadɩyɩ yɔ, ɛbɛ ɖɩkaɣ labʋ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-tɩ yɔɔ? Paa ɖɩñɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa nɛ ɖɩtɩmɩ yɔ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖicosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-tɩŋa pɩ-yɔɔ. (Ekl. 8:16, 17) Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖitisi se ɖo-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ  ɖɩñɩnɩ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ taa, ɖɩpɔzɩ lalaa lɔŋ tasʋʋ, nɛ ɖɩtɩmnɩ Yehowa. Pʋwayɩ lɛ, ɖiyele nɛ fezuu kiɖeɖeu ɖiyi-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. (Kalɩ Eklesɩyastɩ 11:4-6.) Piyeki nɛ ɖɩha Yehowa waɖɛ se ɛwazɩ-ɖʋ, yaa ɛpɩzɩɣ ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖa-kaɖʋsɩ.—Ad. 16:3, 9.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ ÐƖWƐƐNƖ TƖ LUZUU NƐ PƖKƖLƖ YƆ

15. Ye ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa yɔɔ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖiluzi ɖa-tɩ?

15 Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɩkɩlɩ? Iyele nɛ ɖɩna nʋmɔŋ naanza weyi ɩpɩzɩɣ nɛ ɩsɩnɩ-ɖʋ yɔ. Kajalaɣ lɛ, ye ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ nɛ ɛ-sɔsɔtʋ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɩkɩlɩ. (Iza. 8:13) Ðɩtɔzɩ se pɩtɩkɛ ɖa nɛ ɛyʋ yaa Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ ɖɩɖɔŋna, ɛlɛ ɖa nɛ Ɛsɔ Kɩlɩm ɖɩɖɔŋna. Ye ɖɩmaɣzɩɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ‘ɖiluzi ɖa-tɩ Ɛsɔ tɛɛ.’—1 Pɩy. 5:6.

16. Ye ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa sɔɔlɩm yɔɔ kɔyɔ, ɛzɩma piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖiluzi ɖa-tɩ?

16 Nabʋlɛ lɛ, ye ɖɩmaɣzɩɣ Yehowa sɔɔlɩm yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu. Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se Yehowa ‘ɖʋʋ hɩɖɛ’ ɖo-tomnaɣ pilinzi nzɩ ɖɩmaɣzɩɣ se sɩfɛyɩnɩ wazaɣ yɔ. (1 Kɔr. 12:23, 24) Paa ɖɩwɛnɩ ɛjandʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ Yehowa cɔŋnɩ ɖa-taa paa weyi lɛ ɛ-yɔɔ. Ɛɛkpakɩɣ-ɖʋ nɛ ɛmaɣzɩɣnɩ lalaa; nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩyʋsʋʋnɩ-ɖʋ yɔ, eeyeki-ɖʋ sɔɔlʋʋ. Paa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛsɔɔlɩ-ɖʋ.

17. Ye ɖɩcɔŋnɩ lalaa wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, ɛzɩma pɩkaɣ-ɖʋ wazʋʋ?

17 Nabudozo lɛ, ɛzɩ Yehowa yɔ ye ɖɩcɔŋnɩ lalaa wɛtʋ kɩbandʋ yɔ, piyeki nɛ ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ pɩkɩlɩ. Ðɩɩñɩnɩɣ se ɖɩhɔ lalaa lɩmaɣza nɛ ɖɩkɔnɩ ɖɔ-yɔɔ yaa ɖiiheyiɣ-wɛ paa ɛzɩmtaa mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ, ɛlɛ ‘ɖɩñɩnɩɣ pɔ-lɔŋ tasʋʋ’ nɛ ɖɩkpakɩɣ pa-lɩmaɣza nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ. (Ad. 13:10nwt) Alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛɣnɩ wala ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɖa nɛ wɛ ɖɩkpɛndɩɣ nɛ ɖɩmɛyɩ. Nɛ ɖɩkaɣ sam Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ ɛzɩma ɛwazɩɣ ‘ɖo-koobiya mba pamɩzɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.’—1 Pɩy. 5:9.

18. Ye ɖɩfalɩsɩɣ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔ, ɛzɩma pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɩkɩlɩ?

18 Nabʋnaza lɛ, ye ɖɩtɩŋɩɣnɩ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ nɛ ɖɩfalɩsɩɣ ɖɛ-ɛhʋyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ pɩkɩlɩ. Paɣtʋ kila ana, akaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ Yehowa lɩmaɣza. Ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl ɖoŋ ɖoŋ, ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa, nɛ ɖɩkpakɩɣ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩɣ yɔ nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ pazɩ pazɩ lɛ, ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. (1 Tim. 1:5) Pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩcalɩnɩ lalaa kɛzɛɣa ñɩnʋʋ. Yehowa heyiɣ-ɖʋ se ye ɖɩñakɩ pana yɔ, ‘ɛtɛzɩɣ-ɖʋ ñɔɔzʋʋ’ pʋ-lɛ tɔbʋʋ se ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ wɛtʋ kɩbandʋ lɛɛtʋ nɛ pɩkɩlɩ.—1 Pɩy. 5:10ABT.

19. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu tam?

19 Tɩ kpazʋʋ yeba nɛ Yuda nayʋ weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kiɖe tɛɛ yɔ, elesi e-wezuu nɛ hɩɖɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɛɛwɛnɩ Ɛsɔ ɛzɩdaa yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ. Caanaʋ taa Ɛsɔ sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nɛ mba pɛwɛ sɔnɔ yɔ, pa-kɩɖaŋ wɩlɩɣ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu. Ye ɖa nɛ Yehowa ɖɩɖɔŋ tam yɔ, piyeki nɛ ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ pɩkɩlɩ. (Ad. 8:13) Paa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ Yehowa ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩkɛnɩ-ɖʋ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ɖa nɛ Yehowa ɖɩɖɔ. Ða-taa ɛla leleŋ nɛ waɖɛ nɖɩ, nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ ɖa nɛ Yehowa ɖɩɖɔ tam.