FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Janvier 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 27 février nɛ piwolo 2 avril 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Paha pa-tɩ faaa

Koobiya halɩñɩma sakɩyɛ mba powobi ajɛɛ lɛɛna taa yɔ, kiɖe tɛɛ lɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-wɛ se pala mbʋ. Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ nɛ pehiɣ abalɩtʋ? Alɩwaatʋ ndʋ powobi ajɛɛ ana a-taa yɔ, ɛbɛ pɛkpɛlɩkaa?

‘Taa Yehowa liu nɛ ŋla camɩyɛ’

Pɩkɛdɩɣnɩ Yehowa se ɛlabɩ-ɖʋ mbʋ ɖa-maɣmaɣ ɖɩɩpɩzɩɣ se ɖɩla ɖa-tɩ yɔ. Ɛlɛ ɛñɩnɩɣ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩla ɖo-ɖoŋ ɖeɖe. Ɛzɩma tɩyɛ pɩnaɣ 2017 mayaɣ sɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana?

Labɩnɩ ña-tɩ yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ tʋmɩyɛ camɩyɛ

Kʋjɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ Yehowa labɩ-ɖʋ? Nɛ suwe Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ yɔɔ? Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋña lalaa tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu?

Ɛbɛ tɩ luzuu kɛnaa? Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu?

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu paa pɩwɛ kaɖɛ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ tɩ luzuu alɩwaatʋ ndʋ ɖɛ-wɛtʋ lɛɣzɩɣ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ lalaa kʋʋ ɖɔ-tɔm yaa pasaŋ-ɖʋ yɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ɖɩkpaɣ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ yɔ?

‘Ndʋ ŋnɩ mɔn-cɔlɔ yɔ, wɩlɩ-tʋ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa’

Ɛzɩma koobiya akpadɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ evebiya nɛ papɩzɩ pala tʋma sɔsɔna ɛgbɛyɛ taa? Ɛzɩma koobiya evebiya pɩzɩɣ nɛ pawɩlɩ se koobiya mba paaɖɛ ɛgbɛyɛ nɔɔ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, pɛwɛ ñɩm pɛ-ɛzɩdaa?

Ŋŋsɩm-tʋ?

Caanaʋ taa, ɛzɩma pɔɖɔkaɣ miŋ nɛ powokini lona ndɩ ndɩ taa?