Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 8

Lʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ŋñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ

Lʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ pɩsa nɛ ŋñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ

“Iyele nɛ ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ yɔ.”—ROMA 14:19.

HENDU 113 Ðihiɣ laŋhɛzɩyɛ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Ðoŋ weyi ɛsɩsɛmɩyɛ kaawɛnɩ Yosɛɛfʋ hɔʋ yɔɔ?

YAKƆƆB kaasɔɔlɩ e-piya tɩŋa, ɛlɛ sɔɔlɩm mbʋ ɛɛwɛnɩ Yosɛɛfʋ weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 17 yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, pɩɩwɛ ŋgee. Ɛzɩma Yosɛɛfʋ ɖalaa laba? Papaɣzɩ-ɩ sʋsʋʋ, nɛ sʋsɩ nzɩ siyele nɛ papaɣzɩ-ɩ paɖʋʋ. Yosɛɛfʋ tɩla nabʋyʋ nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩɩmʋnaa se ɛ-ɖalaa ɩpaɖɩ-ɩ mbʋ. Paa mbʋ yɔ, pɛpɛdɩ Yosɛɛfʋ nɛ ɛpɩsɩ yom, nɛ pɛcɛtɩ pa-caa se tɛtɛgbɩnɛ naɖɩyɛ kʋnɩ ɛ-pɩyalʋ weyi ɛkɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ. Ɛsɩsɛmɩyɛ yeba nɛ pɛwɛɛkɩ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ hɔʋ taa yɔ, nɛ pɩkɔnɩ pa-caa laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ.—Kiɖe 37:3, 4, 27-34.

2. Ɛzɩ Galaatii mba 5:19-21 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ yɔɔ ɛsɩsɛmɩyɛ kɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ siŋŋ?

2 Masɩ taa lɛ, ɛsɩsɛmɩyɛ * kɛ “tomnaɣ lakasɩ” nzɩ sɩkɔŋnɩ ɛyʋ sɩm nɛ sɩpɩzɩɣ sɩɖɩɣ ɛyʋ nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛtaasʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ taa yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. (Kalɩ Galaatii mba 5:19-21.) Ɛsɩsɛmɩyɛ yekina nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ɛzɩ koyindiye, you nɛ pana kadadayaɣ pɛwɛɣ.

3. Ɛbɛ tɔm ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

3 Yosɛɛfʋ ɖalaa kɩɖaʋ wɩlɩɣ ɛzɩma ɛsɩsɛmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛkɩ taabalɩyɛ nɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ hɔʋ nakʋyʋ taa yɔ. Paa ɖɩɩkaɣ labʋ mbʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa laba yɔ kpa yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩwɛnɩ laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩtɩtalɩ pilim nɛ ɖipeɣziɣ yɔ. (Yer. 17:9) Pʋyɔɔ nabʋyʋ taa, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ wɛnʋʋ ɛsɩsɛmɩyɛ lalaa yɔɔ. Iyele nɛ ɖɩna Bibl taa kɩɖaŋ nɩɩyɩ, weyi ɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩna mbʋ piyeki nɛ pɩtɩla ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza paɣzɩ ñɔʋ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɖɩkaɣ naʋ nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ.

 ƐBƐ PƖZƖƔ NƐ PƖKƆNƖ ƐSƖSƐMƖYƐ?

4. Ɛbɛ yɔɔ Filistii ñɩma sʋsɩ Izaakɩ?

4 Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ wɛɣnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm yɔ. Izaakɩ kaawɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm sakɩyɛ, nɛ Filistii ñɩma paɣzɩ ɖʋʋ ɛsɩyɛ Izaakɩ ñɩm yɔɔ. (Kiɖe 26:12-14) Halɩ pakpaɣ tɛtʋ nɛ posuyi lɔkɔnaa mba pa-taa Yosɛɛfʋ luwaɣ lɩm nɛ ɛ-kpɩna ñɔʋ yɔ. (Kiɖe 26:15, 16, 27) Ɛzɩ Filistii ñɩma yɔ, sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ sʋsʋʋ mba pɛwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ-wɛ yɔ. Pɩtasɩnɩ se pɔsɔɔlʋʋ wondu ndʋ lalaa wɛna yɔ lɛ, pañɩnɩɣ ɖɔɖɔ se patɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ se peyele nɛ paba ɩtaatasɩ-tʋ wɛnʋʋ.

5. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sʋsaɣ Yesu?

5 Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlʋʋ nɔɔyʋ yɔ. Yuuda Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sʋsaɣ Yesu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa sakɩyɛ kaasɔɔlɩ-ɩ siŋŋ. (Mat. 7:28, 29) Yesu kaakɛ Ɛsɔ lone taa caɣyʋ nɛ ɛwɩlaɣ toovenim. Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa mba, posusi Yesu yɔɔ cɛtɩm tɔm se pɩsa nɛ pɛwɛɛkɩ ɛ-hɩɖɛ. (Mark. 15:10; Yoh. 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Ɛbɛ kɛdaɣ kanɛ kapɩzɩɣ nɛ kɛkpɛlɩkɩ-ɖʋ? Pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ lɩmaɣza wena payɩ ayeki se ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ ɛyaa mba pɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ, nɛ ɛgbɛyɛ taa koobiya sɔɔlʋʋ-wɛ yɔ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ pɛ-wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ.—1 Kɔr. 11:1; 3 Yoh. 11.

6. Ɛzɩma Diyotrefɛɛsɩ labɩ sʋsɩ?

6 Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ wɛɣnɩ wala ɛgbɛyɛ taa yɔ. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, Diyotrefɛɛsɩ sʋsaɣ mba pɛɖɛɣaɣ nɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ. Ɛɛsɔɔlaa se ɛwɛɛnɩ “kajalaɣ lone” ɛgbɛyɛ taa ñɩma hɛkʋ taa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛyɛlɩnɩ tɔm kɩdɛkɛdɩtʋ apostoloo Yohanɛɛsɩ nɛ koobiya lalaa mba paawɛnɩ wala yɔ pɔ-yɔɔ se ɛwɛɛkɩ pa-hɩla. (3 Yoh. 9, 10) Paa ɖɩɩkaɣ labʋ mbʋ Diyotrefɛɛsɩ laba yɔ kpa yɔ, ɖa ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ sʋsʋʋ ɖo-koobu Krɩstʋ tʋ nɔɔyʋ, weyi paha-ɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩɩsɔɔlaa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ ye pɩlakɩ-ɖʋ ɛzɩ ɖɩwɛ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɩkpaɖɩ-ɩ yɔ.

Ða-laŋɩyɛ wɛ ɛzɩ tɛtʋ yɔ, nɛ ɖɛ-wɛtʋ kɩbandʋ wɛɛ ɛzɩ hɛtʋ kɩbandʋ yɔ. Ɛlɛ ɛsɩsɛmɩyɛ wɛɛ ɛzɩ sɔtʋ ñɩyʋʋ nakʋyʋ yɔ.Ɛsɩsɛmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ nɔɔyʋ nʋmɔʋ se ɛtaawɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ sɔɔlɩm, pʋtɔdɩyɛ naʋ, nɛ camɩyɛ lakasɩ mbʋ yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 7)

7. Ðoŋ weyi ɛsɩsɛmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖɔ-yɔɔ?

7 Ɛsɩsɛmɩyɛ wɛ ɛzɩ sɔtʋ ñɩyʋʋ nakʋyʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩsɛmɩyɛ ɖomaɣ ñɔʋ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ kaɖɛ se ɖɩkʋ-kɛ. Lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɛzɩ sʋsɩ, tɩ kpazʋʋ, nɛ piɖeni men-ɖeke pɩzɩɣ piyele nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ paɣlɩ. Ɛzɩ ñɩyʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ ɖɩkʋʋ hɛɖʋʋ nakʋyʋ nʋmɔʋ se kɩtaapaɣlɩ yɔ, ɛsɩsɛmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pɩɖɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ se ɖɩtaawɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ sɔɔlɩm, pʋtɔdɩyɛ naʋ, nɛ camɩyɛ lakasɩ mbʋ yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnaɣ se ɛsɩsɛmɩyɛ paɣzɩ ñɔʋ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩkpɛzɩ-ɖɩ kpaagbaa. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ?

WƐƐNƖ TƖ LUZUU NƐ ÑE-LIU SƖBƖNƖ MBƲ ŊWƐNA YƆ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ñɩyʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ ŋgʋ kɩkɛ ɛsɩsɛmɩyɛ yɔ? Pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛzɩ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ ɖɩlɛɣzɩ ɖi-lone taa tɩ luzuu, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖe-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 8-9)

8. Wɛtʋ ndʋ pɩzɩɣ nɛ tɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ?

8 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖɩñakɩ pana se ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖe-liu sɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ tisuu ɖa-laŋa taa yɔ, ɛsɩsɛmɩyɛ ɛɛtasɩɣ hiɣu lone naɖɩyɛ. Tɩ luzuu kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ se ɖɩtaakɩlɩ ɖa-maɣmaɣ ɖa-tɩ yɔɔ maɣzʋʋ. Ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɛɛmaɣzɩɣ se ɛ-tɔm cɛyaa nɛ pɩkpaɖɩ lalaa. (Gal. 6:3, 4) Weyi e-liu sɩbɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, ɛɛkpakɩɣ ɛ-tɩ nɛ ɛmaɣzɩɣnɩ lalaa. (1 Tim. 6:7, 8) Ɛyʋ weyi eluzuu ɛ-tɩ nɛ e-liu sɩkɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛnaɣ pahaɣ nɔɔyʋ pʋyʋ kɩbam yɔ, ɛ-taa wɛɣnɩ-ɩ leleŋ.

9. Ɛzɩ Galaatii mba 5:16 nɛ Filiipi mba 2:3, 4 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ fezuu kiɖeɖeu kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩla?

9 Pɩpɔzʋʋ se Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ, nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɖe-liu sɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ. (Kalɩ Galaatii mba 5:16; Filiipi mba 2:3, 4.) Yehowa fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ  kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ maɣzɩm mbʋ pɩwɛ ɖooo ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ pɩ-taa. Kɩsɩɣnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ nɛ ɖɩtazɩ mbʋ piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩlakɩ nabʋyʋ yɔ pɩ-taa. Pɩtɩŋnɩ Ɛsɔ sɩnʋʋ yɔɔ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɛɣzɩ maɣzɩm kɩdɛkɛdɩm lone taa maɣzɩm mbʋ pɩkpazɩɣ ɖoŋ yɔ. (Keɣa 25:2; 50:12) Yele nɛ ɖɩna Moyizi nɛ Pɔɔlɩ pa-kɩɖaŋ; pɛkɛ abalaa mba papɩzaa nɛ palʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza nɛ pawa yɔ.

Izrayɛɛlɩ pɩɣa nakɛyɛ sewa nɛ kɔkɔɔ se keheyi Moyizi nɛ Yozuwee se abalaa nabɛyɛ naalɛ wɛɛ nɛ pɔyɔɔdʋʋ ɛzɩ nayaa yɔ. Yozuwee wɛɛ nɛ eheyiɣ Moyizi se ɛɖaŋ abalaa mba nɛ pataala mbʋ, ɛlɛ Moyizi kizi. Ɛlɛ, ɛwɛɛ nɛ eheyiɣ Yozuwee se ɛ-taa we leleŋ se Yehowa ha e-fezuu abalaa mba pa-naalɛ (Cɔnɩ tayʋʋ 10)

10. Wɛtʋ ndʋ pɩzaɣ se tɩtakɩ Moyizi? (Cɔnɩ takayaɣ huyuu yɔɔ kɩlɛmʋʋ.)

10 Moyizi kaawɛnɩ waɖɛ sɔsɔɖɛ Ɛsɔ samaɣ taa, ɛlɛ ɛtaawɛɛnɩ sʋsɩ nɛ ɛñɩnɩɣ se waɖɛ nɖɩ ɖɩsɩɩnɩ e-ɖeke. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, Yehowa lɩzɩ e-fezuu kiɖeɖeu hɔɔlʋʋ nakʋyʋ Moyizi yɔɔ nɛ ɛha-kʋ Izrayɛɛlɩ ɛzʋtʋyaa samaɣ ŋga kaasɩŋ kediɣzaɣ kizinziku cɔlɔ yɔ. Pɩlabɩ pazɩ pʋwayɩ lɛ, Moyizi nɩɩ se ɛzʋtʋyaa lalaa naalɛ mba pataawɛɛ kediɣzaɣ kizinziku cɔlɔ yɔ, pamʋ ɖɔɖɔ fezuu kiɖeɖeu nɛ papaɣzɩ yɔɔdʋʋ ɛzɩ nayaa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yozuwee heyi-i se ekizini ɛzʋtʋyaa naalɛ mba yɔ, ɛbɛ ɛlaba? Moyizi tɩpaɣzɩ sʋsʋʋ abalaa mba pa-naalɛ, lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ pɔ-yɔɔ yɔ, a-yɔɔ. Ɛlɛ eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛ nɛ wɛ panɩɩ leleŋ waɖɛ nɖɩ pɛwɛna yɔ ɖɩ-yɔɔ. (Kɩg. 11:24-29) Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Moyizi cɔlɔ?

Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa Krɩstʋ ñɩma pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ tɩ luzuu ɛzɩ Moyizi yɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 11-12) *

11. Ɛzɩma ɛzʋtʋyaa pɩzɩɣ nɛ pamaɣzɩnɩ Moyizi?

11 Ye ŋkɛ ɛzʋtʋyʋ, wiɖiyi pɛtɛmɩ-ŋ pɔzʋʋ se ŋfalɩsɩ nɔɔyʋ nɛ ɛla ɛgbɛyɛ taa tʋmɩyɛ naɖɩyɛ, nɖɩ ŋsɔɔlɩ siŋŋ yɔ? Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Pɩtɩla ŋsɔɔlɩ waɖɛ nɖɩ paha-ŋ se ŋcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye Kpɛlɩkʋʋ yɔɔ paa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ. Ɛlɛ maɣzɩ se pɔpɔzɩ-ŋ se ŋfalɩsɩ koobu nɔɔyʋ nɛ pɩsa nɛ alɩwaatʋ kaaɖɛɣ lɛ, ɛpɩzɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ye ŋluzuu ña-tɩ ɛzɩ Moyizi yɔ, pɩɩkaɣ-ŋ labʋ se ŋtisaa nɛ ŋfalɩsɩ koobu ɛnʋ yɔ, piyeki koobiya ɩɩtasɩɣ-ŋ ñam. Ɛlɛ ña-taa kaɣ labʋ leleŋ se ŋsɩnɩ ño-koobu ɛnʋ.

12. Sɔnɔ, ɛzɩma Krɩstʋ ñɩma sakɩyɛ wɛɛ nɛ pawɩlɩɣ se pɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ pe-liu sɩbɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ?

12 Na wɛtʋ lɛɛtʋ ndʋ koobiya abalɩñɩma mba pakpadɩyaa yɔ, pa-taa sakɩyɛ wɛɛ nɛ palʋkɩna yɔ. Paakɛ Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyaa pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ patalɩ pɩnzɩ 80 yɔ, petisi faaa nɛ peyele pa-tʋmɩyɛ. Egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa mba pa-pɩnzɩ talɩ 70 yɔ, poluzuu pa-tɩ nɛ peyeki waɖɛ nɖɩ, nɛ petisiɣ se paɖʋ-wɛ tʋma lɛɛna. Nɛ pɩnzɩ nzɩ sɩɖɛwa pitileɖita yɔ sɩ-taa, ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Betɛɛlɩ hɔʋ taa ñɩma sakɩyɛ paɣzɩ labʋ tʋma kɩfana wena paɖʋ-wɛ tɔm susuu taa yɔ. Koobiya siɣsiɣ ñɩma mba, pa-taa ɩɩwɩɣnɩ mba pɛwɛɛ nɛ palakɩ lɛɛlɛɛyɔ tʋma wena palakaɣ yɔ.

13. Ɛbɛ yɔɔ pɩpɩzaɣ se pɩtakɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛsʋsɩ apostoloowaa 12?

13 Apostoloo Pɔɔlɩ kɛ ɖɔɖɔ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ e-liu kaasɩbɩnɩ mbʋ ɛwɛna yɔ. Pɔɔlɩ tiyele se ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza ɩpaɣlɩ ɛ-laŋɩyɛ taa. Ɛlabɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka tɔm susuu taa, ɛlɛ eluzi ɛ-tɩ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Mɛnkɛ apostoloowaa taa cikpelu, nɛ mantɩmʋna se paya-m se apostoloo.” (1 Kɔr. 15:9, 10) Apostoloowaa 12 kaatɩŋ Yesu wayɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlakaɣ ɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋma tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛlɛ Yesu sɩba nɛ efe pʋcɔ nɛ Pɔɔlɩ pɩsɩ Krɩstʋ tʋ. Paa pʋwayɩ palɩzɩ Pɔɔlɩ se ɛkɛ “ajɛɛ tɛ apostoloo yɔ,” etihiɣ ŋgee waɖɛ se ɛpɩsɩ apostoloowaa 12 taa tʋ nɔɔyʋ. (Roma 11:13; Tʋma 1:21-26) Mbʋ ɛzɩ Pɔɔlɩ kaasʋsɩ abalaa 12 waa mba, nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ pa nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa yɔ lɛ, e-liu kaasɩbɩnɩ mbʋ ɛɛwɛna yɔ.

14. Ye ɖe-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɛbɛ ɖɩkaɣ labʋ?

14 Ye ɖe-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu yɔ, ɖɩkaɣ wɛʋ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔ, nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ ñamtʋ waɖɛ nɖɩ Yehowa ha lalaa yɔ ɖɩ-yɔɔ. (Tʋma 21:20-26) Ɛlabɩ ɖʋtʋ  nɛ ɛlɩzɩ abalaa nabɛyɛ se pɛɖɛɛ nɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Paa patɩtalɩ pilim yɔ, Yehowa kpakɩɣ-wɛ se ‘pɛkɛ ɛyaa kʋjɔŋ.’ (Efɛz. 4:8, 11) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩñaŋ abalaa mba nɛ ɖiluzuu ɖa-tɩ nɛ ɖɩɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ pawɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa yɔ, ɖɩñɔʋnɩ Yehowa kpam nɛ ɖa nɛ ɖo-koobiya Krɩstʋ ñɩma lalaa ɖɩwɛɛ laŋhɛzɩyɛ taa.

‘ÑƖNƖ MBƲ PƖKƆŊNƖ LAŊHƐZƖYƐ YƆ’

15. Ɛbɛ pɩcɛyaa se ɖɩla?

15 Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ lalaa yɔɔ, yaa lalaa ɩwɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ ɖɔ-yɔɔ yɔ, laŋhɛzɩyɛ ɛɛkaɣ wɛʋ ɖɛ-hɛkʋ taa. Pɩwɛɛ se ɖɩkpɛzɩ ɛsɩsɛmɩyɛ ɖa-maɣmaɣ ɖa-laŋɩyɛ taa, nɛ ɖikizi labʋ mbʋ pituzuu lalaa se pɛwɛɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ yɔ. Ye ɖɩsɔɔlaa se ɖɩña paɣtʋ ndʋ Yehowa ɖʋwa se “ɖɩñɩnɩ mbʋ pɩkɔŋnɩ laŋhɛzɩyɛ nɛ mbʋ pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩkpazɩ ɖama ɖoŋ yɔ,” pɩwɛɛ se ɖɩkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ kɩcɛyɩsɩ nzɩ. (Roma 14:19) Ɛbɛ ɖeyi ɖeyi ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ palʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ?

16. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ palʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ?

16 Ðɛ-wɛtʋ nɛ ɖa-lakasɩ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛnɩ ɖoŋ sɔsɔŋ lalaa yɔɔ. Ɛjaɖɛ sɔɔlaa se ɛyaa ‘ɩwɩlɩ’ wondu ndʋ pɛwɛna yɔ. (1 Yoh. 2:16) Ɛlɛ wɛtʋ ndʋ, tiseɣtiɣ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza. Ye ɖɩɩyɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ wondu ndʋ ɖɩwɛna yaa ndʋ ɖɩɖʋwa se ɖɩyakɩ yɔ tɩ-tɔm yɔ, ɖɩkaɣ sɩnʋʋ lalaa se pataawɛɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza. Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖitaaseɣti lalaa se pɛwɛɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ yɔ, ŋgʋ lɛ se ye paha-ɖʋ wala  naayɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɖɩwɩlɩ se ɖɩtɩlaa se ɖo-ɖoŋ wɛnɩ kamaɣ. Ye ɖɩhɔŋ lalaa lɩmaɣza nɛ ɖiwokini wala wena ɖɩwɛna yɔ a-yɔɔ yɔ, piyeki se ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza ɩñɔ pa-laŋa taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɩlɩɣ lalaa se pɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩyʋsʋʋ kɩbam mbʋ palakɩ yɔ, ɖɩsɩɣnɩ-wɛ se pe-liu ɛsɩbɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ, nɛ ɖiyeki ɖɔɖɔ se nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ laŋhɛzɩyɛ pɛwɛɛ ɛgbɛyɛ taa.

17. Ɛbɛ Yosɛɛfʋ ɖalaa pɩzaa nɛ pala, nɛ ɛbɛ yɔɔ?

17 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza nɛ ɖɩwa! Yele nɛ ɖɩɖaɣnɩ naʋ Yosɛɛfʋ ɖalaa kɩɖaʋ. Panazɩ Yosɛɛfʋ nɛ pɩla pɩnzɩ sakɩyɛ pʋwayɩ lɛ, pakatɩ-ɩ Ejipiti. Pʋcɔ nɛ Yosɛɛfʋ heyi ɛ-ɖalaa ɛyʋ weyi ɖeyi ɖeyi ɛkɛnaa yɔ lɛ, ɛtakɩ-wɛ se ɛna se pɛlɛɣzaa yaa patɩlɛɣzɩ. Eyeba nɛ pala tɔɔnaɣ nakɛyɛ nɛ alɩwaatʋ ɛtayaɣ-wɛ kɛ yɔ lɛ, ɛha pe-neu Bɛnjamɛɛ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa. (Kiɖe 43:33, 34) Paa mbʋ yɔ, nabʋyʋ ɛɛwɩlɩɣ se ɛ-ɖalaa sʋsɩ Bɛnjamɛɛ. Ɛlɛ, pawɩlaa se pamaɣzɩɣ pe-neu nɛ pa-caa Yakɔɔb pɔ-yɔɔ siŋŋ. (Kiɖe 44:30-34) Yosɛɛfʋ ɖalaa taatasɩ wɛʋ ɛsɩsɛmɩyɛ, pʋyɔɔ papɩzaa peyele nɛ laŋhɛzɩyɛ ɖaɣnɩ wɛʋ pɔ-hɔʋ taa. (Kiɖe 45:4, 15) Mbʋ ɖɔɖɔ, ye ɖɩkpɛzɩ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza tɩŋa ɖa-laŋa taa yɔ, ɖɩkaɣ yebu nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ ɖɔ-hɔʋ nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa.

18. Ɛzɩ Yakubu 3:17, 18 yɔɔdʋʋ yɔ, ye ɖɩɖʋ nesi nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ paa le, ɛbɛ kaɣ lɩʋ pɩ-taa?

18 Yehowa sɔɔlaa se ɖɩlʋbɩnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ. Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana siŋŋ pʋcɔ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩla pɩ-naalɛ. Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩtakɩɣ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ. (Yak. 4:5) Nɛ ɛyaa mba pɔcɔ-ɖʋ nɛ pata yɔ, peseɣtiɣ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza. Ɛlɛ, ye ɖɩñaɣ pana nɛ ɖɩwɛɛnɩ tɩ luzuu, ɖe-liu sɩbɩnɩ mbʋ ɖɩwɛna yɔ, nɛ ɖɩwɩlɩɣ ɛsɩmɩyɛ yɔ, ɖɩɩtasɩɣ wɛʋ ɛsɩsɛmɩyɛ. Ɛlɛ, ɖɩkaɣ ɖʋʋ nesi nɛ laŋhɛzɩyɛ wɛɛ paa le nɛ pɩsa nɛ ɖɩwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ.—Kalɩ Yakubu 3:17, 18.

HENDU 130 Ðikpeɣ nɛ sɔɔlɩm

^ tay. 5 Laŋhɛzɩyɛ wɛ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. Ɛlɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmʋʋ, ye ɖiyeba nɛ ɛsɩsɛmɩyɛ lɩmaɣza paɣlɩ ɖa-taa yɔ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ mbʋ pɩkɔŋnɩ ɛsɩsɛmɩyɛ yɔ. Ðɩkaɣ naʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩlʋbɩnɩ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ ndʋ, nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋhɛzɩyɛ yɔ.

^ tay. 2 TƆM TƆBƲƲ: Ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ Bibl taa yɔ, ɛsɩsɛmɩyɛ pɩzɩɣ nɛ pituyi nɔɔyʋ nɛ ɛsɔɔlɩ mbʋ lalaa wena yɔ, nɛ ɛñɩnɩ ɖɔɖɔ se ɛkpaɣ mbʋ pɛwɛna yɔ.

^ tay. 61 KƖLƐMƖŊ YƆƆ TƆM Hɔɔlʋʋ 18: Pɛwɛɛ nɛ palakɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa kediɣzaɣ nakɛyɛ lɛ, pɔpɔzɩ koobu akpadɩyʋ nɔɔyʋ weyi ɛcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye Kpɛlɩkʋʋ yɔɔ ɛgbɛyɛ taa yɔ se ɛfalɩsɩ ɛzʋtʋyʋ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ nɛ kala tʋmɩyɛ nɖɩ. Paa koobu akpadɩyʋ ɛnʋ ɛɛsɔɔlɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, etisi faaa nɛ ɛɖʋ nesi ɛzʋtʋyaa lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛwɩlɩ pɩɣa evelaɣ ŋga ɛzɩma ɖeyi ɖeyi kala yɔ nɛ ɛsam-kɛ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim.