Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 WEZUU CAƔƲ TƆM

Ma-lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ha-m ñɩm mbʋ piyeba nɛ piɖeni-m siŋŋ yɔ

Ma-lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ha-m ñɩm mbʋ piyeba nɛ piɖeni-m siŋŋ yɔ

ÐOO tayɩ hɛkʋ, nɛ ma nɛ koobu nɔɔyʋ ɖɩwɛ Nizɛɛrɩ Pɔɔ sɔsɔɔ kidiiliŋ yɔɔ. Ka-walanzɩ kaacɛzɩ kilomɛta kʋɖʋmʋʋ nɛ hɔɔlʋʋ nɛ ka-taa lɩm falaɣ ɖoŋ siŋŋ. You kaasa miŋ Naajeeriya nɛ ye ɖɩma Nizɛɛrɩ pɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ sɩm. Paa mbʋ yɔ pɩɩwɛɛ se ɖɩtɛzɩ. Nɛ ɖɩlabɩ mbʋ tam sakɩyɛ. Ɛzɩma pɩɖɔma nɛ mɛwɛɛ peeɖe? Iyele nɛ mɛnkɛdɩ-mɩ mbʋ pɩlaba nɛ pʋcɔ palʋlɩ-m yɔ pɩ-tɔm pazɩ.

Pɩnaɣ 1913 taa pamɩyɩsɩ man-caa John Mills lɩm Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 25. Koobu Russell yɔɔdɩnɩ lɩm mɩyɩsʋʋ tɔm yɔɔdʋʋ. Pɩlabɩ alɩwaatʋ pazɩ pʋwayɩ lɛ, Baaba wolo Trinidad nɛ peeɖe ɛ nɛ Constance Farmer weyi ɛɛkɛ Bibl Kpɛlɩkɩyʋ kpekpeka tʋ yɔ pɔɖɔkɩ nesi. Baaba kaasɩnɩ ɛ-taabalʋ William R. Brown nɛ pawɩlɩ “Photo-Drame de la création.” Palabɩ mbʋ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ pakʋsɩ Brown nɛ ɛ-halʋ nɛ powoni-wɛ Afrika wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa, pɩnaɣ 1923 taa yɔ. Man-caa nɛ mon-ɖoo paawɛnɩ lidaʋ se pakpaɣ ɛsɔdaa, nɛ powobi pɩ-yɔɔ nɛ pɛsɛɛ Yehowa nɛ kpekpeka Trinidad tɛtʋ taa.

ÐA-LƲLƖYAA KAASƆƆLƖ-ÐƲ SIŊŊ

Ma-lʋlɩyaa wɛnɩ piya nakʋ nɛ payaɣ kajalaɣ ñɩŋga se Rutherford, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ lɛ hɩɖɛ nɖɩ payaɣaɣ Watch Tower Bible and Tract Society ñʋʋdʋ. Pʋwayɩ lɛ palʋlɩ-m 30 décembre 1922. Paya-m se Clayton J. Woodworth mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mbʋ payaɣaɣ weyi ɛɛkɛ takayaɣ ŋga payaɣaɣ se L’âge d’or (lɛɛlɛɛyɔ ŋga payaɣ se Réveillez-vous!) yɔ ka-taa tɔm ñɔɔzʋʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ. Ða-lʋlɩyaa kaaha-ɖʋ falɩsʋʋ mbʋ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ kɔzɩ kɔzɩ lɛ, peseɣti-ɖʋ se ɖɩɖʋ ɖa-tɩ kaɖʋsɩ nɛ ɖɩla Yehowa tʋmɩyɛ. Mon-ɖoo kaawɛ niye siŋŋ Bibl masɩ tʋmɩyɛ labɩnʋʋ taa. Man-caa kaasɔɔlɩ-ɖʋ Bibl kɛdɛsɩ kɛdʋʋ nɛ ɛlakaɣnɩ e-tomnaɣ pilinzi tʋmɩyɛ se pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ ɛyɔɔdʋʋ yɔ tɩ-taa camɩyɛ.

Pa-pana ñaɣʋ lʋlɩ pee kɩbana. Ðɩɩkpɛndɩ abalɩbiya kagbanzɩ nɛ ɖa-taa naadozo kɔm nɛ powolo Gileyaadɩ sukuli. Ðɔ-kɔɔnaa naadozo labɩ nʋmʋʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ Trinidad nɛ Tobago tɛtʋ taa. Pɩtɩŋnɩ pa-wɩlɩtʋ nɛ pa-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔɔ lɛ, ɖa-lʋlɩyaa kaaɖu-ɖʋ “[Yehowa] ɖɩɣa taa.” Pa-sɩnʋʋ yeba nɛ ɖɩcaɣ peeɖe nɛ ɖɩnɛɣdɩ “ɖɛ-Ɛsɔ taɣ yɔɔ.”​—Keɣa 91:14.

Koobiya kpeɣlaɣ ɖa-ɖɩɣa taa nɛ powoki posusuu tɔm. Nʋmɔʋ lɩzɩyaa kpeɣlaɣ peeɖe, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, pɛkɛdaɣ Kanadaa Ɛsɔtɔm tiyiyu weyi payaɣ se George Young yɔ, ɛ-tɔm. Ɛɛkɔm Trinidad tɛtʋ taa. Ma-lʋlɩyaa ñɛkɛdaɣ Brown nɛ ɛ-halʋ,  mba pa nɛ wɛ paalabɩ tʋmɩyɛ yɔ pɔ-tɔm. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, paba ñaawɛ Afrika wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa. Pɩtɩŋa mbʋ yɔ piseɣtini-m nɛ manpaɣzɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ pɩnzɩ hiu yɔ.

TƲMA WENA MANPAƔZƖNAA YƆ

Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ɖa-takayɩsɩ yɔɔdaɣ tɔm kpayɩ nɛ sɩtaamɛsɩɣ natʋyʋ. Sikulaɣ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ wayɩ, sɩyɔɔdʋʋ mulum mbʋ ɛyaa lakɩ tadɩyɛ nʋmɔʋ taa yɔ pɩ-tɔm, nɛ sikuluu ɖɔɖɔ politiki agbaa wayɩ. Pɩtalɩ pɩnaɣ 1936 lɛ, Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa seɣti Trinidad tɛtʋ yɔɔ cɔnɩyʋ se ɛɖɩɣ nʋmɔʋ Watch Tower ɛgbɛyɛ takayɩsɩ kpeekpe. Ɛlɛ ɖiwobi pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlabɩnɩ-sɩ tʋmɩyɛ mɛsaɣ tɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖa-takayɩsɩ nzɩ sɩtɛma yɔ. Ðisusaɣ tɔm pɩtɩŋnɩ kpenzalasɩ nzɩ ɖɩpaɣaɣ nɛ pama sɩ-yɔɔ Kewiyaɣ tɔm yɔ sɩ-yɔɔ. Ðɩtayaɣ ɖɔɖɔ takayɩsɩ cikpesi. Ðɩɖɔŋaɣ habɛɛ yɔɔ nɛ nabʋyʋ taa lɛ ɖɩcakaɣ cɛɛcɛnaa. Ðɩtɩŋnɩ lɔɔɖɩyɛ nɖɩ pamakɩnɩ tɔm susuu tatasɩ yɔ, ɖɩ-yɔɔ nɛ ɖisusi tɔm kpaɣnɩ Tunapuna tɛtʋ taa nɛ piwolo Trinidad poliŋ ageeta taa. Pɩhaɣaɣ-ɖʋ taa leleŋ siŋŋ! Fezuu taa tʋma ana a-labʋ sɩnɩ-m nɛ maha man-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-m lɩm alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ pɩnzɩ 16 yɔ.

Lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩmabɩnɩ tɔm susuu tatasɩ Tunapuna tɛtʋ taa yɔ

Fezuu taa ñɩm mbʋ mehiɣ ɖɔ-hɔʋ cɔlɔ yɔ, nɛ kɩɖaŋ kɩbaŋ ɩnɛ ɩsɩnɩ-m nɛ manɖʋ man-tɩ kaɖʋwa se manpɩsɩɣ Ɛsɔtɔm tiyiyu. Kaɖʋwa ŋga mɔñɔnɩ-kɛ kpam pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ mowobi Edmund W. Cummings cɔlɔ Aruba tɛtʋ taa, pɩnaɣ 1944 yɔ. Ða-taa kaalabɩ leleŋ se ɛyaa hiu kaakɔm Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ pɩnaɣ 1945 taa. Pɩnaɣ 1946 lɛ, kajalaɣ ɛgbɛyɛ ñɔ lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa.

Oris yeba nɛ wezuu caɣʋ kɛdɩnɩ-m nɛ pɩkpaɖɩ

Pɩlabɩ alɩwaatʋ pazɩ pʋwayɩ lɛ, mantɩŋnɩ alɩwaatʋ fanʋʋ tɔm susuu yɔɔ nɛ malɩzɩ aseɣɖe Oris Williams weyi ma nɛ ɩ ɖɩlakaɣ tʋmɩyɛ yɔ. Oris ñaɣ pana siŋŋ se ɛlʋ wɩlɩtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ etisaɣ yɔ. Ɛlɛ pɩtɩŋnɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ lɛ, ɛkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ ɖeyi ɖeyi yɔ nɛ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm 5 janvier 1947. Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, ɖɩpaɣzɩ ɖama ɖanʋʋ nɛ pʋwayɩ lɛ ɖɩɖɔkɩ nesi. Ɛpaɣzɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ novembre 1950. Oris yeba nɛ wezuu caɣʋ kɛdɩnɩ-m nɛ pɩkpaɖɩ.

TƲMƖYƐ KƖBANÐƐ NÐƖ ÐƖLABƖ NAAJEERIYA ƐJAÐƐ TAA YƆ

Pɩtalɩ pɩnaɣ 1955 lɛ, paha-ɖʋ waɖɛ se ɖiwolo Gileyaadɩ sukuli. Pɩsa nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖiwolo sukuli ŋgʋ lɛ, ma nɛ Oris ɖiyebi tʋma wena ɖɩlakaɣ yɔ, ɖɩpɛdɩ ɖa-ɖɩɣa nɛ ɖa-ñɩm lɛɛbʋ nɛ ɖɩkʋyɩ Aruba tɛtʋ taa. 29 juillet 1956 ɖɩtɛm Gileyaadɩ sukuli ɖaŋ 27 ñɩŋgʋ, nɛ petiyini-ɖʋ Naajeeriya ɛjaɖɛ taa.

Ða nɛ Betɛɛlɩ hɔʋ ŋgʋ kɩwɛ Laagɔɔsɩ, Naajeeriya ɛjaɖɛ taa yɔ, pɩnaɣ 1957 taa

Oris ɖaɣnɩ maɣzʋʋ mbʋ pɩɖɛwa yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, ɛyɔɔdɩ se: “Yehowa fezuu pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ ɛyʋ nɛ ɛlʋbɩnɩ kala wena ɛkatɩɣ Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ taa yɔ. Mantaasɔɔlɩ kpa se mala Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ, ɛlɛ nɖɩ ma-walʋ ñaasɔɔlaa. Ma lɛ maasɔɔlaa se mɛwɛɛnɩ ɖɩɣa nɛ malʋlɩ piya. Mɛlɛɣzɩ lɩmaɣza ana alɩwaatʋ ndʋ mɔnkɔm nɛ menɖiɣzina se pɩcɛyɩ siŋŋ se posusi tɔm kɩbandʋ yɔ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɛm Gileyaadɩ sukuli yɔ, maasɔɔlɩ siŋŋ se mala Ɛsɔtɔm tiyiyu tʋmɩyɛ. Ðɩsʋwaɣ mɛlɛ se ɖiwolo ɖenɖe petiyini-ɖʋ yɔ lɛ, koobu weyi ɛ nɛ Knorr palakaɣ tʋmɩyɛ yɔ ɛkɔɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ wele wele. Eheyi-ɖʋ se ɖɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ Betɛɛlɩ lɛ, pitibi-m yɔɔɔ pazɩ. Ɛlɛ mɛlɛɣzɩ ma-lɩmaɣza ana lɛɛ lɛɛ nɛ mɔnsɔɔlɩ Betɛɛlɩ taa tʋmɩyɛ labʋ. Nɛ mɔnkɔm nɛ mala tʋma ndɩ ndɩ Betɛɛlɩ. A-taa nɖɩ maakɩlɩ sɔɔlʋʋ yɔ lɛ ɛyaa mʋʋ tʋmɩyɛ. Maasɔɔlɩ ɛyaa, nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖiyeba nɛ ma nɛ Naajeeriya koobiya ɖɩmalɩnɩ ɖama. Nabɛyɛ talɩɣ lɛ pepiyaa, pɩnɩ-wɛ, lɔkɔtʋ ɖɛ-wɛ nɛ ñɔɔsɩ wɩɣ-wɛ. Pɩkɛdaɣnɩ-m siŋŋ se maha-wɛ tɔɔnaɣ nɛ lɩm nɛ mɛhɛzɩ pa-laŋa. Pɩtɩŋa mbʋ yɔ pɩɩkɛnɩ Yehowa tʋmɩyɛ kiɖeɖee nɛ ɖɩhaɣaɣ-m taa leleŋ.” Toovenim taa lɛ, tʋma wena payɩ ɖɩlaba yɔ, ayeba nɛ piɖeni-ɖʋ siŋŋ.

Ðɔ-hɔʋ tɩŋa kpeɣli Trinidad pɩnaɣ 1961 taa lɛ, koobu Brown kɛdɩ tʋma wena ɛlabɩ Afrika nɛ aha-ɩ taa leleŋ siŋŋ yɔ a-taa naayɛ tɔm. Pʋwayɩ lɛ, mɔyɔɔdɩ ɛzɩma Kewiyaɣ tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa Naajeeriya yɔ pɩ-tɔm. Koobu Brown tɩnɩ mɔ-yɔɔ nesi nɛ sɔɔlɩm nɛ eheyi Baaba se: “Johnny, wiɖiyi ŋtiwolo Afrika ɛlɛ Woodworth ñowoba!” Baaba cosi se: “Wolo pɩ-yɔɔ, Woodworth! Wolo pɩ-yɔɔ!” Koobiya mba papɩ fezuu taa mbʋ yɔ, pakpazɩ-m ɖoŋ nɛ piseɣti-m se mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mala mɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka.

William Brown, weyi pakʋmɩ-ɩ hɩɖɛ se “Brown la Bible” yɔ, ɛ nɛ ɛ-halʋ Antonia pakpazɩ-ɖʋ ɖoŋ siŋŋ

Pɩnaɣ 1962 taa lɛ, paha-m waɖɛ se mowolo  Gileyaadɩ sukuli ɖaŋ 37 ñɩŋgʋ nɛ mamʋ falɩsʋʋ nɛ pɩkpaɖɩ. Fenasɩ hiu ɖɩkpaɣaa nɛ ɖɩlabɩnɩ sukuli ŋgʋ. Koobu Wilfred Gooch weyi ɛɛkɛ Naajeeriya ɛgbɛyɛ piliŋa yɔɔ cɔnɩyʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ewobi Gileyaadɩ sukuli ɖaŋ 38 ñɩŋgʋ nɛ pɩtɛ lɛ, petiyini-i Aŋgletɛɛrɩ. Nɛ peheyi-m se lɛɛlɛɛyɔ mapaɣzɩɣnɩ cɔnʋʋ Naajeeriya ɛgbɛyɛ piliŋa yɔɔ. Mamaɣzɩnɩ koobu Brown kɩɖaʋ nɛ mɔnɖɔ nʋmɔŋ sakɩyɛ se pɩsa nɛ mantɩlɩ Naajeeriya koobiya nɛ mɔnsɔɔlɩ-wɛ. Paa pɛtɛɖaɣ tomnaɣ yɔɔ wondu sakɩyɛ ndʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ taa ñɩma lalaa kaawɛna yɔ, ɛzɩma paawɛ taa leleŋ taa nɛ pe-liu sɩbɩnɩ mbʋ pɛwɛna yɔ, pɩwɩlɩ kpayɩ kpayɩ se pɩtɩkɛ liidiye yaa tomnaɣ yɔɔ ñɩm wɛnʋʋ yekina nɛ ɛyʋ wezuu caɣʋ wɛɛnɩ tɔbʋʋ nɩʋ siŋŋ. Paa paawɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɔñɔɔzʋʋ pa-tɩ camɩyɛ pʋcɔ powoki kediɣzisi nɛ pɩɩwɛ kajʋka siŋŋ. Alɩwaatʋ ndʋ powoki kigbeɣliŋ yɔ, pa-taa sakɩyɛ sʋʋ lɔɔɖa nɛ lɔɔɖa wena payaɣ se bolekaja * waa yɔ. (Pɩkɛ lɔɔɖa wena polubi-yɛ Naajeeriya nɛ a-kpɛnzɩ yɔɔ wɛɛ haaa yɔ.) Ðoŋ ɖoŋ lɛ pamaɣ lɔɔɖa ana a-yɔɔ tɔm. Tɩ-taa natʋyʋ yɔ: “Lɩm mbʋ piliziɣ toyi toyi yɔ, mbʋ pɩsɩɣnɩ teŋgu sɔsɔʋ.”

Tɔm ndʋ tɩkɛ toovenim! Ma nɛ Oris ɖisuyi ɖa-pana ñaɣʋ pana wena Naajeeriya koobiya ñakaɣ yɔ a-yɔɔ. Pɩtalɩ pɩnaɣ 1974 lɛ, Etaazuunii wayɩ lɛ, Naajeeriya kaakɛnɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa tɔm susuyaa talɩ 100 000 yɔ. Tʋmɩyɛ ɖɛnɩ ɛsɩndaa kpem.

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa sakɩyɛ mʋwaɣ toovenim mbʋ yɔ, you kaawɛ Naajeeriya ɛjaɖɛ taa, kpaɣnɩ pɩnaɣ 1967 nɛ piwolo 1970. Koobiya mba paawɛ Biafra hɔɔlʋʋ taa, Nizɛɛrɩ Pɔɔ nɛ wayɩ yɔ, pataatasɩɣ pɩzʋʋ se pɔyɔɔdɩnɩ ɛgbɛyɛ piliŋa taa ñɩma. Ða pɩɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ nɛ ɖiwoni-wɛ. Ɛzɩ maayɔɔdʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ, pɩtɩŋnɩ adɩma nɛ ɛzɩma ɖɩɩta Yehowa liu yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩpɩzaa nɛ ɖɩtɛzɩ pɔɔ ŋga tam sakɩyɛ.

Mɔntɔzʋʋ ɛzɩma pɩɩwɛ kaɖɛ se ɖɩɖɔ nʋmɔʋ nɛ ɖɩtɛzɩ Nizɛɛrɩ Pɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Sɔɔjanaa pɩzaɣ se pakʋ-ɖʋ, yaa kʋdɔmɩŋ nɩɩyɩ pɩzaɣ se ɩkpa-ɖʋ nɛ kala lɛɛna kaawɛɛ ɖɔɖɔ. Pɩɩwɛ kaɖɛ siŋŋ se ɖɩtɩŋnɩ komina sɔɔjanaa hɛkʋ taa nɛ pataakpa-ɖʋ. Ɛlɛ pɩɩwɛ kaɖɛ kpem nɛ pɩkpaɖɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtalɩɣ Biafra egeetiye taa yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ mansʋ kpɩyʋʋ Asaba nɛ mɛntɛzɩ Nizɛɛrɩ Pɔɔ ɖoo taa nɛ mowolo Onitsha. Mowoba se mankpazɩ ɖoŋ Enugu koobiya mba paawɛnɩ wala ɛgbɛyɛ taa yɔ. Ðɩɖɔm nʋmɔʋ lɛɛkʋ nɛ ɖɩkpazɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba paawɛ Aba egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa paaɖʋ paɣtʋ se nɔɔyʋ ɛtaasɔ miŋ kpaɣnɩ hadɛ lɛdʋʋ nɛ tɛʋ kɔɔ nɛ kife yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ ɖɩtɛzɩ kediɣzaɣ lɛɛ lɛɛ nɛ adɩma Port Harcourt alɩwaatʋ ndʋ ɖɩnɩwa se komina sɔɔjanaa ɖiɣni kɔm tɛtʋ taa yɔ.

Kediɣzisi nzɩ sɩ-tɔm kaacɛyɩ siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩsɩɣaɣnɩ ɖo-koobiya se pataasɔɔ se Yehowa cɔŋnɩ pɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm, nɛ sɩtasaɣ-wɛ lɔŋ pɩlɩɩnɩ ɛzɩma pataaɖʋ pɔ-nɔɔ komina tɔm taa nɛ pɛwɛɛ ɖɔɖɔ nɔɔ kʋɖʋmaɣ yɔ. Naajeeriya koobiya pɩzaa nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Sɔɔlɩm mbʋ paawɛnɩ ɖama yɔɔ yɔ pɩpaɣlaa nɛ pɩkpaɖɩ paɖaɣyɛ nɖɩ ɖɩɩwɛ ɛjaɖɛ taa ñɩma hɛkʋ taa yɔ. Piyeba nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ pɛ-hɛkʋ taa nɛ pɩkpaɖɩ. Pɩɩkɛnɩ-m waɖɛ sɔsɔɖɛ kpem se mɛwɛɛ pɔ-cɔlɔ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa!

Pɩnaɣ 1969 taa lɛ, koobu Milton G. Henschel kaakɛnɩ “Paix sur la terre” ajɛɛ kigbeɣluu yɔɔ cɔnɩyʋ. Ðɩlabɩ kigbeɣluu ŋgʋ Yankee Stadium, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa, nɛ mɛnkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ ɛ-cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ maakɛnɩ weyi ɛsɩɣaɣnɩ-ɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ yɔ. Mamʋ falɩsʋʋ mbʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩnaɣ 1970 taa lɛ, ɖɩlabɩ “Hommes de bonne volonté” ajɛɛ kigbeɣluu Laagɔɔsɩ, Naajeeriya ɛjaɖɛ taa. Ðɩpɩzaa nɛ ɖɩla kigbeɣluu ŋgʋ you wayɩ kpaagbaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa kaaɖʋ-ɖʋ nesi kpem. Kigbeɣluu ŋgʋ kɩɩwɛ ŋgee kpem mbʋ pʋyɔɔ yɔ paalabɩ-kʋ kʋnʋmɩŋ 17 taa, nɛ ɛyaa 121 128 kaakɔmnɩ kɩ-ɖɩlaɖɛ. Koobu Knorr nɛ koobu Henschel nɛ koobiya lalaa mba palɩnɩ Etaazuunii nɛ Aŋgletɛɛrɩ yɔ, pa-taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyaa mba paha pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ patalɩ 3 775, nɛ kpaɣnɩ ɖooo Pantekooti nɛ pɩtalɩ puwiye, patɩmɩyɩsɩtɩ ɛyaa lɩm evemiye kʋyʋmɖɩyɛ nɛ pɩtalɩ mbʋ! Me-wezuu kpeekpe taa lɛ, kigbeɣluu ŋgʋ kɩ-ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ taa malabɩ tʋmɩyɛ kaahɛzaɣ nɛ pɩkpaɖɩ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Naajeeriya ɛjaɖɛ taa tɔm susuyaa huwaa nɛ pɩcɛzɩ ɛzɩma tʋmɩyɛ hukaɣ ajɛɛ lɛɛna taa yɔ.

“Hommes de bonne volonté” ajɛɛ kigbeɣluu kpeɣli ɛyaa 121128 mba pɔyɔɔdʋʋ kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ 17 yɔ, pɩkpɛndɩnɩ Ibo kʋnʋŋ

Pɩnzɩ nzɩ malabɩ Naajeeriya yɔ, sɩcɛzɩ 30 nɛ man-taa kaawɛ leleŋ se nabʋyʋ taa lɛ, maalabɩ egeetiye yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ mala ɖɔɖɔ ɛgbɛyɛ pilinzi yɔɔ kilimuu tʋmɩyɛ Afrika wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa!  Ɛsɔtɔm tiyiyaa taa kaawɛ leleŋ se menkeŋaɣni-wɛ nɛ mankpazɩɣ-wɛ ɖoŋ. Man-taa kaawɛ leleŋ siŋŋ se mansɩnɩ-wɛ nɛ pana se patɩsɔɔ pɔ-yɔɔ. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ sɩnɩ-m nɛ mana se ye ŋkeŋni paa weyi camɩyɛ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɩ nɛ ɛlʋlɩ pee, nɛ piyeki se ɛgbɛyɛ ɛwɛɛ ɖoŋ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ wɛɛ ɖɩ-taa ɖɔɖɔ.

Ðɩtaapɩzɩɣ se ɖɩlʋbɩnɩ kʋdɔmɩŋ nɛ kala wena you kɔnaa yɔ, ye Yehowa ɛtaasɩnɩ-ɖʋ yɔ. Ðɩnaɣaɣ Yehowa wazasɩ paa ɛzɩmtaa. Oris yɔɔdaa se:

“Pɔtʋ kʋdɔŋ kpa-ɖʋ tam sakɩyɛ. Kɩyakʋ nakʋyʋ pɩɩkɩlɩ Woodworth siŋŋ nɛ ɖɩkɔm ɖɩtanɩ-ɩ Laagɔɔsɩ ɖɔkɔtɔ taa lɛ, efiɣnaa! Peheyi-m se pɩtɩla ɛsɩkɩ, ɛlɛ ñʋʋ leleŋ se ɛtɩsɩ. Pɩlabɩ-ɩ sooci lɛ, esusi Kewiyaɣ tɔm ɖɔkɔtɔ weyi ɛcɔŋnaɣ ɛ-yɔɔ yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ma nɛ Woodworth ɖɩpɩsɩ nɛ ɖɩna ɖɔkɔtɔ ɛnʋ se ɖɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛsɔɔlɩ Bibl taa tɔm nɛ pɩkpaɖɩ. Payaɣ-ɩ se Nwambiwe. Etisi nɛ ɛmʋ toovenim nɛ pʋwayɩ lɛ ɛpɩsɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ Aba. Ma ɖɔɖɔ manpɩzaa nɛ mansɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ halɩ pɩkpɛndɩnɩ mba paañɔnɩ malɩŋ Ɛsɔ sɛtʋ cɩŋ cɩŋ yɔ, nɛ pɛsɛɣ Yehowa nɛ pa-laŋɩyɛ pilim. Ɛlɛ mbʋ pɩha-ɖʋ taa leleŋ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ lɛ se ɖɩpɩzaa nɛ ɖɩtɩlɩ Naajeeriya ñɩma nɛ ɖɩsɔɔlɩ-wɛ, pɩkpɛndɩnɩ pɔ-sɔnzɩ nɛ pa-kʋnʋŋ.”

Ðɩkpɛlɩkɩ lɔŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ: Pɩsa nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ powoni-ɖʋ peeɖe yɔ ɖɩlʋlɩ pee lɛ, pɩɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ ɛzɩma ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobiya yɔ, paa pɔ-sɔnzɩ kaawɛ ndɩ nɛ ɖa-ñɩnzɩ yɔ.

TƲMA KƖFANA WENA PAÐƲ-ÐƲ YƆ

Ðɩlabɩ tʋmɩyɛ Naajeeriya Betɛɛlɩ taa nɛ pɩtalɩ pɩnaɣ 1987 lɛ, pakʋsɩ-ɖʋ nɛ powoni-ɖʋ Kaarayiibi lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ kɩbandʋ ndʋ payaɣ se Saint Lucia yɔ tɩ-taa se ɖɩkɛ Ɛsɔtɔm tiyiyaa peeɖe. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-labʋ kaakɛdɩnɩ-ɖʋ siŋŋ, ɛlɛ ɖɩkatɩ kala kɩfana ɖɩ-taa. Afrika taa lɛ, abalaa kpakɩɣ halaa sakɩyɛ, ɛlɛ Saint Lucia cɩnɛ lɛ, abalʋ kpakɩɣ halʋ, ɛlɛ ɛ nɛ ɩ paaɖɔkʋʋ nesi komina ɛsɩndaa. Ɛzɩma Ɛsɔtɔm lakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, pɩsɩnɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa sakɩyɛ nɛ pala lɛɣzɩtʋ ndʋ pɩɩpɔzaa yɔ.

Maasɔɔlɩ Oris siŋŋ pɩnzɩ 68 nzɩ ɖɩɩwɛ ɖama cɔlɔ yɔ

Akpadɩyɩtʋ yeba nɛ ɖo-ɖoŋ wɛɛ nɛ pɩtɛŋ lɛ, Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ woni-ɖʋ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ Brooklyn, Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa pɩnaɣ 2005. Halɩ nɛ sɔnɔ mɛnsɛɣ Yehowa paa ɖooye ɛzɩma ɛha-m Oris yɔ pɩ-yɔɔ. Ðo-koyindu sɩm wabɩ-ɩ pɩnaɣ 2015 taa, nɛ piyeba nɛ manɩɩ siziŋ siŋŋ. Ɛɛkɛ man-taabalʋ kɩbanʋ nɛ halʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ siŋŋ yɔ. Maasɔɔlɩ-ɩ pɩdɩɩfɛyɩ pɩnzɩ 68 nzɩ ɖɩɩwɛ ɖama cɔlɔ yɔ. Ðɩkɔm nɛ ɖiɖiɣzina se mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ koboyaɣ siŋŋ hɔʋ taa nɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ mbʋ lɛ se: Ðɩña ñʋndɩnaa, ɖikpeɣ faaa, ɖiluzi ɖa-tɩ nɛ ɖɩwɛɛnɩ fezuu piye wɛtʋ.

Alɩwaatʋ ndʋ pitiki ɖo-toma taa yɔ, ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa se ɛsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɣ-ɩ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖiwokaɣ pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ lɛɣzɩtʋ yɔ, piɖeɣaɣni-ɖʋ paa ɛzɩmtaa, nɛ ɖɩɩnawa se pɩkaɣ-ɖʋ ɖenuu nɛ ɛsɩndaa nɛ pɩkpaɖɩ.​—Iza. 60:17; 2 Kɔr. 13:11.

Yehowa wazɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ma-lʋlɩyaa nɛ koobiya lalaa labɩ Trinidad nɛ Tobago yɔ siŋŋ, nɛ pitileɖi yɔ, ɖɩnɩwa se ɛyaa mba pɛwɛɛ nɛ pɛsɛɣ Yehowa peeɖe yɔ patalɩ 9892. Aruba lɛ, koobiya sakɩyɛ ñaɣ pana nɛ pakpazɩ ɖoŋ kajalaɣ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛɛ yɔ. Lɛɛlɛɛyɔ, agbaa 14 wɛnɩ peeɖe nɛ awɛɛ nɛ aɖɛɣnɩ ɛsɩndaa camɩyɛ. Naajeeriya lɛ, tɔm susuyaa huwaa siŋŋ nɛ pɩtalɩ 381398. Lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Saint Lucia yɔ tɩ-taa lɛ, ɛyaa 783 wɛna nɛ paɖʋʋ Yehowa Kewiyaɣ nesi.

Lɛɛlɛɛyɔ mɛncɛzɩ pɩnzɩ 90. Keɣa 91:15 yɔɔdɩ mba poɖu-wɛ Yehowa taɣ yɔɔ yɔ pɔ-tɔm se: “Paa akpadɩyɩtʋ taa, ɛɖɔŋ lʋlʋʋ, ɛ nɛ ɛ-lɩm nɛ ɛ-lɛŋ tam mbʋ.” Man-taa wɛ leleŋ nɛ tʋmɩyɛ nɖɩ malabɩ Yehowa sɛtʋ taa yɔ. Ñɩm sɔsɔm mbʋ ma-lʋlɩyaa ha-m yɔ, piseɣti-m nɛ mɛnsɛɛ Yehowa alɩwaatʋ tɩŋa. Yehowa sɩnɩ-m nɛ sɔɔlɩm nɛ mɛnɛɣdɩ ‘mɛ-Ɛsɔ taɣ yɔɔ.’​—Keɣa 91:14.

^ tay. 18 Kalɩ 8 juillet 1972 tɛ Réveillez-vous! h. 24-26.