FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Février 2019

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 8 avril-5 mai 2019 yɔ ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa

Ðɔkɩ ña-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ!

Ɛbɛ cɩŋgɩlɩm wɛtʋ kɛnaa nɛ ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla nɛ ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ?

Wɛɛnɩ tɩ luzuu nɛ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa

Ɛzɩma Moyizi nɛ Yesu paha-ɖʋ kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tɩ luzuu nʋmɔʋ taa? Ye ɖɩwɛnɩ tɩ luzuu sɔnɔ, wazasɩ nzɩ ɖihikiɣ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ?

Lɔŋ weyi ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa, Yesu nɛ Samaarii canaɣ nakɛyɛ cɔlɔ ɛsɩmɩyɛ wɩlʋʋ yɔɔ?

Moyizi paɣtʋ wɩlɩɣ Yehowa sɔɔlɩm nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ

Ɛzɩma Moyizi paɣtʋ wɩlɩɣ lɩmaɣza wena Yehowa wɛnɩ sɔɔlɩm nɛ siɣsiɣ wɛtʋ yɔɔ yɔ?

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ma-lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma ha-m ñɩm mbʋ piyeba nɛ piɖeni-m siŋŋ yɔ

Yele nɛ Woodworth Mills weyi ɛsɛ Yehowa nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim pɩnzɩ ɛzɩ 80 mbʋ yɔ yɔ, e-wezuu caɣʋ tɔm kɛdɩnɩ-ŋ.

Ŋŋsɩm-tʋ?

Alɩwaatʋ ndʋ taa sinaagɔɔgɩwaa lɩwa?