Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Pɩnaɣ 1933, George Rollston nɛ Arthur Willis pɛwɛɛ nɛ paɖʋʋ pɔ-lɔɔɖɩyɛ taa lɩm hayo egeetiye naɖɩyɛ taa

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Nʋmɔʋ nakʋyʋ tɩkɩlɩ-wɛ kaɖɛ yaa ɖaɣlʋʋ”

“Nʋmɔʋ nakʋyʋ tɩkɩlɩ-wɛ kaɖɛ yaa ɖaɣlʋʋ”

ÐƖWƐ Lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 26 ŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1937 taa. Abalaa nʋmɔɖɔnaa nabɛyɛ naalɛ, Arthur Willis nɛ Bill Newlands patanɩ pɔ-lɔɔɖɩyɛ nɛ mʋzʋʋ Sidinee tɛtʋ taa, Ositralii ɛjaɖɛ taa. Pakʋyʋʋ nɛ pɛɖɛɛ pa-nʋmɔʋ yɔ, pɩlakɩ pɩnaɣ yɔ. Pɔɖɔm nʋmɔʋ ŋgʋ kɩwɛ kaɖɛ siŋŋ nɛ kɩ-ɖaɣlɩkɩŋ cɛzɩ kilomɛtanaa 19 300 yɔ nɛ powolo Ositralii ageeta ndɩ ndɩ taa. Abalaa panɛ pataayɛlɩɣ yem se pana ɛjaɖɛ, ɛlɛ paakɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba paatɛm pa-taa se pakpakɩɣ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm nɛ patanɩ-tʋ Ositralii poliŋ ageeta taa yɔ.

Pʋcɔ nɛ pɩtalɩɣ pɩnaɣ 1930 lɛ, Bibl kpɛlɩkɩyaa * cabɩ waa mba paawɛ Ositralii yɔ, posusaɣ tɔm tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ tɛtʋ cikpetu ndʋ tɩɩmalɩnɩ teŋgu kpɛɛɛ yɔ tɩ-taa. Pɩtasɩnɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa posusaɣ tɔm yɔ lɛ, ɛyaa kaamɩzɩ Ositralii ɛjaɖɛ kpeekpe taa ageeta wena aposini ɖama siŋŋ yɔ a-taa. Pɩɩkɛ wɩlɩŋ tɛtʋ ndʋ tɩpaɣlɩ siŋŋ yɔ. Ɛlɛ koobiya kaaɖiɣzinaa se pɩpɔzʋʋ se Yesu wayɩ tɩŋɩyaa isusi tɔm nɛ “puwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ” nɛ pɩkpɛndɩnɩ Ositralii poliŋ ageeta taa. (Tʋma 1:8) Ɛlɛ ɛbɛ kaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ? Paawɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ siŋŋ nɛ paanawa se ye pañaɣ pana yɔ, ɛkaɣ pa-pana ana a-yɔɔ wazʋʋ. Pʋyɔɔ pɛtɛm pa-taa se palakɩ po-ɖoŋ ɖeɖe.

NƲMƆƲ LƖZƖYAA PAƔZƖ TƆM SUSUU TƲMƖYƐ

Pɩnaɣ 1929 taa, agbaa wena aawɛ Ositralii wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Queensland yɔ tɩ-taa yɔ, alabɩ ɖʋtʋ nɛ apaɣzɩ lɔɔɖa naayɛ ñɔɔzʋʋ se paakpaɣ-yɛ nɛ posusuni tɔm Ositralii poliŋ ageeta taa. Nʋmɔʋ lɩzɩyaa saɣaɣnɩ lɔɔɖa ana. Pasɩm a-ñɔɔzʋʋ, pɛwɛɛ kpeetaɣ nɛ papɩzɩɣ se palʋbɩnɩ kala. Nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba patɩŋnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ nɛ palɩzɩ aseɣɖe ageeta wena a-taa wiɖiyi nɔɔyʋ tisusi tɔm nɛ ɛna yɔ.

Nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba pataawɛɛnɩ liidiye se papɩzɩ nɛ pɛwɛɛnɩ lɔɔɖa ana yɔ, paba ñalakaɣnɩ tʋmɩyɛ cɛɛcɛnaa nɛ powoki poliŋ ageeta taa. Ɛyaa mba pa-taa lɛlʋ payaɣ se Bennett Brickell. Ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 23 pɩnaɣ 1932 taa lɛ, ɛkʋyɩ Rockhampton tɛtʋ taa, Queensland ɛjaɖɛ taa, nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ fenasɩ kagbanzɩ nɛ ɛɖɛɛnɩ hayo kiŋ poliŋ ageeta taa nɛ esusi tɔm. Ɛɛhɔkɩ wondu sakɩyɛ ɛ-cɛɛcɛ yɔɔ: Kuntunaa, wondu kususutu, tɔɔnaɣ nɛ takayɩsɩ sakɩyɛ. Ɛ-cɛɛcɛ pɔbɔla kɔm nɛ atɛ lɛ, pititibi-i yɔɔɔ. Ɛlɛ ɛɛta Yehowa liu mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛɛnawa se ɛlɛ kaɣ-ɩ sɩnʋʋ. Ageeta ana a-taa kaawɛ kaɖɛ nɛ lɔkɔtʋ maɣmaɣ kʋʋ ɛyaa nɛ pasɩkɩ, ɛlɛ etuyi ɛ-cɛɛcɛ kilomɛtanaa 320 mbʋ yɔ nɛ ewolo ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ. Ɛlɛ koobu Brickell tʋmɩyɛ tɩsɩɩ tɩnaɣ peeɖe. Pɩnzɩ 30 nzɩ sɩ-tɩŋ pʋwayɩ yɔ, ɛtasɩ caɣʋ cɛɛcɛ, nabʋyʋ taa lɛ kpokpo yaa lɔɔɖɩyɛ nɛ ɛɖɔ  nʋmɔʋ kilomɛtawaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ ewolo Ositralii hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa nɛ esusi tɔm. Ɛnʋ paɣzɩnɩ Ositralii tɛtʋ ñɩma sakɩyɛ tɔm susuu nɛ ɛsɩnɩ ɖɔɖɔ nɛ paɖʋ agbaa kɩfana nɛ ɛyaa sakɩyɛ kaasɩmɩ-ɩ poliŋ ageeta ana a-taa.

PƖTAAWƐƐ KƐLƐƲ, ƐLƐ PAPƖZAA NƐ PALA TƲMƖYƐ

Ositralii ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa ɛyaa tɩñɩɣ ɖama ɖoli kʋɖʋm ɛzɩ pɩwɛʋ ajɛɛ lɛɛna taa yɔ. Nɛ kɔzɩ kɔzɩ ye ŋkʋyɩ teŋgu nɔɔ nɛ ŋpaɣzɩ sʋʋ Ositralii ageeta lɛɛna taa yɔ, ɖɩsɩ posini ɖama pɩdɩɩfɛyɩ. Paa mbʋ yɔ, Yehowa samaɣ tɛm ka-taa se paa pɔʋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyʋ ɛwɛɛ yɔ, patalɩɣ-ɩ.

Stuart Keltie nɛ William Torrington paakɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa mba pɛtɛm pa-taa se posusuu tɔm nɛ kpekpeka yɔ. Pɩnaɣ 1933 taa pakʋyaa nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ Simpson kañɩmbusuu taa nɛ powolo Ositralii ɛjaɖɛ hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Alice Springs yɔ tɩ-taa. Pɔ-lɔɔɖɩyɛ kɔm nɛ ɖɩwɛɛkɩ lɛ, peyebi-ɖɩ. Paaɖʋ koobu Keltie nɩŋgbaŋaɣ lɛɛka kʋɖʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɛñɩnɩ aɖaaɖaa nɛ ewolo ɛ-tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ. Patɩñaɣ pana falaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔkɔm nɛ pakatɩ abalʋ nɔɔyʋ suluku ɖɩzɩŋɩyɛ lone naɖɩyɛ taa. Ðɩɩwɛ poliŋ egeetiye nɖɩ payaɣ se William Creek yɔ, ɖɩ-taa. Payaɣ abalʋ ɛnʋ se Charles Bernhardt. Ɛɛwɛnɩ agɔma ɖɩɣa nakɛyɛ nɛ ɛcɔŋnɩ kɔ-yɔɔ. Pʋwayɩ ɛkɔm nɛ ɛmʋ toovenim lɛ, ɛpɛdɩ agɔma ɖɩɣa ŋga nɛ e-ɖeke ɛla nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ pɩnzɩ 15 nɛ esusi tɔm Ositralii poliŋ ageeta wena aakɛ wɩlɩŋ tɛtʋ siŋŋ yɔ, a-taa.

Pɩnaɣ 1936, Arthur Willis wɛɛ ɛñɔɔzʋʋ ɛ-tɩ se ewolo esusi tɔm Ositralii wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ taa poliŋ egeetiye nɖɩ payaɣ se Perth yɔ, ɖɩ-taa

Pɩɩpɔzɩ kajalaɣ nʋmɔʋ lɩzɩyaa panɛ pana ñaɣʋ nɛ abalɩtʋ se papɩzɩ nɛ pakaɖɩnɩ kala wena pakataɣ yɔ. Arthur Willis nɛ Bill Newlands mba pɔ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ, pɛkɛdaa se kɩyakʋ nakʋyʋ palʋbɩnɩ ahɔya kpɩtaŋ naalɛ pʋcɔ papɩzɩ nɛ pɔɖɔ kilomɛtanaa 32; mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɛŋ sɔsɔŋ nɩɩ nɩwa nɛ kañɩmbusuu tɛtʋ ndʋ tɩpɩsɩ ahɔya fɛɛʋ. Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, pɩɩpɔzaa se potuyi pɔ-lɔɔɖɩyɛ nɛ po-ɖoŋ kpeekpe pʋcɔ nɛ papɩzɩ nɛ pɛtɛzɩ kañɩŋa ŋga kaawɛ huwa huwa pa-nʋmɔʋ taa yɔ. Pɩwɛɛ se potuyi pɔ-lɔɔɖɩyɛ mbʋ ɖɔɖɔ nɛ pɩsa nɛ papɩzɩ pamaa pɔsɩ nzɩ sɩ-taa kañɩŋa kaaɖɔ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɔ-lɔɔɖɩyɛ wɛɛkaɣ nɛ pɩpɔzʋʋ se pɔɖɔ yaa pakpaɣ cɛɛcɛnaa nɛ pɔɖɔ nʋmɔʋ kɩyakɩŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ patalɩ tɛtʋ ndʋ tɩɩñɔtɩnɩ-wɛ yɔ tɩ-taa. Nɛ pɩpɔzaɣ-wɛ ɖɔɖɔ se paɖaŋ kpɩtaŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ papɩzɩɣ nɛ pɔkɔnɩ-wɛ wondu ndʋ pɩmʋnaa se pɛlɛɣzɩ pɔ-lɔɔɖɩyɛ yɔɔ yɔ. Paa pakataɣ kala sakɩyɛ yɔ, paanɩɣaɣ leleŋ tʋmɩyɛ nɖɩ peɖiɣni labʋ yɔ, ɖɩ-yɔɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ Arthur Willis tɔzɩ tɔm ndʋ takayaɣ ŋga payaɣ se L’Âge d’Or yɔ, kaayɔɔdaa yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ-tʋ yɔɔdʋʋ se: “Nʋmɔʋ nakʋyʋ tɩkɩlɩ Ɛ-Aseɣɖe Tɩnaa kaɖɛ yaa ɖaɣlʋʋ.”

Charles Harris labɩ nʋmɔʋ lɩzʋʋ tʋmɩyɛ pɩnzɩ sakɩyɛ. Ɛyɔɔdaa se tɔm susuu tʋmɩyɛ labʋ poliŋ ageeta taa nɛ kala wena ɛkatɩ peeɖe yɔ, piyeba nɛ ɛtasɩ ñɔtɩnʋʋ Yehowa kpam lɛɛlɛɛyɔ. Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ ɛcaɣ wezuu kɛlɛʋ. Ye Yesu kaatisaa nɛ ɛhɩnɩ awayɩ alɩwaatʋ ndʋ etaahiɣ ɖɩzʋyɛ yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se ɖa ɖɔɖɔ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ nɛ taa leleŋ.” Nɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi nʋmɔʋ lɩzɩyaa sakɩyɛ laba. Ða-taa wɛ leleŋ se pa-pana ñaɣʋ yɔɔ lɛ, tɔm kɩbandʋ talɩ Ositralii hɔɔlɩŋ tɩŋa taa nɛ pɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ nɛ patɩlɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ pɔñɔɔnɩ-kɛ.

^ tay. 4 Kpaɣnɩ 1931 lɛ, Bibl Kpɛlɩkɩyaa lɛɣzɩ hɩɖɛ. Pɩnaɣ ŋga papaɣzɩ-wɛ yaʋ se Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.—Iza. 43:10.