Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Aɖiyiɣ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

Aɖiyiɣ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

“Ɩtɔzɩ mɩ-ñʋndɩnaa mba pawɩlɩ-mɩ Ɛsɔtɔm yɔ pɔ-yɔɔ.” —EBR. 13:7.

HENDU: 43, 139

1, 2. Yesu kpa Ɛsɔdaa lɛ, ɛbɛ yɔɔ apostoloowaa pɩzaɣ se panɩɣzɩ?

YESU apostoloowaa sɩŋ Oliivi tɩŋ pʋʋ yɔɔ nɛ pɔcɔŋnɩ ɛsɔdaa. Lɛɛlɛɛyɔ pa-Kɩbaɣlʋ nɛ pa-taabalʋ Yesu kʋyɩ pɛ-ɛzɩdaa nɛ ɛkpa ɛsɔdaa nɛ mɩndʋ huuzi ɛ-yɔɔ. (Tʋma 1:9, 10) Yesu kaakpaɣ pɩnzɩ naalɛ nɛ ɛwɩlɩnɩ-wɛ tɔm, eseɣti-wɛ nɛ eɖiyi-wɛ. Lɛɛlɛɛyɔ ɛɖɛwa. Ɛzɩma pakaɣ labʋ?

2 Yesu kaaɖʋ tʋmɩyɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ‘pɛkɛ ɛ-aseɣɖe tɩnaa Yerusalɛm, Yudee egeetiye tɩŋa taa, Samaarɩɩ nɛ piwolo ɖooo tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.’ (Tʋma 1:8) Ɛzɩma pakaɣ pɩzʋʋ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ? Pɩkɛ toovenim se Yesu kaahɛzɩ pa-laŋa nɛ eheyi-wɛ se pakaɣ mʋʋ fezuu kiɖeɖeu. (Tʋma 1:5) Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, pʋcɔ nɛ papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ lɛ, pɩɩpɔzaa se pɔñɔɔzɩ pa-tɩ camɩyɛ. Ðooo caanaʋ taa lɛ, Yehowa kaatɩŋnɩ ɛyaa yɔɔ nɛ ɛñɔɔzɩ ɛ-samaɣ nɛ eɖiyi-kɛ. Ye mbʋ apostoloowaa pɩzaɣ se pɔpɔzɩ pa-tɩ se: ‘Ɛzɩ Yehowa kaɣ ɛyʋ nɔɔyʋ lɩzʋʋ se eɖiyi ɛ-samaɣ lɛɛlɛɛyɔ?’

3. (a) Yesu kpa ɛsɔdaa lɛ, lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ apostoloowaa siɣsiɣ tɩnaa kaakpaɣaa? (b) Tɔm ndʋ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa?

 3 Yesu ɖɛwa nɛ pɩtɩlabɩtɩ kpɩtaŋ naalɛ lɛ, apostoloowaa tazɩ masɩ taa nɛ patɩmnɩ Yehowa se ɛwɩlɩ-wɛ nʋmɔʋ. Pʋwayɩ lɛ, palɩzɩ Maatɩyaasɩ se ɛlɛɣzɩ Yudaasɩ Iskarɩyɔɔtɩ lone taa. (Tʋma 1:15-26) Pañɩnʋʋ ɛyʋ nɛ pɛlɛɣzɩ Yudaasɩ lone taa yɔ, pɩɩkɛ lɩmaɣzɩyɛ kɩbanɖɛ siŋŋ apostoloowaa nɛ Yehowa maɣmaɣ ɛzɩdaa. Ɛbɛ yɔɔ? Maatɩyaasɩ labɩ tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ siŋŋ Yehowa ɛgbɛyɛ taa. * Yesu taalɩzɩ apostoloowaa se pɛkɛ ɛ-taabalaa yem, ɛlɛ ɛlɩzɩ-wɛ se pala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ Ɛsɔ samaɣ taa. Tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ lɛ nɖɩ? Ɛzɩma Yehowa tɩŋnɩ Yesu yɔɔ nɛ eɖiyi-wɛ nɛ papɩzɩ nɛ pala tʋmɩyɛ nɖɩ? Ɛzɩma Yehowa tɩŋɩɣnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sɔnɔ nɛ eɖiyiɣ ɛ-samaɣ? Nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔzɩ kɔzɩ kɔzɩ ‘yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ’nɛ ‘mba pɛɖɛɣ-ɖʋ nɔɔ’ yɔ pɔ-yɔɔ sɔnɔ?—Ebr. 13:7; Mat. 24:45.

MBA PƆ-YƆƆ YEHOWA TƖŊƖƔNA NƐ EÐIYIƔ Ɛ-SAMAƔ YƆ

4. Tʋmɩyɛ nɖɩ apostoloowaa nɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ paalabɩ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma alɩwaatʋ taa?

4 Kpaɣnɩ pɩnaɣ 33 Pantekooti evemiye wiye lɛ, apostoloowaa paɣzɩ nɔɔ ɖɛʋ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Puwiye ‘Pɩyɛɛrɩ kʋyaa nɛ ɛsɩŋ, ɛ nɛ hiu nɛ kʋyʋm lalaa’ nɛ posusi ñʋʋ yabɩtʋ tɔm Yuda ñɩma nɛ mba papɩsɩ pa-tɩ Yuda ñɩma yɔ. (Tʋma 2:14, 15) Piyeba nɛ pa-taa sakɩyɛ tisi Yesu yɔɔ. Nɛ pʋwayɩ lɛ, Krɩstʋ ñɩma kɩfama mba ‘powoki paa ɛzɩmtaa nɛ apostoloowaa wɩlɩɣ-wɛ tɔm.’ (Tʋma 2:42) Apostoloowaa mba pɔcɔŋnaɣ ɖɔɖɔ ɛzɩma palabɩnɩ tʋmɩyɛ ɛgbɛyɛ liidiye yɔ pɩ-yɔɔ. (Tʋma 4:34, 35) Paacɔnɩ Ɛsɔ samaɣ fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe, pʋyɔɔ pɔyɔɔdɩ kpayɩ se: “Ða yɔ ɖɩñɔnɩ adɩma nɛ tɔm heyuu tʋmɩyɛ.” (Tʋma 6:4) Paatiyi ɖɔɖɔ Krɩstʋ ñɩma mba papɩ fezuu taa yɔ ageeta lɛɛna taa se pɩsa nɛ pawalɩsɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ. (Tʋma 8:14, 15) Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nabɛyɛ kɔɔ nɛ pɔsɔzɩ apostoloowaa yɔɔ nɛ pɛɖɛɛ nɔɔ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa. Ɛzʋtʋyaa mba paakɛ patam numwaa. Mba kaakɛnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋnaa nɛ eɖiyi Krɩstʋ ɛgbɛyɛ yɔ.—Tʋma 15:2.

5, 6. (a) Ɛzɩma Ɛsɔ tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛha Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ɖoŋ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.) (b) Ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ? (c) Ɛzɩma Masɩ sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ?

5 Kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma kaaɖiɣzinaa se Yehowa wɛɛ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ pa-ñʋʋdʋ Yesu yɔɔ nɛ eɖiyiɣ-wɛ pɩtɩŋnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔ. Ɛbɛ kaasɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ tɔm ndʋ? Kajalaɣ lɛ, fezuu kiɖeɖeu kaaha nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ ɖoŋ. (Yoh. 16:13) Fezuu kiɖeɖeu kaatibi patam numwaa tɩŋa yɔɔ, ɛlɛ apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa mba paawɛ Yerusalɛm yɔ paba lɛ, kɩɩsɩnɩ-wɛ nɛ peɖiyi agbaa nɛ pacalɩ-yɛ fezuu taa. Ðɩkpaɣ ɛzɩ pɩnaɣ 49 taa mbʋ yɔ, Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu ɖiyi Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩcɔna tɔm ndʋ tɩɩkɔm abalaa pɛlʋʋ yɔɔ yɔ, ti-ɖeɖe camɩyɛ. Agbaa kpaɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ lɔŋ tasʋʋ nɛ alabɩnɩ tʋmɩyɛ lɛ, ‘awobi pɩ-yɔɔ nɛ ahuu.’ (Tʋma 16:4, 5) Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ kpaɣ lɩmaɣzɩyɛ nɛ pama takayaɣ ŋga nɛ petiyini agbaa yɔ, kawɩlaɣ kpayɩ kpayɩ se pɛwɛnɩ fezuu kiɖeɖeu lakasɩ ɛzɩ tisuu nɛ sɔɔlɩm mbʋ yɔ.—Tʋma 15:11, 25-29; Gal. 5:22, 23.

6 Nabʋlɛ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ. Pʋcɔ nɛ Kɔɔrnɛɛyɩ pɩsɩɣ Krɩstʋ tʋ lɛ, tiyiyu nɔɔyʋ kaalɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ eheyi-i se etiyi nɛ payaa Pɩyɛɛrɩ. Pɩyɛɛrɩ tɩɩtɛm Kɔɔrnɛɛyɩ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa ñɩma Ɛsɔtɔm heyuu lɛ, fezuu kiɖeɖeu tii pɔ-yɔɔ paa pataapɛlɩ ɛ nɛ ɛ-ɖɩɣa taa abalaa yɔ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ,  apostoloowaa nɛ koobiya lalaa panɩɩ pɩ-taa se Ɛsɔ sɔɔlaa se kɩdɩpɛlɩŋ ɖɔɖɔ ɛpɩsɩ Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa ñɩma. (Tʋma 11:13-18) Pɩtasɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa sɩnaa nɛ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ cɔŋnaɣ yɔ, ɖɩɖɛɛnɩ ɛzɩdaa. (Tʋma 5:19, 20) Nabudozo lɛ, Ɛsɔtɔm yaa Masɩ ɖiyaɣni Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ. Paa pɩtɩɩkɛ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se koobiya itisi yaa paa pɩɩkɛ lɔŋ nɩɩyɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ caɣ tasʋʋ koobiya yɔ, peyekaɣ nɛ Masɩ ɖiyiɣ-wɛ hɔɔlɩŋ tɩŋa taa.—Tʋma 1:20-22; 15:15-20.

7. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Yesu kaaɖiyaɣ kajalaɣ Krɩstʋ ñɩma?

7 Paa koobiya mba paawɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa yɔ, mba kpakaɣnɩ lɩmaɣza kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ɛgbɛyɛ taa yɔ, paaɖiɣzinaa se Yesu kɛnɩnɩ pa-ñʋʋdʋ. Pʋyɔɔ apostoloo Pɔɔlɩ mawa se: “Krɩstʋ ɛnʋ ɛhanɩ nabɛyɛ se pɛkɛ e-tiyiyaa (yaa e-apostoloowaa.)” Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ðɩsɔɔlʋʋ ɖama nɛ ɖɩpaɣlɩɣ pɩ-tɩŋa pɩ-taa nɛ ɖɩñɔtʋʋnɩ weyi ɛkɛ ñʋʋdʋ yɔ, ɛnʋ lɛ, Krɩstʋ.” (Efɛz. 4:11, 15, ABT ) Apostoloowaa tɩkpazɩ pa-tɩ nɛ pañɩnɩ pa-tɩ hɩɖɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ ɛlɛ “Ɛsɔ ɖoŋ taa lɛ” payaɣaɣ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa se “Krɩstʋ ñɩma.” (Tʋma 11:26, nwt ) Pɩkɛ toovenim se Pɔɔlɩ tɔzɩ koobiya se pɩcɛyaa se ‘pɔɖɔkɩ lakasɩ (yaa sɔnzɩ) nzɩ ewoni-wɛ yɔ’ pʋ-tɔbʋʋ se wɩlɩtʋ ndʋ apostoloowaa nɛ ɛzʋtʋyaa patɩŋnɩ Masɩ yɔɔ nɛ pawɩlɩ-wɛ yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛtasɩ-wɛ heyuu se: “Pɩtɛ lɛ, mɔnsɔɔlaa se ɩtɩlɩ se: Paa ɛyʋ weyi lɛ [pɩkpɛndɩna mba pɛwɛ nɔɔɖɛyaa ɛgbɛyɛ taa yɔ], ɛ-ñʋʋdʋ lɛ Krɩstʋ; . . . nɛ Krɩstʋ ñʋʋdʋ lɛ Ɛsɔ.” (1 Kɔr. 11:2, 3) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa kɛnɩnɩ Ñʋʋdʋ Sɔsɔ. Nɛ ɛha Yesu ɖoŋ se ɛkɛ ɛgbɛyɛ ñʋʋdʋ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-yɔɔ nɛ eɖiyiɣ-ɖɩ.

“TƲMƖYƐ ÐƖNƐ ÐƖTƖKƐ ƐYƲ TƲMƖYƐ”

8, 9. Tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ koobu Russell labɩ pɩnzɩ 1800 waa taa?

8 Pɩnzɩ 1800 waa ɖɩdɛnɖɛ taa Charles Taze Russell nɛ ɛ-taabalaa papaɣzɩ pana ñaɣʋ se paɖaɣnɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ tigiɖe sɩʋ. Pɩsa nɛ papɩzɩ posusi toovenim tɔm kʋnʋmɩŋ ndɩ ndɩ taa lɛ, paɖʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ pɩnaɣ 1884 taa nɛ peyele nɛ komina tɩlɩ-ɖɩ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Zion’s Watch Tower Tract Society. Koobu Russell kaakɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-ñʋʋdʋ. * Russell kaakɛ ɛyʋ weyi ɛkpɛlɩkɩɣ Bibl siŋŋ yɔ, nɛ sɔɔndʋ taakpaɣ-ɩ se ekuli cɛtɩm wɩlɩtʋ yɔɔ. Ɛwɩlɩ kaɣlaa se wɩlɩtʋ ɛzɩ Trinita nɛ kalɩzaɣ maasɩkɩ wɩlɩtʋ mbʋ yɔ kɛ cɛtɩm. Ɛtazɩ Masɩ taa nɛ pɩsɩnɩ-ɩ nɛ eɖiɣzina se alɩwaatʋ ndʋ Krɩstʋ pɩsɩɣ yɔ, ɛyaa ɛɛkaɣ-ɩ naʋ nɛ ɛza. Ɛnɩ pɩ-taa ɖɔɖɔ se “sɩɩnaa layaa alɩwaatʋ” kaɣ sɩʋ tɩnaɣ pɩnaɣ 1914 taa. (Luka 21:24) Koobu Russell kpaɣ ɛ-alɩwaatʋ, e-ɖoŋ nɛ e-liidiye nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛsɩnɩnɩ lalaa nɛ patɩlɩ toovenim tɔm ndʋ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, Yehowa kaatɩŋnɩ koobu Russell yɔɔ nɛ eɖiyi ɛgbɛyɛ.

9 Koobu Russell taasɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛɖʋ-ɩ hɩɖɛ. Ɛyɔɔdɩ Pɩnaɣ 1896 taa se “Ðɩtɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛɖʋ-ɖʋ hɩɖɛ yaa poluŋ ɖɛ-tɛɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩlakɩ yaa tɔm ndʋ ɖɩmaɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Ðɩtɩsɔɔlɩ se payaa-ɖʋ ñamtʋ hɩla. Ðɩtɩsɔɔlɩ ɖɔɖɔ se payaa nabɛyɛ nɛ ɖa-taa nɔɔyʋ hɩɖɛ.” Pʋwayɩ ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩtɩkɛ ɛyʋ tʋmɩyɛ.”

10. (a) Ɛzɩmtaa Yesu lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ se pɛkɛ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ? (b) Kiɖe tɛɛ lɛ, suwe ɛyaa maɣzaɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ Société Watch Tower pɔ-yɔɔ? Nɛ pʋwayɩ lɛ panɩɩ pɩ-taa suwe?

10 Koobu Russell sɩba nɛ pɩla pɩnzɩ naadozo lɛ, Yesu lɩzɩ ɛyaa nabɛyɛ pɩnaɣ 1919 taa se pɛkɛ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ. Ɛbɛ yɔɔ? Ɛlɩzɩ-wɛ se paha ɖɩɣa taa ñɩma tɔɔnaɣ alɩwaatʋ kɩbandʋ yɔɔ. (Mat. 24:45) Ðooo kajalaɣ pɩnzɩ nzɩ sɩ-taa, patam numwaa nabɛyɛ cabɩ lakaɣ tʋmɩyɛ Brooklyn Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa nɛ pɔñɔɔzʋʋ fezuu taa tɔɔnaɣ nɛ petiyiɣni-kɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa. Pɩnzɩ 1940 waa taa papaɣzɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ  “Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ” hɩɖɛ ɖa-takayɩsɩ taa. Pʋbʋ taa lɛ, ɛyaa maɣzaɣ se tʋkaɣ nakɛyɛ fɛyɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ Watch Tower Bible and Tract Society pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ pɩtalɩ pɩnaɣ 1971 lɛ, panɩɩ pɩ-taa se Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ wɛ ndɩ nɛ Watch Tower Bible and Tract Society. Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ kɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩlɩnɩ Bibl taa yɔ nɛ ɛyaa mba pɛwɛ ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, pɛkɛ patam numwaa; ŋgʋ Watch Tower Bible and Tract Society ñɛkɛnɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ pasɩmnɩ Ɛsɔ samaɣ komina ɛzɩdaa yɔ. Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, ye nɔɔyʋ ɛwɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛɛtasɩɣ wɛʋ Watch Tower Bible and Tract Society ɛgbɛyɛ ñʋndɩnaa taa. Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ, papaɣzɩ haʋ nʋmɔʋ heŋ lɛɛŋ taa ñɩma se papɩzɩɣ nɛ pɛɖɛɛ nɔɔ Watch Tower Bible and Tract Society nɛ agbaa lɛɛna wena kominawaa sɩmnɩ Yehowa samaɣ yɔ. Pɩhaɣ nʋmɔʋ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ se ɖɩka ñʋʋ nɛ fezuu taa tɔɔnaɣ labʋ nɛ Ɛsɔ samaɣ ɖiyuu tʋmɩyɛ. (Yoh. 10:16; Tʋma 6:4) 15 Juillet 2013 tɛ Feŋuu Tilimiye (Fransɩɩ taa) lɩzɩ pɩ-taa se patam numwaa nabɛyɛ cabɩ wɛnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa nɛ mba kɛnɩ ɖɔɖɔ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ.

Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ, pɩnzɩ 1950 waa taa

11. Ɛzɩma Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ñɩma lakɩ pa-tʋmɩyɛ?

11 Pɩtɩkɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ɛyʋ kʋɖʋm kpakɩɣnɩ lɩmaɣza ɛlɛ pa-tɩŋa. Ɛzɩma tɩyɛ? Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, pakatɩɣ nɛ patazɩɣ tɔm taa nɛ pakpakɩɣ lɩmaɣza nɔɔ kʋyʋmaɣ taa. (Ad. 20:18) Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa tʋ nɔɔyʋ ɛɛmaɣzɩɣ se ɛkpaɖɩ lalaa, pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩkɛ ɛyʋ kʋɖʋm ɖɛɣnɩ nɔɔ kediɣzisi nzɩ sɩ-taa paa ɛzɩmtaa. Paa pɩnaɣ ŋga pɛlɛɣzɩɣ ɖama nɛ pa-tɩŋa pɔkɔɔ nɛ pala pe-kediɣzisi taa nɔɔ ɖɛʋ tʋmɩyɛ nɖɩ. (1 Pɩy. 5:1) Mbʋ ɖɔɖɔ Kɔɔmiite waa loɖo waa mba Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ palakɩ. Paa ŋgʋ lɛ, kɩlɛɣzɩɣ kɩ-ñʋʋdʋ paa pɩnaɣ ŋga. Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa paa weyi ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɛkpakɩɣ ɛ-tɩ se ɛkɛ ‘ɖɩɣa taa tʋ’ weyi pɩpɔzʋʋ se yom siɣsiɣ tʋ ɛcalɩ-ɩ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ nʋmɔʋ yɔ.

Yom siɣsiɣ tʋ wɛɛ nɛ ɛhaɣ Ɛsɔ samaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ Yesu lɩzɩ-ɩ pɩnaɣ 1919 taa yɔ (Cɔnɩ tayʋʋ 10, 11)

AKƐ YOM SIƔSIƔ TƲ NƐ LƆŊSƖNÐƲ?

12. Ye Ɛsɔ ɛɛtɩŋɩɣnɩ piti nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ, tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

12 Ɛsɔ ɛɛtɩŋɩɣnɩ piti nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛyɔɔdʋʋnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ picoɖi-wɛ nabʋyʋ taa yaa Bibl taa tɔm natʋyʋ taa nɩʋ pɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-wɛ kaɖɛ. Mbʋ yebina nɛ ye ŋkpaɣ Index des publications Watch Tower yɔ, ŋnaɣ tɔm ñʋʋ “Compréhensions affinées.” Tɔm ñʋʋ ŋgʋ, ye ŋcɔnɩ kɩ-taa yɔ, ŋnaɣ se kpaɣnɩ pɩnaɣ 1870 nɛ pɩtalɩnɩ sɔnɔ lɛ, Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taanɩɩ masɩ nasɩyɩ taa camɩyɛ, ɛlɛ pʋwayɩ pɔkɔm panɩɩ sɩ-taa nɛ pɔñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza nɛ ala nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Bibl wɩlɩtʋ. Pɩɩɖɩɣzɩɣ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu taayɔɔdɩ se yom siɣsiɣ tʋ kaɣ labʋ fezuu taa tɔɔnaɣ ŋga katalɩ pilim yɔ. Ye mbʋ tɔm ndʋ Yesu kaapɔzaa se ‘akɛ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ yɔ, suwe ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖicosi tɩ-yɔɔ? (Mat. 24:45) Ɛbɛ wɩlɩɣ se Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ kɛnɩ yom ɛnʋ sɔnɔ? Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ hɔɔlɩŋ naadozo weyi ɩ-yɔɔ Yesu tɩŋɩɣna sɔnɔ nɛ eɖiyiɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ, ɛzɩ ɛɛlabʋ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yɔ ɩ-tɔm.

13. Ɛzɩma fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ?

13 Fezuu kiɖeɖeu ɖiyiɣni-wɛ. Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ñɩma se panɩɩ Bibl taa toovenim tɔm ndʋ tɩ-taa ɛyaa taanɩɩ yɔ. Maɣzɩ lɛɣzɩtʋ ndʋ pɔyɔɔdɩ tɩ-tɔm Index des publications Watch Tower, tɔm ñʋʋ “Compréhensions affinées” taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Pɩtʋʋ fɛyɩ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔ se ɛ-maɣmaɣ e-ɖoŋ taa ɛpɩzaa nɛ ɛtɩlɩ Bibl taa tɔm cukaŋ ñɩndʋ ndʋ nɛ ɛlɩzɩ tɩ-taa. (Kalɩ 1 Kɔrɛntɩ 2:10.) Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ taa ñɩma tisiɣ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ kɩ-tɔm lɛ, ɖɩɩyɔɔdʋʋ nɛ ɛyʋtʋ lɔŋ, ɛlɛ ɖiheyiɣ fezuu tɔm nɛ fezuu yɔɔdaɣ taa.”  (1 Kɔr. 2:13) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ apostoloowaa sɩba yɔ, ɛyaa sʋ fezuu taa cɩkpɛndʋʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa, ɛlɛ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1919 nɛ sɔnɔ lɛ, fezuu taa ñalɩmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩpaɣlɩɣ tam. Ye pɩtɩkɛ fezuu kiɖeɖeu, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ ñalɩmɩyɛ nɖɩ?

14. Ɛzɩ Natʋ 14:6, 7 yɔɔdʋʋ yɔ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ taa Ɛsɔ tiyiyaa ɖʋʋ Ɛsɔ samaɣ nesi sɔnɔ?

14 Ɛsɔ tiyiyaa sɩɣnɩ-wɛ. Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ tʋmɩyɛ pɩkɛnaa se pɔcɔnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ. Peɖiyiɣ tɔm susuyaa mba pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa 8 yɔ nɛ palakɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ nɖɩ camɩyɛ. Ɛbɛ sɩɣnɩ-wɛ? Mbʋ pɩsɩɣnɩ-wɛ yɔ pɩ-taa nabʋyʋ lɛ, Ɛsɔ tiyiyaa. (Kalɩ Natʋ 14:6, 7.) Tɔm susuyaa woni ɛyaa sakɩyɛ Ɛsɔtɔm alɩwaatʋ ndʋ paba tɩɩtɛm tɩmnʋʋ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-wɛ yɔ. * Ajɛɛ naayɛ taa pɛwɛɛ nɛ panazɩɣ ɖo-koobiya siŋŋ, paa mbʋ yɔ, tɔm susuu nɛ kpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ wɛɛ nɛ ɖɩɖɛɣnɩ ɛzɩdaa pɩdɩɩfɛyɩ. Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ nɛ paɖʋʋ-ɖʋ nesi.

15. Tʋkaɣ ŋga wɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ nɛ mba payaɣ pa-tɩ sɔnɔ se Krɩstʋ ñɩma yɔ, pa-ñʋndɩnaa hɛkʋ taa? Ha kɩɖaʋ nakʋyʋ.

15 Ɛsɔtɔm ɖiyiɣni-wɛ. (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 17:17.) Maɣzɩ mbʋ pɩɩlabɩ pɩnaɣ 1973 taa yɔ, pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. 1er juin tɛ Feŋuu Tilimiye kaapɔzɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛyʋ weyi eɖiɣni sɩgaa yaa tabakʋʋyaɣ ñɔʋ yaa eɖiɣni taba tɔɔʋ yɔ, ɛmʋnaa se pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm na?’ Pocosi tɔm  ndʋ tɩ-yɔɔ se: “Masɩ wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se ɛyʋ ɛnʋ ɛtɩmʋna.” Peeɖe paya masɩ sakɩyɛ nɛ pañɩɣnɩ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ pʋwayɩ lɛ, Feŋuu Tilimiye wɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pɩ-yɔɔ pɩcɛyaa se palɩzɩ ɛgbɛyɛ taa, ɛyʋ weyi ɛwɛnɩ lakasɩ nzɩ nɛ ekizi se eekpiɖiɣ yɔ. (1 Kɔr. 5:7; 2 Kɔr. 7:1) Paayɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Pɩtɩkɛ ɛyʋ nɔɔyʋ ɖʋʋnɩ lalaa paɣtʋ ɛlɛ Ɛsɔ weyi ɛtɩŋɩɣnɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ yɔ, ɛ-cɔlɔ tɩlɩnaa.” Ɛsɔ sɛtʋ agbaa lɛɛna tisiɣ nɛ Bibl ɖiyiɣ-yɛ? Kɔzɩ kɔzɩ ye anawa se Bibl kaɖɩɣnɩ a-lakasɩ nasɩyɩ yɔ? Etaazuunii ɛjaɖɛ taa takayaɣ nakɛyɛ wɛɛ nɛ kɔyɔɔdʋʋ Ɛsɔ sɛtʋ agbaa tɔm. Pitileɖi yɔ pama ka-taa se: “Krɩstʋ ñɩma ñʋndɩnaa tazɩɣ pa-wɩlɩtʋ taa ɖoŋ ɖoŋ nɛ peyeki se tɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ndʋ ɛyaa maɣzɩɣ yɔ se pɩsa nɛ ɛyaa sakɩyɛ wolo po-coocinaa taa.” Ye Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ñʋndɩnaa ɩlakɩ mbʋ, ɛlɛ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ñeyeki se Ɛsɔtɔm eɖiyini-ɖɩ, pʋbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se awɛɛ nɛ eɖiyiɣ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

‘ƖTƆZƖ MBA PƐÐƐƔ-MƖ NƆƆ YƆ PƆ-YƆƆ’

16. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩtɔzʋʋ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔ?

16 Kalɩ Ebree 13:7. Papɩzɩɣ nɛ patasɩ tɔm piye “ɩtɔzɩ” ɖɛzʋʋ ɖɔɖɔ se “ɩmaɣzɩ.” Ye mbʋ, nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ‘ɖɩtɔzɩ mba pɛɖɛɣ-ɖʋ nɔɔ yɔ pɔ-yɔɔ?’ Ɩ-taa lɛɛkʋ lɛ se ɖɩmaɣzɩɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔ ɖa-adɩma taa yaa ɖɩtɩmɩ ɖɩ-taa ñɩma yɔɔ. (Efɛz. 6:18) Palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ ɖɩpaɣlɩ siŋŋ: Pahaɣ fezuu taa tɔɔnaɣ Ɛsɔ samaɣ, pɔcɔŋnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ kedeŋa kpeekpe yɔɔ nɛ palakɩ ɖʋtʋ ɖɔɖɔ se palabɩnɩ sɔɔlɩm haɖɛ nɖɩ ɛyaa lakɩ yɔ tʋmɩyɛ camɩyɛ. Toovenim taa lɛ, pɩmʋnaa se ɖɩtɩmɩɣ pɔ-yɔɔ tam.

17, 18. (a) Ɛzɩma ɖɩɖʋʋ nesi Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ? (b) Ɛzɩma ɖɔ-tɔm susuu tʋmɩyɛ wɩlɩɣ se ɖɩɖʋʋ nesi Yom siɣsiɣ tʋ nɛ Yesu?

17 Ɛlɛ ye ɖɩmaɣzɩɣ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔ ɖa-adɩma taa yɔ, pi-ɖeke pɩtɩmaɣ. Ye ɖɩɖɔŋ nʋmɔʋ ŋgʋ pawɩlɩɣ-ɖʋ yɔ kɩ-taa yɔ, pɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩtɔzʋʋ pɔ-yɔɔ. Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ tɩŋɩɣnɩ takayɩsɩ, kediɣzisi nɛ kigbeɣliŋ yɔɔ nɛ ɖɩwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ. Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ lɩzɩ nabɛyɛ se pɛkɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa nɛ ɖɩha-wɛ waɖɛ se palɩzɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyaa pɔñɔʋnɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ lɔŋ tasʋʋ nɛ pɔɖɔŋ pɩ-yɔɔ lɛ, pawɩlɩɣ se pɛwɛɛ nɛ pɔtɔzʋʋ ɖɩ-yɔɔ. Ða-tɩŋa payɩ ye ɖiluzuu ɖa-tɩ nɛ ɖɩñaŋ ɛyaa mba pɔ-yɔɔ ɖa-ñʋʋdʋ Yesu tɩŋɩɣna nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñaŋ ɛ-maɣmaɣ.—Ebr. 13:17.

18 Nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtasɩ tɩŋnʋʋ nɛ ɖɩtɔzɩ Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ yɔɔ yɔ, ŋgʋ lɛ se ɖisusi tɔm nɛ ɖo-ɖoŋ kpeekpe. Apostoloo Pɔɔlɩ seɣti Krɩstʋ ñɩma se pamaɣzɩnɩ mba pɛɖɛɣ-wɛ nɔɔ yɔ, pe-tisuu. Yom siɣsiɣ tʋ seɣtiɣ ɛyaa se pasɩɩ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ susuu tʋmɩyɛ kajalaɣ lone taa. Nɛ ɛ-maɣmaɣ ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ kpekpeka nɛ ɛwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ tisuu siŋŋ. Ŋɖiɣni tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ labʋ nɛ kpekpeka nɛ ŋɖʋʋ nesi patam numwaa yaa we? Ye mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taa kaɣ labʋ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ña-ñʋʋdʋ Yesu kaɣ yɔɔdʋʋ se: “Paa ɛzɩmtaa ɩlabɩ mbʋ mon-koobiya taa ajamaa nabɛyɛ kɔyɔ, ma ɩlaba” yɔ.—Mat. 25:34-40.

19. Ɛbɛ yɔɔ ŋtɛm ña-taa se ŋñɔʋnɩ ɖa-Ñʋʋdʋ Yesu?

19 Paa Yesu ɛkpa ɛsɔdaa yɔ, etiyele ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa pe-ɖeke. (Mat. 28:20) Alɩwaatʋ ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, ɛɛna ɛzɩma fezuu kiɖeɖeu, Ɛsɔ tiyiyaa nɛ Masɩ kaasɩnɩ-ɩ yɔ. Pʋyɔɔ ɛtɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ kʋɖʋmɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ yom siɣsiɣ tʋ sɔnɔ. Koobiya mba pɛkpɛndaa nɛ pɛkɛ yom siɣsiɣ tʋ ɛnʋ yɔ, pɛkɛ patam numwaa “mba patɩŋɩɣ heɣa wayɩ paa le” yɔ. (Natʋ 14:4) Ye mbʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖiyeki nɛ pawɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ yɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖiyeki ɖɔɖɔ se ɖa-ñʋʋdʋ Yesu ɛwɩlɩ-ɖʋ nʋmɔʋ. Pɩkazɩ pazɩ lɛ, ɛkaɣ-ɖʋ ɖiyuu nɛ ɛsʋnɩ-ɖʋ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ. (Natʋ 7:14-17) Nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-ɖʋ wezuu maatɛŋ!

^ tay. 3 Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa kaaɖʋwa se apostoloowaa 12 ɩkɛ Yerusalɛm kɩfalʋʋ ŋgʋ kɩkaɣ kɔm yɔ kɩ-tɛ “tigila hiu nɛ naalɛ.” (Natʋ 21:14) Ye mbʋ, ye apostoloo nɔɔyʋ ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm wiye yɔ, pɩtɩpɔzɩ se pɛlɛɣzɩ e-lone taa nɔɔyʋ.

^ tay. 8 Kpaɣnɩ 1955 lɛ, pɛlɛɣzɩ ɛgbɛyɛ nɖɩ hɩɖɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ tay. 14 Kalɩ Rends pleinement témoignage au sujet du Royaume de Dieu takayaɣ h. 58-59.