Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se Yehowa “ɛɛkaɣ haʋ nʋmɔʋ se pɩcɛzɩ-mɩ nɛ pɩɖɛɛ mi-ɖoŋ yɔɔ.” (1 Kɔr. 10:13) Ɛzɩ ɛ-tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se Yehowa sɩm kala wena akaɣ ɖɔ-yɔɔ kɔm yɔ nɛ ɛlɩzɩɣ wena pɩwɛɛ se atalɩ-ɖʋ yɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ a-taa?

Yele nɛ ɖɩtazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ ɖɩna. Alɩwaatʋ ndʋ koobu nɔɔyʋ pɩyalʋ kʋ ɛ-tɩ yɔ, ɛpɔzaa se: ‘Ɛzɩ Yehowa lɩzɩnɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɩwɛɛ ma nɛ ma-halʋ ɖɩtɩŋ yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛnawa se ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ yaa we? Ɛnawa se ye ɖa-pɩyalʋ ɛkʋ ɛ-tɩ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ yaa we?’ Ɛlɛ ɛzɩ toovenim taa lɛ, Yehowa maɣzɩɣ kala wena akaɣ ɖɔ-yɔɔ kɔm yɔ a-yɔɔ nɛ eyeki se wena ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ a-taa yɔ, akɔɔ ɖɔ-yɔɔ?

Ye ɖɩɖaɣnɩ maɣzʋʋ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ ma 1 Kɔrɛntɩ 10:13 taa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɖɩnɩɣ pɩ-taa se: Bibl ɛɛwɩlɩɣ se Yehowa maɣzɩɣ kala wena akaɣ ɖɔ-yɔɔ kɔm yɔ a-yɔɔ nɛ eyeki se wena ɖɩpɩzɩɣ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ a-taa yɔ akɔɔ ɖɔ-yɔɔ. Yele nɛ ɖɩtazɩ lɩmaɣza naanza wena a-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ mbʋ yɔ a-taa.

Kajalaɣ lɛ, Yehowa ha ɖa-taa paa anɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Ɛsɔɔlaa se ɖa-maɣmaɣ ɖɩlɩzɩ ɛzɩma ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu yɔ. (Wp. 30:19, 20; Yoz. 24:15) Ye ɖɩlɩzaa se ɖɩcakɩ wezuu kɩbaŋʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa liu se Yehowa kaɣ nʋmɔʋ wɩlʋʋ ɖa-naataŋ. (Ad. 16:9) Ɛlɛ ye ɖɩlɩzaa se ɖɩcakɩ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ yɔ, ɖɩkaɣ katʋʋ kala sakɩyɛ. (Gal. 6:7) Ye Yehowa ɛlɩzɩɣnɩ kala wena pɩwɛɛ atalɩ-ɖʋ yɔ, pɩɩwɩlɩɣ se ɛwɛɛ nɛ ɛpasɩɣ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ nɖɩ ɛha-ɖʋ yɔ yaa we?

Nabʋlɛ, Yehowa eeyeki se “alɩwaatʋ nɛ mbʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ” pɩtaakɔɔ ɖɔ-yɔɔ. (Ekl. 9:11, nwt) Kɛgbɛdɩsaɣ pɩzɩɣ kɔkɔɔ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kala sakɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩtaawɛɛ lone kɩbanɖɛ taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Yesu kaayɔɔdɩ kɛgbɛdɩsaɣ ŋga kaakɔm ɛyaa 18 waa mba koloŋa ɖabɩ-wɛ nɛ pasɩ yɔ pɔ-tɔm, nɛ ɛwɩlɩ se asɛyʋʋ ŋgʋ pɩtɩkɛ Yehowa ɖʋna se kɩla. (Luka 13:1-5) Ye mbʋ, ye mbʋ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ pɩlaba, nɛ pɩkɔnɩ sɩm nabɛyɛ nɛ nabɛyɛ ñalɩɩ pɩ-taa yɔ, pɩtɩmʋnɩ kaaʋ se ɖɩmaɣzɩ se Ɛsɔ kaaɖʋna se pɩla mbʋ.

Yehowa “hɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa”

Nabudozo lɛ, ɖa-taa paa anɩ lɛ, takɩm talɩɣ-ɩ nɛ pɩhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛlɩzɩ ɛ-cɩŋgɩlɩm wɛtʋ nɛ ɛwɩlɩ. Tɔzɩ se Sataŋ kaayɔɔdɩ mba pɛsɛɣ Yehowa yɔ pɔ-yɔɔ cɛtɩm tɔm nɛ ɛtɔ se ye takɩm ɛtalɩ-wɛ yɔ pakaɣ yebu Yehowa sɛʋ. (Yɔb 1:9-11; 2:4; Natʋ 12:10) Ye Yehowa ɛkandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ se kala naayɛ ɛtaatalɩ-ɖʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmaɣzɩɣ se ɖɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩkaɖɩnɩ-yɛ yɔ, pɩɩwɩlɩɣ  se Sataŋ wɛnɩ toovenim se ɖɛ-kɛzɛɣa yaa ɛzɩma Ɛsɔ sɩɣnɩ-ɖʋ yɔ, pʋyɔɔ yɔɔ ɖɩsɛɣ-ɩ?

Nabʋnaza lɛ, ye Yehowa ɛsɔɔlaa yɔ, ɛlɩzɩɣ se ɛɛtɩlɩɣ mbʋ payɩ pɩkaɣ-ɖʋ talʋʋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ye ɖɩmaɣzɩɣ se Ɛsɔ lɩzɩɣnɩ kala wena ɖɩkaɣ katʋʋ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɩm mbʋ payɩ pɩkaɣ-ɖʋ talʋʋ cee wayɩ yɔ pɩ-tɩŋa. Ɛlɛ lɩmaɣza ana atɩla nɔɔ kʋyʋmaɣ nɛ ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ pɩzɩɣ ɛtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ. (Iza. 46:10) Ɛlɛ Bibl wɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩtɩkɛ paa ɛzɩmtaa ɛlakɩ mbʋ. (Kiɖe 18:20, 21; 22:12) Ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛtɩlɩ mbʋ pɩkaɣ labʋ cee wayɩ yɔ, ɛlɛ ɛhaɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ waɖɛ se ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ ɖa-taa paa anɩ yɔ nɛ paa weyi ɛpɩzɩ nɛ ɛlɩzɩ mbʋ ɛsɔɔlaa se ɛ-tɛ cee wayɩ ɛkɛna yɔ. Ye mbʋ, pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ se paa Ɛsɔ ɛwɛnɩ ɖoŋ siŋŋ yɔ, ɛlakɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ se ɩtaakaɖɩnɩ waɖɛ nɖɩ ɛha e-wondu kɩlɩzɩtʋ yɔ.—Wp. 32:4; 2 Kɔr. 3:17.

Lɛɛlɛɛyɔ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩnɩɩ tɔm ndʋ Pɔɔlɩ mawa se Ɛsɔ “ɛɛkaɣ haʋ nʋmɔʋ se pɩcɛzɩ-mɩ nɛ pɩɖɛɛ mi-ɖoŋ yɔɔ” yɔ tɩ-taa? Tobi lɛ, Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ mbʋ Yehowa lakɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ, pɩtɩkɛ mbʋ ɛlakɩ alɩwaatʋ ndʋ kaɖɛ nɖɩ ɖɩtɩtɩɩtalɩta yɔ. * Apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ se kʋñɔŋ ŋgʋ kɩtalɩ-ɖʋ yɔ, paa kɩwɛ ɛzɩma yɔ, Yehowa kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ ye ɖɩtaɣ-ɩ liu yɔ. (Keɣa 54:23) Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ tɩñɩkɩɣ niye toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yɔɔ.

Kajalaɣ lɛ, takɩm mbʋ ɖɩkatɩɣ yɔ, ‘pɩtɩkɩlɩ ɛyʋtʋ ɖoŋ’. Ye mbʋ, kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ, atalɩɣ ɖɔɖɔ lalaa. Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu yɔ, kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ, aakaɣ cɛzʋʋ ɖo-ɖoŋ yɔɔ. (1 Pɩy. 5:8, 9) Takɩm mbʋ pɩɩkɔm Izrayɛɛlɩ piya yɔɔ kañɩmbusuu taa yɔ, pɩ-tɔm Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ 1 Kɔrɛntɩ 10:13 taa. (1 Kɔr. 10:6-11) Takɩm mbʋ pɩtalɩ Izrayɛɛlɩ piya yɔ, pɩkɛ takɩm mbʋ pɩtɩcɛzɩ ɛyʋ ɖoŋ yɔ, nɛ paa Izrayɛɛlɩ pɩɣa ŋga lɛ, kapɩzaɣ se kɔɖɔkɩ ke-siɣsiɣ wɛtʋ nɛ kawa takɩm mbʋ. Pɔɔlɩ yɔɔdɩ tam naanza se “pa-taa nabɛyɛ” labɩ kaañamtʋ. Izrayɛɛlɩ piya nasɩyɩ kaakpaɣ lɩmaɣza kɩdɛkɛdɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ sɩtaataɣ Yehowa liu.

Nabʋlɛ lɛ, “Ɛsɔ cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ.” Tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ Izrayɛɛlɩ samaɣ yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa kɛ Ɛsɔ weyi “ɛɖɔkʋʋ nɛ ɛnaɣ mba pɔsɔɔlʋʋ-ɩ yɔ pa-pʋtɔdɩyɛ, nɛ mba pɔɖɔkʋʋ ɛ-paɣtʋ yɔ.” (Wp. 7:9) Tɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Yehowa cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ paa ɛzɩmtaa. (Yoz. 23:14) Ye ɖɩmaɣzɩ ɛzɩma Yehowa caɣ ɛ-tɔm yɔɔ nɛ pɩɖɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se mba pɔsɔɔlɩ-ɩ nɛ pañaŋɩ-ɩ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pataa-ɩ liu se ɛkaɣ-wɛ sɩnʋʋ hɔɔlɩŋ naalɛ ɩnɛ taa: (1) Ɛɛkaɣ yebu se kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ, ɖɩpaɣlɩ nɛ ɖɩkɔɔ ɖɩcɛzɩ ɖo-ɖoŋ yɔɔ kaaʋ, nɛ (2) ɛkaɣ-ɖʋ ‘haʋ lɔŋ nɛ ɖoŋ’ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩwabɩ-ɖɩ.

Ɛzɩma Yehowa haɣ lɔŋ nɛ ɖoŋ mba pataɣ-ɩ liu yɔ se ɛsɩnɩ-wɛ nɛ pawa kala wena pakatɩɣ yɔ? Toovenim taa lɛ, ye pɩkɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, eyeki nɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩsɩɩ tɩnaɣ. Ɛlɛ ɛzɩ Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ yɔ, Yehowa ‘haɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɖoŋ se ɖɩwa’ yaa ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ ɖɩ-taa. Ye mbʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa lɛ, Yehowa ‘haɣ-ɖʋ lɔŋ nɛ ɖoŋ’ yaa mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ camɩyɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩtalɩ-ɖʋ yɔ ɖɩ-taa yɔ. Yele nɛ ɖɩna nʋmɔŋ weyi ɩ-yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩwa kala yɔ, ɩ-taa nɩɩyɩ.

  • “Ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa.” (2 Kɔr. 1:3, 4) Yehowa pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ Bibl nɛ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɖa-maɣzɩm. Ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ ɖɔɖɔ fezuu taa tɔɔnasɩ nzɩ yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ haɣ-ɖʋ yɔ sɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ nɛ ɖa-maɣzɩm.—Mat. 24:45; Yoh. 14:16; Roma 15:4.

  • Ɛtɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ eɖiyiɣ-ɖʋ. (Yoh. 14:26) Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩkatɩɣ kala yɔ, fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɔzɩ Bibl taa tɔm natʋyʋ yɔɔ yaa paɣtʋ kila naayɛ yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana.

  • Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ e-tiyiyaa yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ.—Ebr. 1:14.

  • Ɛpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ɛtɩŋnɩ koobiya yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ patɩŋɩɣnɩ pɔ-tɔm pee kɩbana yaa pa-lakasɩ kɩbanzɩ yɔɔ nɛ pakpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ yɔ.—Kol. 4:11.

Lɛɛlɛɛyɔ, tobi lɛ, ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩnɩɩ 1 Kɔrɛntɩ 10:13 taa? Yehowa ɛɛtɔzʋʋ nɛ ɛlɩzɩɣ kala wena pɩwɛɛ se atalɩ-ɖʋ yɔ. Ɛlɛ ye ɖɩkatɩ kaɖɛ naɖɩyɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩtɔzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: Ye ɖɩtaɣ Yehowa liu nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim yɔ, ɛɛkaɣ yebu kaaʋ se kaɖɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ ɖo-ɖoŋ, ɛlɛ ɛkaɣ-ɖʋ ‘haʋ lɔŋ nɛ ɖoŋ’ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Tɔm tʋnɛ tɩhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩdɩɩfɛyɩ.

^ tay. 2 Grɛɛkɩ tɔm piye nɖɩ pɛɖɛzɩ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa se “cɛzɩm” yɔ ɖɩ-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se “takɩm yaa kaɖɛ.”