Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa kaɣ yebu nɛ ɛ-tamaɣ la

Yehowa kaɣ yebu nɛ ɛ-tamaɣ la

“Ɛzɩ mɔntɔm yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mankaɣ labʋ, mɛntɛm ma-taa, mankaɣ labʋ mbʋ.”—IZA. 46:11.

HENDU: 147, 149

1, 2. (a) Ɛbɛ Yehowa yeba nɛ ɖɩtɩlɩ? (b) Lidaʋ tɔm ndʋ wɛ Izaayii 46:10, 11 nɛ 55:11 taa?

“ÐOOO kiɖe tɛɛ lɛ Ɛsɔ lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tataa.” (Kiɖe 1:1) Bibl taa kajalaɣ tɔm tʋnɛ tɩwɛ kɛlɛʋ ɛlɛ tilimaa ɖɔɖɔ. Pɩkɛ toovenim se ɖɩɩsɩŋ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔ wondu kɩlɩzɩtʋ ɛzɩ kedeŋa, mintʋsʋʋ, nɛ ɖoŋ weyi iyeki se kedeŋa yɔɔ wondu ɩwɛɛ ti-lona taa yɔ, pɩ-yɔɔ. (Ekl. 3:11) Paa mbʋ yɔ, Yehowa yeba se ɖɩtɩlɩ tamaɣ ŋga ɛwɛnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ yɔ. Ɛlɩzɩ ɛyaa ɛ-lɛzʋʋ nɛ ɛñɩnaɣ se tɛtʋ ɛkɛ pa-ɖɩɣa nɛ pacaɣ tɩ-yɔɔ koboyaɣ taa. (Kiɖe 1:26) Ɛñɩnaɣ se pɛkɛ e-piya nɛ ɛnʋ kɛ pa-Caa.

2 Ɛlɛ, Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ taa ñʋʋ 3 ñɩŋgʋ wɩlɩɣ se Yehowa tamaɣ katɩ kaɖɛ naɖɩyɛ. (Kiɖe 3:1-7) Paa mbʋ yɔ, kaɖɛ naɖɩyɛ fɛyɩ se Yehowa ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ ɖi-ɖeɖe. Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkaɖɩnɩ Ɛsɔ tamaɣ se kataala. (Iza. 46:10, 11; 55:11) Ye mbʋ, ɖɩɩpɩtɩɣ se tamaɣ ŋga Yehowa kaawɛnɩ kiɖe tɛɛ yɔ, kakaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛɖʋwa yɔ tɩ-yɔɔ.

3. (a) Toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ ndʋ ɖɩtɩlaa? (b) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩmaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ? (c) Tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩkaɣ cosuu?

3 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɖɩsɩm toovenim tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ tamaɣ ŋga Ɛsɔ wɛnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ yɔ. Ðɩsɩm ɖɔɖɔ  tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ Yesu lakɩ se pɩsa nɛ Ɛsɔ tamaɣ la yɔ. Pɩkɛ Bibl taa toovenim tɔm kɩcɛyɩtʋ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se tɩwɛ kajalaɣ tɔm ndʋ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl taa yɔ, tɩ-taa. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, ɖɩsɔɔlaa se ɖɩsɩnɩ ɛyaa mba pɛwɛnɩ laŋa kɩbana yɔ nɛ patɩlɩ tɔm ndʋ. Nɛ alɩwaatʋ tʋnɛ tɩ-taa, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖɩyaa ɛyaa sakɩyɛ nɛ pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa. (Luka 22:19, 20) Ɛyaa mba pakaɣ kɔm sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, pakaɣ kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔ tamaɣ yɔɔ. Pɩkazɩ kɩyakɩŋ pazɩ se sɔnzɩ nzɩ sɩtalɩ, ye mbʋ kɩyakɩŋ ɛnɩ ɩ-taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɖɩmaɣzɩ nɛ ɖɩna tɔm ndʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖe-Bibl kpɛlɩkɩyaa nɛ ɛyaa lalaa nɛ piseɣti-wɛ nɛ pɔkɔɔ sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ. Ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɖɩkaɣ cosuu tɔm pɔzʋʋ naadozo yɔɔ: Tamaɣ ŋga Ɛsɔ kaawɛnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ? Kaɖɛ nɖɩ Ɛsɔ tamaɣ kataa? Nɛ ɛbɛ yɔɔ Yesu kɩlaʋ kaɣnɩ yebu se Ɛsɔ tamaɣ ɛla?

ƐBƐ KAAKƐNƖ YEHOWA TAMAƔ?

4. Ɛzɩma tɩyɛ wondu kɩlɩzɩtʋ saŋ Yehowa?

4 Yehowa lɩzɩnɩ wondu ndʋ tɩwɛ kedeŋa yɔɔ yɔ. Mbʋ payɩ ɛlɩzaa yɔ, pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ. (Kiɖe 1:31; Yer. 10:12) Ɛzɩma Yehowa lɩzɩ wondu nɛ tɩwɛɛ kajʋka nɛ pɩtɩŋa pɩwɛɛ pi-lone taa yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ se mbʋ payɩ Yehowa lɩzaa yɔ, paa pɩtɩɩkɛ wondu cikpetu yaa sɔsɔtʋ yɔ, pɩtɩŋa pɩwɛ wazaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ ŋmaɣzɩɣ ɛzɩma ɛyʋ tomnaɣ lakɩ tʋmɩyɛ, yaa alɩwaatʋ ndʋ ŋnaɣ palʋlɩ pɩɣa cɩɩɩ, yaa alɩwaatʋ ndʋ ŋcɔŋnɩ ɛzɩma wɩsɩ kpeŋ nɛ pɩwɛɛ kajʋka yɔ lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩkɛdɩɣnɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛyɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yehowa lɩzɩ-ɖʋ lɛ, ɛha-ɖʋ waɖɛ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pɩwɛ kajʋka yɔ.—Kalɩ Keɣa 18:2; 103:24.

5. Ɛbɛ Yehowa laba se pɩsa nɛ e-wondu kɩlɩzɩtʋ la tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa?

5 Yehowa ɖʋ e-wondu kɩlɩzɩtʋ tɩŋa paɣtʋ. Ɛɖʋ paɣtʋ ndʋ tiɖiyiɣ kedeŋa nɛ ɛyaa wezuu caɣʋ yɔ; nɛ ɛlabɩ mbʋ se pɩsa nɛ pɩtɩŋa pɩɖɔ camɩyɛ cɔlɩɩɩ. (Keɣa 18:8-10) Ɛsɩ paa wonuu kɩlɩzʋʋ ŋgʋ lɛ ki-lone taa nɛ kɩlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɖʋ-kʋ yɔ. Paɣtʋ ndʋ, tiyeki se e-wondu kɩlɩzɩtʋ ɩla tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa. Ðoŋ weyi iyeki se kedeŋa yɔɔ wondu ɩwɛɛ ti-lona taa yɔ, ɛnʋ yekina se helim mbʋ pɩcɔ tɛtʋ nɛ pɩta yɔ pitaaposini tɛtʋ; nɛ ɖoŋ ɛnɩ yekina ɖɔɖɔ se teŋgu lɩm ɛtaacɛzɩ pɩ-kamasɩ. Ye ɖoŋ ɛnɩ ɩtaawɛɛ kɔyɔ, wezuu caɣʋ taawɛɛ tɛtʋ yɔɔ. Ɛzɩma wondu tɩŋa wɛ ti-lona taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ wɛnɩ tamaɣ nakɛyɛ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩsɩnɩ ɛyaa nɛ patɩlɩ weyi ɛlɩzɩ wondu ndʋ yɔ.—Natʋ 4:11.

6, 7. Kʋjɔŋ weyi Yehowa labɩ Aɖam nɛ Ɛva?

6 Kiɖe tɛɛ lɛ, Ɛsɔ tamaɣ kaakɛnaa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ tamtam. (Kiɖe 1:28; Keɣa 36:29) Ɛha Aɖam nɛ Ɛva wondu sakɩyɛ se pɩsa nɛ panɩɩ leleŋ pe-wezuu caɣʋ taa. (Kalɩ Yakubu 1:17.) Yehowa ha-wɛ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ. Ɛha-wɛ waɖɛ ɖɔɖɔ se pamaɣzɩ, pɔsɔɔlɩ nɛ paɖʋ taabalɩyɛ. Yehowa yɔɔdaɣnɩ Aɖam nɛ ɛwɩlɩɣ-ɩ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛñamɩ-ɩ yɔ. Aɖam kpɛlɩkɩ ɖɔɖɔ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɛ ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe, nɛ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɛcɔnɩ kpɩna nɛ kaɖaɣ pɔ-yɔɔ yɔ. (Kiɖe 2:15-17, 19, 20) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa ha Aɖam nɛ Ɛva waɖɛ se panɩɩ tɔɔnaɣ leleŋ, pana wondu, potukuni-tʋ, panɩɩ tɩ-taŋ, nɛ panɩɩ ɖɔɖɔ tɩ-sɔzɩŋ. Piyekaɣ se panɩɩ leleŋ siŋŋ paradisuu  ŋgʋ kɩ-taa ɛɛsɩ-wɛ yɔ. Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ waɖɛ se pala tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-wɛ taa leleŋ yɔ. Paawɛnɩ waɖɛ ɖɔɖɔ se pɛwɛɛ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ tam nɛ patɩlɩ wondu kɩfatʋ.

7 Tamaɣ ŋga ɖɔɖɔ Ɛsɔ kaawɛna? Yehowa lɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva lɛ, ɛha-wɛ waɖɛ se palʋlɩ piya nzɩ sɩtalɩ pilim yɔ. Ɛñɩnaɣ se piya nzɩ ɖɔɖɔ sɩlʋlɩ nɛ ɛyaa su tɛtʋ yɔɔ. Ɛɛsɔɔlaa se Aɖam nɛ Ɛva nɛ lʋlɩyaa mba pakaɣ kɔm pʋwayɩ yɔ, pɔsɔɔlɩ pe-piya ɛzɩ ɛɛsɔɔlʋʋ Aɖam nɛ Ɛva yɔ. Ɛcɛlɩ ɛyaa tɛtʋ nɛ mbʋ payɩ pɩɩwɛ tɩ-yɔɔ yɔ se pɩkɛ pa-ñɩm tam.—Keɣa 113B:16.

KAÐƐ NÐƖ ƐSƆ TAMAƔ KATAA?

8. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa kaaɖʋ Aɖam nɛ Ɛva paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:16, 17 taa yɔ?

8 Pɩtɩŋa pɩtɩɖɔ ɖeyi ɖeyi ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ yɔ. Ɛbɛ laba? Yehowa kaaɖʋ Aɖam nɛ Ɛva paɣtʋ natʋyʋ kɛlɛʋ se ɛwɩlɩ-wɛ se pa-tɩ yɔɔ wɛʋ kaawɛnɩ kamaɣ. Ɛyɔɔdaa se: “Ŋpɩzɩɣ ŋtɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee. Ɛlɛ taatɔɔ kɩbandʋ nɛ kɩdɛkɛdɩm pa-sɩmtʋ tɩʋ piye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ kɩyakʋ ŋgʋ ŋtɔkɩ yɔ, ŋkaɣ sɩbʋ siŋŋ.” (Kiɖe 2:16, 17) Pɩtaawɛɛ kaɖɛ se Aɖam nɛ Ɛva panɩɩ paɣtʋ ndʋ tɩ-tɔbʋʋ; nɛ pɩtaawɛɛ kaɖɛ ɖɔɖɔ se pɔɖɔ tɩ-yɔɔ; mbʋ pʋyɔɔ yɔ paawɛnɩ tɔɔnasɩ sakɩyɛ se pɔtɔɔ.

9, 10. (a) Cɛtɩm tɔm ndʋ Sataŋ yɔɔdɩ Yehowa yɔɔ? (b) Ɛbɛ Aɖam nɛ Ɛva palɩzaa se palakɩ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

9 Sataŋ tɩŋnɩ ɖʋm nɔɔyʋ yɔɔ nɛ epeɣzi Ɛva se ɛlɛ ñamaanɩ ɛ-Caa Yehowa paɣtʋ yɔɔ. (Kalɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1-5; Natʋ 12:9) Sataŋ pɔzɩ Ɛva se Ɛsɔ yɔɔdaa se pataatɔɔ “kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee yaa?” Ɛpɔzʋʋ tɔm ndʋ yɔ, ɛcaɣ ɛyɔɔdɩ se: ‘Ye mbʋ, ɩfɛyɩnɩ waɖɛ se ɩla mbʋ ɩsɔɔlaa yɔ?’ Pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ cɛtɩm tɔm tʋnɛ: “Pɩlɩ! Ɩɩkaɣ sɩbʋ!” Peeɖe ɛñaɣ pana se etuzi Ɛva nɛ ɛlɛ ñamaɣzɩ se pɩtɩmʋna se ewelisini Ɛsɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɩm mbʋ se kɩyakʋ ŋgʋ ɩtɔkɩ yɔ, mɩ-ɛza kuluu.” Sataŋ ñɩnaɣ yɔɔdʋʋ se Yehowa tɩsɔɔlɩ se pɔtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ taañɩnɩɣ se pɛ-ɛza ikuli. Pɩtasɩ lɛ, eheyi-wɛ se pakaɣ wɛʋ “ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ, mba pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.”

10 Pɩɩpɔzaa se Aɖam nɛ Ɛva palɩzɩ mbʋ pakaɣ labʋ yɔ. Pakaɣ ñam Yehowa yaa pakaɣ welisinuu ɖʋm? Palɩzaa se pamaɣnɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ. Pa-lakasɩ nzɩ, sɩwɩlaa se patɩŋ Sataŋ wayɩ se pakaɖɩnɩ Ɛsɔ. Pekizaa se Yehowa ɛtaatasɩ kɛʋ pa-Caa; piyeba nɛ Yehowa tɩtasɩ pɔ-yɔɔ kandɩyʋʋ.—Kiɖe 3:6-13.

11. Ɛbɛ yɔɔ Yehowa tihuuzi ɛza Aɖam nɛ Ɛva pa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ?

11 Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pamanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ yɔ, patɩtasɩ talʋʋ pilim. Pɩtasɩ lɛ, pa-kaañamtʋ yeba nɛ poposini Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa “ɛza wɛ kele kele” nɛ ‘ɛɛpɩzɩɣ ɛcɔnɩ kɩdɛkɛdɩm’ nɛ esu tamɩyɛ. (Hab. 1:13) Ye Yehowa kaahuuzi ɛza pa-kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩ-yɔɔ yɔ, piiyeba nɛ lidaʋ ŋgʋ e-wondu kɩlɩzɩtʋ wɛna yɔ, kɩsʋʋ kaɖɛ taa. Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, pɩpɩzaɣ se piyele nɛ Ɛsɔ tiyiyaa nɛ ɛyaa pataatasɩ-ɩ taʋ liu. Ɛlɛ Yehowa ñɔʋnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-paɣtʋ kpam nɛ ɛɛmaɣ tɩ-yɔɔ kaaʋ. (Keɣa 118:142) Paa Aɖam nɛ Ɛva paawɛnɩ tɩ-yɔɔ wɛʋ lɩzʋʋ waɖɛ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se pɩwɛɛ se pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ. Ɛzɩma pakaɖɩnɩ Yehowa yɔ, piyeba nɛ pasɩ nɛ papɩsɩ tɛtʋ ndʋ paakpaɣ nɛ pamanɩ-wɛ yɔ.—Kiɖe 3:19.

12. Ɛbɛ talɩ Aɖam nɛ Ɛva pe-piya?

12 Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pɔtɔɔ  tɩʋ piye nɖɩ Yehowa kaatɔm se pataatɔɔ yɔ, Yehowa tɩtasɩ-wɛ haʋ waɖɛ se pɛkɛ ɛ-hɔʋ taa mba. Ɛɖɔɔnɩ-wɛ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa nɛ ɛtɩha-wɛ nʋmɔʋ se papɩsɩ ka-taa wiɖiyi. (Kiɖe 3:23, 24) Yehowa labɩ mbʋ se pa-maɣmaɣ pana mbʋ pɩlɩ pa-lɩmaɣzɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ kpaɣʋ taa yɔ. (Kalɩ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4, 5.) Patɩtasɩ talʋʋ pilim; nɛ pʋyɔɔ lɛ paatasɩɣ pɩzʋʋ nɛ pamaɣzɩnɩ Yehowa wɛtʋ kɩbandʋ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Aɖam lesi lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ ɛɛwɛna yɔ, ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ e-ɖeke. Ɛɖɛzɩ e-piya mantɩtalɩ pilim wɛtʋ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm. (Roma 5:12) Eyeba nɛ wezuu maatɛŋ lidaʋ ŋgʋ ɛ-sayɩnaa kaawɛna yɔ, kile. Pɩtasɩ lɛ, Aɖam nɛ Ɛva pa-pɩɣa nakɛyɛ ɛɛkaɣ talʋʋ pilim nɛ pa-sayɩnaa taa nɔɔyʋ ɖɔɖɔ ɛɛkaɣ talʋʋ pilim. Sataŋ peɣzi Aɖam nɛ Ɛva nɛ pamaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ, nɛ halɩ nɛ sɔnɔ ɖɔɖɔ eɖiɣni ɛyaa peɣzuu.—Yoh. 8:44.

YESU KƖLAƲ YEBA SE TAABALƖYƐ ƐWƐƐ ƐSƆ NƐ ƐYAA PƐ-HƐKƲ TAA

13. Waɖɛ nɖɩ Yehowa ha ɛyaa?

13 Ɛlɛ Yehowa tilesi sɔɔlɩm mbʋ ɛɛwɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ. Paa Aɖam nɛ Ɛva paakaɖɩnɩ-ɩ yɔ, ɛsɔɔlaa se taabalɩyɛ kɩbanɖɛ ɛwɛɛ ɛ nɛ ɛyaa pɛ-hɛkʋ taa. Ɛtɩsɔɔlɩ se nɔɔyʋ ɛsɩ. (2 Pɩy. 3:9) Pʋyɔɔ Alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva pakaɖɩnɩ-ɩ yɔ, ɛlabɩ ɖʋtʋ natʋyʋ kpaagbaa se pɩsɩnɩ ɛyaa nɛ taabalɩyɛ ɖaɣnɩ wɛʋ ɛ nɛ wɛ pɛ-hɛkʋ taa. Ɛlɛ ɖʋtʋ ndʋ, tɩɩkaɖɩɣnɩ ɛ-paɣtʋ siɣsiɣ ñɩndʋ. Ðʋtʋ ndʋ ɛlaba?

14. (a) Ɛzɩ Yohanɛɛsɩ 3:16 yɔɔdʋʋ yɔ, ɖʋtʋ ndʋ Yehowa laba se pɩsa nɛ ɛya ɛyaa ñʋʋ? (b) Tɔm pɔzʋʋ mbʋ taa ɖa nɛ laŋa kɩbana tɩnaa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtazɩ?

14 Kalɩ Yohanɛɛsɩ 3:16. Ɛyaa mba ɖɩyaɣ se pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa yɔ, pa-taa nabɛyɛ sɩm mayaɣ ŋga camɩyɛ. Ɛlɛ tɔm pɔzʋʋ kɔyɔ: Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɩlaʋ haɣ ɛyaa waɖɛ se pehiɣ wezuu maatɛŋ? Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩyaɣ ɛyaa se pɔkɔɔ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ taa, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlakɩ sɔnzɩ nzɩ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩpɩsɩɣ se ɖɩna ɛyaa mba pɔkɔm sɔnzɩ nzɩ sɩ-taa yɔ, ɖɩwɛnɩ waɖɛ se ɖɩsɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa nɛ panɩɩ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-taa. Alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩɣ nɩʋ pɩ-taa se Yehowa tiyuu ɛ-pɩyalʋ se ɛkɔɔ nɛ ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se pa-taa kaɣ labʋ leleŋ siŋŋ. Yesu kɩlaʋ yɔɔ tɔm ndʋ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɩɣ niye?

15. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kaawɛ ndɩ nɛ Aɖam?

15 Yehowa tiyi ɛyʋ weyi ɛtalɩ pilim yɔ se ɛlaa ɛ-tɩ ɛyaa yɔɔ. Pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ pilim ɛnʋ ɛñɔɔnɩ Yehowa kpam nɛ etisi faaa se ɛlaɣ ɛ-tɩ nɛ pɩya ɛyaa ñʋʋ. (Roma 5:17-19) Yehowa tiyi ɛ-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ Yesu se ɛkɔɔ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ ɛyʋ. (Yoh. 1:14) Ye mbʋ, Yesu kaakɛ ɛyʋ weyi ɛɛtalɩ pilim ɛzɩ Aɖam yɔ. Ɛlɛ ɛtɩla ɛzɩ Aɖam yɔ, ɛñɔnɩ Yehowa paɣtʋ kpam. Halɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ takɩm sɔsɔm taa yɔ, ɛtɩla kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ nɛ ɛtɩmaanɩ Yehowa paɣtʋ yɔɔ ɖɔɖɔ.

16. Ɛbɛ yɔɔ Yesu kɩlaʋ kɛ kʋjɔʋ sɔsɔʋ?

16 Yesu talɩ pilim, ye mbʋ ɛ-sɩm pɩzɩɣ nɛ piholi ɛyaa kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm pe-nesi tɛɛ. Wɛtʋ ndʋ Yehowa kaasɔɔlaa se Aɖam ɛwɛɛna yɔ, ndʋ ɖeyi ɖeyi Yesu kaawɛna; ɛɛtalɩ pilim, ɛɛwɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa nɛ ɛñamɩ-ɩ. (1 Tim. 2:6) Yesu kpaɣ e-wezuu nɛ ɛlaa se pɩsa nɛ “ɛyaa sakɩyɛ,” pʋ-tɔbʋʋ se halaa, abalaa nɛ piya pehiɣ wezuu maatɛŋ. (Mat. 20:28)  Ye mbʋ, Yesu kɩlaʋ yekina se tamaɣ ŋga Yehowa kaawɛnɩ kiɖe tɛɛ yɔ, kala. (2 Kɔr. 1:19, 20) Kɩhaɣ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa tɩŋa waɖɛ se pehiɣ wezuu maatɛŋ.

YEHOWA HA-ÐƲ WAÐƐ SE ÐƖPƖSƖ Ɛ-CƆLƆ

17. Waɖɛ nɖɩ Yesu kɩlaʋ haɣ-ɖʋ?

17 Paa pɩtaawɛɛ Yehowa kɛlɛʋ yɔ, etiyi Yesu se ɛlaa ɛ-tɩ ɖɔ-yɔɔ. (1 Pɩy. 1:19) Ɛyaa kɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ Yehowa ɛzɩdaa, pʋyɔɔ etisi faaa nɛ etiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ. (1 Yoh. 4:9, 10) Ye mbʋ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Yesu lɛɣzɩ Aɖam lone taa nɛ ɛpɩsɩ ɖɔ-cɔzɔ yaa “kɛdɛzaɣ Aɖam.” (1 Kɔr. 15:45, nwt ) Pɩtɩkɛ wezuu maatɛŋ ɖeke Yesu kɩlaʋ haɣ-ɖʋ, ɛlɛ kɩhaɣ-ɖʋ waɖɛ ɖɔɖɔ se ɖɩpɩsɩ Yehowa hɔʋ taa mba. Ye mbʋ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ Yesu kɩlaʋ yɔɔ se ɛɖaɣnɩ ɛyaa mʋʋ ɛ-hɔʋ taa, ɛlɛ ɛɛmaɣ ɛ-paɣtʋ siɣsiɣ ñɩndʋ yɔɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmaɣzɩɣ ɛzɩma ɛyaa kaɣ talʋʋ pilim yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, ɖa-taa lakɩ leleŋ siŋŋ. Nɔɔ kʋɖʋmaɣ kɩbaŋa kaɣ wɛʋ Yehowa hɔʋ taa ñɩma mba pɛwɛ ɛsɔdaa nɛ mba pɛwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Ða-tɩŋa ɖɩkaɣ pɩsʋʋ Ɛsɔ piya.—Roma 8:21.

18. Alɩwaatʋ ndʋ taa Yehowa kaɣ pɩsʋʋ “pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe”?

18 Paa Sataŋ kaakaɖɩnɩ Yehowa yɔ, pɩtɩɖɩɣ Yehowa nʋmɔʋ se eyele ɛyaa sɔɔlʋʋ, nɛ pɩtɩɖɩɣ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa nʋmɔʋ ɖɔɖɔ se peyele ñɔnʋʋ Yehowa kpam. Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu kɩlaʋ yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ ɛyaa nɛ pɛwɛɛ siɣsiɣ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa mba ‘panaɣ Pɩyalʋ nɛ petisi ɛ-yɔɔ’ yɔ, pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ yɔ. (Yoh. 6:40) Ɛzɩma Yehowa sɔɔlɩ ɛyaa siŋŋ nɛ ɛwɛɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɛkaɣ yebu nɛ ɛyaa talɩ pilim ɛzɩ ɛɛɖʋʋ kiɖe tɛɛ yɔ. Pʋbʋ taa lɛ, Yehowa kaɣ pɩsʋʋ “pɩtɩŋa ɛyaa kpeekpe.”—1 Kɔr. 15:28.

19. (a) Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ piseɣtiɣ-ɖʋ se ɖɩla? (Cɔnɩ aɖakaɣ “ Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩñɩnɩ laŋa kɩbana tɩnaa.”) (b) Ɛbɛ ɖɩkaɣ naʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

19 Ye ɖɩwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ Yesu kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ yɔɔ yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ seɣtuu se ɖɩla mbʋ payɩ ɖɩpɩzɩɣ yɔ nɛ ɖɩsɩnɩ lalaa nɛ pana se kɩlaʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-wɛ ɖɔɖɔ. Pɩwɛɛ se ɛyaa ɩtɩlɩ se Yesu kɩlaʋ yɔɔ Yehowa tɩŋɩɣna nɛ ɛha ɛyaa tɩŋa waɖɛ se pehiɣ wezuu maatɛŋ. Ɛlɛ pɩtɩkɛ pi-ɖeke kɩlaʋ ŋgʋ kɩlakɩ. Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ naʋ ɛzɩma Yesu kɩlaʋ wɩlɩɣ se tɔm ndʋ Sataŋ kaayɔɔdɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, tɩkɛ cɛtɩm yɔ.