FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Février 2017

Ñʋŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ 3 avril nɛ piwolo 30 avril 2017 yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

Yehowa kaɣ yebu nɛ ɛ-tamaɣ la

Kiɖe tɛɛ lɛ tamaɣ ŋga Ɛsɔ kaalabɩ pɩlɩɩnɩ tɛtʋ nɛ ɛyaa pɔ-yɔɔ? Kaɖɛ nɖɩ kɔm pʋwayɩ? Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɩlaʋ haɣ nʋmɔʋ Ɛsɔ tamaɣ se kala?

Kɩhɛyʋʋ pʋ-ñʋʋ taa kɩlaʋ kɛ “kʋjɔʋ kɩbaŋʋ” ŋgʋ kɩlɩnɩ Caa cɔlɔ yɔ

Pɩtasɩnɩ se kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa kɔŋnɩ-ɖʋ wazasɩ sakɩyɛ lɛ, kɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Sataŋ kaayɔɔdɩ tɔm ndʋ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ tɩkɛ cɛtɩm.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Ðihiɣ Ɛsɔ wazasɩ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa

Douglas nɛ Mary Guest pehiɣ Ɛsɔ wazasɩ alɩwaatʋ ndʋ paakɛ nʋmɔʋ lɩzɩyaa Kanadaa ɛjaɖɛ taa nɛ alɩwaatʋ ndʋ palakaɣ Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ Preeziili nɛ Pɔrtiigaalɩ ajɛɛ taa yɔ.

Yehowa ɖiyiɣ ɛ-samaɣ

Yehowa tɩŋnɩ ɛ-sɛyaa nabɛyɛ yɔɔ caanaʋ taa nɛ eɖiyi ɛ-samaɣ. Ɛbɛ wɩlɩɣ se ɛɖʋ nesi ɛ-sɛyaa mba?

Aɖiyiɣ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se ɛkaɣ-wɛ sɩnʋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛjaɖɛ tɛm wiye. Ɛzɩma ɛwɛɛ ɛwɩlɩɣ nʋmɔʋ Ɛsɔ samaɣ sɔnɔ?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Apostoloo Pɔɔlɩ mawa se Ɛsɔ “ɛɛkaɣ haʋ nʋmɔʋ se pɩcɛzɩ-mɩ nɛ pɩɖɛɛ mi-ɖoŋ yɔɔ.” Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ tɛm lɩzʋʋ takɩm mbʋ pɩkaɣ kɔm ɖɔ-yɔɔ yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

“Nʋmɔʋ nakʋyʋ tɩkɩlɩ-wɛ kaɖɛ yaa ɖaɣlʋʋ”

Kpaɣnɩ pɩnzɩ 1920 waa ɖɩdɛnɖɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ pɩnzɩ 1930 waa ɖɩbazɩyɛ lɛ, nʋmɔʋ lɩzɩyaa lɩzaa pawɩlɩ se paa-taa kaatɛm se posusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ Ositralii ɛjaɖɛ kpeekpe taa.