FEŊUU TILIMIYE—NĐƖ PƐKPƐLƖKƖƔ YƆ Février 2016

Ñʋŋ weyi ɖɩkaɣ kpɛlɩkʋʋ kpaɣnɩ 4 avril nɛ puwolo 1er mai 2016 kpɩtaŋ taa yɔ, ɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa.

WEZUU CAƔƲ TƆM

Yehowa yeba nɛ piɖeni-m ɛ-sɛtʋ taa

Corwin Robison sɛ Ɛsɔ siɣsiɣ pɩnzɩ 73, nɛ ɛkpaɣ pɩnzɩ ɛzɩ 60 mbʋ yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Etaazuunii Betɛɛlɩ taa.

Yehowa ya-ɩ se ɛ-taabalʋ

Ŋsɔɔlaa se ŋpɩsɩ Yehowa taabalʋ? Abraham kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ.

Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa taabalaa

Ɛbɛ kaasɩnɩ Ruti, Ezekiyasɩ, nɛ Maarɩɩ nɛ taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɛ pa nɛ Ɛsɔ pɛ-hɛkʋ taa?

Ðiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩsɛɛ Yehowa nɛ taa leleŋ

Ye ŋmaɣzɩɣ paɣtʋ kila naadozo naayɛ yɔɔ kɔyɔ pɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋtaalesi taa leleŋ.

Ñɔɔnɩ Yehowa kpam

Yonataanɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩñɔɔnɩ Yehowa kpam hɔɔlɩŋ naanza taa.

Ðɩmaɣzɩnɩ Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa

Ɛzɩma Daviid, Yonataanɩ, Naataŋ nɛ Usaayi paañɔnɩ Yehowa nɛ pɩkɩlɩ ɛyaa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ÐO-WONDU ÐƖÑƆƆZƖYƐ TAA YƆ

Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ sɩm lɔɔɖɩyɛ nɖɩ ɖɩmakɩ tatasɩ yɔ

Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1936 nɛ piwolo 1941, “Feŋuu Tilimiye lɔɔɖɩyɛ” sɩnɩ tɔm susuyaa pazɩ mba paawɛ Preeziili ɛjaɖɛ yɔ se posusi Kewiyaɣ tɔm ɛyaa miiliyɔɔwaa.