Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TƆM ÑƲƲ ŊGƲ ÐƖKPƐLƖKƖƔ YƆ 49

Alɩwaatʋ natʋyʋ wɛɛ se pala tʋmɩyɛ nɛ natʋyʋ wɛɛ se pɛhɛzɩ

Alɩwaatʋ natʋyʋ wɛɛ se pala tʋmɩyɛ nɛ natʋyʋ wɛɛ se pɛhɛzɩ

“Ɩkɔɔ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ nɛ ɩhɛzɩ pazɩ.”​—MARK. 6:31.

HENDU 143 Wɛɛ tʋmɩyɛ labʋ, feŋuu, nɛ ɖaŋʋʋ yɔɔ

LƖMAƔZA SƆSƆNA *

1. Lɩmaɣza wena ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ?

ƐYAA mba pɛ-hɛkʋ taa ŋwɛɛ yɔ, lɩmaɣza wena pa-taa sakɩyɛ wɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ? Ajɛɛ sakɩyɛ taa lɛ, ɛyaa kpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ siŋŋ nɛ pɩcɛzɩ ɖooo lɛ. Ɛyaa mba pakɩlɩɣ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ pɩɖɔkʋʋnɩ-wɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ, paahikiɣ alɩwaatʋ se pɛhɛzɩ, paahikiɣ alɩwaatʋ se pa nɛ pɔ-hɔŋ taa ñɩma pacaɣ yaa pɔcɔnɩ pe-fezuu taa kɩcɛyɩm ɖeɖe. (Ekl. 2:23) Hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ taa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ paa ññɩɩ nɛ pʋyɔɔ lɛ, pañɩnɩɣ kawanaɣ.—Adu. 26:13, 14.

2-3. Kɩɖaŋ weyi Yehowa nɛ Yesu paha tʋmɩyɛ labʋ hɔɔlʋʋ taa?

2 Ɛjaɖɛ yɔɔ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ siŋŋ nɛ lalaa ñatɩsɔɔlɩ. Ɛlɛ lɩmaɣza wena Yehowa nɛ Yesu pɛwɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ yɔ alɛ ñɛwɛ ndɩ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa kɛ tʋmlaɖʋ. Yesu ñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ kpayɩ se: “Man-Caa wɛɛ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ halɩ nɛ sɔnɔ, nɛ ma ɖɔɖɔ mɛwɛɛ nɛ malakɩ tʋmɩyɛ.” (Yoh. 5:17) Maɣzɩ tʋmɩyɛ nɖɩ payɩ Ɛsɔ labɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛlɩzaɣ tiyiyaa sakɩyɛ, tɩnzɩ nɛ kedeŋa yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ðɩnaɣ ɖɔɖɔ wondu kɩbandʋ sakɩyɛ ndʋ Ɛsɔ lɩzɩ tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ. Keɣa maɖʋ wɛnɩ toovenim se ɛyɔɔdɩ se: “Ña-tʋma ɖɔwa pɩŋŋ, [Yehowa]! Ŋlabɩ a-tɩŋa nɛ lɔŋ, mbʋ ŋlɩzaa yɔ pusuni tɛtʋ yem ɖo.”—Keɣa 103:24.

3 Yesu maɣzɩnɩ ɛ-Caa. Ɛsɩnɩ ɛ-Caa alɩwaatʋ ndʋ ɛlɛ ‘ñɔɔzaɣ ɛsɔdaa yɔ.’ Ɛɛwɛ Yehowa cɔlɔ “ɛzɩ tʋmɩyɛ laɖʋ yɔ.” (Adu. 8:27-31) Pɩlabɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋwayɩ nɛ Yesu kɔɔ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛlabɩ tʋma kɩbana. Yesu yɔɔdaa se tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ se ɛla yɔ ɖɩɩwɛɛ-ɩ ɛzɩ tɔɔnaɣ yɔ, nɛ mbʋ payɩ ɛlabɩ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩwɩlaa se Ɛsɔ tiyini-i.—Yoh. 4:34; 5:36; 14:10.

4. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Yehowa nɛ Yesu pɔ-cɔlɔ hɛzʋʋ nʋmɔʋ taa?

 4 Kɩɖaŋ weyi Yehowa nɛ Yesu pahaɣ nɛ palakɩ tʋma sakɩyɛ yɔ, ɛzɩ ɩwɩlɩɣ se pɩtɩcɛyɩ se ɖɩhɛzɩ yaa we? Aayɩ. Pɩɩnɩɣ Yehowa kpa nɛ pʋyɔɔ lɛ, pɩtɩcɛyɩ se ɛhɛzɩ. Ɛlɛ Bibl yɔɔdʋʋ se Yehowa lɩzɩ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ lɛ, “eyele tʋmɩyɛ labʋ nɛ ɛhɛzɩ.” (Ejl. 31:17) Ye mbʋ, pɩwɩlɩɣ se Yehowa sɩnzɩ ɛ-tʋmɩyɛ nɛ ɛnɩɩ leleŋ mbʋ ɛtɛm labʋ yɔ pɩ-yɔɔ. Nɛ alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, paa ɛlakaɣ tʋmɩyɛ siŋŋ yɔ, ɛkpakaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛhɛzɩɣ nɛ ɛ nɛ ɛ-taabalaa pɔtɔkɩ tɔɔnaɣ.—Mat. 14:13; Luka 7:34.

5. Kaɖɛ nɖɩ ɛyaa sakɩyɛ katɩɣ?

5 Bibl seɣtiɣ Ɛsɔ samaɣ se kɔsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ. Pɩwɛɛ se Ɛsɔ sɛyaa ɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ pataakɛ feendinaa. (Adu. 15:19) Pɩtɩla, ŋlakɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ nɛ ŋcɔŋnɩ ñɔ-hɔʋ kɩcɛyɩm ɖeɖe. Nɛ pɩkɛnɩ Krɩstʋ tɔmkpɛlɩkɩyaa tɩŋa kɩjɛyʋʋ se paɖʋ nesi tɔm kɩbandʋ susuu tʋmɩyɛ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ŋhɛzɩ camɩyɛ. Pɩwɛ-ŋ kaɖɛ nabʋyʋ taa se ŋhiɣ alɩwaatʋ nɛ ŋla tʋmɩyɛ, ŋsusi tɔm nɛ ŋhɛzɩ yaa we? Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ, nɛ alɩwaatʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ nɛ ɖɩhɛzɩna yɔ?

ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ NƐ ŊWƐƐNƖ LƖMAƔZA KƖBANA TƲMƖYƐ LABƲ NƐ HƐZƲƲ PƆ-YƆƆ YƆ

6. Ɛzɩma Maarkɩ 6:30-34 wɩlɩɣ se Yesu kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ?

6 Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ. Fezuu kiɖeɖeu sɩnɩ Wiyaʋ Salomɔɔ nɛ ɛma se: “Pɩtɩŋa payɩ pɩ nɛ pɩ-wɩyɛ.” Ɛyɔɔdɩ sɔʋ, maʋ, wiu, woŋuu, paʋ nɛ tʋma lɛɛna tɔm. (Ekl. 3:1-8) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɛkɛ wezuu caɣʋ hɔɔlɩŋ naalɛ weyi ɩ-tɔm cɛyaa yɔ. Yesu kaawɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ apostoloowaa kaalɩnɩ tɔm susuu nɛ papɩsɩ lɛ, pɩɩnɩ-wɛ siŋŋ nɛ “pataahikiɣ alɩwaatʋ se pɔtɔɔ tɔɔnaɣ maɣmaɣ.” Peeɖe Yesu yɔɔdaa se: “Mi-ɖeke ɩkɔɔ lone nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa fɛyɩ yɔ nɛ ɩhɛzɩ pazɩ.” (Kalɩ Maarkɩ 6:30-34.) Paa Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pataapɩzɩɣ se pɛhɛzɩ paa ɛzɩmtaa ɛzɩ pɔsɔɔlʋʋ yɔ, ɛɛnawa se pɩcɛyaa se pa-tɩŋa pɛhɛzɩ.

7. Ɛzɩma Sabaatɩ paɣtʋ taa tazʋʋ kaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ?

7 Nabʋyʋ taa pɩpɔzɩ ɖa-tɩŋa hɛzʋʋ, yaa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se ɖɩlɛɣzɩ tʋma wena ɖɩlakɩ paa evemiye nɖɩ yɔ. Ɛsɔ kaalabɩ ɖʋtʋ natʋyʋ se tɩwazɩ ɛ-samaɣ caanaʋ taa, nɛ ɖʋtʋ ndʋ tɩwɩlɩɣ se hɛzʋʋ nɛ tʋma lɛɣzʋʋ tɔm cɛyaa. Ɛɛlabɩ ɖʋtʋ se pɔɖɔ kpɩtaʋ taa Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ. Paa ɖɩɩtasɩɣ ɖɔm Moyizi paɣtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ, tɔm ndʋ paɣtʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ Sabaatɩ yɔɔ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ɖʋ. Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtazɩ nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena ɖɩwɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ.

SABAATƖ KAAKƐ HƐZƲƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ ALƖWAATƲ

8. Ɛzɩ Ejipiti Lɩʋ 31:12-15 yɔɔdʋʋ yɔ, ɛbɛ palakaɣ Sabaatɩ kɩyakʋ wiye?

8 Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ se Ɛsɔ kpaɣ “kɩyakɩŋ” loɖo nɛ ɛlɩzɩnɩ wondu lɛ, ɛhɛzɩ nɛ ɛsɩnzɩ tʋma wena ɛlakaɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ. (Kiɖe 2:2) Ɛlɛ, Yehowa sɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ, nɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ taa lɛ ‘ɛwɛɛ nɛ ɛlakɩ tʋmɩyɛ.’ (Yoh. 5:17) Kpɩtaʋ taa Sabaatɩ paɣtʋ labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Yehowa hɛzʋʋ kɩyakʋ ŋgʋ kɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ Kiɖe Tɛɛ Tɔm takayaɣ taa yɔ. Ɛsɔ yɔɔdaa se Sabaatɩ kaakɛ yʋsaɣ ɛ nɛ Izrayɛɛlɩ pɛ-hɛkʋ taa. Kɩɩkɛ “[Yehowa] hɛzʋʋ kiɖeɖem” kɩyakʋ. (Kalɩ Ejipiti Lɩʋ 31:12-15.) Paɣtʋ ndʋ paaɖʋwa se nɔɔyʋ ɛtaala tʋmɩyɛ yɔ, titukaɣni paa weyi nɛ pɩkpɛndɩnɩ piya, yomaa nɛ halɩ kpɩna wena awɛ ɖɩsɩ yɔ.  (Ejl. 20:10) Pɩhaɣaɣ samaɣ waɖɛ se kaka ka-lɩmaɣza fezuu taa tɔm yɔɔ nɛ pɩkpaɖɩ.

9. Lɩmaɣza wena ɛyaa nabɛyɛ kaawɛnɩ Sabaatɩ yɔɔ Yesu alɩwaatʋ taa nɛ atɩtʋʋzɩ?

9 Sabaatɩ kɩyakʋ kaakɛ kɩyakʋ ŋgʋ kɩwazaɣ Ɛsɔ samaɣ yɔ, ɛlɛ Yesu alɩwaatʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ ñʋndɩnaa sakɩyɛ ɖʋwaɣ paɣtʋ nɛ pɛɖɛlɛsɩɣ niye ɛzɩma pɔɖɔ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ. Pɔyɔɔdaɣ se pɩkɛnɩ kɩwɛɛkɩm se ɛyʋ eloyi nabʋyʋ pee nɛ ɛtɔɔ, yaa ɛwaa kʋdɔndʋ nɔɔyʋ Sabaatɩ wiye. (Mark. 2:23-27; 3:2-5) Ɛlɛ, pɩtaakɛ mbʋ Ɛsɔ kaasɔɔlaa, nɛ Yesu lɩzɩ mba paasɔɔlaa se pewelisini-i yɔ tɔm ndʋ tɩ-taa kpayɩ kpayɩ.

Yesu nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma patɩŋaɣnɩ Sabaatɩ yɔɔ nɛ pakaŋ ñʋʋ nɛ fezuu taa wondu (Cɔnɩ tayʋʋ 10) *

10. Maatiyee 12:9-12 taa tɔm wɩlɩɣ se lɩmaɣza wena Yesu kaawɛnɩ Sabaatɩ yɔɔ?

10 Yesu nɛ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa mba paakɛ Yuuda ñɩma yɔ pɔɖɔŋaɣ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paawɛ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ. * Ɛlɛ, Yesu tɩŋnɩ ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se paa pɩwɛɛ se pɔɖɔ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ se pala lakasɩ kɩbanzɩ yaa pasɩnɩ lalaa. Ɛyɔɔdɩ kpayɩ se: “Paɣtʋ ha nʋmɔʋ se pala kɩbandʋ Sabaatɩ wiye.” (Kalɩ Maatiyee 12:9-12.) Ɛtaamaɣzɩ se pɩkɛnɩ kɩwɛɛkɩm se pala camɩyɛ lakasɩ nɛ pasɩnɩ lalaa Sabaatɩ kɩyakʋ wiye. Mbʋ Yesu laba yɔ, pɩwɩlaa se ɛnɩ lɩmaɣzɩyɛ kɩcɛyɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ Ɛsɔ heyi ɛ-samaɣ se kɛhɛzɩ Sabaatɩ wiye yɔ, ɖɩ-taa. Ɛsɔ samaɣ hɛzaɣ nɛ kaatasɩɣ labʋ ke-evemiye taa tʋma; pʋyɔɔ lɛ, pɩhaɣaɣ-kɛ nʋmɔʋ se kaka ñʋʋ nɛ fezuu taa wondu. Yesu paɣlɩ hɔʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩ-taa ñɩma  tɩŋaɣnɩ Sabaatɩ kɩyakʋ yɔɔ se kɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ pɩkpaɖɩ. Tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ Yesu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩ Nazarɛɛtɩ yɔ, tɩwɩlɩɣ se pɩkɛ toovenim; Nazarɛɛtɩ peeɖe ɛcaɣaa nɛ ɛpaɣlɩ. Pɔyɔɔdɩ Yesu tɔm se: “Ɛzɩ ɛtɩɩlakʋʋ Sabaatɩ wiye yɔ, ɛsʋʋ sinaagɔɔgɩ taa nɛ ɛkʋyɩ ɛsɩŋ se ɛkalɩ tɔm.”—Luka 4:15-19.

LƖMAƔZA WENA ŊWƐNƖ TƲMƖYƐ LABƲ YƆƆ?

11. Aha Yesu kɩɖaʋ kɩbaŋʋ tʋmɩyɛ labʋ nʋmɔʋ taa?

11 Yesu kaakɛ Yosɛɛfʋ pɩyalʋ kɩɖɔkʋ; nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se Yosɛɛfʋ kaawɛnɩ Ɛsɔ lɩmaɣza tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlaɣ Yesu kafɩnda tʋmɩyɛ yɔ. (Mat. 13:55, 56) Nɛ Yesu na ɖɔɖɔ ɛzɩma Yosɛɛfʋ lakaɣ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka paa evemiye nɖɩ se ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ sɔsɔʋ yɔɔ yɔ. Yesu kɔma nɛ eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pʋwayɩ se: “Tʋmlaɖʋ mʋnɩ ɛ-kɩhɛyʋʋ.” (Luka 10:7) Pɩtʋʋ fɛyɩ, tʋmɩyɛ labʋ nɛ kpekpeka kaamalɩnɩ Yesu.

12. Bibl taa Masɩ nzɩ wɩlɩɣ se pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka?

12 Apostoloo Pɔɔlɩ ɖɔɖɔ lakaɣ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka. Tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɛkɩlɩ kam nɛ ñʋʋ yɔ, nɖɩ lɛ se esusi lalaa Yesu nɛ tɔm ndʋ ɛlɛ ñaawɩlaa yɔ pɔ-tɔm. Ɛlɛ, Pɔɔlɩ lakaɣ tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ se ɛcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe. Tesalooniiki mba kaana ɛzɩma ‘ɛlakaɣ tʋmɩyɛ ɖoŋ ñɩnɖɛ ɖoo nɛ wɩsɩ nɛ ɛ-yɔɔ soŋuu’ se pɩsa nɛ ‘ɛtaasʋʋ nɔɔyʋ sʋʋtʋ sɔsɔtʋ’ yɔ. (2 Tes. 3:8; Tʋma 20:34, 35) Alɩwaatʋ ndʋ Pɔɔlɩ maɣaɣ tɔm tʋnɛ yɔ, pɩtɩla kizinzikiŋ labʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛlakaɣ yɔ ɖɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛwɛ Kɔrɛntɩ yɔ, Akiila nɛ Prisiili pɔ-cɔlɔ ɛɛwɛɛ nɛ “ɛ nɛ wɛ palakɩ tʋmɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paakɛ kizinzikiŋ laɖaa.” Pɔyɔɔdʋʋ se Pɔɔlɩ lakaɣ tʋmɩyɛ “ɖoo nɛ wɩsɩ” yɔ, pɩtɩwɩlɩ se ɛtaahɛzɩɣ. Ɛhɛzaɣ nɛ ɛtaalakɩ kizinzikiŋ, ɛzɩ Sabaatɩ kɩyakʋ wiye mbʋ yɔ. Ehikaɣ waɖɛ nɛ esusuu tɔm Yuuda ñɩma evemiye nɖɩ ɖi-wiye, mbʋ pʋyɔɔ yɔ paba ɖɔɖɔ pataalakɩ tʋmɩyɛ Sabaatɩ wiye.—Tʋma 13:14-16, 42-44; 16:13; 18:1-4.

13. Lɔŋ weyi Pɔɔlɩ kɩɖaʋ pɩzɩɣ nɛ kɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

13 Apostoloo Pɔɔlɩ ha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Pɩɩwɛɛ se ɛla tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ; ɛlɛ ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛɖʋʋ nesi “Ɛsɔ tɔm kɩbandʋ tɛ tʋmɩyɛ kiɖeɖee” ɖoŋ ɖoŋ. (Roma 15:16; 2 Kɔr. 11:23) Eseɣti lalaa se pala mbʋ ɖɔɖɔ. Piyeba nɛ Akiila nɛ Prisiili papɩsɩ mba palakɩ “tʋmɩyɛ Krɩstʋ Yesu taa yɔ.” (Roma 12:11; 16:3) Pɔɔlɩ seɣti Kɔrɛntɩ ñɩma se pɛwɛɛnɩ “tʋma sakɩyɛ Kɩbaɣlʋ tʋmɩyɛ taa.” (1 Kɔr. 15:58; 2 Kɔr. 9:8) Halɩ Yehowa tɩŋnɩ fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ apostoloo Pɔɔlɩ nɛ ɛma se: “Ye nɔɔyʋ ɛtɩsɔɔlɩ tʋmɩyɛ labʋ yɔ, ɛtaatɔɔ ɖɔɖɔ.”—2 Tes. 3:10.

14. Tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ Yohanɛɛsɩ 14:12 taa yɔ, tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

14 Tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa yɔ, nɖɩ lɛ tɔm susuu nɛ tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ. Nɛ Yesu kaayɔɔdaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa kaɣ labʋ tʋma wena yɔ, akaɣ kɩlʋʋ ɛ-ñɩna! (Kalɩ Yohanɛɛsɩ 14:12.) Ɛ-tɔm ndʋ, tɩɩwɩlɩɣ se ɖɩkaɣ labʋ maamaaci lakasɩ ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ. Ɛlɛ, ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa kaɣ tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ lona sakɩyɛ taa, ɛyaa sakɩyɛ nɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ ɛzɩ ɛɛlabʋ yɔ.

15. (a) Tɔm ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ tɔm ndʋ?

15 Ye ŋlakɩ tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ yɔ, pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Pasɩmɩ-m man-tʋmɩyɛ taa se mɛnkɛ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka yɔ? Mɛntɛŋ tʋma wena paɖʋʋ-m yɔ alɩwaatʋ yɔɔ nɛ malakɩ mon-ɖoŋ ɖeɖe na?’ Ye ŋpɩzaa nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ se ɛɛɛ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kaɣ-ŋ taʋ liu. Nɛ ɛyaa mba pɛwɛ ña-tʋmɩyɛ taa yɔ, pɩtɩla pakaɣ sɔɔlʋʋ se pewelisi tɔm kɩbandʋ nɛ pɩkpaɖɩ. Tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Pasɩmɩ-m se  mɛnkɛ tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ kpekpeka tɔm susuu taa yɔ? Mɔñɔɔzʋʋ man-tɩ camɩyɛ se ma nɛ ɛyaa ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ na? Manpɩsɩɣ lɛɛ lɛɛ se mana mba ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-wɛ yɔ? Nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, mantɩŋɩɣnɩ tɔm susuu nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ monsusuu tɔm na?’ Ye ŋpɩzaa nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ se ɛɛɛ yɔ, ŋkaɣ hiɣu taa leleŋ ñɔ-tɔm susuu taa.

LƖMAƔZA WENA ŊWƐNƖ HƐZƲƲ YƆƆ?

16. (a) Lɩmaɣza wena Yesu nɛ apostoloowaa paawɛnɩ hɛzʋʋ yɔɔ? (b) Nɛ ɛzɩma awɛ ndɩ nɛ wena ɛyaa sakɩyɛ wɛnɩ sɔnɔ yɔ?

16 Yesu kaanawa se nabʋyʋ taa pɩpɔzaɣ se ɛ nɛ apostoloowaa pɛhɛzɩ. Paa mbʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pakpaɣ pa-alɩwaatʋ taa ɛyaa sakɩyɛ nɛ sɔnɔ ɛyaa sakɩyɛ nɛ pamaɣzɩnɩ abalʋ ñɩm tʋ weyi ɛ-tɔm Yesu yɔɔdɩ ɛ-kɩɖaʋ taa yɔ. Abalʋ ɛnʋ eeheyi ɛ-tɩ se: “Hɛzɩ, tɔɔ, ñɔɔ nɛ ŋnɩɩ leleŋ.” (Luka 12:19; 2 Tim. 3:4) Ɛmaɣzaɣ se mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ ɛyʋ wezuu caɣʋ taa yɔ lɛ hɛzʋʋ nɛ leleŋ nɩʋ. Ɛlɛ, Yesu nɛ apostoloowaa pataaka pa-lɩmaɣza pa-mamaɣ pe-leleŋ nɩʋ yɔɔ na.

Ye ɖɩwɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ, pɩkaɣ yebu nɛ ɖɩka ñʋʋ nɛ tʋma kɩbana labʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ (Cɔnɩ tayʋʋ 17) *

17. Avema wena ɖiiwoki tʋmɩyɛ yɔ, ɛzɩma ɖɩlakɩnɩ ɖa-alɩwaatʋ tʋmɩyɛ?

17 Sɔnɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu. Pɩtasɩnɩ se ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ ndʋ ɖiiwoki tʋmɩyɛ yɔ nɛ ɖɩhɛzɩɣna lɛ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ kɩbandʋ, ɖɩtɩŋɩɣnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖisusuu lalaa tɔm nɛ ɖiwoki kediɣzisi. Tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ nɛ kediɣzisi wobu tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛsɩndaa siŋŋ, pʋyɔɔ ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩlakɩ tʋma kele kele ñɩna ana ɖoŋ ɖoŋ. (Ebr. 10:24, 25) Paa paha-ɖʋ nʋmɔʋ tʋmɩyɛ taa nɛ ɖɩyɛlɩ nɛ ɖiwolo ɖoli yɔ, ɖiwoki pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlakɩ fezuu taa tʋma nɛ ɖiwoki kediɣzisi paa le ɖɩtɩɩwɛɛ yɔ, nɛ ɖɩñakɩ pana se ɖiheyi Bibl taa tɔm ɛyaa mba ɖɩkatɩɣ yɔ.—2 Tim. 4:2.

18. Ɛbɛ ɖe-Wiyaʋ Krɩstʋ Yesu sɔɔlaa se ɖɩla?

18 Ða-taa wɛ leleŋ kpem se ɖe-Wiyaʋ Krɩstʋ Yesu ɛɛɖaŋɩɣ se ɖɩla mbʋ pɩcɛzɩ ɖo-ɖoŋ ɖeɖe yɔ, nɛ ɛsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ. (Ebr. 4:15) Ɛsɔɔlaa se ɖɩhɛzɩ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ se ɖɩla tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka nɛ ɖɩcɔnɩ ɖo-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe. Pɩtasɩ lɛ, ɛsɔɔlaa se ɖɩɖʋ nesi tɔmkpɛlɩkɩyaa labʋ tʋmɩyɛ siŋŋ, tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ. Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ɖɩkaɣ tazʋʋ mbʋ Yesu laba se ɛlɩzɩ-ɖʋ yomiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ taa yɔ pɩ-taa.

HENDU 38 Ɛkaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ

^ tay. 5 Masɩ wɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ. Tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩkaɣ tɩŋnʋʋ kpɩtaʋ taa Sabaatɩ paɣtʋ ndʋ paaha Izrayɛɛlɩ piya yɔ tɩ-yɔɔ nɛ kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩna lɩmaɣza wena pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ tʋmɩyɛ labʋ nɛ hɛzʋʋ pɔ-yɔɔ yɔ.

^ tay. 10 Tɔmkpɛlɩkɩyaa kaawɛnɩ ñamtʋ siŋŋ Sabaatɩ paɣtʋ yɔɔ, pʋyɔɔ pasɩnzɩ Yesu pimtu ñɔɔzʋʋ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ Sabaatɩ kɩyakʋ tɛma yɔ.—Luka 23:55, 56.

^ tay. 55 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Yosɛɛfʋ kpaɣ ɛ-hɔʋ nɛ ewokini Sinaagɔɔgɩ taa Sabaatɩ wiye.

^ tay. 57 KƖLƐMƲƲ YƆƆ TƆM: Caja nɔɔyʋ weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ se ɛcɔnɩ ɛ-hɔʋ yɔɔ yɔ, ɛkpaɣ alɩwaatʋ ndʋ eewoki tʋmɩyɛ yɔ nɛ ɛlakɩnɩ teokrasɩ tʋmɩyɛ, halɩ pɩkpɛndɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ pamʋ hɛzʋʋ nɛ pɛyɛlɩ powolo ɖoli yɔ.