Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Bibl yɔɔdaa se paa pɩtɩɖɔɔ yɔ, pʋpɔzʋʋ aseɣɖe tɩnaa naalɛ pʋcɔ nɛ pɔcɔnɩ tɔm natʋyʋ ɖeɖe. (Kɩg. 35:30; Wp. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Tim. 5:19) Ɛlɛ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ lɛ, ye abalʋ nɔɔyʋ ɛɖabɩ pɛlɛ weyi posu-i yɔ “hayɩm taa” se ɛsʋʋnɩ-ɩ nɛ ɛlɛ ma kubusi yɔ, ɛtɩla acɛyɛ ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛlabɩnɩ acɛyɛ. Ɛyaa nabɛyɛ taawɛɛ se palɩzɩ aseɣɖe se ɛɖabɩ pɛlɛ ɛnʋ kɩɖabʋ, ye mbʋ ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se pɛlɛ tɩla acɛyɛ ɛlɛ abalʋ ɛnʋ ɛlabɩnɩ acɛyɛ?

Kɛdaɣ ŋga ka-kaɖʋwa lɛ se kawɩlɩ se halʋ tɩla kɩwɛɛkɩm. Yʋsɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lakasɩ nzɩ sɩlaba yɔ.

Masɩ nzɩ sɩkɔŋ pʋcɔ nɛ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 22:25-27 kɔɔ yɔ, sɩyɔɔdʋʋ abalʋ nɔɔyʋ tɔm se ɛsʋnɩ halʋ weyi posu-i yɔ “tɛtʋ taa.” Ɛlabʋ lakasɩ nzɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛlabɩ acɛyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɔcɔŋnaɣ halʋ ɛnʋ ɛzɩ weyi ɛɖɔkɩ nesi yɔ. Nɛ halʋ ɛnʋ yɔ? “Ɛtɩma kubuka, ɖenɖe ɛzɩ ɛɛwɛ tɛtʋ taa yɔ.” Ye ɛɛmabɩ kubuka yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ lalaa kaanɩ ɛ-taŋ nɛ paya ɛ-ñʋʋ. Ɛlɛ ɛtɩma kubuka. Pɩwɩlɩɣ se ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛlabɩ acɛyɛ nɛ pʋyɔɔ lɛ pahʋʋnɩ pa-naalɛ tɔm.​—Wp. 22:23, 24.

Paɣtʋ ndʋ tɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ tɩyɔɔdʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-tɔm yɔ, tɩwɛ ndɩ. Tɩyɔɔdʋʋ se “Ɛlɛ ye abalʋ ɛkatɩnɩ hayɩm taa pɛlɛ weyi posu-i yɔ, nɛ ɛsʋʋnɩ-ɩ kɔyɔ, ɛsɩkɩ e-yeke koŋ; paahɔŋ pɛlɛ nɩŋgbaaŋ nɛ ɛtɩmʋnɩ sɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩwɛ ɛzɩ abalʋ ɖakʋʋ e-koobu nɛ ɛkʋʋ-ɩ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pɛlɛ nɩ siziŋ: Pɛlɛ kususu kaawɛ hayɩm taa e-yeke, ɛma kubuka nɛ nɔɔyʋ taafɛyɩ se eholi-i.”​—Wp. 22:25-27.

Hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-taa lɛ, tɔm hʋyaa tisiɣ halʋ tɔm yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Pakpakɩɣ se ɛmabɩ “kubuka nɛ nɔɔyʋ taafɛyɩ se eholi-i.” Ye mbʋ ɛtɩla acɛyɛ. Ɛlɛ abalʋ labɩnɩ kɩdɛkɛdɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɖabɩ pɛlɛ nɛ ɛla acɛyɛ; ɛkpa pɛlɛ weyi posu-i yɔ nɛ ɖoŋ nɛ ɛsʋʋnɩ-ɩ.

Pɩwɩlɩɣ se paa paɣtʋ ɛñɩɣ niye se halʋ tɩla kɩwɛɛkɩm yɔ, kɛdaɣ yɔɔdɩ kpayɩ se abalʋ labɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɖabɩ pɛlɛ, nɛ ɛlabɩ acɛyɛ. Ða-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se tɔm hʋyaa kaɣ ‘ñɩnʋʋ camɩyɛ siŋŋ nɛ pana se pɩkɛ toovenim’ nɛ patɩŋnɩ paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ kpayɩ nɛ ɛlɛlɩ tam sakɩyɛ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza.​—Wp. 13:15; 17:4; Ejl. 20:14.