Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Manawa se efeŋ”

“Manawa se efeŋ”

“Ðɛ-ɛgbaɣdʋ Lazaarɩ ɖowa, ɛlɛ mowoki menfezi-i ɖom mbʋ pɩ-yɔɔ.”​—YOH. 11:11.

HENDU: 142, 129

1. Lidaʋ ŋgʋ Maarta kaawɛnɩ e-neu weyi ɛsɩba yɔ ɛ-yɔɔ? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

YESU taabalʋ nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ Maarta sʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa. E-neu Lazaarɩ sɩba. Ɛzɩ nabʋyʋ pɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ɛ-laŋɩyɛ na? Ɛɛɛ. Yesu ha-ɩ lidaʋ se: “[Ñe-neu] kaɣ fem.” Paa tɔm ndʋ Yesu heyi-i yɔ, tɩtaapɩzɩɣ se tɩhɩzɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛɛwɛɛ yɔ cɩɖɩ cɩɖɩ yɔ, etisi tɔm ndʋ Yesu heyi-i yɔ tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ ecosi Yesu se: “Manawa se efeŋ ɛjaɖɛ tɛm wiye.” (Yoh. 11:20-24) Maarta taa kaatɛma se pɩkaɣ labʋ mbʋ cee wayɩ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, Yesu la piti lakasɩ nasɩyɩ. Efezi Lazaarɩ evemiye nɖɩ ɖɩ-maɣmaɣ ɖi-wiye.

2. Ɛbɛ yɔɔ ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛnɩ tisuu sɩɖaa femtu yɔɔ ɛzɩ Maarta yɔ?

2 Ðɩɩtaɣ liu se ye ɖɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩbɩ sɔnɔ yɔ, Yehowa yaa Yesu feziɣ-i kpaagbaa nɛ ɛcɛlɩ-ɖʋ ɛzɩ eefezuu Lazaarɩ yɔ. Ɛlɛ ña-taa tɛma ɛzɩ Maarta taa kaatɛm yɔ se pakaɣ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa fezuu cee wayɩ? Pɩtɩla yɔ, ñɛ-tɛŋga, ño-ɖoo, ña-caa, ñɔ-cɔzɔ yaa ñe-neze kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩbɩna. Pɩtɩla ɖɔɖɔ yɔ, ŋwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋlesi ña-pɩɣa nakɛyɛ. Ŋsɔɔlɩ kpem se ŋmʋ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ atuu nɛ ña nɛ ɩ ɩla faawɩyɛ nɛ ihoŋ. Taa leleŋ lɛ se lidaʋ wɛɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ  ɛzɩ Maarta yɔ se: ‘Manawa se mɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ kaɣ fem sɩɖaa femtu alɩwaatʋ taa.’ Ɛlɛ pɩwɛɣ ɖeu se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛmaɣzɩ nɛ ɛna mbʋ pʋyɔɔ ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ yɔ.

3, 4. Mbʋ Yesu laba pitileɖi yɔ, ɛzɩma pɩpɩzaɣ se pɩkpazɩ lidaʋ ŋgʋ Maarta kaawɛna yɔ ɖoŋ?

3 Maarta tɛ kaañɔtɩnɩ Yeruzalɛm, ye mbʋ alɩwaatʋ ndʋ Yesu fezaɣ lelu nɔɔyʋ pɩyalʋ Nayɩnɩ tɛtʋ taa, Galilee egeetiye taa yɔ, Maarta taawɛɛ peeɖe. Ɛlɛ paa mbʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛɛnɩ femtu ndʋ tɩ-tɔm. Nɛ pɩtɩla ɛɛnɩ ɖɔɖɔ Yayiruusi pɛlɛ femtu tɔm. Yayiruusi ɖɩɣa taa mba tɩŋa kaanawa se halɩbɩɣa ŋga “kasɩba siŋŋ.” Ɛlɛ Yesu sezi nɛ ɛɖɔkɩ pɩɣa ŋga ke-nesi nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Pɩɣa ña, kʋyɩ.” Ɛyɔɔdɩ mbʋ lɛ, kefe kpaagbaa. (Luka 7:11-17; 8:41, 42, 49-55) Maarta nɛ e-neu Maarɩɩ paanawa se Yesu pɩzɩɣ nɛ ɛwaa kʋdɔndɩnaa. Pʋyɔɔ pewiɣaɣ se ye Yesu ɛɛwɛɛ kɔyɔ, Lazaarɩ taasɩ. Ɛlɛ Yesu taabalʋ kʋsɔɔlʋ Lazaarɩ ñaatɛm sɩbʋ; ye mbʋ lidaʋ nakʋyʋ tasɩ wɛʋ na? Yʋsɩ se Maarta yɔɔdaa se Lazaarɩ kaɣ fem “ɛjaɖɛ tɛm wiye,” pʋ-tɔbʋʋ se cee wayɩ. Ɛbɛ yɔɔ ɛɛwɛnɩ lidaʋ ŋgʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se pakaɣ fezuu sɩɖaa cee wayɩ nɛ halɩ pefeziɣ nɛ pɩkpɛndɩnɩ ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa ɖɔɖɔ?

4 Lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ ɖɩɩpɩtɩɣ se sɩɖaa kaɣ fem yɔ aɖɔ sakɩyɛ. Ðɩɩtazɩɣ lɩmaɣza ana a-taa naayɛ taa lɛ, ŋkaɣ ɖiɣzinuu se tɔm sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ tɩkpazɩɣ tisuu mbʋ ɖɩwɛnɩ sɩɖaa femtu yɔɔ yɔ ɖoŋ; nɛ pɩtɩla yɔ ŋtaana se toovenim lɛ, tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ñɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa kaɣ fem.

MBƲ PƖƖLABƖ CAANAƲ TAA NƐ PƖHAƔ-ÐƲ LIDAƲ YƆ

5. Ɛbɛ yeba nɛ Maarta taa tɛ se e-neu Lazaarɩ kaɣ fem?

5 Yʋsɩ se Maarta tɩyɔɔdɩ se: ‘Mantaɣ liu se me-neu kaɣ fem.’ Ɛlɛ ɛyɔɔdaa se: “Manawa se efeŋ.” Maarta nɩ piti lakasɩ nzɩ Ɛsɔ sɛyaa nabɛyɛ kaalaba pʋcɔ nɛ Yesu paɣzɩɣ ɛ-tʋmɩyɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ sɩ-tɔm, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se nzɩ yebina nɛ ɛ-taa tɛ. Ðooo ɛ-pɩjatʋ taa ɛ-lʋlɩyaa kɛdɩ-ɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm, nɛ ɛnɩɩ ɖɔɖɔ sɩ-tɔm sinaagɔɔgɩwaa taa. Yele ɖɩyɔɔdɩ Masɩ taa sɩɖaa femtu kɛdɛsɩ naadozo nzɩ sɩ-yɔɔ ɛpɩzaɣ se ɛtɔzɩ yɔ sɩ-tɔm.

6. (a) Piti lakasɩ nzɩ Eliya laba? (b) Nɛ ɛzɩma situkuuni Maarta?

6 Pefezi ɛyʋ kajalaɣ tʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ha ɖoŋ nayʋ Eliya se ɛla piti lakasɩ yɔ. Halʋ lelu kʋñɔndʋ nɔɔyʋ kaawɛ Fenisii egeetiye taa tɛtʋ ndʋ tɩɩwɛ teŋgu nɔɔ nɛ payaɣ-tʋ se Sarfaatɩ yɔ tɩ-taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛmʋ nayʋ Eliya ɛgɔndʋ ɛ-tɛ. Ɛsɔ tɩŋnɩ piti lakasɩ nasɩyɩ yɔɔ nɛ ɛcalɩ halʋ ɛnʋ nɛ ɛ-pɩyalʋ nɛ etiyele se num nɛ mʋlʋm mbʋ halʋ kaawɛna yɔ pɩtɛ nɛ pɩkɔnɩ-wɛ sɩm. (1 Aw. 17:8-16) Pʋwayɩ lɛ, halʋ ɛnʋ ɛ-pɩyalʋ tɔlɩ kʋdɔŋ nɛ ɛsɩ. Pɩlabɩ mbʋ lɛ Eliya wolo nɛ ɛsɩnɩ-ɩ. Nayʋ Eliya ɖɔkɩ pɩɣa ŋga kasɩba yɔ lɛ, ɛtɩmnɩ Ɛsɔ se: “Hayɩ Kɩbaɣlʋ mɛ-Ɛsɔ, mentendi-ŋ pɩɣa kanɛ yɔ ke-ciyam ɛpɩsɩ ka-taa.” Nɛ kpaagbaa mbʋ lɛ, pɩla ɛzɩ ɛpɔzʋʋ yɔ. Ɛsɔ nɩɩ Eliya adɩma nɛ efezi-kɛ. Mbʋ kɛnɩ kajalaɣ femtu ndʋ tɩ-tɔm Bibl yɔɔdaa yɔ. (Kalɩ 1 Awiya 17:17-24.) Pɩtʋʋ fɛyɩ se Maarta kaanɩ femtu ndʋ tɩ-tɔm.

7, 8. (a) Kɛdɩ mbʋ Eliizee laba nɛ ɛlɩzɩ halʋ nɔɔyʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ pɩ-tɔm. (b) Piti lakasɩ nzɩ Eliizee laba yɔ, ɛbɛ sɩwɩlɩɣ Yehowa yɔɔ?

7 Eliizee weyi ɛlɛɣzɩ nayʋ Eliya lone taa yɔ, ɛnʋ fezini ɛyʋ naalɛ ñɩnʋ weyi Bibl kɛdɩ ɛ-tɔm se ɛsɩba nɛ pefezi-i yɔ. Izrayɛɛlɩ halʋ nɔɔyʋ kaamʋ Eliizee ɛgɔndʋ camɩyɛ. Halʋ ɛnʋ ɛ-tɛ kaawɛ Sunɛm tɛtʋ taa nɛ ɛ-hɩɖɛ kaasɛwa. Halʋ ɛnʋ ɛɛkɛ kaalʋlaɣ nɛ ɛ-walʋ ñaakpadɩyaa, ɛlɛ Ɛsɔ tɩŋnɩ nayʋ yɔɔ nɛ ɛwazɩ-wɛ nɛ palʋlɩ abalɩbɩɣa. Pɩlabɩ pɩnzɩ cabɩ lɛ, abalɩbɩɣa ŋga kasɩ. Maɣzɩ nɛ ŋna  laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa halʋ ɛnʋ ɛsʋwa yɔ! Pɩlabɩ mbʋ lɛ, ɛpɔzɩ nʋmɔʋ ɛ-walʋ nɛ ɛɖɔ nʋmɔʋ ɛzɩ kilomɛtanaa 30 mbʋ yɔ nɛ ewolo Karmɛɛlɩ pʋʋ yɔɔ Eliizee cɔlɔ. Halʋ talɩ Eliizee cɔlɔ lɛ, ɛlɛ kʋsɩ ɛ-lɩmɖʋyʋ Gehaazi se ɛɖɛɛ-wɛ nɔɔ nɛ ewolo Sunɛm nɛ efezi pɩɣa ŋga kasɩba yɔ. Ɛlɛ Gehaazi tɩpɩzɩ nɛ efezi-kɛ. Peeɖe halʋ nɛ nayʋ Eliizee patalaa.​—2 Aw. 4:8-31.

8 Eliizee talɩ sɩɖʋ cɔlɔ lɛ, ɛtɩmnɩ Ɛsɔ. Nɛ piti lakasɩ nasɩyɩ la nɛ pɩɣa ŋga kasɩba yɔ kefe nɛ pɩla ko-ɖoo leleŋ kpem nɛ ɛmʋ-kɛ atuu. (2 Awiya 4:32-37.) Pɩtɩla halʋ ɛnʋ ɛtɔzɩ ɛzɩma Hana weyi ɛɛkɛ kaalʋlaɣ yɔ, ɛɛtɩmnɩ Ɛsɔ alɩwaatʋ ndʋ ewoni ɛ-pɩyalʋ Samɩyɛɛlɩ se ɛsɛɛ Yehowa kizinziku tɛɛ yɔ pɩ-yɔɔ. Hana kaatɩmnɩ Ɛsɔ se: “[Yehowa] . . . ɛnʋ etisiɣni hadɛ nɛ ɛnʋ ɛkpazɩɣnɩ hayo.” (1 Sam. 2:6) Ye mbʋ ɖɩnɩɣ pɩ-taa kpayɩ kpayɩ se Yehowa fezini Sunɛm halʋ ɛnʋ ɛ-pɩɣa, nɛ pɩwɩlɩɣ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa.

9. Kɛdɩ ɛzɩma sɩɖaa femtu kɛdaɣ naadozo ñɩŋga ŋga kɛwɛ Bibl taa yɔ, kotukuuni Eliizee yɔ.

9 Ɛlɛ pɩtɩkɛ mbʋ kɛnɩnɩ kɛdɛzaɣ piti lakasɩ nzɩ Yehowa tɩŋnɩ Eliizee yɔɔ nɛ ɛla yɔ. Eliizee labɩ nayʋ tʋmɩyɛ nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 50 lɛ, ‘pɩwɩɩ-ɩ nɛ ɛsɩ.’ Pepimi-i nɛ pʋwayɩ ɛɖazɩ nɛ pɩkazɩ mɔɔ ɖeke yem lɛ, Izrayɛɛlɩ piya koyindinaa nabɛyɛ kɔɔ tɛtʋ taa kɩyakʋ nakʋyʋ. Izrayɛɛlɩ piya wokaɣni sɩɖʋ nɔɔyʋ pim puwiye. Panɩ koyindinaa taŋ lɛ, pɔlɔ sɩɖʋ weyi pacaɣaɣ pim yɔ Eliizee pɩlaʋ taa nɛ pese. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Nɛ sɩɖʋ tukuni Eliizee mɔɔ lɛ, efe nɛ ɛkʋyɩ ɛsɩŋ ɛ-naataŋ yɔɔ.” (2 Aw. 13:14, 20, 21) Maɣzɩ ɛzɩma sɩɖaa femtu kɛdɛsɩ sɩnɛ sɩpɩzaɣ se sɩwɛɛnɩ ɖoŋ Maarta yɔɔ yɔ nɛ ŋna! Pɩnaɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ sɩm yɔɔ. Ðoŋ weyi sɩɖaa femtu kɛdɛsɩ sɩnɛ sɩwɛnɩ ñɔ-yɔɔ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se siyeba nɛ ña-taa tɛ se Ɛsɔ ɖoŋ fɛyɩnɩ kamaɣ.

KAJALAƔ KRƖSTƲ MBA ALƖWAATƲ TAA SƖÐAA FEMTU TƆM

10. Ɛzɩma apostoloo Pɩyɛɛrɩ sɩnɩ Tabiita?

10 Grɛɛkɩ Masɩ wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ tɩŋnɩ ɛ-sɛyaa nabɛyɛ yɔɔ nɛ efezi sɩɖaa nabɛyɛ. Kɩɖaŋ nɩɩyɩ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Yesu wobi Yayiruusi ɖɩɣa taa nɛ efezi ɛ-pɛlɛ yɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ eefezi evebu nɔɔyʋ Nayɩnɩ tɛtʋ cɔlɔ yɔ. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ ñaafezi sɩɖʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ. Ɛnʋ lɛ halʋ Krɩstʋ tʋ weyi payaɣ se Tabiita (yaa Dɔɔrkaasɩ) yɔ. Apostoloo Pɩyɛɛrɩ wobi ɖenɖe pɔñɔɔzɩ e-tomnaɣ nɛ pasɩɩ se pʋcɔ nɛ pepim-kɛ yɔ. Pɩyɛɛrɩ sɩŋ tomnaɣ ŋga kɔ-cɔlɔ nɛ ɛtɩmnɩ Ɛsɔ nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Tabiita, kʋyɩ.” Peeɖe peeɖe lɛ, Tabiita fe nɛ Pɩyɛɛrɩ woni-i Krɩstʋ ñɩma lalaa cɔlɔ “nɛ ɛwɩlɩ-ɩ wɛ, efema.” Ɛyaa sakɩyɛ nɩ piti tɔm ndʋ lɛ, “petisi Kɩbaɣlʋ yɔɔ.” Papɩzaɣ se palɩzɩ aseɣɖe se Kɩbaɣlʋ Yesu nɛ kɔzɩ kɔzɩ Yehowa wɛnɩ ɖoŋ se efezi sɩɖaa.​—Tʋma 9:36-42.

11. (a) Fɛɖʋ Luka kɛdaa se ɛbɛ talɩ evebu nɔɔyʋ? (b) Nɛ mba paana mbʋ pɩlaba yɔ, ɛzɩma pɩɩwɛnɩ ɖoŋ pɔ-yɔɔ?

11 Nabɛyɛ kaana femtu lɛɛtʋ ɖɔɖɔ nɛ pɛ-ɛsa. Kɩyakʋ nakʋyʋ apostoloo Pɔɔlɩ kaawobi kediɣzaɣ nakɛyɛ Trowaasɩ ɛsɔdaa kuduyuu nakʋyʋ taa. Trowaasɩ kaawɛ sɔnɔ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ se Turkii yɔ nɛ hayo kiŋ. Pɔɔlɩ wobi kediɣzaɣ ŋga lɛ, ɛwɛɛ tɔm yɔɔdʋʋ yɔɔ nɛ ɖoo kɔɔ aɖɛɛ. Evebu weyi payaɣaɣ-ɩ se Etiisi yɔ, ɛɛcaɣ mondoɖebɔʋ yɔɔ nɛ ewelisiɣni Pɔɔlɩ. Ɛlɛ ɖom kpaɣ-ɩ nɛ ɛlɩɩnɩ ɛsɔdaa kuduyuu tozo ñɩŋgʋ taa nɛ ɛtɔlɩ tataa. Pɩtɩla fɛɖʋ Luka kaacalɩnɩ talʋʋ Etiisi cɔlɔ se ɛlabɩ-ɩ kɔyɛ, ɛlɛ Etiisi taamʋ heŋ kɩmʋʋ nɛ etaafiɣni kifiɣnu ɖɔɖɔ, ɛɛsɩbɩ kɩsɩbʋ. Pɔɔlɩ lɩnɩ ɛsɔdaa kuduyuu tɛɛ nɛ etii lɛ, ekpi sɩɖʋ tomnaɣ nɛ ɛyɔɔdɩ piti tɔm tʋnɛ se “e-ciyam wɛ ɛ-taa.” Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɛ nɛ ɛ-ɛsa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se mba paawɛ peeɖe nɛ pana femtu ndʋ nɛ pɛ-ɛsa yɔ,  pɩɩlabɩ pɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ siŋŋ. Ɛzɩma paanawa se Pɔɔlɩ fezi ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ, pɩɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ nɛ piyele nɛ pɛwɛɛ ‘laŋhʋlʋmɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ taa.’​—Tʋma 20:7-12.

LIDAƲ SIŊŊ

12, 13. Ye ɖɩmaɣzɩ sɩɖaa femtu tɔm ndʋ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, suwe ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ?

12 Bibl taa kɛdɛsɩ nzɩ sɩ-tɔm ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se sɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ ŋgʋ Maarta ɖɔɖɔ kaawɛna yɔ. Sɩhaɣ-ɖʋ lidaʋ se ɖɛ-Ɛsɔ weyi ɛhaɣ wezuu yɔ, ɛwɛnɩ ɖoŋ se efezi mba pasɩba yɔ. Ɛlɛ yʋsɩ se alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ lakaɣ piti lakasɩ nɛ efeziɣ ɛyaa yɔ, ɛɛtɩŋnɩ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ ñɩma nabɛyɛ yɔɔ ɛzɩ Eliya, Yesu nɛ Pɩyɛɛrɩ mbʋ yɔ. Nɛ mba paba sɩbɩ alɩwaatʋ lɛɛtʋ taa yɔ, suwe ɖɩyɔɔdʋʋ paba tɔm? Paa alɩwaatʋ natʋyʋ taa Ɛsɔ etifezi sɩɖaa nɛ ɛ-sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nanɩ pɛ-ɛsa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ lidaʋ se Ɛsɔ kaɣ sɩɖaa fezuu cee wayɩ yaa we? Papɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu ɛzɩ Maarta weyi ɛyɔɔdaa se: “Manawa se [me-neu kaɣ fem] ɛjaɖɛ tɛm wiye” yɔ? Ɛbɛ yɔɔ Maarta kaawɛnɩ lidaʋ ŋgʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ-kʋ?

13 Bibl hɔɔlɩŋ sakɩyɛ wɩlɩɣ se Yehowa sɛyaa siɣsiɣ tɩnaa nawa se pakaɣ sɩɖaa fezuu cee wayɩ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ hɔɔlɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm.

14. Tisuu mbʋ Abraham kaawɛnɩ sɩɖaa femtu yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ?

14 Maɣzɩ mbʋ Ɛsɔ heyi Abraham se ɛla Izaakɩ weyi ɛkaɣ kɛnʋʋ Abraham ñɩm tɔɔyʋ yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Yehowa heyi-i se: ‘Kpaɣ ña-pɩyalʋ, ña-pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ, weyi ŋsɔɔlɩ-ɩ pɩŋŋ yɔ, Izaakɩ, nɛ ŋwolo nɛ ŋlaa-ɩ miŋ kɩñaɣzʋʋ kɩlaʋ.’ (Kiɖe 22:2) Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma pɩpɩzaɣ se pɩla Abraham yɔ. Yehowa kaaheyi Abraham se e-liɖe taa pɩɣa yɔɔ ɛkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɛwazɩ ajɛɛ kpeekpe. (Kiɖe 13:14-16; 18:18; Roma 4:17, 18) Pɩtasɩ lɛ, Yehowa kaayɔɔdaa se “Izaakɩ yɔɔ” ɛkaɣ tɩŋnʋʋ nɛ ɛkɔnɩ wazasɩ. (Kiɖe 21:12) Ɛlɛ ɛzɩma pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ ye Abraham ɛkʋ Izaakɩ nɛ ɛlaanɩ Ɛsɔ kɩlaʋ? Ɛsɔ tɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ Pɔɔlɩ nɛ ɛlɩzɩ pɩ-taa se Abraham kaawɛnɩ tisuu se Ɛsɔ wɛnɩ ɖoŋ se efezi Izaakɩ nɛ sɩɖaa taa. (Kalɩ Ebree 11:17-19.) Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se Abraham kaamaɣzaɣ se ye ɛñam Ɛsɔ nɛ ɛkʋ ɛ-pɩyalʋ yɔ, ñɩɣtʋ natʋyʋ wayɩ, kɩyakʋ kʋɖʋmʋʋ wayɩ yaa kpɩtaʋ kʋɖʋmʋʋ wayɩ kpaagbaa lɛ, Ɛsɔ ɖaɣnɩ-ɩ fezuu. Abraham taapɩzɩɣ se ɛtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ kaɣaɣ ɛ-pɩyalʋ fezuu yɔ. Paa mbʋ yɔ, ɛɛwɛnɩ tisuu se ye ɛkpaɣ Izaakɩ nɛ ɛlaa kɩlaʋ yɔ, Yehowa kaɣ-ɩ fezuu.

15. Lidaʋ ŋgʋ Yɔɔb kaawɛna?

15 Yɔɔb ɖɔɖɔ kaawɛnɩ tisuu cee wayɩ  sɩɖaa femtu yɔɔ. Eeɖiɣzinaa se ye pɛsɛtɩ tɩʋ yɔ, kɩpɩzɩɣ nɛ kɩɖaɣnɩ hɔʋ nɛ kɩɖaɣnɩ labʋ ɛzɩ tɩʋ kɩfalʋʋ yɔ. Ɛlɛ ɛyʋ ñɛfɛyɩ mbʋ. (Yɔɔb 14:7-12; 19:25-27) Ye ɛyʋ ɛsɩba yɔ, ɛɛkaɣ pɩzʋʋ se efe ɛ-tɩ yɔɔ nɛ ɛtasɩ wezuu caɣʋ. (2 Sam. 12:23; Keɣa 88:48) Paa mbʋ yɔ, pɩtɩwɩlɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ efezi sɩɖʋ. Yɔɔb kaawɛnɩ lidaʋ se Yehowa ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkaɣ ɛ-yɔɔ tɔzʋʋ yɔ. (Kalɩ Yɔɔb 14:13-15.) Yɔɔb taapɩzɩɣ se ɛtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ kaɣ-ɩ fezuu yɔ. Ɛlɛ ɛɛwɛnɩ tisuu se Weyi ɛha wezuu ɛyaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɔzɩ ɛ-yɔɔ nɛ efezi-i nɛ mbʋ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ kaɣ labʋ.

16. Tɔm ndʋ tiyiyu nɔɔyʋ heyi nayʋ Danɩyɛɛlɩ nɛ ɛkpazɩ-ɩ ɖoŋ?

16 Ebree Masɩ sɩnɩ-ɖʋ ɖɩtɩlɩ Yehowa sɛyʋ siɣsiɣ tʋ lɛlʋ weyi payaɣ se Danɩyɛɛlɩ yɔ. Ɛɛsɛ Ɛsɔ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim pɩnzɩ sakɩyɛ nɛ Yehowa kaasɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ e-wezuu caɣʋ taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ Ɛsɔ tiyiyu nɔɔyʋ heyi ɛyʋ “sɔɔlɩm tʋ” yaa ɛyʋ kʋsɔɔlʋ Danɩyɛɛlɩ se ɛwɛɛnɩ “laŋhɛzɩyɛ” nɛ ‘ɛkpa ɖoŋ.’—Dan. 9:22, 23; 10:11, 18, 19.

17, 18. Cee wayɩ lidaʋ tɔm ndʋ paaheyi Danɩyɛɛlɩ?

17 Danɩyɛɛlɩ kaawɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 100 mbʋ yɔ nɛ ɛñɔtɩnɩ sɩm. Pɩtɩla ɛpaɣzɩ maɣzʋʋ mbʋ pɩkaɣ-ɩ tɛmnʋʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛzɩ Danɩyɛɛlɩ kaɣ tasʋʋ wezuu caɣʋ wiɖiyi? Ɛɛɛ, pɩtʋʋ fɛyɩ. Danɩyɛɛlɩ takayaɣ ŋga ɛ-maɣmaɣ ɛmawa yɔ ka-ɖɩdɛnɖɛ taa lɛ, Yehowa heyi-i lidaʋ tɔm tʋnɛ: “Ña yɔ, wolo tɩnaɣ yɔɔ nɛ ŋhɛzɩ.” (Dan. 12:13) Akpadɩyʋ Danɩyɛɛlɩ kaaɖiɣzinaa se sɩɖaa ɖiɣni hɛzʋʋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ “tʋmɩyɛ labʋ, lɔŋ nɛ sɩmtʋ nɛ maɣzʋʋ patɩtasɩ wɛʋ [pɩlaʋ taa.]” Nɛ piileɖiɣ lɛ, peeɖe Danɩyɛɛlɩ kaɣ wobu. (Ekl. 9:10) Ɛlɛ pɩtɩlɩwɩ se ɛ-tɔm tɛma. Ɛsɔ ha-ɩ cee wayɩ lidaʋ.

18 Ɛsɔ tiyiyu tasɩ heyuu nayʋ Danɩyɛɛlɩ se: “Ŋkaɣ sɩŋʋʋ nɛ [ŋmʋ] ñe-ɖeɖe kɩyakɩŋ tɛmtʋ wiye.” Yʋsɩ se patɩha kɩyakʋ yaa alɩwaatʋ ɖaɣlɩkɩŋ nɩɩyɩ. Danɩyɛɛlɩ wezuu kaɣ wobu kɩ-tɩnaɣ yɔɔ ɛ-sɩm wiye nɛ ɛhɛzɩ pɩlaʋ taa. Ɛlɛ ye peheyi-i se ‘ɛkaɣ sɩŋʋʋ nɛ ɛmʋ e-ɖeɖe’ cee wayɩ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa labɩ kaɖʋwa se ɛkaɣ sɩɖaa fezuu. Nɛ Danɩyɛɛlɩ sɩkɩ nɛ pɩla alɩwaatʋ sakɩyɛ wayɩ lɛ, Yehowa tamaɣ ŋga kakaɣ labʋ. Pɩkaɣ labʋ mbʋ “kɩyakɩŋ tɛmtʋ wiye.” Bibl nakʋyʋ ɖɛzɩ tɔm ndʋ se: “Ŋkaɣ kʋyʋʋ nɛ ŋmʋ ñe-ɖeɖe kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa.”​—Bible de Jérusalem.

Ña-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ ɛzɩ Maarta yɔ se sɩɖaa kaɣ fem (Cɔnɩ tayʋʋ 19, 20)

19, 20. (a) Ɛzɩma tɔm ndʋ tɩ-taa ɖɩtazaa yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ Maarta cosi Yesu yɔ? (b) Nɛ tɔm ndʋ taa ɖɩkaɣ tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa?

19 Maarta kaawɛnɩ toovenim se ɛ-taa ɛtɛ se e-neu Lazaarɩ, weyi ɛkɛ ɛyʋ siɣsiɣ tʋ yɔ, ‘ɛkaɣ fem ɛjaɖɛ tɛm wiye.’ Tɔm ndʋ paaheyi Danɩyɛɛlɩ, nɛ tɔm ndʋ Maarta kaacosi Yesu yɔ, pɩwɛɛ se tɩhɛzɩ Krɩstʋ mba laŋa sɔnɔ nɛ tɩkpazɩ pe-tisuu ɖoŋ se sɩɖaa kaɣ fem.

20 Mbʋ pɩɩlabɩ caanaʋ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ-ɖʋ se sɩɖaa femtu kɛ toovenim tɔm. Weyi ɛsɩba yɔ, Ɛsɔ pɩzɩɣ efezi-i nɛ ɛɖaɣnɩ caɣʋ wezuu. Nɛ pɩtasɩ lɛ, caanaʋ taa Yehowa sɛyaa kaawɛnɩ tisuu se sɩɖaa kaɣ fem alɩwaatʋ natʋyʋ taa cee wayɩ. Ɛlɛ kɩɖaʋ nakʋyʋ wɩlɩɣ se paa pɔyɔɔdɩ sɩɖaa femtu tɔm nɛ tɩla pɩnzɩ sakɩyɛ ɛzɩma yɔ tɩkaɣ labʋ yaa we? Ye mbʋ yɔ, ye ɖɩtazɩ kɩ-taa yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩtaa liu ɛzɩ Maarta yɔ se sɩɖaa kaɣ fem. Ɛlɛ ɛzɩmtaa pakaɣ fem? Ðɩkaɣ tɔm ndʋ tɩ-taa tazʋʋ ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa.