Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma Yakɔɔb kaayabɩ kɔɔnɔɔ pɩɣa waɖɛ Ezaawuu cɔlɔ yɔ, mbʋ yebina nɛ ɛpɩsɩ Mesiya cɔzɔ yaa we?

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Caanaʋ taa Izrayɛɛlɩ piya alɩwaatʋ taa lɛ, kajalaɣ piya liɖe taa ɖeke Mesiya pɩzaɣ se ɛlɩɩna yaa we?

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩcalɩ tɔm ndʋ tɩ-taa tazʋʋ yɔ, ɖɩmaɣzaɣ se kajalaɣ piya ɖeke liɖe taa Mesiya lɩnaa. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖɩmaɣzaɣ se lɩmaɣza ana alabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree 12:16 taa yɔ. Bibl mayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ se Ezaawuu kɛnɩ “pʋyʋ kiɖeɖeu wɛɛkɩyʋ” nɛ “tɔɔnaɣ kʋyʋmaɣ yɔɔ lɛ, ɛkpaɣ ɛ-sɔsɔtʋ nɛ ɛcɛlɩ [Yakɔɔb].” Mayaɣ kanɛ ka-taa tɔm pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyʋ kɔ tɔm ñʋʋ se pɩtɩla yɔ, ɛzɩma Yakɔɔb kaamʋ “sɔsɔtʋ” yaa ‘kɔɔnɔɔ pɩɣa waɖɛ’ yɔ, mbʋ yebina nɛ ɛpɩsɩ Mesiya cɔzɔ.​—Mat. 1:2, 16; Luka 3:23, 34.

Ɛlɛ ɖɩtasɩ tazʋʋ Bibl kɛdɛsɩ taa lɛ, ɖɩna se pɩtɩcɛyɩ se ɛyʋ ɛkɛnɩ kɔɔnɔɔ pɩɣa nɛ pʋcɔ Mesiya liɖe tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ yaa ɛkɛ Mesiya cɔzɔ. Ɛbɛ yɔɔ ɖɩyɔɔdʋʋ mbʋ?

Rubɛɛnɩ kɛnɩ Yakɔɔb (Izrayɛɛlɩ) pɩyalʋ kɔɔnɔɔ tʋ weyi Leeya lʋlɩnɩ-ɩ yɔ. Yosɛɛfʋ ñɛkɛnɩ Yakɔɔb halʋ kʋsɔɔlʋ Rasɛɛlɩ kɔɔnɔɔ pɩɣa. Alɩwaatʋ ndʋ Rubɛɛnɩ caɣ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ lɛ, pamʋ kɔɔnɔɔ pɩɣa waɖɛ nɖɩ ɛɛwɛna yɔ nɛ pɛcɛlɩ Yosɛɛfʋ. (Kiɖe 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 3 Aw. 5:1, 2) Ɛlɛ Mesiya liɖe tɩtɩŋnɩ Rubɛɛnɩ nɛ Yosɛɛfʋ pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ. Yuuda  weyi ɛɛkɛ Yakɔɔb pɩyalʋ naanza tʋ weyi Leeya lʋlɩnɩ-ɩ yɔ, e-liɖe taa Mesiya kɔma nɛ ɛlɩɩna.​—Kiɖe 49:10.

Luka 3:32 yɔɔdʋʋ Mesiya cɔzɔnaa kagbanzɩ tɔm. Nɛ pɩwɛ ɛzɩ ɛyaa mba pa-taa paa weyi ɛɛkɛ kɔɔnɔɔ pɩɣa yɔ. Pa-taa nabɛyɛ lɛ, Bowaazɩ weyi ɛlʋlɩ Obɛɛdɩ yɔ, nɛ Obɛɛdɩ weyi ɛlɛ ñalʋlɩ Yesee yɔ.​—Ruti 4:17, 20-22; 3 Aw. 2:10-12.

Paa mbʋ yɔ, Yesee pɩyalʋ Daviid ñatɩkɛ kɔɔnɔɔ pɩɣa. Ɛnʋ kaakɛnɩ tɩnʋʋ, abalɩbiya lutozo nzɩ ɛ-caa kaawɛna yɔ sɩ-taa. Ɛlɛ Daviid liɖe taa Mesiya lɩnaa. (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6) Mbʋ ɖɔɖɔ pɩɩwɛ Salomɔɔ hɔɔlʋʋ taa. Ɛtaakɛ Daviid pɩɣa kɔɔnɔɔ ŋga, ɛlɛ e-liɖe taa Mesiya lɩnaa.​—2 Sam. 3:2-5.

Ɛlɛ pɩtɩwɩlɩ se kɔɔnɔɔ pɩɣa kɛʋ taalɩɩ pʋyʋ. Kɔɔnɔɔ pɩɣa ŋga kɛkɛ abalɩbɩɣa yɔ, kaawɛnɩ lone sɔsɔɖɛ, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ ŋga kɛɣnɩ hɔʋ ñʋʋdʋ ka-caa wayɩ. Kɛwɛnɩ waɖɛ ɖɔɖɔ se alɩwaatʋ ndʋ patayɩɣ hɔʋ ñɩm yɔ, kamʋ ñɩm tam nabʋlɛ taa.​—Kiɖe 43:33; Wp. 21:17; Yoz. 17:1.

Ɛlɛ papɩzɩɣ nɛ pɛlɛɣzɩ waɖɛ nɖɩ kɔɔnɔɔ pɩɣa wɛna yɔ. Abraham kaamʋ kɔɔnɔɔ pɩɣa waɖɛ nɖɩ Ismayɛɛlɩ kaawɛna yɔ nɛ ɛcɛlɩ Izaakɩ. (Kiɖe 21:14-21; 22:2) Nɛ ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ paamʋ kɔɔnɔɔ pɩɣa waɖɛ nɖɩ Rubɛɛnɩ kaawɛna yɔ nɛ pɛcɛlɩ Yosɛɛfʋ.

Lɛɛlɛɛyɔ yele nɛ ɖɩtasɩ pɩsʋʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Ebree 12:16 taa yɔ tɩ-yɔɔ. Mayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ se: “Azuluma [tʋ] nɔɔyʋ nɛ pʋyʋ kiɖeɖeu wɛɛkɩyʋ nɔɔyʋ pataawɛɛ, ɛzɩ Ezaawuu weyi tɔɔnaɣ kʋyʋmaɣ yɔɔ lɛ, ɛkpaɣ ɛ-sɔsɔtʋ nɛ ɛcɛlɩ yɔ.” Tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ Pɔɔlɩ caɣaɣ niye ñɩɣʋ?

Pɩtɩkɛ Mesiya cɔzɔnaa tɔm apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ. Eseɣtaɣ Krɩstʋ mba se peyele nɛ ‘pa-nʋmɔŋ wɛɛ yiɣyiɣ pa-naataŋ tɛɛ’ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ nɛ “Ɛsɔ kʋjɔʋ” ɛtaaɖɛɛ pa-taa nɔɔyʋ yɔɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Ɛsɔ kʋjɔʋ pɩzɩɣ kɩɖɛɛ nɔɔyʋ yɔɔ yem kɛlɛʋ ye ɛkɛ ‘azuluma tʋ’ yaa ɛcakɩ kʋzʋʋ kɩdɛkɛdʋʋ wezuu yɔ. (Ebr. 12:12-16) Ye pɛwɛnɩ azuluma lakasɩ nzɩ yɔ, piyeki nɛ panɩɣzɩnɩ Ezaawuu. Ɛtaawɛɛnɩ ñamtʋ mbʋ pɩɩkɛ “pʋyʋ kiɖeɖeu” yɔ pɩ-yɔɔ yaa fezuu taa wondu yɔɔ. Mbʋ yebina nɛ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛcɛlɩ tomnaɣ yɔɔ wondu.

Ezaawuu kaacaɣ wezuu ɖooo ɖɔ-cɔzɔnaa kajalaɣ mba alɩwaatʋ taa nɛ pɩtɩla ɛɛwɛnɩ waɖɛ se ɛlaa kɩlaŋ. (Kiɖe 8:20, 21; 12:7, 8; Yɔɔb 1:4, 5) Ɛlɛ ɛzɩma ɛɛwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ lɩmaɣza yɔ, ɛlɔ wala wena ɛɛwɛna yɔ a-tɩŋa tɔɔnaɣ kʋyʋmaɣ yɔɔ. Pɩtɩla yɔ, ɛtaasɔɔlɩ ɖɔɖɔ se kʋñɔŋ ŋgʋ pɔyɔɔdɩ kɩ-tɔm se kɩkaɣ kɔm Abraham liɖe taa piya yɔɔ yɔ kɩkɔɔ ɛ-yɔɔ. (Kiɖe 15:13) Ezaawuu tasɩ wɩlʋʋ se ɛwɛnɩ tomnaɣ yɔɔ lɩmaɣza nɛ ɛfɛyɩnɩ ñamtʋ wondu kiɖeɖetu yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛkpaɣ halaa mba paakɛ sɩɩnaa layaa yɔ nɛ ɛɖʋnɩ ɛ-lʋlɩyaa wɩzasɩ yɔ. (Kiɖe 26:34, 35) Ɛ-lakasɩ nzɩ sɩɩwɛ ndɩ kpem nɛ Yakɔɔb ñɩnzɩ. Ɛlɛ kaatɛm ɛ-taa se ɛkpakɩɣ halʋ weyi ɛsɛɣ Ɛsɔ toovenim tʋ yɔ.​—Kiɖe 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Ye mbʋ, suwe ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɔ tɔm ñʋʋ pɩlɩɩnɩ liɖe nɖɩ ɖɩ-taa Yesu yaa Mesiya lɩnaa yɔ ɖɩ-yɔɔ? Ɛyaa mba pe-liɖe taa Mesiya lɩnaa yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɛnɩ kajalaɣ piya, ɛlɛ pɩtɩkɛ pa-tɩŋa. Yuuda mba kaanawa se mbʋ pɩwɛɛ nɛ petisaɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ paatisaa se Daviid weyi ɛkɛ Yesee pɩyalʋ tɩnʋʋ yɔ e-liɖe taa Krɩstʋ lɩnaa.​—Mat. 22:42.