Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Tɔm ndʋ ɖa-takayɩsɩ kalɩyaa pɔzʋʋ yɔ

Krɩstʋ ñɩma mba pɔɖɔkɩ nesi yɔ papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ wonuu ŋgʋ halʋ ɖʋʋ ɛ-halɩtʋ taa se ɛtaahaɣ hoɣa nɛ payaɣ-kʋ se stérilet yaa DIU (dispositif intra-utérin) yɔ?

Halʋ nɛ ɛ-walʋ pɩwɛɛ se pakpaɣ mbʋ pasɩm stérilet yɔɔ yɔ nɛ pamaɣzɩnɩ Bibl paɣtʋ kɩla nɛ pakpaɣ pa-lɩmaɣza. Ɛzɩma pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ, pɩwɛɛ se pakpaɣ lɩmaɣza wena ayeki se pɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ Yehowa lɩzɩ Aɖam nɛ Ɛva yɔ, ɛɖʋ-wɛ paɣtʋ se ‘palʋlɩ nɛ pohuu tɛtʋ yɔɔ.’ Nɛ paɣtʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ ɖɔɖɔ ɛɛɖʋ Noowa nɛ ɛ-hɔʋ taa ñɩma Tɛʋ Sɔsɔʋ wayɩ. (Kiɖe 1:28; 9:1) Ɛlɛ Bibl tɩyɔɔdɩ ɖoli se pɩkɛnɩ Krɩstʋ ñɩma kɩjɛyʋʋ se pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, halʋ nɛ ɛ-walʋ pɩwɛɛ se pakpaɣ lɩmaɣza se palʋlʋʋ piya yaa paalʋlʋʋ yaa se patɩŋɩɣnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ peyele lʋlʋʋ. Paa mbʋ yɔ paakpakɩɣ lɩmaɣza lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se pamaɣzɩ?

Paa nʋmɔʋ ŋgʋ halʋ nɛ ɛ-walʋ palɩzɩɣ se patɩŋnɩ kɩ-yɔɔ nɛ pataalʋlɩ piya yaa peyele piya lʋlʋʋ yɔ, pɩwɛɛ se pamaɣzɩ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ. Paa nʋmɔʋ ŋgʋ pañɩnɩɣ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, pekiziɣ hosi lɩzʋʋ nʋmɔŋ tɩŋa. Ɛyʋ ɖʋʋ ɛ-taa faɖaɖa nɛ ɛlɩzɩ hoɣa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛtɩña paɣtʋ ndʋ Bibl ɖʋwa pɩlɩɩnɩ wezuu yɔɔ yɔ. Krɩstʋ ñɩma ɩɩlɩzɩɣ wezuu ŋgʋ kɩwɛ halʋ lotu taa yɔ. (Ejl. 20:13; 21:22, 23, nwt; Keɣa 138:16; Yer. 1:5) Ɛlɛ lɩmaɣza wena pɛwɛnɩ stérilet yaa DIU yɔɔ?

Fransɩɩ taa Feŋuu Tilimiye 15 mai 1979 hɔɔlʋʋ 30 nɛ 31 kaatazɩ tɔm ndʋ tɩ-taa. Pʋbʋ taa lɛ stérilet ŋgʋ palakaɣnɩ tʋmɩyɛ yɔ kɩɩkɛnɩ rɔba wonuu ŋgʋ paɖʋʋ halʋ halɩtʋ taa se ɛtaahaɣ hoɣa yɔ. Feŋuu Tilimiye nɖɩ ɖɩlɩzɩ pɩ-taa se paasɩŋ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi stérilet ŋgʋ kɩlakɩ tʋmɩyɛ yɔ. Ðɔkɔtɔnaa mba pasɩm kɩ-yɔɔ tɔm yɔ, pa-taa sakɩyɛ yɔɔdʋʋ se kiyeki nɛ abalʋ hɩm ɛɛtalɩɣ ɖenɖe pɩwɛɛ se pɩtalɩ nɛ halʋ haɣ hoɣa yɔ. Ye halʋ ɛtɩhaɣ hoɣa yɔ pɩwɩlɩɣ se wezuu nakʋyʋ tɩpaɣzɩ.

 Ɛlɛ pɔkɔm nɛ pana se nabʋyʋ taa lɛ, paa halʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet yɔ abalʋ hɩm pɩzɩɣ pɩɖɛɛ kɩ-yɔɔ nɛ ɛhaɣ hoɣa, ɛlɛ pɩɩlakɩ mbʋ ɖoŋ ɖoŋ. Ye pɩlabɩ mbʋ yɔ, calɩm tootoye nɖɩ ɖikilimaa yɔ, pɩwɛɛ se ɖiwolo nɛ ɖɩcaɣ ɖenɖe pɩɣa cakɩ nɛ kapaɣlɩɣ halʋ lotu taa yɔ. Ɛlɛ ɛzɩma paɖʋ stérilet yɔ pʋyɔɔ lɛ pɩɩhaɣ-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖɩtalɩ peeɖe. Calɩm tootoye nɖɩ ɖɩsɩkɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩɩhaɣ-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖɩpaɣlɩ camɩyɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ, nɛ pɩwɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛyʋ lɩzʋʋ hoɣa yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ñʋʋ ŋgʋ ɖɩɩtɛm kɩ-tɔm yɔɔdʋʋ yɔ kɩkɔ tɔm ñʋʋ se: “Toovenim Krɩstʋ ñɩma mba pañɩnɩɣ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet yɔ pɩwɛɛ se pamaɣzɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ camɩyɛ nɛ pakpaɣ-tʋ nɛ pamaɣzɩnɩ Bibl paɣtʋ kila wena awɩlɩɣ se pɩcɛyaa se paha ñamtʋ wezuu yɔ.”​—Keɣa 35:10.

Ɛlɛ kpaɣnɩ palɩzʋʋ tɔm ñʋʋ ŋgʋ pɩnaɣ 1979 taa nɛ sɔnɔ yɔ, lɛɣtʋ ñɩnɩyaa yaa ɖɔkɔtɔnaa tasɩ nabʋyʋ labʋ stérilet ŋgʋ kɩ-hɔɔlʋʋ taa yaa we?

Lɛɛlɛɛyɔ palɩzɩ stérilet waa tindima naalɛ. Pɩlakɩ pɩnzɩ cabɩ yɔ palɩzɩ stérilet ŋgʋ kɩ-taa paɖʋʋ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yɔ nɛ ŋgʋ kɩlɩnɩ tɔyʋʋ ajɛɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Kɩ-wayɩ lɛ paɖaɣnɩ lɛɛkʋ lɩzʋʋ pɩnaɣ 2001 taa nɛ paɖʋ kʋkʋ taa kɔyɛ nɖɩ ɖiyeki se halʋ ɛtaamʋ hoɣa yɔ. Ɛzɩma stérilet waa panɛ pa-naalɛ palakɩ tʋmɩyɛ?

Stérilet ŋgʋ palabɩnɩ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yɔ: Ɛzɩ ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, stérilet ŋgʋ kɩɩhaɣ nʋmɔʋ abalʋ hɩm se pɩkatɩ halʋ yaɖɛ. Pɩtasɩ lɛ, ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ŋgʋ paɖʋ stérilet ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩkɛ sɔtʋ ndʋ tɩkʋʋ abalʋ hɩm yɔ. * Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, stérilet ŋgʋ palabɩ-kʋ nɛ ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yɔ kɩkɔŋnɩ lɛɣzɩtʋ sakɩyɛ halɩtʋ taa.

Stérilet ŋgʋ kɩ-taa paɖʋ kɔyɛ yɔ: Pɩkɛ stérilet ŋgʋ kɩ-taa paɖʋ kɔyɛ nɖɩ ɖɩnɩɣzɩnɩ kɔɔ wena halaa liki se pataahaɣ hosi yɔ. Kɔyɛ nɖɩ ɖɩwɛ Stérilet ŋgʋ kɩ-taa yɔ ɖɩlɩɣ halɩtʋ taa nɛ piyeki se halʋ ɛtaapɩzɩ nɛ ɛhaɣ hoɣa. Pɩwɛ ɛzɩ stérilet ŋgʋ kiyeki nɛ halaa nabɛyɛ ɩɩtaasɩɣ naʋ fenaɣ. Pɩwɩlɩɣ se ye yaɖɛ ɛfɛyɩ kɔyɔ hoɣa ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɔkɔɔ. Pɩtasɩ lɛ, kiyeki ɖɔɖɔ nɛ halɩtʋ taa ɖenɖe hoɣa cakɩ yɔ, peeɖe ɛɛtasɩɣ wɛʋ ɖoŋ. * Piyeki ɖɔɖɔ nɛ halɩtʋ taa lɩm kii nɛ pɩɩhaɣ nʋmɔʋ abalʋ hɩm se pɩkatɩ halʋ yaɖɛ. Pɩtasɩnɩ mbʋ kɔyɛ lakɩ yɔ lɛ, stérilet maɣmaɣ ñɛwɛnɩ ɖɔɖɔ ɖoŋ lɛɛŋ halʋ tomnaɣ yɔɔ.

Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, stérilet tindima ana a-naalɛ akɔŋnɩ lɛɣzɩtʋ halɩtʋ taa. Ɛlɛ ye halʋ nɔɔyʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet ɛlɛ fenaɣ ɖɛɛ ɛ-yɔɔ? Ye mbʋ yɔ calɩm tootoye nɖɩ ɖikilimaa yɔ, ɖiwoki ɖenɖe pɩɣa cakɩ nɛ kapaɣlɩɣ yɔ, ɛlɛ lɛɣzɩtʋ ndʋ stéilet kɔnɩ peeɖe yɔ tɩɩhaɣ-ɖɩ nʋmɔʋ se ɖɩcaɣ ɖi-lone taa. Piyeki nɛ calɩm tootoye nɖɩ ɖikilimaa yɔ ɖɩsɩ. Toovenim taa lɛ, pɩɩlakɩ mbʋ ɖoŋ ɖoŋ, ɛlɛ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩla mbʋ ɛzɩ pɩwɛʋ mba peliki kɔɔ wena aɖɩkɩ hosi nʋmɔʋ yɔ pɔ-hɔɔlʋʋ taa yɔ.

Ye mbʋ, nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ kpayɩ se ye halʋ nɔɔyʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet yɔ, fenaɣ ɛɛɖɛɣ halʋ ɛnʋ ɛ-yɔɔ kaaʋ. Ɛlɛ ɖoŋ weyi stérilet wɛnɩ halʋ tomnaɣ yɔɔ, nɛ mbʋ pɩ-tɔm ɖɩtɛm yɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pɩlakɩ kaɖɛ nɛ pʋcɔ nɛ fenaɣ ɖɛɛ halʋ weyi ɛlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ yɔ ɛ-yɔɔ.

Ye Krɩstʋ ñɩma nabɛyɛ ɩɖɔkɩ nesi nɛ pɔsɔɔlɩ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet yɔ, pɩwɛɣ ɖeu se powolo nɛ pana ɖɔkɔtɔ weyi ɛsɩm stérilet waa yɔɔ camɩyɛ yɔ. Nɛ pa nɛ ɩ pala faawɩyɛ nɛ pana se stérilet waa mba wɛ pɛ-ɛjaɖɛ taa; nɛ ye halʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ stérilet yɔ, ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩ pɩ-taa. Ɛlɛ pɩtɩmʋna se halʋ nɛ ɛ-walʋ paha nʋmɔʋ nɔɔyʋ, pɩkpɛndɩnɩ ɖɔkɔtɔ maɣmaɣ se ɛnʋ eheyini-wɛ mbʋ pɩwɛɛ se pala yɔ. (Roma 14:12; Gal. 6:4, 5) Pa-naalɛ pɔ-tɔm pɩkɛnaa. Paakpakɩɣ lɩmaɣza lɛ, pɩwɛɛ se pamaɣzɩ mbʋ pɩkɛdɩnɩ Ɛsɔ nɛ piyeki se pɛwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ Ɛsɔ ɛsɩndaa yɔ pɩ-yɔɔ.​—Kpaɣ-tʋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ 1 Timootee 1:18, 19; 2 Timootee 1:3.

^ tay. 4 Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa tɔnʋʋ taa alaafɩya ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ labɩ akɔnta se: ‘Stérilet ŋgʋ palabɩnɩ ñɩyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ yɔ, kɩlakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ kpem. Ye halaa 100 ɩlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ pɩnaɣ taa yɔ, pɩlakɩ kaɖɛ pʋcɔ pa-taa kʋɖʋm haɣ hoɣa. Ɛlɛ ye ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɛtɩɖɔɔ stérilet nakʋyʋ taa kɔyɔ kɩɩlakɩ tʋmɩyɛ nɛ pɩtalɩ mba pa-taa ñɩɣyʋʋ kɩsɛɛmʋʋ ɖɔwa yɔ.’

^ tay. 5 Ɛzɩma stérilet ŋgʋ paɖʋ kɩ-taa kɔyɛ yɔ kɩkɔŋnɩ lɛɣzɩtʋ halɩtʋ taa yɔ, pʋyɔɔ ɖɔkɔtɔnaa tasɩɣ lɔŋ halaa mba panɩɣ wɩzasɩ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ panaɣ fenaɣ yɔ se palabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ paa pɔɖɔkɩ nesi yaa patɩɖɔkɩ yɔ.