Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Lʋlɩyaa Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ lɔŋ weyi iyeki se sihiɣ “ñʋʋ yabʋ” yɔ

Lʋlɩyaa Ɩsɩnɩ mi-piya nɛ sɩwɛɛnɩ lɔŋ weyi iyeki se sihiɣ “ñʋʋ yabʋ” yɔ

“Ðooo [ña-pɩjatʋ] taa ŋsɩm takayaɣ kiɖeɖeɣa, ŋga kapɩzɩɣ kasɩɣzɩɣ-ŋ lɔŋ nɛ kɔhɔmɩ-ŋ nɛ kowoni ña-ñʋʋ yabʋ ɖeɖe yɔ.”​—2 TIM. 3:15.

HENDU: 141, 134

1, 2. Alɩwaatʋ ndʋ piya nasɩyɩ ñɩnɩɣ se sɩkpaɣ sɩ-tɩ nɛ sɩha nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm lɛ, ɛbɛ yɔɔ sɩ-lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ panɩɣzɩ?

BIBL kpɛlɩkɩyaa kudokiŋ sakɩyɛ kpakɩɣ pa-tɩ nɛ pahaɣ Yehowa nɛ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm. Pa-taa sakɩyɛ kɛ piya evelisi nzɩ palʋlɩ toovenim taa nɛ sɩlɩzɩ se sɩcakɩ wezuu ŋgʋ kɩkpaɖɩ ɖeu yɔ. (Keɣa 1:1-3) Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ŋkɛ Krɩstʋ tʋ weyi ɛwɛnɩ pɩɣa yɔ, ŋɖaŋ kpam kɩyakʋ ŋgʋ pamɩyɩsɩɣ ña-pɩyalʋ yaa ñɛ-pɛlɛ lɩm yɔ.​—Kpaɣ ŋmaɣzɩnɩ 3 Yoh. 4.

2 Ɛlɛ pɩtɩla ŋwɛɛ nɛ ŋnɩɣzɩɣ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋtɛm naʋ piya evelisi kpaɣ sɩ-tɩ nɛ sɩha Yehowa nɛ pamɩyɩsɩ-sɩ lɩm, ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, sɩpɩsɩnɩ wayɩ nɛ halɩ sɩ-taa lɛɛsɩ kizi Yehowa paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ se ña-pɩɣa ɛtaapaɣzɩ Yehowa sɛʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, kɔ-sɔɔlɩm kɔɔ nɛ pɩhɛɛ nɛ kɛlɛɣzɩ nʋmɔʋ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-kɛ kaɖɛ ɛzɩ pɩɩlabʋ kaɖɛ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Efɛɛzɩ koobiya nɛ ‘pelesi sɔɔlɩm mbʋ paawɛnɩ kiɖe tɛɛ’ yɔ. (Natʋ 2:4) Ye mbʋ, ɛbɛ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋsɩnɩ ña-pɩɣa nɛ ‘kapaɣlɩ ñʋʋ yabɩtʋ taa’ nɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩtaatalɩ-kɛ?  (1 Pɩy. 2:2) Yele nɛ ɖɩtazɩ mbʋ pɩɩsɩnɩ Timootee yɔ pɩ-taa nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖicosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ.

“ŊSƖM TAKAYAƔ KIÐEÐEƔA”

3. (a) Alɩwaatʋ nɛ wɛtʋ ndʋ taa Timootee pɩsɩ Krɩstʋ tʋ? (b) Nɛ wɛtʋ ndʋ ɛɛwɛna? (c)Pɔɔlɩ ma takayaɣ Timootee lɛ, Ɛsɔtɔm kpɛlɩkʋʋ kaɖʋsɩ naadozo nzɩ yɔɔ ɛñɩɣ niye?

3 Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ calɩ wobu Lisɩtrɩ pɩnaɣ 47 taa yɔ Timootee mʋ toovenim. Paa alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ, ɛɖɔŋaɣ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɛɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ. Mbʋ yebina nɛ pɩnzɩ naalɛ wayɩ lɛ, Pɔɔlɩ kpaɣ-ɩ se ɛ nɛ ɩ pala Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ. Pɩnzɩ 16 wayɩ lɛ, Pɔɔlɩ ma Timootee takayaɣ nɛ eheyi-i se: “Ðɔkɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa nɛ ŋtisi tɩ-yɔɔ yɔ. Ŋsɩm cɩcanaa mba ŋkpɛlɩkɩ pɔ-cɔlɔ yɔ, ɖooo [ña-pɩjatʋ] taa ŋsɩm takayaɣ kiɖeɖeɣa [Ebree Masɩ], ŋga kapɩzɩɣ kasɩɣzɩɣ-ŋ lɔŋ nɛ kɔhɔmɩ-ŋ nɛ kowoni ña-ñʋʋ yabʋ ɖeɖe yɔ, mbʋ pɩwɛ Yesu Krɩstʋ yɔɔ tisuu taa yɔ.” (2 Tim. 3:14, 15) Yʋsɩ se Pɔɔlɩ yɔɔdaa se (1) Timootee sɩm Takayaɣ Kiɖeɖeɣa, (2) etisi ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ (3) ɛsɩm lɔŋ weyi ewokini-i ñʋʋ yabʋ taa yɔ pɩtɩŋnɩ tisuu mbʋ ɛwɛnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ yɔ.

4. Wondu ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzaa yɔ, tɩ-taa ndʋ ŋtɛm labɩnʋʋ tʋmɩyɛ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

4 Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋsɔɔlaa se ña-pɩɣa ɛtɩlɩ Bibl camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋgʋ kɛnɩ Takayaɣ Kiɖeɖeɣa sɔnɔ. Piya pɩzɩɣ nɛ sɩkpɛlɩkɩ lɔŋ sakɩyɛ ɛyaa mba Bibl yɔɔdʋʋ pɔ-tɔm yɔ pe-wezuu caɣʋ nɛ Bibl taa kɛdɛsɩ lɛɛsɩ taa. Nɛ Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzɩ wondu sakɩyɛ ndʋ tɩ-yɔɔ lʋlɩyaa pɩzɩɣ patɩŋna nɛ pasɩnɩ pe-piya yɔ. Maɣzɩ wondu ndʋ tɩwɛ ña-kʋnʋŋ taa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Taasɔɔ se sɩmtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, ndʋ kɛnɩnɩ ɛyʋ nɛ Yehowa pa-taabalɩyɛ tigiɖe.

‘TƆM NDƲ ƐKPƐLƖKAA NƐ ETISI TƖ-YƆƆ YƆ’

5. (a) Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ se Timootee ‘tisi’ ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (b) Ɛzɩma ɖɩlaba nɛ ɖɩna se Timootee kaatisi tɔm kɩbandʋ ndʋ ɛnɩ Yesu yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ?

5 Pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛtɩlɩ takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tɔm, ɛlɛ ye ɖɩkɛdɩɣ ɖe-piya Bibl taa tɔm nɛ Bibl taa ɛyaa nabɛyɛ tɔm yɔ, pi-ɖeke pɩɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-sɩ fezuu taa. Pɩtasɩna se Timootee kaasɩm takayaɣ kiɖeɖeɣa taa tɔm lɛ, Pɔɔlɩ yɔɔdaa se: ‘Etisi tɩ-yɔɔ.’ Grɛɛkɩ kʋnʋŋ taa tɔm pee wena Pɔɔlɩ kaalabɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ, a-tɔbʋʋ ɖɔɖɔ lɛ se ‘ɛ-taa kaatɛmnɩ-tʋ nɛ etisi tɩ-yɔɔ’ yaa ‘ɛtaapɩtɩɣ tɩ-yɔɔ.’ Timootee kaasɩm Ebree Masɩ ɖooo ɛ-pɩjatʋ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, ɛ-taa kaatɛma se Yesu kɛnɩ Mesiya. Pʋ-tɔbʋʋ se ɛtaapɩtɩɣ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ. Toovenim Timootee tisuu kɔm nɛ pɩpaɣlɩ siŋŋ, pʋyɔɔ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm nɛ etisi nɛ ɛtɩŋ Pɔɔlɩ nɛ ɛ nɛ ɩ palakɩ Ɛsɔtɔm tiyiyaa tʋmɩyɛ.

6. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ña-pɩɣa nɛ ketisi tɔm ndʋ kɛkpɛlɩkɩɣ Bibl taa yɔ, tɩ-yɔɔ?

6 Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩtaapɩtɩ tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ-sɩ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ si-tisuu cɛyɩsɩ ɛzɩ Timootee tisuu yɔ? Kajalaɣ taa lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋwɛɛnɩ suuɖu. Pɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ pʋcɔ nɛ ña-pɩɣa tisi tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ-kɛ yɔ tɩ-yɔɔ. Taasɔɔ ɖɔɖɔ se paa ŋwɛnɩ tisuu yɔ, ŋtɩlʋlɩ ña-pɩɣa nɛ tisuu. Paa pɩɣa ŋga lɛ, pɩcɛyaa se ka-maɣmaɣ “[kewili] camɩyɛ pɩtɩŋa payɩ” nɛ kana se Bibl taa tɔm kɛ toovenim tɔm siŋŋ. (Kalɩ 1 Tesalooniiki 5:21.) Ɛlɛ ña pɩwɛɛ se ŋsɩnɩ ña-pɩɣa nɛ katalɩ kaɖʋwa ŋga, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ kɔpɔzʋʋ-ŋ tɔm natʋyʋ yɔ. Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔɔ.

7, 8. (a) Ɛzɩma lʋlɩyʋ nɔɔyʋ wɩlaa se ɛwɛnɩ suuɖu alɩwaatʋ ndʋ ɛwɩlɩɣ ɛ-pɛlɛ tɔm yɔ? (b) Ɛzɩmtaa ŋŋwɩlaa se ña ɖɔɖɔ ŋwɛnɩ suuɖu?

7 Thomas pɛlɛ wɛnɩ pɩnzɩ 11; ɛkɛdaa se: “Mɛn-pɛlɛ pɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ-m se: ‘Yehowa taapɩzɩɣ se ɛtɩŋnɩ évolution yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ  wondu kedeŋa yɔɔ yaa we?’ yaa ‘Ɛbɛ yɔɔ ɖɩɩɖʋʋ nɔɔ ɛjaɖɛ tɔm taa se ɖɩtɔ caca nɛ ɖɩɖʋ nesi nɛ ɖɩñɔɔzɩ ɛjaɖɛ nɛ pɩkɩlɩ?’ Nabʋyʋ taa pɩwɛɛ se mañaɣ pana nɛ mɔnɖɔkɩ man-tɩ nɛ mantaaheyi-i tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ pɩwɛɛ se etisi yɔ kiheyu yem. Toovenim taa lɛ, pɩtɩkɛ toovenim tɔm sakɩyɛ pʋmʋnaa peheyi pɩɣa nɛ pʋcɔ nɛ ketisi ndʋ peheyiɣ-kɛ yɔ tɩ-yɔɔ, ɛlɛ pʋcɔ nɛ ketisi lɛ pʋpɔzʋʋ se peheyiɣ-kɛ mbʋ pɩkɛ toovenim yɔ pazɩ pazɩ.”

8 Ɛzɩ Thomas yɔɔdʋʋ yɔ, pʋcɔ nɛ lʋlɩyʋ kɛnɩ wɩlɩyʋ kɩbanʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ-ɩ “tɩ ɖɔkʋʋ” yaa suuɖu. Toovenim taa lɛ, pɩpɔzʋʋ Krɩstʋ ñɩma tɩŋa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ. (Kol. 3:12) Thomas kaaɖiɣzinaa se nabʋyʋ taa pɩpɔzʋʋ se ɛ nɛ ɛ-pɛlɛ pala faawɩyɛ tɔm natʋyʋ yɔɔ tam sakɩyɛ. Ɛkpakaɣ alɩwaatʋ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛ-pɛlɛ se ɛlɛ ɛmaɣzɩ Masɩ yɔɔ nɛ ɛ-maɣmaɣ eɖiɣzina se tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ tɩkɛ toovenim. Thomas yɔɔdaa se: “Ye ma nɛ ma-halʋ ɖɩkpɛlɩkɩ ɖɛ-pɛlɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ yɔ, ɖɩñakɩ pana nɛ ɖɩna se ɛ-taa tɛmnɩ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ nɛ etisiɣ tɩ-yɔɔ toovenim yaa we. Ye ɛpɔzʋʋ tɔm yɔ pɩlakɩ-ɖʋ leleŋ. Toovenim taa lɛ, ye etisi tɔm natʋyʋ yɔɔ yem nɛ ɛtɩpɔzɩ natʋyʋ yɔ, pɩɩkɛdɩɣnɩ-m.”

9. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣna nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm ñe-piya?

9 Ye lʋlɩyaa ɩkpakɩɣ suuɖu nɛ pawɩlɩɣnɩ Ɛsɔtɔm pe-piya yɔ, pɩsɩɣnɩ-sɩ nɛ pazɩ pazɩ lɛ sɩtɩlɩ tisuu mbʋ sɩwɛna yɔ “pɩ-walanzɩ, pɩ-ɖaɣlɩkɩŋ, pɩ-kɩkʋyɩŋ [nɛ] pi-cukaŋ.” (Efɛz. 3:18) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩpaɣzɩ-sɩ kpɛlɩkʋʋ mbʋ ɖɩnawa se pɩmʋnɩ sɩ-pɩnzɩ nɛ sɩ-wɛtʋ yɔ. Sɩwɛɣ nɛ sɩnaɣ pazɩ pazɩ se tɔm ndʋ sɩkpɛlɩkɩɣ yɔ ndɛŋgbɛzaɣ fɛyɩ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩwɛɣ-sɩ kɛlɛʋ ɖɔɖɔ se sɩlʋ si-tisuu yɔɔ si-sukuli taa taabalaa nɛ ɛyaa lalaa ɛsɩndaa. (1 Pɩy. 3:15) Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpɔzɩ ña-tɩ se: ‘Men-piya pɩzɩɣ sɩtɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ sɩwɩlɩ nɔɔyʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa sɩɖaa wɛɛ yɔ? Sitisiɣ tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ?’ * Paa pɩpɔzʋʋ suuɖu pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔtɔm ñe-piya nɛ titii sɩ-laŋa taa yɔ, pɩcɛyaa se ŋñaɣ pana nɛ ŋla mbʋ.​—Wp. 6:6, 7.

10. Alɩwaatʋ ndʋ ŋwɩlɩɣ ñe-piya Ɛsɔtɔm lɛ, ɛbɛ pɩcɛyaa se ña-maɣmaɣ ŋlakɩ?

10 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-maɣmaɣ ŋtɛm naʋ se pʋcɔ nɛ ña-pɩɣa tisi tɔm ndʋ ŋwɩlɩɣ-kɛ yɔ tɩ-yɔɔ lɛ, pɩcɛyaa se ña-maɣmaɣ ŋha kɩɖaʋ kɩbaŋʋ. Stephanie weyi ɛwɛnɩ halɩbiya naadozo yɔ ɛyɔɔdaa se: “Men-piya kaawɛ ññɩɩ lɛ, manpaɣzɩ man-tɩ pɔzʋʋ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛzɩ meheyiɣ-sɩ mbʋ pʋyɔɔ ma-maɣmaɣ mentisiɣ se Yehowa wɛɛ, ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛ-nʋmɔŋ wɛɛ siɣsiɣ yɔ yaa we? Men-piya naɣ kpayɩ kpayɩ se mɔnsɔɔlɩ Yehowa siŋŋ yaa we?’ Ye ma-maɣmaɣ mentitisi tɔm natʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, maapɩzɩɣ nɛ mantaa liu se men-piya kaɣ tɩ-yɔɔ tisuu.”

‘LƆŊ WEYI EWOKINI ÑƲƲ YABƲ TAA YƆ’

11, 12. (a) Ɛbɛ payaɣ se lɔŋ? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se lɔŋ ɛɛlɩɣnɩ ɛyʋ pɩnzɩ cɔlɔ ɖeke na?

11 Ɛzɩ ɖɩnaʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ (1) Timootee kaasɩm Takayaɣ Kiɖeɖeɣa, (2) ɛ-taa kaatɛmnɩ tɔm ndʋ ɛkpɛlɩkaa yɔ nɛ etisi tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdʋʋ se Takayaɣ Kiɖeɖeɣa sɩɣzɩɣ-ɩ ‘lɔŋ weyi ewokini-i ñʋʋ yabɩtʋ ɖeɖe yɔ’, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

12 Takayaɣ ŋga payaɣ se Étude perspicace des Écritures, Volume 2 yɔ kalɩzɩ pɩ-taa se pɔyɔɔdɩ lɔŋ tɔm Bibl taa yɔ, pɩwɩlɩɣ “ɖoŋ weyi ɛyʋ wɛna se ɛkpaɣ mbʋ ɛsɩma yɔ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɛ ɛnɩɩ tɔm taa camɩyɛ nɛ ɛcɔnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɛkatɩɣ yɔ i-ɖeɖe, ɛfɛɛ kala, ɛtalɩ ɛ-kaɖʋsɩ yaa ɛsɩnɩ lalaa se paba ɖɔɖɔ papɩzɩ nɛ pala mbʋ yɔ. Lɔŋ nɛ  kɩmɛlɛndʋ pɛkɛ wɛtʋ ndʋ tɩkaɖɩɣnɩ ɖama yɔ.” Bibl yɔɔdaa se “kɩmɛlɛndʋ kpeɣli pɩɣa laŋɩyɛ taa.” (Adu. 22:15) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se lɔŋ wɛ ndɩ nɛ kɩmɛlɛndʋ nɛ ɛyʋ ɛwɛnɩ lɔŋsɩnɖɛ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛpɩwa. Ɛlɛ fezuu taa pɩʋ ɛɛlɩɣnɩ ɛyʋ pɩnzɩ cɔlɔ ɖeke, ɛlɛ pɩlɩɣnɩ Ɛsɔ sɔɔndʋ seu nɛ ɛ-paɣtʋ ñam nɛ laŋɩyɛ pilim cɔlɔ.​—Kalɩ Keɣa 110:10.

13. Ɛzɩma pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ pɩzɩɣ nɛ kawɩlɩ se kɛwɛnɩ lɔŋ weyi ewokini-kɛ ñʋʋ yabʋ taa yɔ?

13 Piya evelisi nzɩ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se sɩpɩ fezuu taa yɔ, ‘sɩɩtasɩɣ sɩ-tɩ yebu nɛ tɔm ndɩ ndɩ kpeekpe tɛ helim cɔzʋʋ-sɩ,’ pʋ-tɔbʋʋ se sɩɩtɩŋɩɣ si-tomnaɣ sɔɔlɩm yaa sɩ-ɖaɣʋnaa yem. (Efɛz. 4:14) Ɛlɛ sɩñakɩ pana paa ɛzɩmtaa se ‘pɩmalɩnɩ-sɩ nɛ sɩtɩlɩ mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm’ yɔ. (Ebr. 5:14) Piya evelisi nzɩ sɩpɩ fezuu taa yɔ, sɩñakɩ pana tam nɛ sɩɖɛɣnɩ ɛsɩndaa nɛ sɩkpakɩɣ lɩmaɣza nɛ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ paa nɔɔyʋ ɛɛnaɣ-sɩ yɔ. (Fil. 2:12) Lɔŋ ɛnɩ pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛwɛɛna nɛ ehiɣ ñʋʋ yabʋ. (Kalɩ Aduwa 24:14.) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ lɔŋ ɛnɩ? Kajalaɣ taa lɛ, pɩcɛyaa se ŋwɩlɩ-sɩ Bibl paɣtʋ kila nɛ ɛzɩma amʋ ñɩm ñɛ-ɛsɩndaa yɔ. Tɩŋnɩ ñɔ-yɔɔdaɣ nɛ ña-lakasɩ yɔɔ nɛ ŋyele nɛ siɖiɣzina se paɣtʋ ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩ-tɔm cɛyɩnɩ ñɛ-ɛsɩndaa nɛ tɩ-yɔɔ ŋɖɔŋ.​—Roma 2:21-23.

Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se lʋlɩyaa ɩɖʋ suuɖu nɛ pɛwɛɛ pañakɩ pana nɛ pasɩɣnɩ pe-piya fezuu taa? (Cɔnɩ tayʋʋ 14-18)

14, 15. (a) Tɔm ndʋ yɔɔ pɩwɛɛ se pɩɣa evelaɣ ŋga kɔsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ kamaɣzɩ? (b) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩmaɣzɩ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ paɣtʋ ñam kɔŋnɩ-sɩ yɔ sɩ-yɔɔ?

14 Paa mbʋ yɔ, ye ŋheyiɣ ñe-piya mbʋ pɩkɛ kɩbam nɛ mbʋ pɩkɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ pi-ɖeke yɔ, pɩtɩmaɣ. Pɩcɛyaa ɖɔɖɔ se ŋsɩnɩ-sɩ nɛ sɩmaɣzɩɣ tɔm yɔɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɩnɩ-sɩ nɛ sɩpɔzɩ sɩ-tɩ tɔm tʋnɛ nɛ sɩnɩɩ tɩ-taa camɩyɛ: ‘Ɛbɛ yɔɔ Bibl ɖʋʋ-ɖʋ paɣtʋ se ɖɩtaala mbʋ ɖo-tomnaɣ hɔŋ-ɖʋ se ɖɩla yɔ? Ɛbɛ yɔɔ mentisiɣ se paa ɛzɩmtaa lɛ, Bibl paɣtʋ kila yɔɔ ɖɔm wazɩɣ-m?​—Iza. 48:17, 18.

15 Pɩɣa ŋga kɔsɔɔlaa se pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm yɔ, pɩwɛɛ se pasɩnɩ-kɛ nɛ kamaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ ɖɔɖɔ: Tʋmɩyɛ nɖɩ pɩpɔzʋʋ Krɩstʋ tʋ se ɛla yɔ kɔsɔɔlɩ ɖɩ-labʋ na? Ye kalabɩ mbʋ, wazasɩ nzɩ kehikiɣ? Ɛbɛ nɛ ɛbɛ pɩpɔzʋʋ se kakpaɣ nɛ kalaa pʋcɔ nɛ kapɩzɩ nɛ kala mbʋ?  Ɛbɛ yɔɔ papɩzɩɣ nɛ pɔtɔ se wazasɩ nzɩ kakaɣ hiɣu yɔ, ɩkɩlɩ kala wena kakatɩɣ yɔ? (Mark. 10:29, 30) Pɩcɛyaa se pɩɣa ɛmaɣzɩ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ pʋcɔ nɛ kaha ka-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɛtɛŋ-kɛ lɩm mɩyɩsʋʋ lɛ, kakaɣ katʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩpɔzʋʋ se katɩlɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ cosuu yɔ. Ye pasɩnɩ piya nɛ sɩ-maɣmaɣ sɩtɩlɩ wazasɩ nzɩ ñamtʋ kɔŋna nɛ asɛyɩŋ weyi kaañamtʋ ñɔkɔŋna yɔ, pɩwɛɣ-sɩ kɛlɛʋ se sɩtaapɩtɩ se Bibl taa paɣtʋ kila wazɩɣ-sɩ paa ɛzɩmtaa.​ Wp. 30:19, 20.

YE PƖƔA EVELAƔ ŊGA PAMƖYƖSƖ-KƐ LƖM YƆ KAPAƔZƖ PƖTƲƲ?

16. Ye pɛtɛm lʋlɩyaa nabɛyɛ pɩɣa lɩm mɩyɩsʋʋ, ɛlɛ pʋwayɩ kapaɣzɩ pɩtʋʋ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, ɛbɛ pɩwɛɛ se pala?

16 Nɛ ye pɛtɛm ña-pɩɣa lɩm mɩyɩsʋʋ ɛlɛ pʋwayɩ kapaɣzɩ pɩtʋʋ tɔm natʋyʋ yɔɔ? Ðɩkpaɣ se pamɩyɩsɩ ña-pɩɣa lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, ɛjaɖɛ yɔɔ ñɩma wezuu caɣʋ paɣzɩ-kɛ liu labʋ yaa kamaɣzɩɣ se pɩtɩtasɩ cɛyʋʋ se kɔɖɔ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ. (Keɣa 72:1-3, 12, 13) Ye pɩpaɣzɩ ña-pɩɣa labʋ mbʋ yɔ, tɩlɩ se ɛzɩma ŋkaɣ kpaɣnʋʋ nɛ ŋsɩnɩ-kɛ yɔ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ kɔñɔɔnɩ toovenim tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩ-kɛ yɔ kpam yaa pɩpɩzɩɣ piyele nɛ kɛtɛzɩ-tʋ posinuu. Paa ña-pɩɣa ɛtɩpaɣlɩta pʋcɔ nɛ kapaɣzɩ pɩtʋʋ yaa paa lɛɛlɛɛyɔ kapɩsɩ pɩɣa evelaɣ yɔ, pɩfɛyɩ se ŋyele nɛ tɔm ndʋ tɩkɔnɩ you ña nɛ kɛ mɩ-hɛkʋ taa. Yele nɛ katɩlɩ se ŋsɔɔlɩ-kɛ nɛ ŋñɩnɩɣ se ŋsɩnɩ-kɛ.

17, 18. Ye pɩɣa nakɛyɛ ɛpɩtɩɣ Bibl taa toovenim tɔm ndʋ pawɩlɩ-kɛ yɔ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma ka-lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-kɛ?

17 Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye pamɩyɩsɩ pɩɣa evelaɣ nakɛyɛ lɩm yɔ, pɩwɩlɩɣ se kɛtɛm ɖuunuu Yehowa nɛ kakpaɣ ka-tɩ nɛ kaha-ɩ se kɔsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ kala ɛ-sɔɔlɩm nɛ kasɩɩ-pʋ kajalaɣ ɖeɖe ke-wezuu caɣʋ taa. (Kalɩ Maarkɩ 12:30.) Mba payɩ pakpaɣ pa-tɩ nɛ paha Yehowa yɔ pɩtɩpɔzɩ se peleɣyini po-ɖuutu mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yehowa maɣmaɣ eeleɣyiɣni-tʋ. (Ekl. 5:3, 4) Ñɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩmʋnaa yɔ nɛ ŋlɩzɩ ña-pɩɣa tɔm ndʋ tɩ-taa nɛ sɔɔlɩm. Labɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndʋ Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzaa se pɩsɩnɩ lʋlɩyaa yɔ nɛ ŋsɩnɩnɩ ña-pɩɣa. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma ŋkpaɣna nɛ ŋsɩnɩ ña-pɩɣa nɛ kana se tɩ haʋ nɛ lɩm mɩyɩsʋʋ tɩkɛ aleɣya tɔm nɛ keɖiɣzina ɖɔɖɔ se ye kɔɖɔm ko-ɖuutu yɔɔ yɔ, kehikiɣ wazasɩ sakɩyɛ.

18 Ye ŋkpaɣ Les jeunes s’interrogent. Réponses pratiques volume 1 hɔɔlʋʋ «Les parents s’interrogent» yɔ pɔyɔɔdɩ peeɖe se: “Taakɔ tɔm ñʋʋ lɛɛ lɛɛ se ña-pɩɣa kizi toovenim tɔm ndʋ ŋwɩlɩ-kɛ yɔ. Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, nabʋyʋ cɔlɔ pɩlɩɣna nɛ pɩɣa paɣzɩ pɩtʋʋ.” Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlɩɩnɩ ka-ɖaɣʋnaa cɔlɔ. Yaa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-kɛ ɛzɩ kɛfɛyɩnɩ taabalʋ yaa kamaɣzɩ se ka-ɖaɣʋnaa mba pɛkɛ Krɩstʋ ñɩma yɔ palakɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ fezuu taa nɛ pakpaɖɩ-kɛ. Takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ patasɩ yɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ se: “Ðoŋ ɖoŋ lɛ, Bibl taa toovenim tɔm ndʋ ŋwɩlɩ pɩɣa yɔ, pɩtɩkɛ tɩ-maɣmaɣ kekiziɣ, ɛlɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa kɛwɛɛ yɔ ndʋ yebina nɛ tɔm ndʋ ŋwɩlɩ-kɛ yɔ, tɩ-yɔɔ ɖɔm wɛɛ-kɛ kaɖɛ.” Pʋwayɩ lɛ, takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩtasɩ lɔŋ sakɩyɛ lʋlɩyaa Krɩstʋ ñɩma se papɩzɩ nɛ pasɩnɩ pe-piya nzɩ pɩlakɩ-sɩ kaɖɛ fezuu taa yɔ.

19. Ɛzɩma lʋlɩyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ pe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ ‘lɔŋ weyi ewokini-sɩ ñʋʋ yabʋ taa yɔ’?

19 Ye ŋkɛ lʋlɩyʋ yɔ tɩlɩ se pɩkɛnɩ-ŋ sʋʋtʋ, ɛlɛ pɩkɛnɩ-ŋ ɖɔɖɔ waɖɛ sɔsɔɖɛ se ‘ŋsɩɣzɩ ñe-piya lɔŋ nɛ maɣzɩm mbʋ pɩlɩnɩ Yehowa cɔlɔ yɔ.’ (Efɛz. 6:4) Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ nɛ ŋla mbʋ lɛ, pɩcɛyaa se ŋwɩlɩ-sɩ Bibl taa tɔm. Ɛlɛ pɩtɩsɩɩnɩ peeɖe. Pɩtasɩ cɛyʋʋ ɖɔɖɔ kpem se ŋsɩnɩ-sɩ nɛ sitisi tɔm ndʋ sɩkpɛlɩkaa yɔ tɩ-yɔɔ. Toovenim taa lɛ, ɛzɩma sɩ-taa tɛŋnɩ tɔm ndʋ sɩkpɛlɩkaa yɔ, mbʋ kaɣnɩ-sɩ seɣtuu nɛ sɩkpaɣ sɩ-tɩ nɛ sɩha Yehowa nɛ sɩsɛɛ-ɩ nɛ laŋɩyɛ pilim. Tɛtɛ Ɛsɔtɔm, e-fezuu kiɖeɖeu nɛ pana wena ŋñakɩ yɔ, pɩɩsɩnɩ ñe-piya nɛ sɩwɛɛnɩ ‘lɔŋ weyi ewokini-sɩ ñʋʋ yabʋ taa yɔ.’

^ tay. 9 jw.org hɔɔlʋʋ Qu’enseigne réellement la Bibleyɔɔ takayɩsɩ nzɩ sɩwɛɛ nɛ payaɣ-sɩ se Fiche d’étude waa yɔ, palabɩ-sɩ se sɩsɩnɩ piya nɛ sɔsaa nɛ papɩzɩ panɩɩ Bibl taa toovenim taa camɩyɛ nɛ papɩzɩ palɩzɩ tɩ-taa ɛyaa lalaa. Ŋpɩzɩɣ ŋna hɔɔlʋʋ ŋgʋ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ taa. Wolo hɔɔlʋʋ LA BIBLE ET VOUS > OUTILS D’ÉTUDE DE LA BIBLE.