Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Piya evelisi—“ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ”

Piya evelisi—“ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ”

“Ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɛ ñamtʋ ndʋ ɩñaŋnɩ tam yɔ.”​—FIL. 2:12.

HENDU: 133, 135

1. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm? (Cɔnɩ kiɖe tɛɛ kɩlɛmʋʋ.)

PAA pɩnaɣ ŋga lɛ, Bibl kpɛlɩkɩyaa kudokiŋ sakɩyɛ haɣ pa-tɩ nɛ pamɩyɩsɩɣ-wɛ lɩm. Pa-taa sakɩyɛ kɛ piya nɛ piya evelisi. Pʋtɔma palʋlɩ-sɩ toovenim taa. Ŋkɛ sɩ-taa nakɛyɛ yaa we? Ye mbʋ yɔ, ŋmʋnɩ samtʋ. Pɩcɛyaa se paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ lɩm nɛ mbʋ kaɣnɩ yebu se ehiɣ ñʋʋ yabɩtʋ.​—Mat. 28:19, 20; 1 Pɩy. 3:21.

2. Ɛbɛ yɔɔ pɩtɩpɔzɩ se sɔɔndʋ ɛkpa nɔɔyʋ se ɛha ɛ-tɩ nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm?

2 Paa lɩm mɩyɩsʋʋ eyeki se ɛyʋ ehiɣ wazasɩ sakɩyɛ yɔ, pɩpɔzʋʋ se ɛyʋ ɛɖɔ e-ɖuutu yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Kɩyakʋ ŋgʋ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, pɔpɔzɩ-ŋ se “Pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ kɩlaʋ yɔɔ lɛ, ŋkpiɖi ña-kɩwɛɛkɩm yɔɔ nɛ ŋha ña-tɩ se ŋlakɩ Yehowa sɔɔlɩm na?” nɛ ŋcosi se “ɛɛɛ.” Ye mbʋ pamɩyɩsʋʋ-ŋ lɩm yɔ, pɩwɩlaa se ŋha ña-tɩ Yehowa. Pɩwɩlaa se ŋɖuu Yehowa ɛsɩndaa se ŋsɔɔlʋʋ-ɩ nɛ ŋsɩɩ ɛ-sɔɔlɩm labʋ kajalaɣ lone taa. Ðuutu ndʋ tɩtɩkɛ aleɣya tɔm. Pɩwɛɛ se ŋkpiɖi se ŋlabɩ ɖuutu ndʋ? Aayɩ, pɩfɛyɩ se ŋkpiɖi. Nabʋyʋ fɛyɩ nɛ pɩkɩlɩ ɖeu se ɛyʋ ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛɖʋzɩ Yehowa nesi tɛɛ. Maɣzɩ se ŋtaakpaɣ ña-tɩ nɛ ŋɖʋzɩ Yehowa nesi tɛɛ, ɛbɛ taa ŋŋwɛ? Ɛyʋ weyi ɛtɩha ɛ-tɩ Yehowa yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɛwɛ Sataŋ kewiyitu tɛɛ.  Eleeu paa fɛyɩnɩ ña-ñʋʋ yabɩtʋ. Ɛlɛ ɛ-taa wɛɣ leleŋ ye ŋkizi Yehowa Kewiyitu nɛ ŋtɩnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ŋlesi wezuu maatɛŋ yɔ.

3. Ye ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔ, wazasɩ nzɩ ŋhikiɣ?

3 Maɣzɩ ɛzɩma Yehowa wazɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha-ɩ nɛ ŋyele nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ pɩ-yɔɔ nɛ ŋna. Ɛzɩma ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋcɛlɩ Yehowa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ nɛ ŋtɛ ña-taa se “[Yehowa] tɩnɩɣ mɔ-yɔɔ, sɔɔndʋ ɛɛtasɩɣ-m kpaʋ; ɛyʋ kaalabɩ-m we?” (Keɣa 117:6) Ye ŋwɛ Ɛsɔ hɔɔlʋʋ yɔɔ nɛ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ, pɩkɛnɩ waɖɛ nɖɩ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ.

ÑA-MAƔMAƔ ÑA-SƲƲTƲ PƖKƐNAA

4, 5. (a) Ɛbɛ yɔɔ ye ɛyʋ ɛha ɛ-tɩ Ɛsɔ yɔ, pɩkɛnɩ ɛ-maɣmaɣ ɛ-sʋʋtʋ? (b) Kala wena piya evelisi nɛ ɛyaa sɔsaa pakatɩɣ?

4 Ye ŋkɛ Krɩstʋ tʋ weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ, tɩlɩ se ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ fɛyɩ ɛzɩ hɔʋ ñɩm mbʋ pɩpɔzʋʋ se hɔʋ taa ñɩma tɩŋa ɩcɔnɩ pɩ-yɔɔ nɛ pɩwɛɛ ɖeu camɩyɛ yɔ. Paa ŋwɛ ña-lʋlɩyaa cɔlɔ yɔ, ña-maɣmaɣ ña-sʋʋtʋ pɩkɛnaa se ŋlʋ nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabɩtʋ. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋtɩlɩ tɔm tʋnɛ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩlɩ kala wena ŋkaɣ katʋʋ nɛ ɛsɩndaa yɔ a-tɩŋa. Ðɩkpaɣ se pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm alɩwaatʋ ndʋ ŋkɛ pɩɣa yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se alɩwaatʋ ndʋ ŋtalɩɣ pɩɣa evelaɣ yɔ, ŋkaɣ katʋʋ kala wena piya evelisi katɩɣ yɔ. Pɩɣa pelaɣ nakɛyɛ yɔɔdaa se: ‘Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pɩɣa ŋga kɛkɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ yɔ, pɩfɛyɩ-kɛ kaɖɛ se nɔɔyʋ ɛha-kɛ lʋlʋʋ kazandʋ kakayaɣ sukuli taa yɔ, kekizi. Ɛlɛ katasɩɣ paɣlʋʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ka-taa ɛtɛ se Yehowa paɣtʋ yɔɔ ɖɔm kɩlɩnɩ ɖeu pʋcɔ nɛ kapɩzɩ kalʋbɩnɩ kʋzʋʋ lɩmaɣza.’

5 Ɛlɛ pɩtɩkɛ piya evelisi ɖeke katɩɣnɩ kala kɩfana. Halɩ ɛyaa mba palabɩ sɔsaa pʋcɔ nɛ pamɩyɩsɩ-wɛ lɩm yɔ, pakatɩɣ kala sakɩyɛ wena pataamaɣzɩ a-yɔɔ yɔ. Kala ana a-taa naayɛ pɩzɩɣ pitukuni nesi ɖɔkʋʋ, tɔnʋʋ taa alaafɩya yaa tomnaɣ yɔɔ tʋmɩyɛ. Toovenim taa lɛ, paa pɩnzɩ ɛzɩma ɛyʋ ɛtɩɩwɛna yɔ, ɛkaɣ katʋʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa pɩkaɣ pɔzʋʋ se ɛɖɔkɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ Yehowa ɛsɩndaa yɔ.​—Yak. 1:12-14.

6. (a) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋɖɔ ɖuutu ndʋ ŋlaba nɛ ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha Yehowa yɔ tɩ-yɔɔ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa? (b) Lɔŋ weyi ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Filiipi 4:11-13 taa yɔ tɩ-taa?

6 Pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩɣ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, taasɔɔ kaaʋ se ŋɖuu Yehowa ɛsɩndaa se ŋñɔʋnɩ-ɩ paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa. Pɩwɩlɩɣ se ŋheyi kedeŋa kpeekpe ñʋʋdʋ se ŋwoki pɩ-yɔɔ nɛ ŋsɛɣ-ɩ paa ña-taabalaa yaa ña-lʋlɩyaa peyebi-i sɛʋ yɔ. (Keɣa 26:10) Paa wɛtʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, tɩmnɩ Yehowa nɛ ɛkpazɩ-ŋ ɖoŋ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔ ña-ɖuutu yɔɔ.​—Kalɩ Filiipi 4:11-13.

7. Ye pɔtɔm se ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɛ “ñamtʋ” yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

7 Yehowa sɔɔlaa se ŋkɛ ɛ-taabalʋ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ ɩ mɩ-hɛkʋ taa tam nɛ ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋñaɣ pana. Pʋyɔɔ Filiipi 2:12 yɔɔdʋʋ se: “Ɩla mɩ-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ nɛ ñamtʋ ndʋ ɩñaŋnɩ tam yɔ.” Tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ŋmaɣzɩ nɛ ŋna mbʋ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ña nɛ Yehowa mɩ-taabalɩyɛ wɛɛ tam yɔ, nɛ ŋmaɣzɩ ɖɔɖɔ nɛ ŋna mbʋ pɩwɛɛ se ŋla nɛ ŋɖɔkɩ ñe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam paa wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Pɩwɛɛ se ŋla tʋmɩyɛ nɖɩ nɛ “ñamtʋ,” pʋ-tɔbʋʋ se ŋtaakɩlɩ ña-tɩ liu taʋ. Mbʋ yɔɔ yɔ mba paasɛ Yehowa alɩwaatʋ sakɩyɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ kɔm nɛ peyele Yehowa sɛʋ. Ye mbʋ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ?

BIBL KPƐLƖKƲƲ TƆM CƐYAA

8. (a) Ðɩɩkpɛlɩkɩɣ ɖa-tɩ yɔɔ lɛ, ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩla? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩla mbʋ?

8 Pʋcɔ nɛ ɖɩcɛyɩsɩ ɖa nɛ Yehowa ɖa-taabalɩyɛ camɩyɛ lɛ, pɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ se ɖiwelisiɣni-i nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ ɖɔɖɔ. Tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ kɛnɩ kajalaɣ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiwelisiɣni Yehowa yɔ. Pɩwɩlɩɣ  se pɩwɛɛ se ɖɩkpakɩɣ alɩwaatʋ nɛ ɖɩkalɩɣ Bibl nɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ takayɩsɩ nɛ ɖɩmaɣzɩɣ tɔm ndʋ ɖɩkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖihiɣ sɩmtʋ. Ŋŋlakɩ mbʋ lɛ, pɩwɛɛ se ŋtɔzɩ se Bibl kpɛlɩkʋʋ fɛyɩ ɛzɩ ɛyʋ kpɛlɩkʋʋ tɔm sukuli taa yɔ. Tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ fɛyɩ ɛzɩ sukuli piya kpɛlɩkʋʋ tɔm sakɩyɛ se sɩtɩlɩ-tʋ nɛ siwolo santaɖaʋ yɔ. Ŋŋkpɛlɩkɩɣ ña-tɩ yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ŋñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ fezuu taa wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ Yehowa wɛna yɔ tɩ-hɔɔlɩŋ weyi ŋtaatɩlɩ camɩyɛ yɔ. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛlɛ ñɔtɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ.—Yakubu 4:8.

Ŋñakɩ pana nɛ ŋwelisiɣni Yehowa nɛ ŋyɔɔdʋʋnɩ-ɩ ɖɔɖɔ? (Cɔnɩ tayʋʋ 8-11)

9. Wondu ndʋ tɛmɩ-ŋ sɩnʋʋ ña-tɩ yɔɔ kpɛlɩkʋʋ taa?

9 Yehowa ɛgbɛyɛ lɩzɩ wondu sakɩyɛ se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋla Bibl kpɛlɩkʋʋ ɖʋtʋ ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwazɩ-ŋ yɔ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋna lɔŋ weyi Bibl taa kɛdɛsɩ nasɩyɩ pɩzɩɣ nɛ sɩkpɛlɩkɩ-ŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwolo jw.org hɔɔlʋʋ ADOLESCENTSnɛ pʋwayɩ lɛ ŋwolo hɔɔlʋʋ EXPLORE LA BIBLE!taa. Pɩtasɩ lɛ, jw.org hɔɔlʋʋ QU’ENSEIGNE RÉELLEMENT LA BIBLE (FICHES D’ÉTUDE)pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtisi tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ, tɩ-yɔɔ. Fiches d’étude waa mba papɩzɩɣ pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋlɩzɩ mbʋ pɩ-yɔɔ ŋwɛnɩ tisuu yɔ pɩ-taa ɛyaa lalaa. Tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ lɔŋ tasʋʋ lɛɛbʋ wɛ avril 2009 tɛ Réveillez-vous! tɔm ñʋʋ Les jeunes s’interrogent . . . Comment trouver du plaisir à lire la Bible?” taa. Pʋcɔ nɛ ŋpɩzɩ ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ lɛ, pɩcɛyaa se ŋkpɛlɩkɩɣ nɛ ŋmaɣzɩɣ ndʋ ŋkpɛlɩkɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ.​—Kalɩ Keɣa 118:105.

ADƖMA TƆM CƐYAA

10. Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ tʋ weyi pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm yɔ ɛtɩmɩɣ?

10 Ye tɩ-yɔɔ kpɛlɩkʋʋ ɛkɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖiwelisiɣni Yehowa yɔ, adɩma ñɛkɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ yɔ. Pɩtɩmʋna se Krɩstʋ tʋ ɛmaɣzɩ se adɩma kɛnɩ sɔnzɩ nasɩyɩ yem yaa ‘ñʋʋ leleŋ fadɩŋ’ nɩɩyɩ. Adɩma kɛnɩ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩyɔɔdʋʋnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ewelisini-ŋ. (Kalɩ Filiipi 4:6.) Bibl sɩɣzɩɣ-ŋ lɔŋ se ye ŋwɛ nɩɣzɛ naayɛ taa yɔ, “kɛzɩ nɛ ŋsʋʋ [Yehowa] ña-sʋʋtʋ.” (Keɣa 54:23) Ŋmaɣzɩɣ se ye ŋlabɩ mbʋ yɔ pɩsɩɣnɩ-ŋ yaa we? Koobiya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔɔdɩnɩ pɔ-nɔsɩ se palabɩ mbʋ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ ɖɔɖɔ.

11. Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋwɩlɩɣ Yehowa ñɛ-ɛsɩmɩyɛ kaahɛzaɣ?

11 Pɩtɩkɛ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeke adɩma haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩpɔzɩ Yehowa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl  heyiɣ-ɖʋ se: “Ɩwɛɛ sɛtʋ yɔɔ”. Pʋ-tɔbʋʋ se adɩma haɣ-ɖʋ waɖɛ se ɖɩlɩzɩɣ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ Yehowa. (Kol. 3:15) Nabʋyʋ taa lɛ, kala wena a-taa ɖɩwɛɛ yɔ, apɩzɩɣ nɛ amʋ ɖa-maɣzɩm tɩŋa nɛ ɖɩsɔɔ wazasɩ nzɩ Yehowa ha-ɖʋ yɔ sɩ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖʋ ña-taa se ŋñakɩ pana nɛ paa pɩtɩɖɔɔ yɔ, ŋñɩnɩ wazasɩ naadozo nzɩ Yehowa kɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ paa evemiye nɖɩ yɔ; nɛ ŋŋtɩmɩɣnɩ-ɩ lɛ, ŋlɩzɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ŋwɩlɩ-ɩ sɩ-yɔɔ. Payaɣ pɩɣa pelaɣ nakɛyɛ se Abigail. Pamɩyɩsɩ-kɛ lɩm lɛ, kaawɛnɩ pɩnzɩ 12. Kɔyɔɔdaa se: “Mamaɣzɩɣ se Yehowa ɖeke kɛnɩ weyi pɩkɩlɩ mʋnʋʋ se ɖɩlɩzɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ kedeŋa kpeekpe yɔɔ yɔ. Pɩwɛɛ se ɖɩlɩzɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ ɖɩwɩlɩ-ɩ paa ɛzɩmtaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛha-ɖʋ wondu sakɩyɛ.” Abigail yɔɔdaa se nɔɔyʋ kaapɔzɩ tɔm natʋyʋ nɛ ɛnʋ nɩɩ, nɛ nabʋyʋ taa lɛ ɛnʋ ɖɔɖɔ ɛpɔzʋʋ ɛ-tɩ tɔm ndʋ se: ‘Ye pɩlabɩ se mbʋ pɩ-yɔɔ malɩzɩ mɛ-ɛsɩmɩyɛ nɛ mawɩlɩ Yehowa sɔnɔ yɔ pi-ɖeke ɛkaɣ-m haʋ cee, ɛbɛ ɖeyi ɖeyi mankaɣ wɛnʋʋ?’ *

MBƲ PƖ-TAA ÑA-MAƔMAƔ ŊTƖŊNAA YƆ PƖPƖZƖƔ NƐ PƖSƖNƖ-Ŋ

12, 13. (a) Ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋɖɩŋaa nɛ ŋna se Yehowa wɛ ɖeu? (b) Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ŋmaɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa sɩnɩ-ŋ yɔ?

12 Caanaʋ taa Wiyaʋ Daviid weyi Ɛsɔ kaaholi kala sɔsɔna naayɛ taa yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ɩɖɩŋ nɛ ɩna, [Yehowa] wɛ ɖeu ɛzɩma yɔ: Koboyaɣ tʋ lɛ weyi ɛɖʋʋ-ɩ kʋyʋʋ yɔ.” (Keɣa 33:9) Mayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɛyʋ maɣmaɣ ‘ɛɖɩŋ nɛ ɛna.’ Alɩwaatʋ ndʋ ŋŋkalɩɣ Bibl nɛ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ yaa alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki Krɩstʋ mba kediɣzisi yɔ, ŋnaɣ ɛzɩma Ɛsɔ sɩnɩ ɛyaa lalaa nɛ pɔɖɔkɩ pe-siɣsiɣ wɛtʋ kpam yɔ. Ɛlɛ ŋwɛɣ nɛ ŋpɩɣ fezuu taa lɛ, pɩcɛyaa se ña-maɣmaɣ ŋna ɛzɩma Yehowa ɖʋʋ-ŋ nesi ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ña-maɣmaɣ ŋtɛm ɖɩŋʋʋ nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa wɛ ɖeu yɔ?

13 Paa Krɩstʋ tʋ weyi lɛ, ɛtɛm tɩŋnʋʋ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛɖɩŋ nɛ ɛna ɛzɩma Yehowa wɛ ɖeu yɔ. Nʋmɔʋ ŋgʋ lɛ ɛzɩma Yehowa ya ɖa-taa paa weyi se ɛñɔtɩnɩ ɛ nɛ ɛ-Pɩyalʋ yɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛkɔɔ mɔn-cɔlɔ, ye man-Caa weyi etiyi-m yɔ, ɛtɩkɔnɩ-ɩ nɛ mɔ-yɔɔ kɔyɔ.” (Yoh. 6:44) Ŋmaɣzɩɣ se tɔm tʋnɛ titukuuni-ŋ yaa we? Pɩɣa nakɛyɛ pɩzɩɣ nɛ kɔyɔɔdɩ se: ‘Yehowa hɔm ma-lʋlɩyaa, ɛlɛ ma lɛ, mantɩŋɩɣ-wɛ kɩtɩŋʋ.’ Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋkpaɣ ña-tɩ nɛ ŋha nɛ pamɩyɩsɩ-ŋ lɩm yɔ, ŋwɩlaa se kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ lɛ, taabalɩyɛ sɔsɔyɛ naɖɩyɛ wɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa. Lɛɛlɛɛyɔ lɛ, Yehowa sɩmɩ-ŋ. Bibl ha-ɖʋ lidaʋ se: “Ye nɔɔyʋ ɛsɔɔlɩ Ɛsɔ yɔ, pʋdʋ ɛnʋ Ɛsɔ sɩmɩ-ɩ.” (1 Kɔr. 8:3) Ye mbʋ ñaɣ pana nɛ ŋwɩlɩɣ Yehowa ñɛ-ɛsɩmɩyɛ paa ɛzɩmtaa, lone nɖɩ ɛha-ŋ ɛ-ɛgbɛyɛ taa yɔ ɖɩ-yɔɔ.

14, 15. Ɛzɩma tɔm susuu pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋcɛyɩsɩ ñe-tisuu?

14 Nʋmɔʋ lɛɛkʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋna ɛzɩma Yehowa wɛ ɖeu yɔ, ŋgʋ yɔ se ŋsusi ɛyaa lalaa Ɛsɔtɔm. Ye ŋlakɩ mbʋ yɔ, ŋkaɣ naʋ ɛzɩma Yehowa ɖʋʋ-ŋ nesi yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsusi tɔm paa le halɩ pɩkpɛndɩ sukuli taa. Pɩwɛ nabɛyɛ kaɖɛ se posusi Ɛsɔtɔm pa-ɖaɣʋnaa sukuli taa. Pɩtɩla ña ɖɔɖɔ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋŋsɩŋ ɛzɩma pakaɣ mʋʋ tɔm ndʋ ŋsusuu-wɛ yɔ. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ se ŋyɔɔdɩnɩ ɛyaa samaɣ sɔsɔɔ nɛ pɩkɩlɩ se ŋyɔɔdɩnɩ ña-ɖaɣʋnaa kʋɖʋm kʋɖʋm sukuli taa. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ?

15 Kajalaɣ lɛ, maɣzɩ nɛ ŋna mbʋ pʋyɔɔ ña-taa tɛma se tɔm ndʋ ŋsusuu yɔ tɩkɛ toovenim yɔ. Ye ŋtɩnɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yaa ŋpɩtɩɣ tɔm natʋyʋ yɔɔ yɔ, labɩnɩ tʋmɩyɛ “Fiches d’étude” waa mba pɛwɛ jw.org yɔɔ yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ. Palɩzɩ “Fiches d’étude” waa mba se pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtazɩ ñe-tisuu taa: Ɛbɛ yɔɔ ŋtisiɣ tɔm natʋyʋ yɔɔ? Nɛ ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋlɩzɩ tɩ-taa  ɛyaa lalaa? Alɩwaatʋ ndʋ ŋtisiɣ se tɔm ndʋ ŋkpɛlɩkaa yɔ tɩkɛ toovenim nɛ ŋñɔɔzɩ ña-tɩ ɖɔɖɔ camɩyɛ yɔ, pɩkaɣ-ŋ seɣtuu se ŋlɩzɩ aseɣɖe Yehowa hɩɖɛ yɔɔ.​—Yer. 20:8, 9.

16. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ pɩwɛ-ŋ kɛlɛʋ se ŋsusi tɔm ɛyaa lalaa?

16 Ɛlɛ paa ŋñɔɔzɩ ña-tɩ camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ kaɖɛ se ŋkuli ñɔ-nɔɔ nɛ ŋsusi tɔm ɛyaa lalaa. Koobu halɩñɩnʋ nɔɔyʋ wɛnɩ pɩnzɩ 18 lɛɛlɛɛyɔ. Paamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 13. Ɛkɛdaa se: “Maanawa se mbʋ mɛnkpɛlɩkaa yɔ pɩkɛ toovenim. Ɛlɛ nabʋyʋ taa pɩwɛ-m kaɖɛ se monkuli mɔ-nɔɔ nɛ malɩzɩ ma-laŋɩyɛ taa tɔm.” Ɛbɛ sɩnɩ ɖo-koobu ɛnʋ nɛ ɛlʋbɩnɩ kaɖɛ nɖɩ? Ɛñakaɣ pana se ɛyɔɔdɩnɩ ɛ-taabalaa ɛzɩ ɛ nɛ wɛ palakʋʋ faawɩyɛ paa ɖooye yɔ. Ɛkɛdaa se: “Mon-sukuli taa taabalaa sɔɔlɩ kɛdʋʋ mbʋ palakɩ yɔ pɩ-tɔm faaa. Nɛ ma ɖɔɖɔ lɛ, pɩtaawɛɛ se sɔɔndʋ ɛkpa-m nɛ mbʋ malakɩ yɔ pɩ-kɛdʋʋ. Pʋyɔɔ lɛ, maakɛdɩɣ-wɛ tɔm natʋyʋ lɛ, manpɩzɩɣ nɛ mɔyɔɔdɩ se ‘Ma nɛ nɔɔyʋ ɖɩkpɛlɩkaɣ Bibl ɖeɖe wayɩ lɛ, . . .’ Nɛ pʋwayɩ lɛ, mowolo kɛdaɣ ŋga ma nɛ wɛ ɖɩlakaɣ yɔ kɔ-yɔɔ. Paa mbʋ pɩ-tɔm mɛnkɛdaɣ-wɛ yɔ, pɩtɩkɛ Bibl tɔm yɔ, lalaa sɔɔlaa se patɩlɩ mbʋ ɖeyi ɖeyi malakaɣ alɩwaatʋ ndʋ mɛnkpɛlɩkaɣnɩ nɔɔyʋ Bibl yɔ nɛ halɩ pa-taa nabɛyɛ pɔzʋʋ tɔm pɩ-yɔɔ. Lɛɣtʋ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ tɩŋʋʋ yeba nɛ pazɩ pazɩ lɛ, pɩwɛ-m kɛlɛʋ se monsusi-wɛ tɔm. Nɛ pʋwayɩ lɛ, man-taa lakɩ leleŋ pɩdɩɩfɛyɩ.”

17. Ɛbɛ ɖɔɖɔ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋsusi tɔm ɛyaa lalaa faaa?

17 Ye ŋlɩzɩɣ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ nɛ ŋwɩlɩɣ lalaa yɔ, pɩwɛɣ-wɛ kɛlɛʋ se pamʋ tɔm ndʋ ŋsusuu-wɛ yɔ. Olivia wɛnɩ pɩnzɩ 17 lɛɛlɛɛyɔ. Paamɩyɩsɩ-ɩ lɩm lɛ, ɛɛkɛ pɩɣa. Ɛyɔɔdaa se: “Sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m se ye mɔnkɔnɩ Bibl tɔm kɛdaɣ nakɛyɛ taa yɔ, ɛyaa kaɣ mɔ-yɔɔ kʋyʋʋ se mɛnɖɛlɛsɩɣ niye nɛ Ɛsɔtɔm yɔɔdʋʋ.” Ɛlɛ pʋwayɩ Olivia kɔm nɛ ɛpaɣzɩ ɛ-lɩmaɣza lɛɣzʋʋ. Etaayele se sɔɔndʋ ndʋ ɛɛwɛna yɔ tɩkɩlɩ ɖoŋ wɛnʋʋ ɛ-yɔɔ. Ɛlɩzɩ pɩ-taa se ɛkɔm nɛ eɖiɣzina se: “Piya evelisi sakɩyɛ taatɩlɩ mba Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kɛnaa yɔ. Ðe-ɖeke ɖɛkɛnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba sɩkatɩɣ yɔ. Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-lakasɩ yekina se sɩmʋ toovenim tɔm yaa sɩtaamʋ-tʋ. Ye ɖɩwɛ fɛyɛ yaa ninika, yaa pɩwɛ-ɖʋ kaɖɛ se ɖikuli ɖɔ-nɔɔ nɛ ɖiheyi-sɩ mbʋ pʋyɔɔ ɖitisiɣ yɔ, yaa ye ɖɩyɔɔdʋʋnɩ sɔɔndʋ yɔ, pɩtʋʋ fɛyɩ se sɩkaɣ maɣzʋʋ se ɖa-taa fɛyɩ leleŋ nɛ ɛzɩma ɖɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yɔ. Pɩpɩzɩɣ piyele nɛ sɩɩmʋʋ ɖɔ-tɔm camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-taa tɩtɛmnɩ tɔm ndʋ ɖisusuu yɔ. Ɛlɛ ye ɖa-taa ɛwɛ leleŋ nɛ tɔm ndʋ ɖisusuu-wɛ yɔ nɛ tɩkɛnɩ mbʋ ɖɩlakɩnɩ faawɩyɛ paa ɖooye yɔ, nɛ ɖɔ-yɔɔdaɣ wɩlɩɣ ɖɔɖɔ se ɖa-taa tɛmnɩ-tʋ yɔ, pakaɣ-ɖʋ ñamtʋ haʋ.”

“ƖLA MƖ-ÑƲƲ YABƲ TƲMƖYƐ”

18. Ɛbɛ ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ labʋ pɔzʋʋ?

18 Ɛzɩ ɖɩtɛm naʋ yɔ, ɖa-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ labʋ tɩkɛnɩ aleɣya tɔm. Mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ yɔ lɛ Ɛsɔtɔm kalʋʋ, tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ maɣzʋʋ; adɩma labʋ, nɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa Yehowa tɛmɩ-ŋ wazʋʋ yɔ ɩ-yɔɔ maɣzʋʋ. Ye ŋñakɩ pana nɛ ŋlakɩ mbʋ yɔ, piyeki nɛ ña-taa tɛzɩ tɛm se taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ña nɛ Yehowa mɩ-hɛkʋ taa yɔ ɖɩkɛnɩ-ŋ waɖɛ sɔsɔɖɛ. Nɛ mbʋ kaɣnɩ-ŋ seɣtuu se ŋkuli ñɔ-nɔɔ faaa nɛ ŋheyi ɛyaa mbʋ pɩ-yɔɔ ŋwɛnɩ tisuu yɔ.​—Kalɩ Keɣa 72:28.

19. Ɛbɛ yɔɔ pɩmʋnaa se ŋñaɣ pana nɛ ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ?

19 Yesu yɔɔdaa se: “Ye weyi ɛsɔɔlɩ ma-wayɩ tɩŋʋʋ lɛ, ekizi ɛ-tɩ, ɛkpaɣ [ɛ-nazɩm sizika] nɛ ɛtɩŋ ma-wayɩ.” (Mat. 16:24) Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se pʋcɔ nɛ ɛyʋ kɛnɩ Yesu tɔmkpɛlɩkɩyʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɛkpaɣ ɛ-tɩ nɛ ɛha nɛ pamɩyɩsɩ-ɩ lɩm. Ɛyʋ ɛtɩla mbʋ yɔ, ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkɛnɩ Krɩstʋ tʋ. Ɛlɛ, ye ɛyʋ etisaa nɛ ɛñaɣ pana nɛ ɛla mbʋ yɔ, ehikiɣ wazasɩ nzɩ sɩfɛyɩ kalʋʋ yɔ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩtasɩnɩ wezuu ŋgʋ ɛkaɣ hiɣu ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa yɔ. Ye mbʋ, wolo pɩ-yɔɔ nɛ ña-maɣmaɣ ŋla ña-ñʋʋ yabʋ tʋmɩyɛ.

^ tay. 11 Ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm sakɩyɛ yɔ, wolo jw.org yɔɔ hɔɔlʋʋ ADOLESCENTS nɛ ŋkalɩ tɔm ñʋʋ les jeunes sinterrogent pourquoi devrais-je prier?fiches de reflexion waa mba pɛwɛ peeɖe yɔ.