Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ŋtɔzʋʋ?

Ŋtɔzʋʋ?

Feŋuu Tilimiye takayɩsɩ nzɩ sɩlɩwa nɛ pitileɖita yɔ, ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ na? Ye ŋkalɩ-sɩ camɩyɛ yɔ, maɣzɩ nɛ ŋna se ŋpɩzɩɣ nɛ ŋcosi tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-yɔɔ:

Lʋlɩyaa mba paɖʋ kʋyʋʋ yɔ paasɩɣnɩ pe-piya fezuu taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se pamaɣzɩ kʋnʋŋ ŋgʋ sɩnɩɣ camɩyɛ yɔ kɩ-yɔɔ?

Piya kaɣ kpɛlɩkʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ sukuli taa nɛ sɩ-taabalaa cɔlɔ. Pɩɣa ɛnɩɣ kʋnʋmɩŋ sakɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-kɛ nɛ pɩkpaɖɩ. Pɩwɛɛ se lʋlɩyaa ɩmaɣzɩ nɛ pana se kediɣzisi wobu ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ egeetiye taa kʋnʋŋ yɔ yaa nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ pa-maɣmaɣ pa-kʋnʋŋ pɩzɩɣna nɛ pɩsɩnɩ pe-piya nɛ sɩnɩɩ toovenim tɔm taa camɩyɛ nɛ sɩɖɛɛnɩ ɛsɩndaa fezuu taa. Lʋlɩyaa Krɩstʋ mba sɩɣ pe-piya fezuu taa kɩcɛyɩm kajalaɣ lone taa nɛ pɩkpaɖɩ mbʋ pa-maɣmaɣ pɔsɔɔlaa yɔ.​—w17.05, h. 9-11.

Alɩwaatʋ ndʋ Yesu pɔzɩ Pɩyɛɛrɩ se: “Ŋsɔɔlɩ-m pɩkɩlɩ panɛ yɔ?” yɔ, ɛbɛ ɛyaɣaɣ se “panɛ yɔ”? (Yohanɛɛsɩ 21:15)

Pʋtɔma kpakpasɩ nzɩ paakpawa nɛ sɩwɛɛ pɔ-cɔlɔ peeɖe yɔ sɩ-tɔm ɛcaɣaɣ yɔɔdʋʋ yaa kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ yaa pʋtɔma ɖɔɖɔ yɔ, pɩ-naalɛ pɩ-tɔm ɛyɔɔdaɣ. Yesu sɩba lɛ, Pɩyɛɛrɩ pɩsɩ kpakpasɩ kpaʋ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛɛlakaɣ yɔ ɖɩ-taa. Pɩwɛɛ se Krɩstʋ mba ɩmaɣzɩ nɛ pana se lone nɖɩ pasɩɣ tomnaɣ yɔɔ tʋma wena palakɩ yɔ.​—w17.05, h. 22-23.

Ɛbɛ yɔɔ Abraham kaaheyi ɛ-halʋ se ɛyɔɔdɩ se ɛkɛ e-neu? (Kiɖe 12:10-13)

Toovenim taa lɛ Saara kaakɛ Abraham neu hɔʋ taa tʋ. Ye Saara kaayɔɔdaa se ɛkɛ Abraham halʋ yɔ, papɩzaɣ se pakʋ Abraham nɛ ɛtaapɩzɩɣ se ɛlʋlɩ pʋlʋlaɣ ŋga kɔ-tɔm Ɛsɔ kaaheyi-i se kakaɣ lɩnʋʋ e-liɖe taa yɔ.​—wp17.3, h. 14-15.

Ɛbɛ Elias Hutter kaalaba se ɛsɩnɩ mba paasɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩ Ebree kʋnʋŋ yɔ?

Ɛɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-kpɛlɩkɩyaa nɛ payʋsɩ camɩyɛ Ebree tɔm pee wena awɛ Bibl taa yɔ a-kila (racine) nɛ tɔm pee lɛɛna wena papɩzɩɣ pakpaɣ kila ana nɛ palabɩna yɔ. Pɩsa nɛ ɛla mbʋ lɛ, paa Ebree tɔm piye nɖɩ lɛ, ɛma ɖi-kiɖe nɛ ɖɩpaɣlɩ, nɛ ɖɩ-tɔlɩm piyi camɩyɛ. Masɩ nzɩ pɛlɛyɩɣ sɔzʋʋ kiɖe nɖɩ ɖɩ-yɔɔ (préfixe) nɛ nzɩ pɛtɛzɩɣ sɔzʋʋ ɖɩ-yɔɔ yɔ (suffixe); ɛma-sɩ nɛ sɩ-tɔlɩm maɣna. Palabɩ mbʋ ɖɔɖɔ Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau (avec notes et références) taa.​—wp17.4, h. 11-12.

Bibl paɣtʋ kila wena pɩzɩɣ aɖiyi Krɩstʋ tʋ nɛ ɛna se pɩmʋnaa se ɛɖɔkɩ malɩfa se ɛkandɩyɩnɩ ɛ-tɩ yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa lɩ ɛ-yɔɔ yɔ yaa pɩtɩmʋna?

Paɣtʋ kila ana a-taa naayɛ yɔ: Wezuu mʋ ñɩm siŋŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa. Yesu taaseɣti ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se pakpaɣ laɣɖɛ nɛ pakandɩyɩnɩ pa-tɩ yɔɔ. (Luka 22:36, 38) Pɩwɛɛ se ɖɩkpaɣ ɖa-laɣɖa nɛ ɖilubini loozonaa. Wezuu mʋ ñɩm nɛ pɩkɩlɩ tomnaɣ yɔɔ wondu. Ðɩñaŋ lalaa ɛhʋyɛ nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩkɛnɩ kɩɖaŋ kɩbaŋ. (2 Kɔr. 4:2)​—w17.07, h. 31-32.

Ɛbɛ yɔɔ tɔm ndʋ Maatiyee kɛdɩ Yesu wezuu caɣʋ ɖɩbazɩyɛ yɔɔ yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ Luka ñɩndʋ?

Maatiyee maɣaɣ tɔm lɛ, ɛkam ɛ-lɩmaɣza Yosɛɛfʋ tɔm yɔɔ, tɩ-taa natʋyʋ lɛ ɛzɩma ɛlabɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩwa se Maarɩɩ haɣ hoɣa yɔ nɛ ɛzɩma ɖɔɖɔ Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se ese nɛ ewolo Ejipiti tɛtʋ taa, nɛ pʋwayɩ eheyi-i ɖɔɖɔ se ɛpɩsɩ yɔ. Luka ñaakam ɛ-lɩmaɣza Maarɩɩ tɔm yɔɔ. Tɩ-taa natʋyʋ lɛ ɛzɩma Maarɩɩ wobi ɛ-hɔʋ taa tʋ Elizaabɛɛtɩ tɛ nɛ ɛzɩma ɛlabɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛñɩnɩ Yesu nɛ ɛlɩɩ ɛ-yɔɔ templo taa yɔ.​—w17.08, h. 32.

Kala wena Bibl kataa yɔ, a-taa naayɛ lɛ wena?

Alɩwaatʋ wɛɛ nɛ tɩɖɛɣ lɛ, tɔm pee wena palabɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl taa yɔ nɛ ɛzɩma panɩɣ a-taa yɔ pɩlɛɣzaa. Mba pɔtɔkaɣ kewiyitu yɔ, paayeba nɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɛyaa sakɩyɛ nɩɣ yɔ ɩlɛɣzɩ. Nabɛyɛ kaakaɖɩnɩ mba pɛɖɛzaɣ Bibl kʋnʋmɩŋ weyi ɛyaa sakɩyɛ nɩɣ yɔ ɩ-taa yɔ.​—w17.09, h. 19-21.

Ɛzɩ paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ?

Aayɩ. Yesu yɔɔdaa se ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa tiyiyaa sɩŋ Ɛsɔ ɛsɩndaa. (Mat. 18:10) Ɛ-tɔm ndʋ tɩ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ tiyiyaa kandɩyɩɣ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔɔ, pɩtɩkɛ se paa ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ tiyiyu nɔɔyʋ nɛ ɛtɩŋɩɣnɩ piti nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ.​—wp17.5, h. 5.

Sɔɔlɩm mbʋ kpaɖaa?

Sɔɔlɩm mbʋ payaɣ se agapê yɔ, mbʋ kɛnɩnɩ sɔɔlɩm mbʋ pɩkpaɖaa yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Bibl paɣtʋ kila ɖiyini-pʋ. Piyeki nɛ ɛyʋ wɛɛnɩ sɔɔlɩm wɛtʋ kɩbandʋ nɛ piseɣtiɣ-i se ɛla camɩyɛ lakasɩ nzɩ sɩwazɩɣ lalaa yɔ, paa sɩɩwazɩɣ ɛ-maɣmaɣ yɔ.​—w17.10, h. 7.